Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych na Uniwersytecie Warszawskim

Klauzula informacyjna dla Użytkownika Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zadań Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz bibliotek wydziałowych UW w zakresie obsługi użytkownika z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
 6. Pani/Pana mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania lub odwołania zgody, a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz ma Pani/Pan obowiązek zgłaszania wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych do Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wycofania swoich danych, co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz bibliotek wydziałowych UW pracujących we wspólnym systemie informatycznym.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula informacyjna dla Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich, zawartego w dniu 02.11.2017 r. oraz prezentacji danych na moim osobistym koncie w aplikacji obsługującej System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), której administratorem jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu obsługi Użytkownika SWW następującym bibliotekom partnerskim Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa):
  1. Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa;
  2. Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa;
  3. Politechnice Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
  4. Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
  5. Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  6. Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, 01-091 Warszawa;
  7. Wojskowej Akademii Technicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 01-476 Warszawa.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
 6. Pani/Pana mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania lub odwołania zgody, a po tym czasie w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz posiada Pani/Pan obowiązek zgłaszania wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych do Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wycofania danych, co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa).
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy i inne formy zbierania danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej BUW, a w szczególności w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym;
  • wysłania informacji, zaproszeń na konferencje i wydarzenia;
  • organizacji i przeprowadzenia szkoleń, konferencji.
 4. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem:
  • przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  • podmiotów, którym Uniwersytet Warszawski powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zasady ochrony prywatności

Pliki cookies

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).