Zwiedzanie

Zwiedzanie BUW dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach programu „Poznaj Polskę”

Oferta dla młodzieży szkół podstawowych z klas I-VI

Zwiedzanie BUW, podczas którego omawiane są zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru, historia.

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania wycieczki: ok. 30 min.
Liczebność grupy: do 30 osób.
Koszt: bezpłatnie

Oferta dla młodzieży szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz licealnych

Lekcje biblioteczne mające na celu naukę korzystania z zasobów bibliotek oraz innych źródeł informacji.

Zajęcia składają się z dwóch części:

 • zwiedzania BUW, podczas którego omawiane są zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru, historia;
 • prezentacji w sali – praktyczne wyszukiwanie w katalogach bibliotek i innych kwalifikowanych źródłach informacji.

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania lekcji: ok. 60 min.
Liczebność grupy: do 30 osób.
Początek: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Koszt: 50 zł

Terminy wycieczek
Termin Godzina Status
6 czerwca 10 zajęty
12 zajęty
Zasady rezerwacji terminu

 

Płatność
 • Tylko przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wycieczki.
 • Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
 • Tytułem: BUW wycieczka, data, nazwa szkoły/instytucji.

Uwaga! Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem wycieczki. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.

Wycieczki dla innych grup zorganizowanych

Oferta dla młodzieży ze szkół licealnych oraz osób dorosłych

Zwiedzanie BUW, podczas którego omawiane są też zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru oraz historia.

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania lekcji: ok. 60 min.
Liczebność grupy: do 30 osób.
Początek: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Koszt: 50 zł

Zasady rezerwacji terminu

 

Płatność
 • Tylko przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wycieczki.
 • Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
 • Tytułem: BUW wycieczka, data, nazwa szkoły/instytucji.

Uwaga! Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem wycieczki. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.

Zwiedzanie ogrodu

Mapa Ogrodów BUW

Ogród jest otwarty dla wszystkich zwiedzających przez siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem dni, w których organizowane są imprezy okolicznościowe). Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Godziny otwarcia:

 • 1 – 30 kwietnia w godz. 8-18.
 • 1 maja – 30 września w godz.  8-20.
 • 1 – 31 października w godz. 8-18.
 • 1 listopada – 31 marca (bez wstępu na dach) w godz. 8-15.

Zasady korzystania z ogrodu

 • Dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy, w Ogrodzie Górnym jedynie po wyznaczonych ścieżkach.
 • Dzieci poniżej lat 16 mogą przebywać w Ogrodzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 • W ogrodzie obowiązuje w szczególności zakaz:
  • niszczenia i zrywania roślin lub ich części,
  • niszczenia i przenoszenia tabliczek informacyjnych,
  • śmiecenia,
  • dotykania wszelkich urządzeń technicznych,
  • dotykania powierzchni szklanych budynku,
  • przebywania w Ogrodzie Górnym podczas burz i silnych wiatrów,
  • wychylania się przez balustrady na dachu,
  • kołysania kładką widokową,
  • rzucania wszelkich przedmiotów z dachu,
  • wchodzenia do zbiorników wodnych i na drzewa,
  • zakłócania ciszy i porządku publicznego,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
  • prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej (bez zezwolenia administratora),
  • wykonywania zdjęć w celu ich późniejszego rozpowszechniania w celu komercyjnym,
  • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych),
  • bezwzględny zakaz używania rowerów, deskorolek, wrotek, rolek, hulajnóg lub innych pojazdów służących do przemieszczania się, z wyjątkiem wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich,
  • działań niezgodnych z przepisami BHP i ppoż.
 • Uzyskania pisemnej zgody Dyrektora BUW lub Administratora kompleksu BUW wymaga:
  • organizacja imprez i zgromadzeń publicznych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego,
  • umieszczanie reklam i ogłoszeń,
  • komercyjne fotografowanie lub filmowanie z zastrzeżeniem, iż zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą Ogrodu,
  • przebywanie na terenie Ogrodu poza godzinami zwiedzania,
  • udostępnianie Ogrodu w celach naukowych i badawczych.
 • Postanowienia końcowe:
  • w Ogrodzie należy stosować się do wynikających z niniejszego Regulaminu poleceń pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Uniwersytet Warszawski nie zapewnia ochrony osobom znajdującym się w Ogrodzie oraz mieniu wniesionemu do Ogrodu,
  • zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką,
  • kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą podlegać odpowiedzialności karnej, których tryb i zasady zostały określone m. in. w:
   • ustawie z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U. 2013 poz. 482);
   • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230);
   • ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1980 nr 3 poz. 6);
   • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).
  • zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, sposób zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego oraz zasady ich udostępniania znajdują się na stronie: https://odo.uw.edu.pl/2020/07/01/monitoring-wizyjny-regulamin/.
 • Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem ogrodu należy zgłaszać do:
  • Administratora kompleksu BUW – Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66
  • lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl .
   Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 8-16, tel. (22) 55 25 918.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).