Zwiedzanie

 

Uwaga! Usługa zwiedzania gmachu BUW jest zawieszona do odwołania. Ogród jest dostępny w  godzinach jego otwarcia
Grupy zorganizowane

W związku z zawieszeniem obrotu gotówką w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie obowiązują następujące zasady rezerwowania terminów i płatności za oprowadzanie wycieczek grupowych:

 • Oferta wycieczek skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży szkół licealnych. Zwiedzanie grupowe BUW: 50 zł.
 • Termin wycieczki należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 55 25 181 przed wysłaniem Formularza zgłoszenia.
 • Zgłoszenie wycieczki następuje poprzez wysłanie na adres informacja.buw@uw.edu.pl wypełnionego Formularza zgłoszenia wycieczki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dla grupy zorganizowanej wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
 • Wycieczka powinna być zgłoszona z co najmniej miesięcznym (30 dni) wyprzedzeniem.
 • Potwierdzenie rezerwacji wycieczki dokonywane jest przez BUW drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wycieczki. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez BUW jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 • Płatność:
  • przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wycieczki.
   Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
   Tytułem: BUW wycieczka, data, nazwa szkoły/instytucji
  • lub kartą w Informatorium
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem wycieczki. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.

Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz.
Liczebność grupy: do 30 osób.

W ostatnim tygodniu września i w październiku zwiedzanie BUW jest zawieszone ze względu na odbywające się w tym czasie szkolenia studentów.

 Indywidualnie

Raz w miesiącu, w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 14.30, tylko po uprzednim zgłoszeniu osób zainteresowanych.
Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 15 dnia poprzedzającego zwiedzanie, telefonicznie: (22) 55 25 181 w godz. 8-15 lub na adres e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
Przy braku zgłoszeń wycieczka nie odbędzie się.
Początek wycieczki: przy wejściu głównym do Biblioteki.
Czas trwania wycieczki: ok. 1 godz.
Indywidualne zwiedzanie BUW: 3 zł (płatność wyłącznie kartą w Informatorium).

 Lekcje biblioteczne

Oferta dla młodzieży szkół licealnych. Zajęcia w formie warsztatów mające na celu naukę korzystania z zasobów BUW oraz innych źródeł informacji.

Opis zajęć:

Zajęcia składają się z dwóch części:
– prezencyjnej – zwiedzanie BUW, podczas którego omawiane są zasady korzystania ze zbiorów i usług, sposób organizacji księgozbioru, historia;
– warsztatowej – praktyczne wyszukiwanie w katalogu online bibliotek UW (w tym odnalezienie publikacji w wolnym dostępie), korzystanie z innych źródeł informacji online (otwarte zasoby edukacyjne, portale, katalogi, bibliografie i inne kwalifikowane źródła biblioteczne).

Celem zajęć jest rozwój umiejętności z zakresu edukacji informacyjnej (świadomość potrzeby informacyjnej, sposoby wyszukiwania informacji, ocena jakości oraz etyczne wykorzystanie informacji) oraz medialnej (korzystanie z zasobów informacyjnych dostępnych w sieci internet).

Czas trwania lekcji: ok. 100 min.
Liczebność grupy: do 30 osób.
Początek: przy wejściu głównym do Biblioteki.

W ostatnim tygodniu września i w październiku lekcje biblioteczne nie są prowadzone ze względu na odbywające się w tym czasie szkolenia studentów.

 • Płatność:
  • przelewem na konto BUW najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem lekcji.
   Nr konta: 69 11602202 0000 0000 6085 0087
   Tytułem: BUW lekcja biblioteczna, data, nazwa szkoły/instytucji
  • lub kartą w Informatorium
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji wycieczki możliwe jest do 3 dni roboczych przed ustalonym terminem lekcji. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
 • W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze, BUW ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wycieczki.
Zwiedzanie ogrodu

Mapa Ogrodów BUW

Ogród jest otwarty dla wszystkich zwiedzających przez siedem dni w tygodniu (z wyłączeniem dni, w których organizowane są imprezy okolicznościowe). Wstęp do ogrodu jest bezpłatny.

Godziny otwarcia:

 • 1 – 30 kwietnia w godz. 8-18.
 • 1 maja – 30 września w godz.  8-20.
 • 1 – 31 października w godz. 8-18.
 • 1 listopada – 31 marca (bez wstępu na dach) w godz. 8-15.

Zasady korzystania z ogrodu

 • Dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy, w Ogrodzie Górnym jedynie po wyznaczonych ścieżkach.
 • Dzieci poniżej lat 16 mogą przebywać w Ogrodzie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 • W ogrodzie obowiązuje w szczególności zakaz:
  • niszczenia i zrywania roślin lub ich części,
  • niszczenia i przenoszenia tabliczek informacyjnych,
  • śmiecenia,
  • dotykania wszelkich urządzeń technicznych,
  • dotykania powierzchni szklanych budynku,
  • przebywania w Ogrodzie Górnym podczas burz i silnych wiatrów,
  • wychylania się przez balustrady na dachu,
  • kołysania kładką widokową,
  • rzucania wszelkich przedmiotów z dachu,
  • wchodzenia do zbiorników wodnych i na drzewa,
  • zakłócania ciszy i porządku publicznego,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
  • prowadzenia działalności handlowej i akwizycyjnej (bez zezwolenia administratora),
  • wykonywania zdjęć w celu ich późniejszego rozpowszechniania w celu komercyjnym,
  • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników osób niewidomych),
  • bezwzględny zakaz używania rowerów, deskorolek, wrotek, rolek, hulajnóg lub innych pojazdów służących do przemieszczania się, z wyjątkiem wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich,
  • działań niezgodnych z przepisami BHP i ppoż.
 • Uzyskania pisemnej zgody Dyrektora BUW lub Administratora kompleksu BUW wymaga:
  • organizacja imprez i zgromadzeń publicznych,
  • organizowanie zbiórek pieniężnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego,
  • umieszczanie reklam i ogłoszeń,
  • komercyjne fotografowanie lub filmowanie z zastrzeżeniem, iż zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą Ogrodu,
  • przebywanie na terenie Ogrodu poza godzinami zwiedzania,
  • udostępnianie Ogrodu w celach naukowych i badawczych.
 • Postanowienia końcowe:
  • w Ogrodzie należy stosować się do wynikających z niniejszego Regulaminu poleceń pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Uniwersytet Warszawski nie zapewnia ochrony osobom znajdującym się w Ogrodzie oraz mieniu wniesionemu do Ogrodu,
  • zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką,
  • kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do pracowników ochrony i Administratora kompleksu BUW,
  • osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą podlegać odpowiedzialności karnej, których tryb i zasady zostały określone m. in. w:
   • ustawie z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U. 2013 poz. 482);
   • ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230);
   • ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. 1980 nr 3 poz. 6);
   • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).
  • zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego, sposób zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego oraz zasady ich udostępniania znajdują się na stronie: https://odo.uw.edu.pl/2020/07/01/monitoring-wizyjny-regulamin/.
 • Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem ogrodu należy zgłaszać do:
  • Administratora kompleksu BUW – Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66
  • lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl .
   Godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 8-16, tel. (22) 55 25 918.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).