Usługi

Informacja bibliometryczna dla pracownika naukowego

Oferujemy pakiet usług bibliometrycznych skierowanych do pracowników naukowych, pracowników dydaktycznych i doktorantów UW.

W zakres oferty wchodzą:

 1. Indywidualna analiza dorobku naukowego, czyli:
  1. wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP);
  2. analiza dorobku naukowego pracownika na potrzeby rankingów, awansów zawodowych oraz wniosków grantowych.
 2. Indywidualne konsultacje, które obejmują następujące tematy:
  1. znaczenie moich badań – analiza bibliometryczna i altmetryczna dorobku naukowego. Po konsultacji uczestnik otrzyma (w zależności od potrzeb) raport zawierający:
   1. analizę bibliometryczną naukowca,
   2. analizę bibliometryczną i altmetryczną publikacji (szczegółową): IF, liczba cytowań, pobrania, polubienia;
  2. identyfikator naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID);
  3. poradę na temat jak i gdzie publikować, czyli strategia wyboru czasopisma (nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).

Usługi są bezpłatne.
Uwaga, wykonanie analizy bibliometrycznej trwa 7 dni roboczych.

Kontakt:
Maja Bogajczyk
e-mail: m.bogajczyk@uw.edu.pl
tel. (22) 55 25 159

Kopiowanie zbiorów

Zgodnie z polskim prawem możliwe jest wykonywanie kopii dokumentów na własne potrzeby. Obostrzenia w tym względzie zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Samodzielne kopiowanie

Na terenie BUW Czytelnicy mogą samodzielnie wykonywać zdjęcia materiałów bibliotecznych na własny użytek po uprzednim wypełnieniu formularza i przekazaniu go do Informatorium BUW lub kierownika gabinetu zbiorów specjalnych.
W związku z ochroną zbiorów zabronione jest wykonywanie zdjęć z lampą błyskową lub innymi elementami doświetlającymi fotografowany obiekt. Ze względu na komfort pracy użytkowników niedozwolone jest wnoszenie na teren biblioteki skanerów.

Urządzenia samoobsługowe

W BUW Czytelnicy mogą korzystać z samoobsługowych kserografów, skanera oraz wydrukować potrzebne materiały. Aby skorzystać z urządzeń samoobsługowych, należy zakupić kartę magnetyczną (koszt samej karty to 3 zł) i naładować ją odpowiednią kwotą w automatach znajdujących się na poziomie 1 i 2. Położenie wszystkich urządzeń można znaleźć na interaktywnych mapach BUW.

 1. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A4 – 0,35 zł brutto.
 2. Odbitka kserograficzna jednostronna w formacie A3 – 0,70 zł brutto.
 3. Skan – 0,10 zł brutto.
 4. Wydruk w formacie A4 czarno-biały – 0,70 zł brutto.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

W Pracowni Reprograficznej

Pracownia Reprograficzna znajduje się za Czytelnią Ogólną na drugim poziomie BUW i oferuje usługi w zakresie:

 • skanowania oraz fotografowania obiektów oryginalnych (do formatu A1), mikrofilmów oraz mikrofisz na profesjonalnym sprzęcie digitalizacyjnym,
 • wykonywania odbitek kserograficznych i wydruków (w obu przypadkach jednostronnych),
 • mikrofilmowania zbiorów.

Więcej informacji o usługach reprograficznych w Tabeli 2. Wykaz opłat

Zamówienia można składać osobiście w pokoju 204 (poziom 2, za Czytelnią Ogólną) w godzinach pracy Pracowni Reprograficznej (poniedziałek – piątek 10-15), pocztą elektroniczną na adres reprobuw@uw.edu.pl lub poza godzinami pracy Pracowni Reprograficznej w Czytelni Ogólnej. Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 55 25 400.

Formularz zamówienia usług reprograficznych (pdf)

Formularz zamówienia usług reprograficznych (docx)

Formularz zamówienia usług reprograficznych (rtf)

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 2. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostateczny kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników Oddziału Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE). Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 6. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamówień z materiałów własnych Zamawiającego):
  1. 25% – pracownikom, studentom i doktorantom UW;
  2. 25% – w przypadku zamówienia powyżej 100 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce.
  3. 75% – za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o jej włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.
 8. Za usługi reprograficzne istnieje możliwość płatności Voucherami IFLA – 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for International Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.
 9. Biblioteka Uniwersytecka może udzielić osobom lub instytucjom jednorazowej zgody na publikację obiektów pochodzących z jej zbiorów na podstawie wypełnionego formularza, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
 10. Udzielenie jednorazowej zgody w celach innych niż naukowe i dydaktyczne jest odpłatne i wynosi od 200,00 do 1000,00 zł. Wysokość opłaty ustala Dyrektor BUW, kierując się wartością udostępnianego materiału oraz charakterem przedsięwzięcia.
 11. W przypadku reprodukowania na zamówienie obiektów ze zbiorów specjalnych BUW oraz występowania o udzielenie jednorazowej zgody na ich publikację obowiązuje wypełnienie specjalnego formularza, który może być przesłany drogą elektroniczną do ORZE: reprobuw@uw.edu.pl.
 12. W przypadku reprodukowania na zamówienie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW lub obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niż naukowe i dydaktyczne do kosztu usługi dolicza się opłatę za udostępnienie tego materiału w wysokości od 100,00 do 500,00 zł. Wysokość opłaty ustala dyrektor lub kierownik właściwego gabinetu zbiorów specjalnych lub kierownik ORZE, kierując się wartością udostępnianego materiału i jego stanem zachowania.
 13. Z opłaty za udostępnienie materiałów bibliotecznych do reprodukowania są zwolnione archiwa, biblioteki i muzea, o ile cel zamówienia nie jest komercyjny.

Usługi konserwatorskie i introligatorskie

Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wykonuje odpłatnie usługi konserwatorskie oraz introligatorskie zgodnie z podanymi niżej informacjami i opłatami.

Szczegółowe zasady świadczenia usług konserwatorskich lub introligatorskich
 1. Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów (OKZ) po uzyskaniu zgody Dyrektora BUW może świadczyć odpłatne usługi w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym, a także pergaminów, skóry, zabytkowych opraw książkowych i fotografii oraz usługi introligatorskie.
 2. Koszty oprawy woluminów niewymiarowych oraz oprawy książek zniszczonych połączonych z ich renowacją są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do prac.
 3. Kosztorysy konserwacji pojedynczych obiektów, jak i zespołów będą sporządzane każdorazowo przez Konserwatorów OKZ z uwzględnieniem technologii wykonania obiektu, oceny jego stanu zachowania, stopnia trudności zabiegów konserwatorskich, zastosowanych materiałów i technik konserwatorskich.
 4. Kosztorys konserwacji może być sporządzany na podstawie cennika usług konserwatorskich „Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury” opracowanego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w 2000 roku dla indywidualnych obiektów lub szacunkowo dla kolekcji.
 5. Instytucje kultury mogą się ubiegać o zniżkę do wysokości 20% całości kosztorysu. Decyzję o jej udzieleniu podejmuje Dyrektor BUW.
 6. W przypadku zlecenia w trybie ekspresowym koszt usługi konserwatorskiej (poza kolejnością i w czasie krótszym niż 6 miesięcy) lub introligatorskiej (poza kolejnością i w czasie krótszym niż 1 miesiąc) ulega podwyższeniu o 50%.
Usługi konserwatorskie
 1. Wykonanie passe-partout z kartonu bezkwasowego – 7,40 zł brutto za dm2.
 2. Montaż obiektu w passe-partout – 35% kosztów passe-partout.
 3. Montaż obiektu w ramę ze szkłem – 61,50 zł brutto za 1 sztukę, w tym koszty materiałów.
 4. Ekspertyza lub konsultacja konserwatorska – od 300 zł brutto za 1 godz.
 5. Opracowanie programu, stanu zachowania obiektu lub kosztorys konserwatorski na wystawę – 246 zł brutto za 1 godz.

Więcej informacji o usługach konserwatorskich w Tabeli 3. Wykaz opłat

Usługi introligatorskie
 1. Oprawa książki w płótno bez napisu – 55 zł brutto za 1 wol.
 2. Oprawa książki w płótno z napisem – 60 zł brutto za 1 wol.
 3. Oprawa czasopisma bez napisu – 60 brutto za 1 wol.
 4. Oprawa czasopisma z napisem – 70 zł brutto za 1 wol.
 5. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej formatu A3) bez napisu – 75 zł brutto za 1 wol.
 6. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej formatu A3) z napisem – 80 brutto zł za 1 wol.
 7. Oprawa nowych inwentarzy do 300 kart lub do 4 cm grubości bloku – 135 zł brutto.
 8. Oprawa nowych inwentarzy powyżej 300 kart lub powyżej 4 cm grubości bloku – 200 zł brutto.

Więcej informacji o usługach introligatorskich w Tabeli 4. Wykaz opłat

Zwiedzanie

 Grupy zorganizowane

W związku z zawieszeniem obrotu gotówką w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie obowiązują następujące zasady rezerwowania terminów i płatności za oprowadzanie wycieczek grupowych:

 • Oferta wycieczek skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży szkół licealnych. Zwiedzanie grupowe BUW: 50 zł.
 • Termin wycieczki należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 przed wysłaniem Formularza zgłoszenia.
 • Zgłoszenie wycieczki następuje poprzez wysłanie na adres informacja.buw@uw.edu.pl wypełnionego Formularza zgłoszenia wycieczki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dla grupy zorganizowanej wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
 • Wycieczka powinna być zgłoszona z co najmniej miesięcznym (30 dni) wyprzedzeniem.
 • Potwierdzenie rezerwacji wycieczki dokonywane jest przez BUW drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wycieczki. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez BUW jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 • Płatność:
  • przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wycieczki.
   Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
   Tytułem: BUW wycieczka, data, nazwa szkoły/instytucji
  • lub kartą w Informatorium
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem wycieczki. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz.
Liczebność grupy: do 30 osób.

W ostatnim tygodniu września i w październiku zwiedzanie BUW jest zawieszone ze względu na odbywające się w tym czasie szkolenia studentów.

 Indywidualnie

Raz w miesiącu, w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 14.30, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych.
Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 15 dnia poprzedzającego zwiedzanie, telefonicznie: (22) 55 25 181 w godz. 8-15 lub na adres e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
Przy braku zgłoszeń wycieczka nie odbędzie się.
Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz.
Indywidualne zwiedzanie BUW: 3 zł (płatność wyłącznie kartą w Informatorium).

Terminy wycieczek w 2020 r.:  7 stycznia,  4 lutego, 3 marca,  7 kwietnia – odwołane ze względu na zamknięcie Biblioteki ,  5 maja,  2 czerwca,  7 lipca,  4 sierpnia,  1 września,  3 listopada,  1 grudnia.

 Lekcje biblioteczne

Oferta dla młodzieży szkół licealnych. Zajęcia w formie warsztatów mające na celu naukę korzystania z zasobów BUW oraz innych źródeł informacji.

Opis zajęć:

Zajęcia składają się z dwóch części:
– prezencyjnej – zwiedzanie BUW, podczas którego omawiane są zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru, historia;
– warsztatowej – praktyczne wyszukiwanie w katalogu online bibliotek UW (w tym odnalezienie publikacji w wolnym dostępie), korzystanie z innych źródeł informacji online (otwarte zasoby edukacyjne, portale, katalogi, bibliografie i inne kwalifikowane źródła biblioteczne).

Celem zajęć jest rozwój umiejętności z zakresu edukacji informacyjnej (świadomość potrzeby informacyjnej, sposoby wyszukiwania informacji, ocena jakości oraz etyczne wykorzystanie informacji) oraz medialnej (korzystanie z zasobów informacyjnych dostępnych w sieci internet).

Czas trwania lekcji: ok. 100 min.
Liczebność grupy: do 30 osób.
Początek: przy wejściu głównym do Biblioteki.

W ostatnim tygodniu września i w październiku lekcje biblioteczne nie są prowadzone ze względu na odbywające się w tym czasie szkolenia studentów.

 • Płatność:
  • przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem lekcji.
   Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
   Tytułem: BUW lekcja biblioteczna, data, nazwa szkoły/instytucji
  • lub kartą w Informatorium
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem lekcji. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.
Zwiedzanie ogrodu

Mapa Ogrodów BUW

Ogród jest otwarty dla wszystkich zwiedzających przez siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem dni, w których organizowane są imprezy okolicznościowe). Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Godziny otwarcia:

 • 1 – 30 kwietnia w godz. 8-18.
 • 1 maja – 30 września w godz.  8-20.
 • 1 – 31 października w godz. 8-18.
 • 1 listopada – 31 marca (bez wstępu na dach) w godz. 8-15.

Zasady korzystania z ogrodu

 • Dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy, w ogrodzie górnym jedynie po wyznaczonych ścieżkach.
 • Dzieci poniżej lat 16 mogą przebywać w ogrodzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 • W ogrodzie obowiązuje zakaz:
  • niszczenia i zrywania roślin,
  • niszczenia i przenoszenia elementów infrastrukturalnych,
  • dotykania wszelkich urządzeń technicznych,
  • dotykania powierzchni szklanych budynku,
  • przebywania na dachu budynku BUW podczas burz i silnych wiatrów,
  • wychylania się przez balustrady na dachu,
  • kołysania kładką widokową,
  • rzucania wszelkich przedmiotów z dachu,
  • wchodzenia do zbiorników wodnych i na drzewa,
  • zakłócania ciszy i porządku publicznego,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
  • prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej,
  • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów-przewodników),
  • stwarzania zagrożenia pożarowego.
 • Uzyskania pisemnej zgody Dyrektora BUW lub Administratora kompleksu BUW wymagaja:
  • organizacja imprez i zgromadzeń publicznych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego,
  • umieszczanie reklam i ogłoszeń,
  • komercyjne fotografowanie lub filmowanie z zastrzeżeniem, iż zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą ogrodu,
  • przebywanie na terenie ogrodu poza godzinami zwiedzania,
  • udostępnienie ogrodu w celach naukowych i badawczych.
 • Postanowienia końcowe:
  • w ogrodzie należy stosować się do wynikających z niniejszego Regulaminu poleceń pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • właściciel ogrodu i Administrator kompleksu BUW nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, w tym za zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie,
  • właściciel ogrodu i Administrator kompleksu BUW nie zapewniają ochrony osobom znajdującym się w ogrodzie oraz mieniu wniesionemu do ogrodu;,
  • zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką,
  • kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą podlegać odpowiedzialności karnej, których tryb i zasady zostały określone m.in. w: ustawie z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U.2013 poz. 482); ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz.. 230); ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1980 nr 3 poz. 6); ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).
 • Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem ogrodu należy zgłaszać do: Administratora kompleksu BUW – Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl . Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 8-16, tel. (22) 55 25 918.

Wynajem sal

BUW oferuje do wynajęcia sale i powierzchnie, w których można zorganizować konferencje, sesje, szkolenia, wykłady, pokazy, wystawy.
Wszystkie sale są klimatyzowane.

Zgłoszenia wynajmu sal przyjmuje:
Oddział Administracyjny BUW – p. Andrzej Bałuk
tel. (22) 55 25 653, 696 088 700,
e-mail: a.baluk@uw.edu.pl

Formularz zapotrzebowania na wynajem sal na terenie BUW (plik PDF do pobrania wynajem_sal).

Sala wystawowa (097) – na poziomie 0

 • powierzchnia – 540 m²
 • wyposażenie:
  • aranżacja sali po stronie klienta/wynajmującego.
Sala konferencyjna (316) – na poziomie 3

 • powierzchnia – 202 m²
 • liczba miejsc: 150 – 200
 • wyposażenie:
  • krzesła z blatami,
  • nagłośnienie,
  • projektor,
  • kabina do tłumaczenia symultanicznego,
  • podest 7 m × 2 m, mównica.
Sala projekcyjna (256) – na poziomie 2

 • powierzchnia: 86 m²
 • liczba miejsc: 100
 • wyposażenie:
  • krzesła z blatami do pisania,
  • projektor,
  • nagłośnienie,
  • kabina do tłumaczeń.
Sala konferencyjna (254) – na poziomie 2

 • Powierzchnia: 62 m²
 • Liczba miejsc: 50 -60
 • wyposażenie:
  • krzesła z blatami do pisania,
  • projektor mobilny,
  • nagłośnienie.
Sala wykładowa (315) – poziom 3

 • Powierzchnia: 72 m²
 • Liczba miejsc: 35 (ustawienie w podkowę) lub 50-60 (ustawienie teatralne)
 • wyposażenie:
  • stoły i krzesła,
  • projektor mobilny,
  • nagłośnienie.
Pasaż uliczki – poziom 0

Hol przed Czytelnią – poziom 2

Foyer – poziom 3

Zamieszczone tu informacje mają charakter propozycji. Nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Sale pracy grupowej na poziomie 2

W BUW znajdują się też dwie sale pracy grupowej. Można w nich pracować w grupach do 20 osób.
Wyposażenie: stoły i krzesła, tablica.

Sale są czynne w godzinach pracy Biblioteki (z wyjątkiem terminów zajęć odbywających się w tych salach).
BUW nie prowadzi rezerwacji tych sal.

Sesje fotograficzne i filmowe

Ogólne informacje

Dziękujemy za zainteresowanie możliwością fotografowania i/lub filmowania na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wykonywanie zdjęć do celów osobistych jest dozwolone bez uprzedniej zgody. Nie można używać lampy błyskowej, statywu ani dodatkowego oświetlenia.

Fotografowanie i/lub filmowanie w Czytelni Ogólnej nie jest dozwolone.

Ingerencje w wyposażenie biblioteki (np. zmiana rozmieszczenia regałów, zmiana pozycji książek, usuwanie komputerów z biurka, zmiana ustawienia stołów) nie są dozwolone.

Zgoda na robienie zdjęć i/lub filmowanie

Robienie zdjęć i/lub filmowanie, które wykracza poza zwykły użytek, może być dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach i poza godzinami pracy Biblioteki Uniwersyteckiej (por. Godziny otwarcia). Pozwolenie podlega opłacie.

Pisemne zapytanie o zgodę należy wysłać e-mailem na adres: promocja.buw@uw.edu.pl na co najmniej tydzień przed żądanym terminem.

W zapytaniu należy podać poniższe informacje:

 • miejsce fotografowania i/lub filmowania,
 • powód wyboru lokalizacji,
 • treść planowanych ujęć,
 • przeznaczenie zdjęć i/lub filmu,
 • osobę / firmę kontaktową,
 • termin zdjęć i/lub filmowania,
 • przybliżony czas trwania zdjęć i/lub filmowania,
 • rodzaj sprzętu używanego do zdjęć i/lub filmowania,
 • liczbę obsługi,
 • datę / miejsce publikacji materiału.

Prosimy również zwrócić uwagę na poniższe zasady.

Osoby wchodzące na teren Biblioteki Uniwersyteckiej akceptują zapisy regulaminu BUW (por. Regulamin).
Biblioteka Uniwersytecka otrzyma bezpłatne kopie publikacji, zdjęć lub filmów.

Misją Biblioteki Uniwersyteckiej jest dostarczanie i promowanie atmosfery sprzyjającej nauce, nauczaniu i badaniom, dlatego zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sesji fotograficznych i/lub wideo w celu zapewnienia odpowiednich warunków użytkownikom.

Organizacja wystaw i wydarzeń

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną.
W przestrzeni BUW prezentowane są wystawy obrazów, rysunków, planszowe, zdjęciowe i z obiektów zabytkowych.
W Bibliotece odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, takie jak odczyty, pokazy, spotkania autorskie.

Aby zgłosić propozycję wystawy/wydarzenia, należy wysłać wstępny opis na adres: promocja.buw@uw.edu.pl, w którym znajdą się następujące dane:

 • dane osoby/instytucji,
 • nazwa i charakter imprezy,
 • opis imprezy,
 • daty imprezy,
 • forma współpracy z BUW.

Użyczenia obiektów

Użyczenie wystaw planszowych

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie dysponuje następującymi wystawami planszowymi:

 • „Julian Ochorowicz (1850-1917). Śmiały myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu”
  27 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance), 1 baner
 • „Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”
  58 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Chemicy – absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego”
  25 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Profesorowie Warszawskiej Szkoły Głównej”
  40 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Karol Szymanowski”
  31 plansz o wym. 0,90 × 0,90 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Karol Szymanowski. Źródła i inspiracje”
  38 plansz o wym. 0,70 × 1 m (wydruk na lekkiej piance i PCV)

Wniosek o ich użyczenie należy kierować do Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy, promocja.buw@uw.edu.pl, tel. (22) 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346, 55 25 283.

Wniosek o użyczenie wystawy planszowej

Wniosek powinien zawierać:

 • dane dotyczące wypożyczającej instytucji,
 • charakterystykę imprezy, której wystawa ma być elementem,
 • planowane daty wystawy.

Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia.
Transport do miejsca ekspozycji i powrotny do BUW odbywa się na koszt instytucji wnioskującej o użyczenie.
BUW zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu ekspozycji wystawy.

Użyczenie obiektów ze zbiorów BUW na wystawy

Instytucje planujące zorganizowanie wystawy z wykorzystaniem obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie proszone są o skierowanie pisemnego wniosku do Dyrekcji BUW.
Wniosek o użyczenie obiektów ze zbiorów BUW na potrzeby wystaw powinien zawierać następujące informacje:

 • dane dotyczące instytucji planującej wystawę oraz samej wystawy (temat, okoliczności, partnerzy),
 • dane dotyczące warunków ekspozycji (facility report); BUW zastrzega sobie prawo odmowy użyczenia obiektów, których ekspozycja na imprezie wnioskodawcy nie będzie spełniała warunków niezbędnych dla zachowania właściwego stanu oraz bezpieczeństwa obiektów,
 • daty planowanej ekspozycji oraz sugerowany okres użyczenia; BUW zastrzega sobie prawo odmowy użyczenia obiektów, o które wnioskodawca zwraca się w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed planowanym otwarciem wystawy,
 • wykaz wnioskowanych obiektów.

Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia.
BUW zastrzega sobie prawo do określenia sposobu przygotowania obiektów do ekspozycji. Koszty powstałe z tytułu tych przygotowań (czyszczenie, naprawa i in.), koszt podróży służbowej i diet przedstawiciela BUW, nadzorującego montaż ekspozycji z użyciem eksponatów z BUW, ponosi wnioskodawca. Preliminarz kosztów przygotowania obiektów do ekspozycji BUW dostarcza po wpłynięciu oficjalnego wniosku o użyczenie.

Wniosek o użyczenie obiektu

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).