BUW bez barier

BUW dla osób z niepełnosprawnościami

Udogodnienia architektoniczne

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wszystkie windy są dostosowane do samodzielnego przemieszczania się osób na wózkach. Na każdym piętrze znajduje się odpowiednio wyposażona toaleta. Zarówno wszystkie stanowiska pracy, jak i Wypożyczalnia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Obok szatni znajduje się pokój pierwszej pomocy sanitarnej, w którym jest możliwość położenia się i odpoczynku.

Wyposażenie

Biblioteka dysponuje urządzeniami ułatwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi korzystanie z zasobów BUW lub z materiałów własnych.

Wyposażenie dla osób niewidomych i niedowidzących

W BUW dostępne są trzy kabiny dla osób niedowidzących i słabowidzących wyposażone w:

 • stanowiska z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu ekranu, przeznaczone dla osób niewidomych oraz aplikacje powiększające „ekran”, używane przez osoby słabowidzące,
 • szybkie skanery do skanowania książek,
 • komputery z oprogramowaniem OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu), umożliwiające zapis zeskanowanych treści  w dokumentach tekstowych,
 • 80-znakowy monitor brajlowski, pozwalający na szczegółową analizę tekstu osobom niewidomym.

Upoważnienia

Osoby, które będą chciały korzystać ze specjalistycznego sprzętu, w szczególności specjalnie dostosowanych komputerów i wyposażenia kabin indywidualnych, proszone są o udokumentowanie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami potrzeby korzystania z tych urządzeń (www.bon.uw.edu.pl, tel. (22) 55 24 222). Hasła dostępu do komputerów oraz klucze do kabin będą udostępniane tylko osobom dysponującym upoważnieniem wydanym w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego. Upoważnienia mogą uzyskać wszyscy użytkownicy BUW, nie tylko studenci i pracownicy UW, jeśli tego wymaga stan ich zdrowia.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)

Na terenie BUW znajduje się również stanowisko obsługi Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (poziom 2, przy księgozbiorze Dydaktycznym, pok. 263h).

Akademicka Biblioteka Cyfrowa zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.abc.uw.edu.p

Stanowisko jest czynne:

 • poniedziałki i środy w godz. 8-16,
 • wtorki i czwartki w godz. 9-16,
 • piątki – spotkania indywidualne.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie potrzeb w zakresie uzyskania wsparcia lub spotkania z pracownikiem BON ABC:
tel. (22) 55 25 383 lub (22) 24 058, e-mail: biblioteka.bon@uw.edu.pl.

Krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

Krzesło ewakuacyjne służy do bezpiecznej ewakuacji osoby o ograniczonej zdolności poruszania się w przypadku wystąpienia zagrożenia lub w sytuacji, gdy nie można używać wind. Sprzęt umożliwia przeprowadzenie ewakuacji schodami w górę i w dół oraz przeniesienie przez przeszkody. Krzesło znajduje się  na poziomie 2 przy ścianie koło toalety przy Czytelni Czasopism Bieżących.
W przypadku alarmu należy zbić szybkę w czerwonej skrzyneczce, w której znajduje się klucz do skrzyni z krzesłem.
W przypadku konieczności użycia krzesła bez alarmu, należy zgłosić taką potrzebę do dyspozytora pod numer telefonu 22 55 25 104.

System nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT

To system znaczników, którymi można oznaczyć przestrzeń, ułatwiając w ten sposób osobom niewidomym samodzielne poruszanie się.

Znacznikami oznaczone zostały następujące miejsca:

 • Akademicka Biblioteka Cyfrowa na poziomie 2.
 • Czytelnia ogólna, poziom 2.
 • Informatorium, poziom 1.
 • Kabiny pracy indywidualnej, poziom 2.
 • Strefa czytelni wolnego dostępu, poziom 2.
 • Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poziom 2.
 • Toalety na poziomie 1.
 • Wejście do biblioteki, poziom 0.
 • Wejście od ogrodu i parkingu, poziom 0.
 • Wejście od ulicy Lipowej, poziom 0.
 • Winda na poziomie 2.
 • Wypożyczalnia na poziomie 1.
 • Zapisy na poziomie 0.

Aby skorzystać ze znaczników TOTUPOINT, należy zainstalować na smartfonie aplikację o nazwie TOTUPOINT, która jest dostępna dla systemu Android i iOS. Aby móc używać system znaczników, na telefonie należy uruchomić aplikację TOTUPOINT. Następnie można włożyć smartfon do kieszeni i iść. Po zbliżeniu się do znacznika, ten automatycznie jest aktywowany i informuje nas akustycznym sygnałem oraz komunikatem audio o miejscu, w którym się znajduje dana osoba. Więcej informacji na temat tego miejsca można uzyskać wyjmując telefon z kieszeni i sprawdzając dodatkowy opis tekstowy, który przypisany jest do znacznika. Aby ponownie wywołać komunikat wraz z sygnałem dźwiękowym w pobliskim znaczniku, wystarczy wybrać przycisk “aktywuj” w aplikacji. Aplikacja TOTUPOINT umożliwia także zmianę sposobu informowania o wykrytym znaczniku. Można wyłączyć automatyczne powiadamianie o wykrytym znaczniku i aktywować je ręcznie, można zmieniać głośność komunikatów, ustawiać zasięg, czyli w jakiej odległości od danej osoby znacznik ma się aktywować lub ustawić ignorowanie znacznika, którego komunikat nie jest potrzebny. Jeśli  zasięgu znajdzie się kilka znaczników, aplikacja wyświetli informacje o nich w kartach, które można przeglądać, a karta znacznika, który jest najbliżej, będzie zawsze wyświetlana jako pierwsza.

Regulamin

Ograniczenia w wypożyczaniu poza Bibliotekę (Rozdz. III, p. 49.1, 2, 4, 5 i 7 Regulaminu BUW) mogą zostać na czas określony zawieszone w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, po okazaniu przez nie upoważnienia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Dotyczy to dzieł z wolnego dostępu oznaczonych czerwoną nalepką lub kropką oraz wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism oraz książek wydanych przed 1950 rokiem. W celu ich wypożyczenia trzeba wypełnić tradycyjny rewers (do pobrania w Informatorium). Odbiór zamówionych książek w Wypożyczalni po okazaniu upoważnienia.

Usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość:

 • telefonicznego zamawiania wyszukania książek: tel. (22)55 25 178, 55 25 179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl,
 • zamawiania do Czytelni lub Wypożyczalni książek znajdujących się w Wolnym Dostępie bez konieczności osobistego wyjmowania ich z półek (czas realizacji 30-60 min.),
 • zamawiania bezpośrednio z katalogu online wydawnictw znajdujących się w Magazynie BUW,
 • zwiedzania Biblioteki. Prosimy o wcześniejszą rezerwację: pok. 141, tel. (22) 55 25 181, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl.
Kontakt

Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej przez osoby z niepełnosprawnościami udzielają:

Buwialnia - czytelnia dla rodziców z dziećmi

Buwialnia to wydzielone pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, którzy mogą uczyć się i pracować z księgozbiorem z przestrzeni Wolnego Dostępu. Dla dzieci przygotowane jest miejsce do zabawy oraz książki. W Buwialni znajduje się również kącik do karmienia i przewijania.

Buwialnia znajduje się na poziomie 1 obok windy, po stronie Informatorium.

Buwialnia jest czynna: poniedziałek – sobota 9-21, niedziela 15-20.

Sponsorem wyposażenia sali jest firma Meblik Sp. z o.o.

Regulamin
 1. W czytelni obowiązują regulaminy i przepisy porządkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 2. Miejsca do pracy w czytelni przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników z dziećmi do 8 lat (w wyjątkowych przypadkach na wniosek Rodzica i pod jego opieką w czytelni mogą przebywać dzieci starsze).
 3.  Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w czytelni odpowiedzialność ponoszą opiekunowie dziecka. Dziecko nie może pozostać w czytelni bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Wnoszone do czytelni książki i czasopisma z wolnego dostępu powinny być po skończeniu pracy umieszczone na wózku przed czytelnią.
 5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie użytkowania czytelni.
 6. Z czytelni nie wolno wynosić elementów jej wyposażenia, jak również zabawek i książeczek.
 7. W czytelni nie wolno zostawiać zużytych środków higieny dziecka (pieluch, chusteczek itd.).
 8. Czytelnia, a zwłaszcza przestrzeń służąca zabawom dzieci, powinna być utrzymywana w czystości.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące użytkowania czytelni (np. powstanie szkód, zabrudzenia pomieszczenia itp.) należy zgłaszać do Informatorium.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).