Publikacje BUW

Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185

Nr 1

Sokołowska Wanda: Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939-1945. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1959, 125 s.

Zawiera:
– Baculewski Jan: Przedmowa, s. 1-6,
– Wstęp, s. 7-14,
– Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w przededniu wojny 1939 r., s.15-19,
– Wrzesień 1939 r., s. 20-23,
– Pierwszy okres okupacji: październik 1939 – lipiec 1940, s. 24-32, w tym:
– <<Staatsbibliothek Warschau>>. 27.VII. 40 – 31.VII.44.,
– 1. Wstęp, s. 33-38,
– 2. Praca w << Staatsbibliothek>> od sierpnia 1940 do lutego 1941, s. 38-44,
– 3. <<Reorganizacja>> Biblioteki i akcja zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych, s. 44-55,
– 4. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Gromadzenie druków konspiracyjnych, s. 55-72,
– 5. Dzieje Gabinetu Rycin, s. 72-78,
– 6. Warunki pracy; ludzie Biblioteki, s. 78-86,
– Okres powstania warszawskiego, s. 87-92,
– Ewakuacja zbiorów bibliotecznych. Listopad 1944 – styczeń 1945, s. 93-98,
– Po wyzwoleniu, s. 99-101,
– Aneksy, s.103-116,
– Resume, s. 117-126.

Nr 2

Kozerska Helena: Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1960, 133 s.

Zawiera:
– Wstęp i zarys historii zbioru, s. 5-31,
– Wykaz straconych rękopisów w czasie II wojny światowej (wybór), s. 33- 118,
– Wykaz rękopisów zaginionych w Rostowie nad Donem w czasie I wojny światowej (wybór), s. 112-118,
– Indeks osób i nazw geograficznych do wykazów rękopisów, s. 119-127,
– Indeks proweniencji i rękopisów zamieszczonych w wykazach, s. 128-129,
– Wykaz skrótów, s. 130,
– Resume, s. 131-133.

Nr 3

Sawicka Stanisława, Sulerzyska Teresa: Straty w rysunkach z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej : 1939-1945. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Dział Wydawnictw, 1960, [4], 79, [3] s., [64] s. tabl.

Zawiera:
– Wstęp, s. 1-13,
– Resume, s. 14-19,
– I. Rysunki artystyczne, s. 20-47, w tym:
Zbiór Stanisława Augusta, s. 20-37,
Zbiór Stanisława Kostki Potockiego, s. 37-42,
Zbiór dawnego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 42-43,
Zbiór Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 43-46,
Nabytki z okresu dwudziestolecia, s. 46-47.
– II. Rysunki architektoniczne (widoki, projekty, pomiary), dekoracyjne (plafony, parkiety, pomniki etc.) i varia, s. 48-66, w tym:
Zbiór Stanisława Augusta, s. 48-59,
Zbiór dawnego Uniwersytetu Warszawskiego, s. 59,
Zbiór Sapiehów z Dereczyna, s. 59,
Inne zbiory, s. 59-61,
Zbiór Stanisława Patka, s. 61-63,
Archiwum planów Tylmana z Gameren, s. 64-65,
Varia, s. 65-66.
– Indeks Osób, s. 67-73,
– Indeks miejscowości, s. 74-77,
– Spis ilustracji, s. 78-80,
– Ilustracje, s. 83 (64 s. tabl.).

Nr 4

Jan Feliks Piwarski 1794-1859 : rysunki – grafika : katalog wystawy, oprac. Teresa Sulerzyska i Elżbieta Budzińska przy współpracy Jadwigi Trenklerówny. Warszawa : Dział Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, 1961, 93 s. : il.

Zawiera:
– Sawicka Stanisława: Przedmowa, s. 3-6,
– Avant – propos, s. 7-8,
– Życiorys artysty, s. 9-15,
– Działalność J. F. Piwarskiego w Gabinecie Rycin Biblioteki Publicznej 1818 – 1832 r., s. 16-21,
– Twórczość Piwarskiego widziana w świetle wystawy, s. 22-30,
– Bibliografia, s. 31-32,
– Skróty, s. 33-34,
– Rysunki, s. 35-52,
– Grafika, s. 52-72,
– Wykaz prac drukowanych J. F. Piwarskiego, s. 73,
– Spis ilustracji, s. 74,
– Ilustracje, s. 77-93.

Nr 5

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1963, XVI, [2], 342, [3] s. : err.

Dostępny w bibliotece cyfrowej UW Crispa

Nr 6

Kozerska Helena: Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w latach 1832-1871 : Biblioteka Rządowa, Okręgu Naukowego, Główna. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1967, XII, [2], 114, [3] s., [16] s. tabl. (w tym skł.) : faks., err.

Zawiera:
– Wstęp, s. V-XIII,
– Wykaz skrótów, s. XIV,
– W dobie paskiewiczowskiej. Księgozbiór, pracownicy i czytelnictwo, s. 1-19,
– W przededniu ustawy o wychowaniu 1861-1862, s. 20-27,
– Tworzenie warsztatu czytelniczego dla potrzeb Szkoły Głównej i środowiska warszawskiego, s. 28-56,
– Narastanie księgozbioru Biblioteki Głównej w latach 1863-1870, s. 57-68,
– Trudności organizacyjne w latach 1865-1870, s. 69-76,
– Czytelnictwo w Bibliotece Głównej 1862-1871, s. 77-91,
– Ostanie chwile Biblioteki Głównej, s. 92-95,
– Zakończenie, s. 96-98,
– Aneksy, s. 99-104,
– Sommaire, s. 105-110,
– Indeks osób, s. 111-115,
– Spis ilustracji, s. 116.

Nr 7

Katalog druków muzycznych XVI, XVII i XVIII w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. T. 1, Wiek XVI, oprac. Janina Mendysowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1970, 379, [1] s., [4] s. tabl.

Zawiera:
– Chomiński Józef Michał: Przedmowa, s. 5-6,
– Avant-propos, s. 7-8,
– Wstęp, s. 9-11,
– Introduction, s. 12-14,
– Wykaz skrótów, s. 15,
– Traktaty muzyczne i kompozycje wokalne autorów XVI w., s. 17-19,
– Kompozycje, s. 20-49, w tym:
Muzyka wokalna jednogłosowa religijna do tekstów łacińskich, s. 20-49,
Muzyka wokalna jednogłosowa religijna do tekstów narodowych, s. 50-119,
Muzyka wokalna wielogłosowa religijna do tekstów łacińskich, s. 120-230,
Muzyka wokalna wielogłosowa religijna do tekstów narodowych, s. 231-252,
Muzyka wokalna wielogłosowa świecka do tekstów łacińskich, s. 253-256,
Muzyka wokalna wielogłosowa świecka do tekstów narodowych, s. 257-289,
– Indeks autorów i tytułów dzieł anonimowych, s. 290-295,
– Indeks chronologiczny druków, s. 296-299,
– Indeks drukarzy wg krajów i miast, s. 300-301,
– Indeks drukarzy i wydawców w układzie alfabetycznym, s. 302-303,
– Indeks incipitów tekstów, s. 304-371,
– Indeks incipitów rękopisów współoprawnych z drukami w wyborze, s. 372-373,
– Indeks autorów utworów rękopiśmiennych, s. 374,
– Bibliografia, s. 375-376,
– Aneks: Facsimilia utworów polskich XVI w., s. 377-379.

Nr 8

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer przy współudziale Haliny Stefanowskiej, pod red. Haliny Kozerskiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973, XX, 2, 323, 2 s., 8 s. tabl.

Dostępny w bibliotece cyfrowej UW Crispa 

Nr 9

Mrozowska Alina Barbara, Majda Tadeusz: Rysunki kostiumów tureckich z kolekcji króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1, Katalog. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1973, IX, [1], 204, [2] s. : il.

Zawiera:
– I. Reychman Jan: Przedmowa, s. VII-X,
– Wstęp, s. 1-9,
– III. Język podpisów tureckich i system transkrypcji, oprac. Tadeusz Majda, s. 19-24,
– IV. Opisy rysunków (katalog), s. 25-115, w tym:
Cour du Grand Seigneur et quelques autres serviteurs. Dwór sułtana, s. 25-43,
Charges d’etat. Urzędnicy państwowi, s. 45-49,
Ecclesiastiques et autres. Osoby pełniące funkcje religijne i derwisze, s. 51-56,
Milice. Wojsko, s. 57-77,
Personnes devouees au service public. Różne zawody, narodowości nietureckie, s. 79-87,
Divers habillements. Stroje różne, s. 89-105,
Divers costumes. Stroje różne, s. 107-115,
– V. Skróty bibliograficzne, s. 117,
– Resume, s. 119-125,
– VI. Indeks nazw polskich, s. 127-130,
– VII. Indeks nazw francuskich, s. 131-134,
– VIII. Indeks nazw tureckich, s. 135-139,
– IX. Wykaz ilustracji, s. 141-204.

Nr 10

Szkoła graficzna Rubensa : katalog rycin ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, oprac. Elżbieta Budzińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1975, 62, [1] s., [25] s. tabl.

Zawiera:
– Wstęp, s. 5-12,
– Resume, s. 13-14,
– Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficznych, s. 15,
– Katalog, s. 17-63.

Nr 11

Mrozowska Alina Barbara, Majda Tadeusz: Rysunki o tematyce tureckiej z kolekcji króla Stanisława Augusta w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog. T. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978, 79, 1 s. : il.

Zawiera:
– Wstęp, s. 5-8,
– Opisy rysunków, s. 9-28,
– Skróty bibliograficzne, s. 29,
– Indeks nazw polskich, s. 31-32,
– Indeks nazw francuskich, s. 33-34,
– Indeks nazw tureckich, s. 35-36,
– Słowniczek, s. 37-38,
– Opis orszaku sułtana (Marche du Convoi du Trousseau de Schah Sułtane), s. 39-42,
– Wykaz ilustracji, s. 43-79.

Nr 11, wyd. 2

Majda Tadeusz, Mrozowska Alina: Tureckie stroje i sceny rodzajowe : z kolekcji króla Stanisława Augusta : katalog rysunków. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991, 447, [1] s. : il.

Zawiera:
– I. Przedmowa, s. 7-12,
– II. Wstęp, s. 13-24,
– III. Opis poszczególnych części stroju tureckiego, s. 25-32,
– IV. Język podpisów tureckich i systemu transkrypcji, s. 33-38,
– V. Opisy rysunków, s. 39-156, w tym:
Dwór sułtana, s. 39-59,
Urzędnicy państwowi, s. 61-65,
Osoby pełniące funkcje religijne i derwisze, s. 67-72,
Wojsko, s. 73-93,
Różne zawody, narodowości nietureckie, s. 94-103,
Stroje różne, s. 105-122,
Budowle, meczety, domy, łodzie, lektyki, s. 123-130,
Różne obyczaje, s. 131-156,
– VI. Opis orszaku sułtanki, s. 157-162,
– VII. Resume, s. 163-168,
– VIII. Skróty bibliograficzne, s. 169,
– IX. Indeks nazw polskich, s. 171-176,
– X. Indeks nazw francuskich, s. 177-182,
– XI. Indeks nazw tureckich, s. 183-190,
– XII. Ilustracje, s. 191-448.

Nr 12

Tyszkowa Maria: Druga wojna światowa (1939-1945) w zbiorach BUW : informator o rękopisach. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982, [4], IV, [2], 65, [1] s.

Zawiera:
– Wstęp, s. I-III,
– Preface, s. IV-V,
– Wykaz skrótów zastosowanych w Informatorze, s. VI,
– Materiały dokumentacyjne, s. 1-29, w tym:
Raporty, sprawozdania, komunikaty dotyczące ruchu oporu, spraw społeczno-gospodarczych, kultury i nauki, s. 1-7,
Relacje z więzień, obozów koncentracyjnych i jenieckich, s. 7-9,
Relacje z powstania warszawskiego, s. 10-11,
Projekty i wytyczne dla ustroju i granic przyszłego państwa polskiego, s. 11-14,
Polacy za granicą, s. 15-16,
Straty kultury i nauki, s. 16-22,
Zarządzenia władz hitlerowskich, s. 22-23,
Referaty lub rozważania autorów niemieckich na tematy polityczne i filozoficzne, s. 23-24,
Wycinki prasowe i „Różne”, s. 24-29,
– Pamiętniki i wspomnienia, s. 30-33,
– Literatura piękna, s. 34-47,
– Indeks osób, nazw geograficznych i przedmiotowych, s. 49-62,
– Indeks incipitów wierszy o nieustalonym autorstwie, s. 63-64,
– Konkordancja tymczasowych sygnatur akcesyjnych z numerami Informatora, s. 65.

Nr 14

Błażejewicz Olena: Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : 1871-1915. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, 155 s. : il. ISBN 83-230-0290-8.

Zawiera:
– Wykaz skrótów, s. 7;
– Wstęp, s. 9-13;
– Rozdz. I. Biblioteki uniwersyteckie w zaborze austriackim i w Austrii, w zaborze rosyjskim i w Cesarstwie Rosyjskim oraz w Prusach, s. 15-19;
– Rozdz. II. Biblioteki warszawskie, s. 20-24;
– Rozdz. III. Uniwersytet Cesarski i jego Biblioteka, s. 25-31;
– Rozdz. IV. Gmachy biblioteczne, s. 32-41;
– Rozdz. V. Pracownicy Biblioteki i komisja biblioteczna, s. 42-58;
– Rozdz. VI. Wzrost księgozbioru, s. 59-81;
– Rozdz. VII. Opracowywanie i przechowywanie zbiorów oraz inne prace porządkowe, s. 82-100;
– Rozdz. VIII. Udostępnianie zbiorów, s. 101-125;
– Rozdz. IX. Zbiory specjalne, s. 126-135;
– Rozdz. X. Agendy związane z Biblioteką, s. 136-138;
– Rozdz. XI. Końcowy okres działalności Biblioteki, s. 139-140;
– Zakończenie, s. 141-142;
– Wykorzystane rękopisy, s. 143-145;
– Prace drukowane (częściej cytowane), s. 146-149;
– Indeks osób, s. 150-155.

Nr 15

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 4, oprac. Helena Kozerska, Wanda Stummer, Maria Tyszkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, XVIII, 320, [2] s. ISBN 83-230-0386-6.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 16

Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781-1783) : album ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, oprac. Elżbieta Budzińska ; tł. tekstów fr. Henryka Martyniakowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982, 354, [1] s. : il.

Zawiera:
– Przedmowa, s. 5-10,
– Życie i praca Jana Henryka Müntza, s. 11-21,
– Dzieje spuścizny, s. 22-27,
– Podróże Müntza po Polsce i Ukrainie, s. 28-40
– Juszczakowska Henryka: Język notatek Müntza, s. 41-43,
– Resume, s. 44-48,
– Dzienniki podróży, s. 49-242,
– Katalog rysunków, s. 243-272,
– Aneks: Les voyages pictoresques de Jean-Henri Müntz en Polotne et en Ukraine, s. 273-339,
– Skróty i wykaz wykorzystanej literatury, s. 340-344,
– Indeks nazw geograficznych, s. 345-352,
– Indeks nazwisk, s. 353.

Nr 17, cz. 1

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, cz. 1, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987, XLIX, [1], 198, [2] s.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 17, cz. 2

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, cz. 2, oprac. Helena Kozerska i Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987, VII, 133, [2] s. : err.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 18

Katalog czasopism rosyjskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cz. 1, A – J, pod red. naukową Edwarda Stańczaka ; oprac. K. Opalińska, E. Ciepłowska, R. Bargielska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1987, XIII, [3], 202, [1] s.

Zawiera:
– Wstęp, s. V-VII,
– Vvedenie, s. VIII-X,
– Introduction, s. XI-XII,
– Wykaz cytowanych pozycji bibliograficznych, s. XIII-XIV,
– Wykaz ważniejszych skrótów, s. XV,
– Katalog, s. 1-203.

Nr 19

Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy utworów muzycznych Karola Szymanowskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983. (Katalog – Archiwum Kompozytorów Polskich XX Wieku ; 1). 111, [3] s., [1] k. tabl. : faks., nuty, portr. ISBN 83-00-01123-4.

Zawiera:
– Przedmowa, s. 7,
– Wstęp, s. 9-16,
– Wykaz skrótów, s. 17-18,
– Rękopisy utworów objętych numeracją opusową, s. 19-83,
– Rękopisy utworów nie objętych numeracją opusową, s. 84-91,
– Rękopisy utworów nie dokończonych, nie znanych i nie zidentyfikowanych, s. 92-102,
– Spis utworów w układzie chronologicznym, s. 103-104,
– Indeks alfabetyczny tytułów, s. 105-108,
– Indeks osób, instytucji i miejscowości, s. 109-111,
– Bibliografia, s. 112,
– Wykaz ilustracji, s. 113.

Nr 20

Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie : (do września 1939 r.), oprac. Barbara Nałęcz i Ludgarda Pawlaczyk ; pod red. naukową Edwarda Stańczaka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983, 215 s. : err.

Zawiera:
– Wstęp, s. 5-7,
– Wykaz źródeł cytowanych w Katalogu, s. 8-14,
– Wykaz ważniejszych skrótów, s. 15,
– Czasopisma, s. 16-163,
– Sprawozdania, s. 164-178,
– Kalendarze, s. 179-191,
– Indeks nazwisk redaktorów i wydawców, s. 192-210,
– Indeks miejscowości, s. 211-215.

Nr 21

Katalog kolekcji Henryka Grohmana w Gabinecie Rycin BUW. Cz. 1, Ryciny i rysunki francuskie XIX-XX wieku, oprac. Wanda Maria Rudzińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989, 153, [2] s. : il., err. ISBN 83-230-0266-5.

Zawiera:
– Przedmowa, s. 5-6,
– Wstęp, s. 7-19,
– Resume, s. 21-22,
– Katalog, s. 23-147
– Nota redakcyjna i skróty techniczne, s. 25-26,
– Skróty bibliograficzne, s. 27-29,
– I. Ryciny, s. 31-138,
– II. Rysunki, s. 139-147,
– Indeksy do katalogu, s. 149-152,
– Spis ilustracji, s. 153-154.

Nr 22

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 5, oprac. Joanna Borysiak, Helena Kozerska, Ewa Piskurewicz, Maria Tyszkowa przy współudziale Mieczysława Kreta. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992, XI, [3], 146, [2] s. ISBN 83-230-0707-1.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 23

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 6, oprac. Joanna Borysiak, Helena Kozerska, Ewa Piskurewicz, Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994, 192, 3 s. ISBN 83-230-9960-X.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 24

Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy kompozytorów Młodej Polski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. (Katalog – Archiwum Kompozytorów Polskich XX Wieku ; 2). 159, 4 s. : il., err. ISBN 83-230-9865-4.

Zawiera:
– Wstęp, s. 7-11,
– Introduction, s.12-16,
– Wykaz skrótów, s. 17,
– Rękopisy utworów Ludomira Różyckiego, s. 19-20,
– Utwory orkiestrowe, kameralne i solowe, s. 21-37,
– Utwory sceniczne, s. 38-70,
– Rękopisy utworów Grzegorza Fitelberga, s. 71-94,
– Rękopisy utworów Apolinarego Szeluty, s. 95-142,
– Spis utworów Ludomira Różyckiego w układzie chronologicznym, s. 143-145,
– Spis utworów Grzegorza Fitelberga w układzie chronologicznym, s. 146,
– Spis utworów Apolinarego Szeluty w układzie chronologicznym, s. 147-151,
– Indeks alfabetyczny utworów Ludomira Różyckiego, s. 152-153,
– Indeks alfabetyczny utworów Grzegorza Fitelberga, s. 154,
– Indeks alfabetyczny utworów Apolinarego Szeluty, s. 155,
– Indeks nazwisk, s. 156-157,
– Indeks instytucji, s. 158-159,
– Indeks miejscowości, s. 160,
– Bibliografia, s. 161,
– Wykaz ilustracji, s. 162.

Nr 25, cz. 1

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz. 1, XV w., oprac. Teresa Komender ; wstęp: Maria Sipayłło. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994, 208 s. : il. ISBN 83-230-9896-4.

Zawiera:
– Przedmowa, s. 7-11,
– Sipayłło Maria: Wstęp, s. 13-52,
– From the Editor, s. 53-57,
– Introduction, s. 58-72,
– Wykaz skrótów cytowanej literatury, s. 73-78,
– Wykaz skrótów, s. 79-80,
– Transliteracja alfabetu greckiego, s. 81,
– KATALOG. Cz. I- Druki XV wieku. Wykaz druków, s. 85-139,
– Indeks drukarzy i nakładców w układzie topo- typograficznym, s. 143-152,
– Alfabetyczny indeks drukarzy, nakładców oraz miejsc druku, s. 153-156,
– Konkordancje numerów bibliograficznych z pozycjami Katalogu, s. 157-160,
– Konkordancje sygnatur bibliotecznych z pozycjami Katalogu, s. 161-162,
– Druki XVI w. ( hasła poza literą A ) współoprawne z inkunabułami, s. 163-164,
– Spis ilustracji, s. 165-167,
– Ilustracje, s. 169-208.

Nr 25, cz. 2

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 1. Cz. 2, XVI w.: A, oprac. Teresa Komender. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994, 534 s. ISBN 83-230-9896-4.

Zawiera:
– Katalog Druki XVI wieku, s. 9-391,
– Alfabetyczny indeks drukarzy i nakładców, s. 395-446,
– Indeks drukarzy i nakładców w układzie alfabetycznym miejsc druku (wydania), s. 447-465,
– Konkordancja sygnatur bibliotecznych z pozycjami Katalogu, s. 466-482,
– Wykaz poloników XVI w. zawartych w pierwszym tomie Katalogu, s. 483,
– Indeks proweniencji druków XV i XVI w., s. 484-531,
– Indeks rzeczowy zapisek rękopiśmiennych, s. 532-534.

Nr 26

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 2, B. Cz. 1-2, oprac. Teresa Komender i Halina Mieczkowska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, 2 vol. (944 s.) : tabl. ISBN 83-230-9814-X.

Zawiera:
– Wykaz druków, s. 9-394,
– Alfabetyczny indeks drukarzy i nakładców, s. 395-446,
– Indeks drukarzy i nakładców w układzie alfabetycznym miejsc druku ( wydania), s. 447-465,
– Konkordancje sygnatur bibliotecznych z pozycjami Katalogu, s. 466-482,
– Wykaz poloników, s. 483,
– Indeks proweniencji druków XV i XVI w., s. 484-531,
– Indeks rzeczowy zapisek rękopiśmiennych, s. 532-944.

Nr 27

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 7, oprac. Maria Tyszkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, VII, 2], 156, 3 s. ISBN 83-230-9902-2.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 28

Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 8, oprac. Joanna Borysiak, Ewa Piskurewicz, Wanda Stummer. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, XI, [1], 198, [3] s. ISBN 83-230-9942-1.

Dostępny w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa

Nr 29

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980, pod red. nauk. Andrzeja Mężyńskiego przy współpr. Anny Bednarz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998, 360, [1] s. : fot., portr. ISBN 83-230-9958-8.

Zawiera:
– Hollender Henryk: Słowo wstępne, s. 5-6.
– Romańska Anna: Rok 1945, s. 9-29.
– Romańska Anna: Sprawy lokalowe. Starania o budowę nowego gmachu, s. 31-47.
– Romańska Anna: Organizacja i pracownicy Biblioteki, s. 49-80.
– Romańska Anna: Kształtowanie zbiorów Biblioteki, s. 81-98.
– Romańska Anna: Opracowanie zbiorów, s. 99-118.
– Ćwiekowa Jadwiga: Opracowanie rzeczowe książek, s. 119-134.
– Piszczek Zdzisław: Przechowywanie i konserwacja zbiorów, s. 135-158.
– Zasadowa Hanna: Działalność Biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, s. 159-180.
– Zasadowa Hanna: Działalność informacyjna, s. 181-201.
– Zasadowa Hanna: Działalność dydaktyczna, s. 203-221.
– Romańska Anna: Działalność Biblioteki głównej w zakresie organizacji sieci bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 223-252.
– Budzińska Elżbieta: Gabinet Rycin, s. 253-268.
– Bylina Elżbieta, Mieczkowska Halina: Oddział Starych Druków 1949-1980, s. 269-285.
– Tyszkowa Maria: Z historii Oddziału Rękopisów, s. 287-298.
– Kret Mieczysław: Oddział kartografii w latach 1949–1980, s. 299-304.
– Mrygoń Adam: Oddział Zbiorów Muzycznych 1954–1980, s. 305-313.
– Błażejewicz Olena, Bednarz Anna: Materiały bibliograficzne. (Wybór), s. 315-338.
– Mężyński Andrzej: Biblioteka w latach 1945 – 1980 – ważne daty, osiągnięcia, ograniczenia, s. 339-348.
– Indeks osobowy, s. 349-358.

Nr 30

Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku : kolekcje historyczne. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004, 205, [1] s. : fot. (w tym kolor.) ISBN 83-235-0117-3.

Zawiera:
– Mieczkowska Halina: Przedmowa, s. 7-10,
– Wykaz skrótów literatury cytowanej w katalogach, s. 11-14,
– Wykaz ważniejszych skrótów, s. 15,
– Bylinowa Elżbieta: Renesansowy księgozbiór rodziny Strzemboszów, s. 17-44,
– Katalog druków, s. 45-85,
– Indeks proweniencji, s. 86-88,
– Ilustracje, s. 89-104,
– Spis ilustracji, s. 105-106,
– Opalińska Krystyna: Instygator koronny Andrzej Lisiecki i jego księgozbiór, s. 107-132,
– Katalog druków, s. 133-191,
– Indeks proweniencji, s. 192,
– Ilustracje, s. 193-206,
– Spis ilustracji, s. 207.

Nr 31

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 3, C-E, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny oprac. pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007, 926 s., [28] s. tabl. ISBN 978-83-235-0292-0.

Zawiera:
– Wstęp, s. 7-9,
– Wykaz skrótów cytowanej literatury, s. 10-14,
– Wykaz druków, s. 17-699,
– Indeks drukarzy i nakładców, s. 701-767,
– Konkordancja sygnatur bibliotecznych z pozycjami Katalogu, s. 768-799,
– Wykaz poloników i parapoloników, s. 800-802,
– Indeks proweniencji, s. 803-916,
– Indeks rzeczowy znaków własnościowych oraz zapisek rękopiśmiennych, s. 917-921,
– Spis ilustracji, s. 925-926,
– Tablice, s. 927-954 (28 tabl.).

Nr 32

Księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku : kolekcje historyczne. T. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009, 289, [1] s. : il. ISBN 978-83-235-0590-7.

Zawiera:
– Przedmowa (Halina Miecznikowska), s. 7-10,
– Wykaz ważniejszych skrótów, s.11,
– Wykaz siglów nazw bibliotek, s. 12,
– Wykaz skrótów cytowanej literatury, s. 13,
– Księgozbiór Krzysztoporskich. Z dziejów renesansowych bibliotek szlacheckich (Marianna Czapnik), s. 15-100,
– Katalog rękopisów i druków, s. 111-129,
– Indeks proweniencji, s. 130-134,
– Ilustracje, s. 135-151,
– Spis ilustracji, s. 152,
– Szlachta różnowiercza i pozostałości po jej księgozbiorach w zbiorach BUW (XVI w.) (Krystyna Opalińska), s. 153-255,
– Spis rodzin, s. 256-258,
– Aneks, s. 259-278,
– Ilustracje, s. 279-289,
– Spis ilustracji, s. 290.

Nr 33

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 4, F-K, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny oprac. pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011, 1000 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-0890-8.

Zawiera:
– Wykaz skrótów cytowanej literatury (nie występującej w T. 1-3 Katalogu), s. 7-8,
– Wykaz druków, s. 11-739,
– Indeks drukarzy i nakładców, s. 743-813,
– Konkordancja sygnatur bibliotecznych z pozycjami Katalogu, s. 814-847,
– Wykaz poloników i parapoloników, s. 848-851,
– Indeks proweniencji, s. 852-968,
– Indeks rzeczowy znaków własnościowych oraz zapisków rękopiśmiennych, s. 969-974,
– Spis ilustracji, s. 977-978,
– Ilustracje, s. 979-1000.

Nr 34

Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Katalog, T. 1, A-Ł, współpraca Magdalena Borowiec. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, 701 s. ISBN 978-83-235-1961-4.

Zawiera:
– Przedmowa, s. 5-6,
– Wstęp, s. 7-13,
– Preface, s. 14-15,
– Introduction, s. 16-23,
– Wykaz skrótów, s. 24-26,
– Katalog rękopisów muzycznych Archiwum Kompozytorów Polskich BUW, s. 27-600,
– Wykaz utworów, s. 601-646,
– Wybrane noty biograficzne, s. 647-657,
– Kronika Archiwum Kompozytorów Polskich BUW 1958-2013, s. 658-669,
– Wykaz spuścizn kompozytorskich znajdujących się w Archiwum Kompozytorów Polskich BUW, s. 670-672,
– Indeks nazwisk, s. 673-690,
– Indeks nazw geograficznych, s. 691-692,
– Indeks instytucji i zespołów muzycznych, s. 693-695,
– Indeks proweniencji, s. 696-697,
– Bibliografia, s. 698-699,
– Wykaz ilustracji, s. 700,
– Ilustracje.

Nr 35

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19-20 listopada 2012 r., red. nauk. Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. ISBN 978-83-235-1969-0.

Zobacz spis treści

Nr 36

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 5, L-O, pod red. Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny opracowany od kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk ; [w przygotowaniu materiałów do Katalogu udział wzięli: Elżbieta Bylinowa, Marianna Czapnik, Ewa Kosmowska, Joanna Milewska-Kozłowska, Krystyna Opalińska, Ewa Truskolaska, Izabela Wiencek]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. ISBN 978-83-235-2067-2.

Zobacz spis treści

Nr 37

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 6, P-Ska, pod redakcją Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny opracowany pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk ; [w przygotowaniu materiałów do Katalogu udział wzięli: Elżbieta Bylinowa, Marianna Czapnik, Ewa Kosmowska, Joanna Milewska-Kozłowska, Krystyna Opalińska, Ewa Truskolaska, Izabela Wiencek]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. ISBN 9788323525462.

Zobacz spis treści

Nr 38

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 7, Sla-Ż, Addenda, pod redakcją Haliny Mieczkowskiej ; materiał proweniencyjny opracowany pod kierunkiem Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk ; w przygotowaniu materiałów do Katalogu udział wzięli: Elżbieta Bylinowa, Marianna Czapnik, Ewa Kosmowska, Joanna Milewska-Kozłowska, Krystyna Opalińska, Ewa Truskolaska, Izabela Wiencek. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. ISBN 9788323530107.

Zobacz spis treści

Nr 39

Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 8, Zbiorczy indeks proweniencyjny, redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk ; adnotowane hasła proweniencyjne Elżbieta Bylinowa, Marianna Czapnik, Izabela Wiencek oraz Halina Juszczakowska, Krystyna Opalińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. ISBN 978832353389.

Zobacz spis treści

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).