Jak korzystać

Informacja

Informatorium

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek 8-21
 • sobota 9-21
 • niedziela 15-20

tel. 22 55 25 178 lub 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Usługi dostępne w Informatorium:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych,
 • zamawianie kwerend,
 • zamawianie analiz bibliometrycznych (kontakt: m.bogajczyk@uw.edu.pl),
 • przedłużanie czasu dostępu do Internetu,
 • wydawanie zaświadczeń ze szkolenia bibliotecznego,
 • rezerwacja kabin studenckich, odbiór i zwrot kluczy,
 • składanie wniosków o przyspieszenie opracowania książki,
 • odbiór karty uprawniającej do wejścia do zbiorów specjalnych,
 • pomoc przy kserowaniu, skanowaniu,
 • składanie zamówień na doktorat z Repozytorium UW,
 • przyjmowanie pisemnych uwag w sprawie funkcjonowania BUW – na wpisy opatrzone nazwiskiem i adresem mailowym BUW odpowiada w ciągu 2 tygodni.
Informacja dziedzinowa

Informatorzy dziedzinowi odpowiadają za:

Skontaktuj się z bibliotekarzem dziedzinowym podczas dyżurów pełnionych w dziedzinach Wolnego Dostępu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Zapisy

Zapisy do BUW prowadzone są w Wypożyczalni Miejscowej (stanowiska 5 i 6) na poziomie 1 (po wejściu na górę skieruj się na lewo).

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-20

tel. 22 55 25 382

Studenci i pracownicy UW posiadający ELS i ELP

Linki umożliwiające zdalną aktywację konta bibliotecznego:

 • dla studentów i doktorantów UW

Aktywacja konta studenta UW 

 • dla pracowników UW

Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP) jako karty bibliotecznej UW

Konto zostanie aktywowane o 5 rano następnego dnia.

Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.

Zobacz jak aktywować konto studenta UW

Po zapisaniu kartą biblioteczną będzie odpowiednio Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD) i Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP)

Numer karty bibliotecznej to odpowiednio: numer ELS, numer ELD  i numer ELP (pisany bez spacji).

Studenci UW i pracownicy nieposiadający elektronicznej legitymacji ELS/ELP

Słuchacze studiów podyplomowych, osoby odbywające staże naukowe, studia krótkoterminowe itp.

Uwaga! Studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający ELP/ELD/ ELS, mogą teraz założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl

Dokumenty niezbędne do zapisania się:

 • studenci UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (zapis na podstawie danych z systemu USOS), obcokrajowcy – paszport, karta pobytu lub ID,
 • studenci odbywający studia w ramach programów międzyuczelnianych (MOST): odpowiednie zaświadczenie o odbywaniu studiów na UW,
 • słuchacze studiów podyplomowych UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi, jeśli student nie jest wpisany do systemu USOS,
 • osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujący indeksów: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania, numerem PESEL oraz zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003,
 • pracownicy UW: ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz w przypadku braku informacji o zatrudnieniu w USOS, dokument stwierdzający zatrudnienie,
 • pracownicy UW na umowę zlecenie lub o dzieło, którzy mogą korzystać tylko z konta kaucyjnego: zaświadczenie o zatrudnieniu, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania lub osoby upoważnionej na otwarcie konta,
 • doktoranci UW z wolnej stopy, którzy mogą skorzystać tylko z konta kaucyjnego: zaświadczenie od promotora UW, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania lub osoby upoważnionej na otwarcie konta.

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania na miejscu ze zbiorów BUW oraz do wypożyczania książek.

Przy zapisie do BUW czytelnik uzyskuje hasło do konta bibliotecznego, które umożliwia:
 • sprawdzanie stanu konta,
 • zamawianie książek i czasopism z katalogu online bibliotek UW i cyfrowych katalogów kartkowych z magazynu do Czytelni Ogólnej lub Wypożyczalni Miejscowej,
 • rezerwowanie wypożyczonych książek z katalogu online bibliotek UW,
 • dostęp do zasobów elektronicznych na komputerach domowych,
 • korzystanie z internetu w BUW.

Należy pamiętać o zmianie hasła co najmniej raz na kwartał.
Jak i gdzie można zmienić hasło? W BUW – w Wypożyczalni Miejscowej i na stanowisku Zapisów oraz na stronie katalogu online bibliotek UW po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne (zakładka Kontakt). Instrukcja zmiany hasła

Zapisując się do BUW, tym samym czytelnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów.

Studenci UW po absolutorium

W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają / zakładają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

Osoby spoza UW

Do BUW zapisać się może każdy, kto skończył 18 lat oraz akceptuje warunki określone Regulaminem udostępniania zbiorów BUW. Jednak osoby spoza UW mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu, bez prawa do wypożyczania książek do domu.

Dokumenty niezbędne do zapisania się:

 • ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), dla obcokrajowców – paszport lub karta pobytu.

Cennik:

 • założenie konta bibliotecznego wraz z wydaniem karty bibliotecznej i/lub jej aktywacją (na rok) – 20 zł,
 • duplikat karty bibliotecznej – 20 zł,
 • prolongata (przedłużenie ważności) konta bibliotecznego – 10 zł.

Uwaga! Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

Przy zapisie do BUW czytelnicy otrzymują kartę biblioteczną wraz z hasłem.
Hasło umożliwia zamawianie z katalogu online bibliotek UW oraz cyfrowych katalogów kartkowych książek i czasopism z magazynu do Czytelni Ogólnej oraz korzystanie z internetu w BUW.

Należy pamiętać o zmianie hasła co najmniej raz na kwartał.
Jak i gdzie można zmienić hasło? W BUW – w Wypożyczalni Miejscowej i na stanowisku Zapisów oraz na stronie katalogu online bibliotek UW po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne (zakładka Kontakt). Instrukcja zmiany hasła

Profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW

mogą wypożyczać książki poza BUW, ale przy zapisie (lub przy przedłużaniu ważności karty) muszą przedstawić ważny dowód osobisty wydany w Polsce oraz dokument potwierdzający status samodzielnego pracownika nauki.

Członkowie Klubu Absolwentów UW

mogą wypożyczać książki poza BUW, ale przy zapisie (lub przy przedłużaniu ważności karty) muszą przedstawić ważną kartę członkowską Klubu oraz ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem PESEL.

Aktywacja karty Klubu Absolwenta UW jako karty bibliotecznej BUW jest dostępna pod tym adresem.
Karta uaktywni się o godz. 2.00 w nocy następnego dnia.

Procedura zdalnej aktywacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla tych członków Klubu Absolwenta UW, którzy mają wprowadzony do USOS komplet danych, pobranych z formularza deklaracji przystąpienia do Klubu.
Jeśli dane w USOS są niepełne wyświetli się komunikat: Nie znaleziono Twoich danych w USOS-Klub Absolwenta.
Aby skorygować dane należy skontaktować się z biurem Klubu Absolwenta

Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie

Do zapisu potrzebna jest deklaracja biblioteki podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki.

Cennik:

 • założenie konta bibliotecznego wraz z wydaniem karty bibliotecznej i/lub jej aktywacją – 20 zł,
 • duplikat karty bibliotecznej – 20 zł.

Uwaga! Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

Karta uprawnia do wypożyczania książek poza BUW.

Osoby i biblioteki zapisujące się do BUW tym samym zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu udostępniania zbiorów.

 

Przedłużanie ważności kart bibliotecznych

Przed przyjściem do BUW prosimy samodzielnie sprawdzić ważność swojego konta!

Studenci UW: Przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika następuje automatycznie po zaliczeniu każdego kolejnego semestru.

Uwaga! Jeśli pomimo zaliczenia semestru konto straciło ważność, należy zgłosić się z ważna legitymacją studencką do Wypożyczalni Miejscowej BUW lub na stanowisko Zapisów albo do biblioteki wydziałowej, jeśli wypożycza ona w systemie VTLS/Virtua.

Pracownicy UW: Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jako karty bibliotecznej gwarantuje automatyczne przedłużanie ważności konta bibliotecznego na podstawie danych z systemu USOS. Aktywuj ELP.
Można także przesłać e-mail na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl, w którym należy podać numer karty bibliotecznej, imię, nazwisko oraz jednostkę organizacyjną.

Uwaga! Przedłużenie ważności karty bibliotecznej nie oznacza przedłużenia terminu zwrotu książek! Trzeba to zrobić samodzielnie przez internet lub osobiście w BUW.

Profesorowie i doktorzy habilitowani innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych: przedłużenie ważności konta na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

Osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujące indeksów: przedłużenie konta na podstawie odpowiedniego zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiącego załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003 i karty bibliotecznej,

Słuchacze studiów podyplomowych UW: karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi; w przypadku braku tych dokumentów przedłużenie ważności konta nastąpi na podstawie danych z systemu USOS.

Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie: przedłużenie na podstawie deklaracji biblioteki podpisanej przez kierownika biblioteki lub instytucji nadrzędnej, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki.

Członkowie Klubu Absolwentów UW: przedłużenie na podstawie ważnej karty członkowskiej Klubu.

Bilety jednodniowe

Bilety jednodniowe są wydawane w niedziele w Informatorium. W pozostałe dni tygodnia z Biblioteki można korzystać wyłącznie na podstawie ważnej karty bibliotecznej.

Aby otrzymać w niedzielę bilet jednodniowy, należy wypełnić deklarację (udostępniana jest na miejscu) oraz okazać dokument (legitymację uczniowską, studencką, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Bilety jednodniowe są bezpłatne. Uprawniają do korzystania na miejscu ze zbiorów w Wolnym Dostępie. Nie uprawniają do korzystania z Internetu i e-zasobów UW, ani do zamawiania zbiorów z Magazynu Biblioteki.

Znajdź w bibliotece

Książki w wersji papierowej

Książkę, która ma lokalizację:

 1. BUW Wolny Dostęp – znajdź samodzielnie według klasyfikacji WD. Ułatwią Ci to Interaktywne mapy BUW. Zobacz Jak wypożyczać książkę z Wolnego Dostępu?
 2. BUW Księgozbiór Dydaktyczny – znajdź samodzielnie według sygnatury. Ułatwią Ci to Interaktywne mapy BUW. Zobacz Jak wypożyczać książkę z księgozbioru Dydaktycznego?
 3. BUW Magazyn – zamów do Czytelni Ogólnej lub Wypożyczalni Miejscowej. Zobacz Jak wypożyczać książkę z Magazynu?
Książki w wersji elektronicznej

lub

Instrukcja wyszukiwania książek elektronicznych w zasobach BUW

 

Czytniki Kindle
 • Szukaj w katalogu online wpisując termin: kindle. Wybierz interesującą cię kategorię (np. biologia) i klikając w tytuł „Kindle czytniki : organizacja dostępu, Biologia” przejdź do kolejnej strony.
 • Zob. Zawiera – znajduje się tu spis wgranych na czytnik e-booków.
 • W zakładce Egzemplarze znajdź dostępne czytniki.
 • Użyj guzika Zamów/Zarezerwuj, jeśli chcesz zarezerwować wypożyczony czytnik.

Czytnika ze statusem Dostępny nie trzeba zamawiać, ani rezerwować. Wystarczy udać się po niego do Wypożyczalni Miejscowej (poziom 1).
Aby wypożyczyć Kindla trzeba posiadać ważną kartę biblioteczną, uprawniającą do wypożyczeń na zewnątrz.

Czasopisma

Czasopismo, która ma lokalizację:

 1. BUW Wolny Dostęp – znajdź samodzielnie w dziedzinie, na którą wskazuje klasyfikacja. Ułatwią Ci to Interaktywne mapy BUW.
 2. BUW Magazyn – zamów do Czytelni Ogólnej i skorzystaj na miejscu. Instrukcja zamawiania.

Z czasopism z bieżącego roku skorzystaj w Czytelni Czasopism Bieżących.

Czasopisma zmikrofilmowane (w katalogu mają informację „udostępnia się mikrofilm”) sprawdź i zamów w Cyfrowym Katalogu Mikroform do Czytelni Ogólnej.

Zeskanowane czasopisma ze zbiorów BUW (w katalogu mają informację „udostępnia się wersję elektroniczną”) znajdziesz w bibliotece cyfrowej CRISPA.

 • Gdy czasopisma nie ma w katalogach BUW, skorzystaj z katalogu NUKAT i szukaj go w bibliotekach wskazanych w tym katalogu lub zamów do BUW za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

Artykuły

lub

Doktoraty

obronione na Uniwersytecie Warszawskim (od października 2012 r.) – sprawdź w Repozytorium UW.

 • Z doktoratów „otwartych” przez autorów możesz skorzystać bezpośrednio w Repozytorium.
 • Doktoraty „zamknięte” przez autorów możesz obejrzeć tylko w BUW w Czytelni Ogólnej. Zamówienia można składać poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres: repozytorium.buw@uw.edu.pl lub wypełnienie papierowego formularza w Informatorium. Uwaga! Doktoratów udostępnionych w Czytelni nie można kopiować.
 • Więcej informacji na temat Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego zob. w dziale Repozytoria.
Multimedia (CD, DVD, filmy, audiobooki)

Multimedia możesz zamówić z Katalogu online bibliotek UW. Filmy z kolekcji Watch Docs są udostępniane tylko w Czytelni Ogólnej, z pozostałych płyty CD/DVD możesz skorzystać na miejscu w Czytelni Ogólnej lub wypożyczyć do domu.

 

Rękopisy

Z rękopisów możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Rękopisów.

Informacje o zmikrofilmowanych rękopisach znajdziesz w Cyfrowych Katalogach Kartkowych – baza Mikrofilmy.
Mikrofilmy rękopisów możesz zamówić z katalogu mikrofilmów i obejrzeć w Czytelni Ogólnej.

Rękopisy muzyczne

Z rękopisów muzycznych możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Zbiorów Muzycznych.

Informacje o zmikrofilmowanych rękopisach muzycznych znajdziesz w Cyfrowych Katalogach Kartkowych – baza Mikrofilmy.
Mikrofilmy rękopisów muzycznych możesz zamówić z katalogu mikrofilmów i obejrzeć w Czytelni Ogólnej.

Druki muzyczne

Z druków muzycznych możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Zbiorów Muzycznych.

Dokumenty ikonograficzne (grafika, rysunki, portrety)

Z dokumentów możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Rycin.

Informacje o zmikrofilmowanych dokumentach ikonograficznych znajdziesz w Cyfrowych Katalogach Kartkowych – baza Mikrofilmy.
Mikrofilmy tych dokumentów możesz zamówić z katalogu mikrofilmów i obejrzeć w Czytelni Ogólnej.

Dokumenty życia społecznego (fotografie, pocztówki, plakaty itd.)

Z dokumentów możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego.

Informacje o zmikrofilmowanych dokumentach życia społecznego znajdziesz w Cyfrowych Katalogach Kartkowych – baza Mikrofilmy.
Mikrofilmy tych dokumentów możesz zamówić z katalogu mikrofilmów i obejrzeć w Czytelni Ogólnej.

Stare Druki

Ze starych druków możesz skorzystać w czytelni Gabinetu Starych Druków.

Informacje o zmikrofilmowanych starych drukach znajdziesz w Cyfrowych Katalogach Kartkowych – baza Mikrofilmy.
Mikrofilmy tych dokumentów możesz zamówić z katalogu mikrofilmów i obejrzeć w Czytelni Ogólnej.

Mapy, atlasy, plany – dokumenty kartograficzne

Jak wypożyczać?

Jak wypożyczyć książkę?
 • Aby wypożyczyć książkę z BUW, trzeba ustalić jej lokalizację, tzn. czy znajduje się ona w Wolnym Dostępie, czy w magazynie niedostępnym dla czytelników. Pomoże w tym katalog online.
  Wyszukiwanie podstawowe
  Wyszukiwanie przez hasła
  Wyszukiwanie zaawansowane
  Po wyszukaniu książki należy kliknąć w jej tytuł i wybrać zakładkę Egzemplarze:

  • jeżeli w polu Lokalizacja znajduje się zapis BUW Wolny Dostęp – trzeba spisać sygnaturę z pola Klasyfikacja WD, odszukać książkę na półce w odpowiedniej dziedzinie i zanieść ją do Wypożyczalni Miejscowej,
  • jeżeli w polu Lokalizacja znajduje się zapis BUW Magazyn – książkę należy zamówić przez katalog online, korzystając z przycisku Zamów/Rezerwuj. Instrukcja zamawiania
 • Jeżeli w zakładce Egzemplarze w polu Status znajduje się zapis Zwrot i podana jest data, oznacza to, że książka jest wypożyczona. Można ją sobie zarezerwować, korzystając z przycisku Zamów/Rezerwuj. Instrukcja rezerwowania
 • Jeżeli opisu książki nie ma w katalogu online, ale jest w bazie Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW (CKK), oznacza to, że książka znajduje się w magazynie. Trzeba w takim przypadku zamówić książkę, korzystając z przycisku Zamów, dostępnego w CKK. Instrukcja zamawiania
 • Książki zamówione z magazynu czekają na odbiór w Wypożyczalni przez 5 dni od daty złożenia zamówienia.
Co można, a czego nie można wypożyczać?

Aby dowiedzieć się z katalogu online, czy książka przeznaczona jest do wypożyczenia, czy tylko do czytania na miejscu, należy sprawdzić w zakładce Egzemplarze pole Status.

 • Dostępny oznacza, że książkę można wypożyczyć.
 • Data zwrotu: 26-12-2016 21:00 oznacza, że książka jest aktualnie wypożyczona (można ją zarezerwować).
 • Nie wypożycza się oznacza, że książka jest udostępniana tylko na miejscu.
 • Odłożono – status pojawia się wtedy, gdy zarezerwowana książka zostaje zwrócona do Biblioteki. Książka odkładana jest dla pierwszej rezerwującej osoby. Czytelnik otrzymuje e-mail z informacją o możliwości odbioru książki.

W Wolnym Dostępie książki do wypożyczenia oznaczone są niebieską, białą lub żółtą nalepką. Książki, których wypożyczyć nie można – nalepką czerwoną lub nalepką z czerwoną kropką.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
 • zbiorów specjalnych*,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
 • czasopism,
 • gazet,
 • wydawnictw z lat 1801-1950*,
 • obiektów w złym stanie zachowania oraz nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości,
 • dzieł rzadkich, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami,
 • druków zaliczonych do tzw. Cimeliów*,
 • mikroform,
 • wydawnictw z wolnego dostępu oznaczonych czerwoną nalepką lub kropką.

*Zbiory specjalne stanowiące zasób Gabinetów oraz cimelia wypożyczane są instytucjom krajowym i zagranicznym na wystawy za zgodą Dyrektora BUW i wyłącznie na podstawie odrębnych umów określających warunki wypożyczenia oraz protokołów wypożyczeń.

Limity wypożyczeń
Samodzielni nauczyciele akademiccy UW 20 wol. do 90 dni
Pozostali pracownicy UW
Słuchacze studiów doktoranckich
Doktoranci
Samodzielni pracownicy nauki spoza UW legitymujący się dowodem osobistym wydanym w Polsce
10 wol. do 60 dni
Studenci i słuchacze UW wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych 8 wol. do 30 dni
Pozostali czytelnicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń 3 wol. do 30 dni
Czytelnicy posiadający konta kaucyjne (np. doktoranci UW z wolnej stopy, osoby pracujące na UW na umowę zlecenie) od 1 do 3 wol. do 30 dni
Biblioteki jednostek organizacyjnych UW 20 wol. do 30 dni
Inne biblioteki i instytucje krajowe 10 wol. do 30 dni

Uwaga! Wybrane książki są wypożyczane na krótszy okres wszystkim Czytelnikom, bez względu na uprawnienia. Wypożyczający taką książkę jest o tym informowany przez pracownika Wypożyczalni.

Zmiana uprawnień do wypożyczeń:
Czytelników, którym przysługuje zmiana uprawnień do wypożyczeń, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Wypożyczalni Miejscowej lub na stanowisku Zapisów.

Gdzie i kiedy wypożyczyć książkę
Wypożyczalnia Miejscowa
 • poniedziałek – sobota 9-21
na samoobsługowym urządzeniu Selfczek
(poziom 1 w pobliżu Wypożyczalni Miejscowej)
 • w godzinach otwarcia Biblioteki
Gdzie i kiedy zwrócić książkę?
Wypożyczalnia Miejscowa
 • poniedziałek – sobota w godz. 9-21
na samoobsługowym urządzeniu Selfczek
(poziom 1 w pobliżu Wypożyczalni Miejscowej)
 • w godzinach otwarcia Biblioteki
Informatorium
 • poniedziałek – piątek 8-21
 • sobota 9-21
 • niedziela 15-20
Na wózek przy wejściu do Biblioteki
(obok stanowiska ochrony)
 • poniedziałek – niedziela w godz. 7-22

 

Tylko książki zwrócone w Wypożyczalni Miejscowej i w Selfczekach będą od razu zdjęte z konta.
Książki zostawione przy wejściu do Biblioteki i w Informatorium będą zdjęte z konta najpóźniej następnego dnia roboczego.
Czytelnicy, którzy zamierzają wypożyczać kolejne woluminy w tym samym dniu, powinni oddać książki w Wypożyczalni.

Pracownicy ochrony nie są upoważnieni do wydawania książek pozostawionych przy wejściu do Biblioteki.

Pracownicy Wypożyczalni nie są zobowiązani do poszukiwania książek zwróconych przez czytelników na wózek przy wejściu do Biblioteki i w Informatorium.

Książki można oddawać samodzielnie albo za pośrednictwem innych osób.

Po zwróceniu książki w ciągu następnych 5 dni koniecznie należy sprawdzić, czy fakt ten został odnotowany na koncie. Jeśli książka nadal na nim widnieje, trzeba zgłosić to drogą mailową reklamacje.buw@uw.edu.pl lub osobiście w pok. 143a (Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW). Stanowisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-20 (przerwy 11.30-12 i 16-16.30). Jednocześnie informujemy, że po 5 dniach reklamacje nie będą uznawane.

Przedłużanie terminu zwrotu książki

Czytelnicy otrzymują powiadomienie pocztą elektroniczną o zbliżającym się terminie zwrotu książki (jeśli podali wcześniej adres swojego konta e-mail).

Książkę można prolongować samodzielnie po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne, osobiście w Wypożyczalni Miejscowej lub na samoobsługowym urządzeniu Selfcheck, pod warunkiem, że nie upłynął termin zwrotu tej książki ani nie została ona wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika. Instrukcja prolongowania

 Rezerwacja wypożyczonej książki

Jeśli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować. Kiedy książka zostanie zwrócona, jej status na koncie z „W toku” zmieni się na „Do odbioru”, a czytelnik otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru książki. Książki z rezerwacji czekają na odbiór w Wypożyczalni Miejscowej przez 5 dni.

 Przekroczenie terminu zwrotu

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz czytników książek elektronicznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika.
Do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki nie można wypożyczać następnych książek, prolongować ich ani zamawiać i rezerwować następnych egzemplarzy.

Opłaty:

 • 40 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki od 1.02.2015 r.
 • 25 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki do 31.01.2015 r.
 • 1 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu czytnika Kindle.
 • 5 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu kluczyka do skrytki samoobsługowej.

Uwaga! Opłata jest automatycznie naliczana do chwili zwrotu przetrzymanej książki, czytnika i kluczyka.

Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiścić:

 • w Wypożyczalni Miejscowej (płatność tylko kartą płatniczą) lub
 • w odpowiednio oznakowanym selfczeku (płatność tylko kartą płatniczą lub systemem NFC) lub
 • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW):
  Uniwersytet Warszawski Bank Millennium S. A. – 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”.
  Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z pewnym opóźnieniem).

Uwaga! Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta bibliotek podanych na ich stronach internetowych!

Jak wypożyczyć kabinę pracy indywidualnej dla studentów UW?

Kabinę pracy indywidualnej można zamawiać poprzez Katalog bibliotek UW, wpisując w pasku szukania „Kabiny pracy indywidualnej BUW dla studentów”.
Jako miejsce odbioru należy wskazać lokalizację „BUW Kabiny Studenckie”.

Po odbiór klucza do kabiny należy się zgłosić do Informatorium w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Klucz jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW, a wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym studenta.

Klucz do kabiny jest udostępniany na 14 dni roboczych.

Termin zwrotu klucza może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 14 dni pod warunkiem, że:

 • nie ma rezerwacji złożonych przez innych użytkowników na wypożyczoną kabinę,
 • nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki, która znajduje się na koncie bibliotecznym czytelnika,
 • nie upłynął termin ważności konta,
 • nie ma zaległych opłat na koncie czytelnika.

Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.

Kabiny aktualnie zajęte przez innych czytelników można rezerwować. Po odbiór klucza zarezerwowanej kabiny należy się zgłosić do Informatorium w ciągu 3 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania kabiny studenckiej.

Więcej informacji w Zasadach korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

 System Wypożyczeń Międzywydziałowych

System Wypożyczeń Międzywydziałowych umożliwia korzystanie na miejscu oraz wypożyczanie zbiorów w bibliotekach, które go współtworzą. Działa on w oparciu o Regulamin Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych. Przystąpić do niego może każda biblioteka UW, która zaakceptuje zasady określone w tym regulaminie.

Prawo do wypożyczeń zbiorów w ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych może uzyskać każdy pracownik, doktorant, student jednostki organizacyjnej UW, której biblioteka współtworzy System WM. Warunkiem korzystania z SWM jest posiadania karty bibliotecznej BUW.

Wypożyczenia zbiorów dokonywane są w oparciu o zasady określone w Regulaminie udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW.
Biblioteki indywidualnie określają kategorie materiałów bibliotecznych udostępnianych wyłącznie na miejscu, uprawnienia użytkowników do wypożyczania zbiorów, a także rodzaj konsekwencji, które ponosi użytkownik w przypadku niezwrócenia w terminie wypożyczonych zbiorów.

Zob. też:

BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

Więcej na stronie

 Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:
 • porozumienie w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich,
 • regulaminy udostępniania zbiorów bibliotek uczestniczących w projekcie.
 Biblioteki uczestniczące w projekcie:
 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej

Katalog

 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Katalog

 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Katalog

 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katalog

 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej

Katalog

 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katalog

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Katalog

 • Biblioteka Wydziału Chemii UW
 • Biblioteka Wydziału Fizyki UW
 • Biblioteka Instytutu Anglistyki UW
 • Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki UW
 • Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Katalog

Informację o zbiorach powyższych bibliotek można także znaleźć w katalogu NUKAT

 

 Z systemu wypożyczeń warszawskich mogą korzystać:
 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
 Jak uzyskać dostęp do usługi BiblioWawa?

Użytkownik nabywa uprawnienia, zgłaszając potrzebę korzystania z usługi w bibliotece macierzystej. Uprawnienia rejestrowane są w internetowym Systemie Rozliczeń. Nabycie uprawnień umożliwia aktywację indywidualnego konta bibliotecznego w każdej z bibliotek uczestniczących.

Po nabyciu uprawnień użytkownik zgłasza się do biblioteki uczestniczącej, której zbiorami jest zainteresowany. Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień i zakłada indywidualne konto biblioteczne. Jest to moment, od którego użytkownik może wypożyczać zbiory. Szczegółowe zasady wypożyczeń określają przepisy zawarte w regulaminach bibliotek uczestniczących.

 Dokumenty identyfikujące użytkownika w systemie BiblioWawa?
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka;
 • Elektroniczna Legitymacja Doktoranta;
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownika;
 • Warszawska Karta Miejska w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów.

Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.

 Jak dokonać rozliczenia?

Rozliczenie nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy zgłosić się do biblioteki macierzystej.

 Czy usługa jest płatna?

Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Użytkownik może ponieść koszt za aktywację indywidualnego konta bibliotecznego. Wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących.

Więcej szczegółów – patrz zał. nr 1 do Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich oraz na stronie

Wypożyczalnie

 Wypożyczalnia Miejscowa

W Wypożyczalni Miejscowej można wypożyczać, prolongować termin zwrotu i oddawać książki i czytniki Kindle, otrzymywać rozliczenie roczne lub na koniec studiów (tzw. obiegówkę) oraz opłacić (wyłącznie kartą) należność za przetrzymane książki.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21

tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia znajduje się na poziomie 1 (po wejściu na schody i minięciu kolumn z filozofami należy skierować się na lewo).

Forma, tryb i czas realizacji zamówień z magazynu
Forma zamówienia
 • opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online
 • opcja Zamów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych
Tryb realizacji zamówienia
 • zamówienia składane od poniedziałku do soboty do godz. 20 – realizowane są tego samego dnia
 • zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godz. 20 – realizowane są w dniu następnym
 • zamówienia składane w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek
Czas realizacji zamówienia
 • 1 godz.
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia znajduje się w pok. 137 (poziom 1).

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek 11-18
 • wtorek – piątek 9-15

tel. 22 55 25 209

e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Sprowadzanie i udostępnianie materiałów z innych bibliotek:

 • Jeżeli jesteś pracownikiem lub studentem UW, możemy sprowadzić dla Ciebie książkę spoza Warszawy (z bibliotek krajowych lub zagranicznych). Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których nie ma w bibliotekach warszawskich, a z bibliotek zagranicznych – te, których nie posiadają biblioteki krajowe i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UW.

Zamówienia należy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Koszty sprowadzania materiałów określa Wykaz opłat. Sprowadzone książki udostępniane są w czytelni BUW.

SUBITO – Zamawianie artykułów z czasopism (usługa odpłatna)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie pośredniczy w zamawianiu artykułów z czasopism zagranicznych w ramach serwisu SUBITO. Z usługi mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. System oferuje dostęp do ok. miliona tytułów periodyków naukowych z różnych dziedzin (ok. 11 milionów artykułów!). Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi do 72 godzin.

Stowarzyszenie SUBITO tworzą biblioteki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zamówienie Czytelnik powinien złożyć osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW.
Zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne artykułu:
– imię/-ona i nazwisko/-a autora/-ów,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma,
– rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu, ISSN,
– numery stron.
Uwaga! Brak któregoś z elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia.

Odbiór – Czytelnik otrzymuje dokument wyłącznie w postaci odpłatnego wydruku z kopii elektronicznej. Po odbiór wydruku trzeba się zgłosić do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW.

Standardowo kopie artykułów dostarczane są pocztą elektroniczną do BUW. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dokumenty nie mogą być przesłane w ten sposób, dostarczane są do BUW pocztą lub faksem. Uwaga! Wysłanie dokumentu pocztą wydłuża czas oczekiwania.

Koszt usługi – opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wysyłającą + 23% VAT.

Wypożyczanie zbiorów BUW bibliotekom i innym instytucjom:

BUW wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie wykonuje kopii ze zbiorów BUW (takie zamówienia można kierować do Pracowni Reprograficznej).

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • dzieła niewypożyczane zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz niezbędne w procesie dydaktycznym UW,
 • dzieła wielkoformatowe.

Podstawowe zasady realizacji zamówień międzybibliotecznych:

 • zamówienia są realizowane na podstawie rewersów przesyłanych wyłącznie na adres e-mailowy (1 e-mail – 1 zamówienie),
 • koszty wysłania zamówionych materiałów bibliotecznych drogą pocztową pokrywa BUW, koszty przesyłki zwrotnej – strona zamawiająca.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Wypożyczalni Międzybibliotecznej (tel. 22 55 25 209).

 Biblioteka Austriacka w BUW

Biblioteka Austriacka w Warszawie powstała w 2002 roku na mocy porozumienia zawartego między austriackim Federalnym Ministerstwem do Spraw Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych, reprezentowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.
Oferta książkowa Biblioteki Austriackiej obejmuje m.in. literaturę piękną i historię Austrii, literaturoznawstwo, historię literatury, historię krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, sztukę i architekturę, filozofię, krajo- i kulturoznawstwo.
Do dyspozycji czytelników dostępne są na miejscu również bieżące gazety, czasopisma fachowe i periodyki.

biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 211

Reklamacje wypożyczeń, zgłoszenie zagubionej książki, skargi dotyczące obsługi użytkownika

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW rozpatruje skargi i wnioski dotyczące udostępniania zbiorów i obsługi użytkownika, reklamacje wypożyczeń, zgłoszenia zagubionych i zniszczonych książek, sprawy dotyczące kont członków Klubu Absolwentów UW i kont kaucyjnych.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek 9-20 (przerwy 11.30-12 i 16-16.30)

tel. 22 55 25 182, 22 55 25 384

e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl

Stanowisko znajduje się na poziomie 1 w pokoju 143a (po wejściu na schody i minięciu kolumn z filozofami należy skierować się na prawo, za Informatorium).

Sprawy dotyczące zagubionych i zniszczonych książek, kont członków Klubu Absolwentów UW i kont kaucyjnych rozpatrywane są w ciągu 14 dni, reklamacje wypożyczeń, skargi i wnioski – w ciągu 30 dni.

Rozliczenia z BUW

Od roku akademickiego 2016/2017 rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.

Pamiętaj! Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia (tzw. obiegówki) oznacza likwidację Twojego konta bibliotecznego. Jeśli rozpoczynasz studia II stopnia na UW i nadal chcesz korzystać z BUW, musisz ponownie aktywować konto biblioteczne.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią Miejscową, tel. 22 55 25 167 lub z Samodzielnym Stanowiskiem ds. obsługi Użytkowników BUW, tel. 22 55 25 182 lub 384, e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl

Czytelnie

 Czytelnia Ogólna

W Czytelni Ogólnej można korzystać:

 • z wydawnictw (książek i czasopism) przechowywanych w Magazynie, wydanych od 1919 r.
 • z mikrofisz i mikrofilmów,
 • z płyt CD/DVD i filmów z kolekcji Watch Docs (na komputerach wskazanych przez bibliotekarza),
 • z doktoratów z Repozytorium UW (prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją Repozytorium: repozytorium.buw@uw.edu.pl, tel. 55 27 139).

Znajduje się tu także księgozbiór dziedziny Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo. Do dyspozycji czytelników są również kserokopiarki.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek 9-22
 • sobota 9-21
 • niedziela 15-20

tel. 22 55 25 191

 Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Ogólnej
 1. Zamówienia do Czytelni Ogólnej należy składać poprzez katalog online bibliotek UW.

Jeśli w tym katalogu nie znaleziono szukanej pozycji, radzimy skorzystać również z zeskanowanego katalogu kartkowego BUW – CKK.

 1. Udostępnienie zamówienia w Czytelni Ogólnej odbywa się wyłącznie:
  • po okazaniu przez Czytelnika ważnej karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
  • i pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości w BUW i w bibliotekach wydziałowych na jego koncie w katalogu online bibliotek UW.

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu jednej lub więcej książek zarejestrowanych na koncie Czytelnika i/lub niezapłaconej kary udostępnienie w Czytelni Ogólnej nie zostanie zrealizowane.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze zbiorów zamawianych z Magazynu i księgozbiorów podręcznych zbiorów specjalnych wyłącznie na miejscu w Czytelni Ogólnej oraz do zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów. W przypadku nieoddania wypożyczonych materiałów konto czytelnika będzie zablokowane.
 1. Materiały zamówione z Magazynu można kopiować wyłącznie na samoobsługowym kserografie znajdującym się w Czytelni Ogólnej lub złożyć zamówienie na ich kopie w Pracowni Reprograficznej (pok. 204).
 2. Zamówienia do Czytelni Ogólnej dla samodzielnych pracowników nauki (prof., dr hab.) realizowane są w pierwszej kolejności.
 3. Czytelnik jednorazowo na koncie w Czytelni Ogólnej może posiadać:
  • łącznie nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism – poniedziałek – piątek, niedziela,
  • łącznie nie więcej niż 5 wol./paczek książek i czasopism – sobota.

W przypadku wykorzystania przez Czytelnika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których Czytelnik korzystał.

 1. Czytelnik ma możliwość zmiany miejsca odbioru zamówionego egzemplarza (z Czytelni Ogólnej do Wypożyczalni Miejscowej i odwrotnie) wyłącznie po zgłoszeniu tego bibliotekarzowi.
 1. Czytelnik może prosić o odłożenie książki i/lub czasopisma na 7 dni do ich dalszego wykorzystania i trzykrotnie prolongować termin ich wypożyczenia (na 7 dni).
 1. Dzień przed upływem daty zwrotu czytelnicy, którzy podali przy zapisie adres e-mailowy, będą otrzymywać powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu egzemplarza, który został odłożony w Czytelni Ogólnej.
 1. Książki i/lub czasopisma zamówione do Czytelni Ogólnej nieodebrane w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia są odsyłane do Magazynu.
 1. Materiały wypożyczone z Magazynu należy zwracać na stanowisku obsługi Czytelni Ogólnej najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki (od poniedziałku do piątku do godz. 21.30, w soboty do godz. 20.30, w niedziele do godz. 19.30).

Przedstawionym powyżej zasadom nie podlegają zbiory rozmieszczone w szerokiej dziedzinie A, Z (Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo).

 Forma, tryb i czas realizacji zamówień z magazynu
Forma zamówienia
 • opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online
 • opcja Zamów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych
Tryb realizacji zamówienia
 • zamówienia składane od poniedziałku do soboty do godz. 20 – realizowane są tego samego dnia
 • zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godz. 20 – realizowane są w dniu następnym
 • zamówienia składane w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek
Czas realizacji zamówienia
 • od 30 min. do 1 godz.
 Czytelnia Czasopism Bieżących

Czytelnia udostępnia czasopisma i gazety z bieżącego roku.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek 8-22
 • sobota 9-21
 • niedziela 15-20

W Czytelni Czasopism Bieżących możesz skorzystać na miejscu:

 • z bieżących roczników czasopism naukowych ułożonych według ośmiu szerokich dziedzin. Czasopisma wpływające do Biblioteki udostępnia się do momentu otrzymania pierwszego numeru roku następnego, poprzednie roczniki przekazywane są do Magazynu lub Wolnego Dostępu,
 • z bieżących dzienników urzędowych, prasy centralnej i stołecznej, prasy regionalnej i prasy zagranicznej.
 Czytelnie w gabinetach zbiorów specjalnych BUW

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych:

 1. Zbiory specjalne BUW udostępniane są w czytelniach następujących Gabinetów:
  • Dokumentów Życia Społecznego,
  • Rękopisów,
  • Rycin,
  • Starych Druków,
  • Zbiorów Kartograficznych,
  • Zbiorów Muzycznych.
 1. Korzystających ze zbiorów specjalnych w czytelniach Gabinetów obowiązuje:
  • zgłoszenie wizyty w Informatorium, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości i pozostawieniu karty bibliotecznej BUW czytelnik otrzymuje kartę dostępu do strefy zbiorów specjalnych,
  • okazanie dokumentu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza w odpowiednim Gabinecie,
  • dokonanie wpisu w księdze obecności,
  • wypełnienie podczas pierwszej wizyty deklaracji czytelnika,
  • zgłoszenie osobie dyżurującej przyniesionych ze sobą książek i materiałów,
  • zapoznanie się z treścią Szczególnych zasad korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie oraz stosowanie się do zawartych w nich postanowień.
 2. Zbiory specjalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie do celów badawczych i dydaktycznych przede wszystkim pracownikom naukowym, studentom, osobom zatrudnionym w bibliotekach, muzeach oraz innych instytucjach kulturalno-oświatowych i artystycznych. W przypadku korzystania z obiektów szczególnie cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od opiekuna naukowego.
 3. Obiekty oryginalne szczególnie cenne i rzadkie udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu. Gdy zamówiony obiekt dostępny jest w formie wtórnej (mikrofilm, odbitka fotograficzna, płyta CD/DVD, E-zbiory), oryginał może być udostępniony jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Z dokumentów wtórnych można korzystać w czytelni odpowiedniego Gabinetu i/lub w Czytelni Ogólnej.
 4. Kartoteki wewnętrzne Gabinetów udostępniane są czytelnikom za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu.
 5. Liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów oryginalnych określają w każdym z Gabinetów „Szczególne zasady korzystania ze zbiorów” i/lub dyżurny bibliotekarz. W przypadku zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub do badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia/kwerendy (telefonicznie lub korespondencyjnie z odpowiednim Gabinetem).
 6. Zamawiane materiały zwracane są do magazynu po tygodniu, o ile czytelnik nie poprosi o przedłużenie rezerwacji lub zgodnie ze szczególnymi zasadami korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie.
 7. Czytelnik obowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z udostępnianymi obiektami i stosowania się do wszystkich zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 8. Księgozbiory podręczne Gabinetów zbiorów specjalnych udostępniane są prezencyjnie w czytelniach Gabinetów. W uzasadnionych przypadkach książki można także zamówić do Czytelni Ogólnej zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów w tej czytelni.
 9. Wynoszenie udostępnionych obiektów poza czytelnie jest niedozwolone.
 10. Reprodukowanie obiektów i publikowanie powielonych materiałów wymaga każdorazowo uzyskania zgody kierownika Gabinetu, który określa także sposób sporządzania dokumentów wtórnych. Czytelnik może zamówić odpłatnie reprodukcję w Pracowni Reprograficznej BUW. Nie wykonuje się kserokopii obiektów zabytkowych. Nie wykonuje się kopii obiektów audiowizualnych. Fotografowanie obiektów własnym sprzętem czytelnika odbywa się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Gabinetu w zakresie przez niego ustalonym i w obecności dyżurnego bibliotekarza.
 11. Osoby (instytucje) ubiegające się o możliwość publikowania powielonych materiałów obowiązują przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24/1994 z późniejszymi zmianami) oraz cennik usług świadczonych w BUW.
 12. Instytucje publiczne oraz wytwórnie filmowe pragnące fotografować lub filmować obiekty znajdujące się w zbiorach Gabinetów są zobowiązane złożyć umotywowany wniosek wraz z wykazem pozycji, z których chcą skorzystać. Wytwórnie filmowe powinny dodatkowo uzyskać zezwolenie Dyrektora BUW.
 13. Wykorzystywanie reprodukcji obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niż badawcze i dydaktyczne wymaga, poza kosztami wykonania reprodukcji w Pracowni Reprografii BUW, wniesienia dodatkowych opłat za udostępnienie obiektów, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług świadczonych w BUW.
 14. Dopuszcza się użyczanie obiektów ze zbiorów specjalnych na wystawy czasowe organizowane przez biblioteki i muzea. Instytucje wypożyczające zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów formalno-prawnych, zaleceń konserwatorskich oraz odpowiedniego zabezpieczenia obiektów podczas transportu, przechowywania i ekspozycji. Instytucje zainteresowane wypożyczeniem obiektów ze zbiorów specjalnych BUW na wystawy powinny składać wnioski o ich użyczenie z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem. Decyzję o użyczeniu podejmuje Dyrektor BUW po zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniego Gabinetu i kierownika Sekcji Konserwacji i Renowacji Zbiorów BUW.

Kabiny pracy indywidualnej

 Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych
 1. Z kabin pracy indywidualnej, zwanych dalej kabinami, mogą korzystać profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW oraz samodzielni pracownicy nauki spoza UW zameldowani w Warszawie. Ostatecznej weryfikacji uprawnień do korzystania z kabiny dokonuje pracownik Czytelni Ogólnej BUW, a w przypadku stwierdzenia ich braku niezwłocznie informuje o tym użytkownika oczekującego na kabinę.
 2. Wszystkie kabiny z wyjątkiem pięciu, określanych mianem kabin jednodniowych, są zamawiane i rezerwowane z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, dostępnego ze strony internetowej BUW. Można zamówić/rezerwować tylko jedną kabinę.
  Po odbiór kluczyka do kabiny należy się zgłosić:

  • w ciągu maksimum trzech dni od daty zamówienia kabiny dostępnej w dniu jego składania;
  • w ciągu maksimum trzech dni od daty przesłania przez BUW e-maila z informacją o zwrocie kluczyka przez poprzedniego użytkownika zarezerwowanej kabiny.
 3. Czytelnik, który rezygnuje z zarezerwowanej kabiny, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji na swoim koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
 4. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszej osobie, która danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni Ogólnej BUW.
 5. Z kabiny jednodniowej nr 409 mogą korzysta c samodzielni pracownicy naukowi i pracownicy uczelni wyższych z tytułem doktora. Z pozostałych kabon jednodniowych (nr 417-420) moga korzystać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi.
 6. Obsługę kabin, to jest wydawanie kluczyków i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach, prowadzi Czytelnia Ogólna BUW.
 7. Kluczyk do kabiny jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 8. Kabiny – z wyjątkiem kabin jednodniowych – są udostępniane na 14 dni. Okres ten może być wydłużony pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie oraz jeśli nie ma innych oczekujących (możliwa jest trzykrotna prolongata).
 9. Kabiny są wyposażone w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem do tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint). Czytelnik może korzystać w nich także z własnego sprzętu. W konfiguracji własnego komputera umożliwiającej jego podłączenie do internetu przez łącza BUW jest pomocna instrukcja znajdująca się w kabinach. Komputery tak skonfigurowane pozostają jednak poza siecią BUW, w związku z czym korzystanie za ich pośrednictwem z lokalnych urządzeń peryferyjnych (drukarki) jest niemożliwe.
 10. Z komputerów, w które są wyposażone kabiny, należy korzystać w następujący sposób:
  • wszystkie własne pliki należy umieszczać na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu z tym zastrzeżeniem, że BUW nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji),
  • po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUW) jest możliwy wydruk plików,
  • przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku D – nieskasowane pliki zostaną usunięte przez bibliotekarza dyżurnego.
 11. Klucz do kabiny pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji użytkownika, który nie może jednak udostępniać go nikomu innemu. Zagubienie klucza powoduje konieczność poniesienia kosztów wykonania jego duplikatu. Biblioteka posiada klucz zapasowy i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego użytkownika.
 12. W kabinie można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, przy czym:
  • materiały biblioteczne z Magazynu Biblioteki należy zamawiać do Czytelni Ogólnej, w której są one rejestrowane na koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Czytelnik może jednocześnie korzystać w kabinie z nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism pochodzących z Magazynu BUW. Materiały te mogą pozostawać w kabinie do końca pierwszego 14-dniowego okresu ich udostępnienia. Następnie czytelnik może je trzykrotnie prolongować na kolejne 14 dni zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli nadal będzie korzystał z nich w kabinie;
  • materiały biblioteczne z Wolnego Dostępu i Czytelni Czasopism muszą być każdorazowo zwrócone po zakończeniu pracy w danym dniu.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz zobowiązany jest do utrzymywania w niej porządku.
 14. Użytkownik może przynosić do kabiny własne materiały, drobny sprzęt itp., za które jednak w przypadku ich pozostawienia w kabinie BUW nie bierze odpowiedzialności.
 15. Nieoddanie klucza do kabiny w wyznaczonym terminie powoduje zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej BUW aż do momentu zwrotu klucza. Po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu zwrotu klucza kabina zostanie komisyjnie otwarta. Pozostawione w kabinie rzeczy użytkownika zostaną zdeponowane w Oddziale Administracji BUW, a książki i inne materiały biblioteczne będące własnością Biblioteki – oddane do magazynu zbiorów i zdjęte z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Rzeczy użytkownika zdeponowane w Oddziale Administracji BUW można odebrać w pokoju 236 (II piętro) w terminie uzgodnionym telefonicznie (22 55 25 653, 696 088 700 w godz. 8-14) lub e-mailem (a.baluk@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 17. Użytkownik kabiny może ponownie dokonać jej rezerwacji dopiero po zwrocie klucza.

29.08.2012 r.

 Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

Kindloteka

Kindloteka jest jedną z największych wypożyczalni czytników Kindle w Europie. Czytniki podarowała firma Amazon z okazji 200 lat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Czytniki podzielono na dziewiętnaście dziedzin, odpowiadających dyscyplinom obecnym na Uniwersytecie Warszawskim:
1. Bibliotekoznawstwo. Bibliologia
2. Biologia
3. Chemia
4. Edukacja
5. Ekonomia. Biznes. Marketing
6. Filozofia. Religia
7. Fizyka. Astronomia
8. Geografia. Geologia
9. Historia
10. Język. Literatura
11. Muzyka
12. Matematyka. Informatyka
13. Nauki polityczne
14. Nauki społeczne
15. Prawo
16. Psychologia
17. Sztuki piękne
18. Technika
19. Wojskowość. Bezpieczeństwo

Czytniki mogą być wypożyczane wszystkim użytkownikom BUW, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczania zbiorów BUW na zewnątrz (przede wszystkim studentom i pracownikom UW), na 30 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty, o ile nikt inny nie zamówi urządzenia.

Informacje o zawartości czytników znajdują się w katalogu online bibliotek UW. Poprzez konto czytelnika w katalogu można także prolongować termin wypożyczenia czytnika lub dokonać jego rezerwacji. Czytniki można wypożyczać w Wypożyczalni Miejscowej.

Czytniki mają założoną tzw. „blokadę rodzicielską” w celu ochrony książek znajdujących się na urządzeniu. Jednak użytkownicy mogą wgrywać własne pliki za pomocą kabla, który wraz z etui jest wypożyczany do domu. Przed zwrotem czytnika do biblioteki należy usunąć z niego wszystkie wgrane samodzielnie materiały.

Wypożyczający ponoszą odpowiedzialność materialną za przetrzymany (1 zł za każdy dzień), zagubiony lub uszkodzony czytnik.

Szczegółowe zasady udostępniania czytników Kindli znajdują się w regulaminie. Każdy wypożyczający czytnik do domu musi zapoznać się z jego treścią.

Wolny Dostęp

Wolny Dostęp (WD) w BUW to ponad pół miliona książek i czasopism, udostępnianych Czytelnikom w otwartym magazynie na dwóch piętrach Biblioteki. Znajdują się tu w większości książki wydane po 1980 roku, z zastosowaniem pewnych ograniczeń, oraz inne, wydane wcześniej, stanowiące kanon dla poszczególnych dyscyplin nauki. Do nich dołączono najczęściej wykorzystywane czasopisma (ułożone alfabetycznie na początku każdej szerokiej dziedziny).

Zbiory rozstawiono według Library of Congress Classification, czyli amerykańskiej Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (w skrócie KBK).

Schemat KBK
A Dzieła ogólne
B Filozofia, psychologia i religia
C Nauki pomocnicze historii
D Historia
E – F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
G Geografia. Antropologia. Sport i rekreacja
H Nauki społeczne
J Nauki polityczne
K Prawo
L Oświata
M Muzyka
N Sztuki piękne
P Literatura i języki
Q Nauki ścisłe
R Medycyna
S Rolnictwo
T Nauki techniczne
U Nauki wojskowe
V Marynarka wojenna. Żegluga
Z Bibliografie. Bibliotekoznawstwo

Zbiory w Wolnym Dostępnie BUW rozmieszczono w ośmiu szerokich dziedzinach; w każdej z nich dyżuruje bibliotekarz, tzw. informator dziedzinowy (informator.dziedzinowy@uw.edu.pl). Rozmieszczenie dziedzin i punktów informacji – zob. Interaktywne mapy BUW.

Oznaczenie szerokiej dziedziny Dziedzina Lokalizacja w BUW
P Język. Literatura poziom 1
B L Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata poziom 1
AM C D-F GN700-875 Nauki historyczne poziom 1
G-GF Q R-V Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze i stosowane poziom 1
K J Prawo. Nauki polityczne poziom 2
H GN1-673 GR-GV Nauki społeczne. Antropologia poziom 2
M N Muzyka. Architektura. Sztuki piękne poziom 2
A Z Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo poziom 2 (Czytelnia Ogólna)
Klasyfikacja Biblioteki Kongresu

KBK wyróżnia w każdej szerokiej dziedzinie klasy i podklasy, odpowiadające dyscyplinom naukowym, gałęziom dyscyplin i grupom zagadnień.
Przykład: w szerokiej dziedzinie Nauki historyczne znajdują się następujące klasy i podklasy:

Symbol Nauki historyczne
E-F Historia Ameryki Północnej i Ameryki Południowej klasa
D Historia klasa
C Nauki pomocnicze historii klasa
AM Muzea i kolekcjonerstwo podklasa
GN700-875 Archeologia prehistoryczna podklasa

W klasie D wyróżnia się natomiast np. takie podklasy:

D Historia powszechna
DG Historia Włoch
DK Historia Rosji, Związku Radzieckiego, byłych republik radzieckich i Polski
DT Historia Afryki

 

W podklasie DK numery od 4010 do 4800 kodują historię Polski. Książki są szeregowane z uwzględnieniem formy dokumentu, zagadnienia szczegółowego, czasu lub miejsca. Zasadą jest rzeczowe ustawienie od ogółu do szczegółu.

Oto fragment tablicy klasyfikacyjnej DK 4010-4800 Historia Polski (przykłady kodowania szczegółowych zagadnień):

DK4010 Wydawnictwa ciągłe, stowarzyszenia
DK4037 Przewodniki po Polsce
DK4329 Rozbiory Polski. Prace ogólne
DK4440 Historia Polski w latach 1956-1980
DK4600 Historia regionalna
DK4800 Historia poszczególnych miejscowości

 

Co oznaczają nalepki na książkach w Wolnym Dostępie?

KBK pozwala zakodować treść książki, nazwisko autora, a także wiele innych informacji w tzw. symbolu klasyfikacyjnym, który jest jednoznacznie przyporządkowany dla każdej książki. Egzemplarze mają kolejne numery. Nalepka na grzbiecie książki podaje pełną sygnaturę. Ten sam symbol, dla uproszczenia nazywany Klasyfikacją WD, znajduje się również w Katalogu online bibliotek UW.

Przykład nalepki na książkę z klasyfikacją WD:

W każdej szerokiej dziedzinie w Wolnym Dostępie książki są szeregowane na półkach w określonej kolejności:

1. najpierw alfabetycznie wg pierwszej litery D DK DK DK DK DK DK DK
2. następnie przez numer 720 15 18.8 18.8 18.8 18.8 4037 4037
3. potem alfabetycznie wg litery i numeru w systemie dziesiętnym .A7 .D43 .B35 .S2 .S22 .S22 .J433 .J433
4. wg kolejnego roku wydania 2015 2000 1996 2008 2011 2015 2012 2012
5. wg numeru tomu lub części t.1 t.1 t.2
6. na końcu wg numeru egzemplarza egz.1 egz.1 egz.1 egz.2 egz.1 egz.2

 

Jak wyszukiwać w Wolnym Dostępie?

Jeśli interesuje Cię jakaś dziedzina wiedzy, ale nie szukasz konkretnej książki, skorzystaj z planu rozmieszczenia zbiorów w WD, wybierz szeroką dziedzinę i udaj się na poszukiwania pośród regałów i półek, korzystając z powyższych wyjaśnień. Topografię każdej dziedziny opisują mapy znajdujące się na postumentach. Nad regałami zawieszono tablice z nazwami klas i podklas, a na boku każdego regału – plansze z informacją o jego zawartości. Pamiętaj, że wg KBK książki są ustawiane od dzieł treści ogólnej do bardziej szczegółowych. Uwaga! W przypadku alfabetów niełacińskich przyjęto transkrypcję amerykańską. Książki z niebieską nalepką można wypożyczyć do domu. Kolor czerwony (także czerwona kropka) oznacza, że z książki można korzystać tylko na miejscu. Czasopisma są ustawione alfabetycznie na początku każdej szerokiej dziedziny.

Jeśli szukasz konkretnej książki, skorzystaj z katalogu online bibliotek UW. Jeśli mamy w zbiorach interesujący Cię tytuł, znajdziesz go albo w Wolnym Dostępie, albo w magazynie zamkniętym, albo w bibliotece wydziałowej. Książki z WD mają w katalogu online pod tytułem umieszczoną informację: Klasyfikacja WD. Zapisz cały umieszczony tam symbol klasyfikacyjny i korzystając z map, udaj się do regału w odpowiedniej dziedzinie. Książki bez klasyfikacji WD musisz zamówić z magazynu. Udostępnimy Ci je w Czytelni Ogólnej lub w Wypożyczalni Miejscowej. W katalogu online znajdziesz też informację o tym, które książki znajdują się w bibliotekach wydziałowych UW. Zasady udostępniania zbiorów są opisane w ulotce Jak korzystać z BUW. Zapytaj o nią w Informatorium.

Jeśli nie znalazłeś książki w katalogu online bibliotek UW, skorzystaj z Cyfrowych Katalogów Kartkowych BUW. Znajdziesz tam zeskanowane karty wielu naszych katalogów, w tym katalog książek wpływających do BUW od 1801 do 1997 roku.

Warto przeszukać także katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT (i ewentualnie skorzystać z naszej Wypożyczalni Międzybibliotecznej – pok. 137, poziom 1) w celu sprowadzenia książek z bibliotek spoza Warszawy.

W Wolnym Dostępie Czytelnicy sami biorą książki z regałów. Po przeczytaniu – odkładają je na specjalne wózki umieszczone w dziedzinach (nie mogą samodzielnie odstawiać książek na półki).

W Wolnym Dostępie na poziomie 2 znajduje się także Księgozbiór Dydaktyczny. W skład księgozbioru wchodzą podręczniki, skrypty, lektury obowiązkowe, zalecane i uzupełniające dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na UW, gromadzone w wielu egzemplarzach. Są one oznaczone białą naklejką i sygnaturą rozpoczynającą się literą „W”. Książki z tego księgozbioru mogą być wypożyczane przez wszystkich czytelników uprawnionych do wypożyczeń poza Bibliotekę.

Zapytaj bibliotekarza

Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do bibliotekarzy dziedzinowych, którzy dyżurują w każdej szerokiej dziedzinie (godziny dyżurów znajdziesz tutaj) lub do bibliotekarzy w Informatorium.

Albo… Zapytaj nas online! Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-21, bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Internet i komputery w BUW

Komputery w BUW

Zasady korzystania z komputerów w BUW

Internet w BUW

W BUW można skorzystać z komputerów z Internetem.

 • Rozmieszczenie stanowisk z komputerami z dostępem do Internetu znajdziesz w tabeli poniżej.

Sieć bezprzewodowa (WiFi) znajduje się na terenie całej biblioteki. Aby z niej korzystać, należy się wcześniej zalogować – wpisać numer karty bibliotecznej (lub ELS) oraz hasło przypisane do konta bibliotecznego, a następnie wybrać sieć – BUW.Hotspot.
Odzyskiwanie hasła – po nowe hasło należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej.

W BUW istnieje też możliwość skorzystania z sieci bezprzewodowej EDUROAM, zapewniającej darmowy dostęp do Internetu pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni i jednostek akademickich. Dostęp do EDUROAM znajduje się w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne oraz w Czytelni Ogólnej.

Edytory tekstów

W BUW znajdują się komputery z dostępem do programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) i LibreOffice. Rozmieszczenie stanowisk znajduje się w tabeli poniżej.

Dostęp do programów z pakietu MS Office:

Użytkownicy mogą korzystać z komputerów z dostępem do następujących programów: Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook Express (tylko na stanowisku przy Wypożyczalni Miejscowej).
Komputery wyposażone są również w napęd CD/DVD (oprócz stanowiska w Czytelni Ogólnej) i USB.
Wyniki pracy można przegrać na dysk USB lub na CD/DVD (obok Wypożyczalni Miejscowej i w Czytelni Czasopism Bieżących), wydrukować lub wysłać pocztą elektroniczną (tylko na stanowisku obok Wypożyczalni Miejscowej) .
Z komputerów przy Wypożyczalni Miejscowej możliwe jest wejście tylko do zasobów dostępnych w domenie uw.edu.pl oraz do E-zbiorów, komputery w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism Bieżących nie są podłączone do Internetu.

Rozmieszczenie stanowisk

Katalog
 • na wszystkich stanowiskach na poziomie 1, 2 i 3, z wyjątkiem stanowisk poza siecią w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism Bieżących na poziomie 2.
Internet
 • na poziomie 1 – obok Informatorium, w Paraczytelni w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata, w dziedzinie Nauki historyczne; w holu katalogowym i przy Wypożyczalni Miejscowej (ograniczony do E-zasobów i domeny uw.edu.pl / zasobów BUW i UW),
 • na poziomie 2 – w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia, w Paraczytelni, w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne,
 • na poziomie 3 – w kabinach pracy indywidualnej nad Czytelnią Ogólną.
MS Office
 • na poziomie 1 – obok Wypożyczalni Miejscowej,
 • na poziomie 2 – na stanowiskach poza siecią w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism Bieżących,
 • na poziomie 3 – w kabinach pracy indywidualnej nad Czytelnią Ogólną.
LibreOffice
 • na poziomie 1 – w holu katalogowym, w Paraczytelni w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata, w dziedzinie Nauki historyczne,
 • na poziomie 2 – w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia, w Paraczytelni, w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne, w Czytelni Czasopism Bieżących.
Outlook Express
 • na poziomie 1 – obok Wypożyczalni Miejscowej.
Obsługa USB
 • na poziomie 1 – w holu katalogowym, obok Informatorium, w Paraczytelni w dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata, w dziedzinie Nauki historyczne,
 • na poziomie 2 – na stanowiskach poza siecią w Czytelni Ogólnej i w Czytelni Czasopism Bieżących, w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia,
 • na poziomie 3 – w kabinach pracy indywidualnej nad Czytelnią Ogólną.
Odczyt i zapis na CD/DVD i USB Użytkownika
 • na poziomie 1 – obok Wypożyczalni Miejscowej,
 • na poziomie 2 – na stanowiskach poza siecią w Czytelni Czasopism Bieżących.
Dostęp do wydawnictw Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • na poziomie 1 – w dziedzinie Nauki historyczne, w dziedzinie Język. Literatura, obok Wypożyczalni Miejscowej,
 • na poziomie 2 – w Czytelni Ogólnej, w dziedzinie Nauki społeczne. Antropologia, w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne.
Kabiny dla osób niedowidzących
 • na poziomie 2 – w dziedzinie Prawo. Nauki polityczne.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).