Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych na Uniwersytecie Warszawskim

Klauzula informacyjna dla Użytkownika Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (UW), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i pozostałych bibliotek UW w zakresie obsługi użytkownika z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego – podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • dochodzenia, obrony i ustalenia ewentualnych roszczeń – podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w centrach przetwarzania danych firmy Google, która dostarcza UW usługę G-Suite dla edukacji.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych i ich kopii oraz do ich poprawiania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do usunięcia swoich danych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i pozostałych bibliotek UW pracujących we wspólnym systemie informatycznym.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Klauzula informacyjna dla Użytkownika Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo@aps.edu.pl
  2. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@awf.edu.pl
  3. Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@pw.edu.pl
  4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@uksw.edu.pl
  5. Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@adm.uw.edu.pl
  6. Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, 01-091 Warszawa; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wum.edu.pl
  7. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wat.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. obsługi dostępu do zasobów bibliotecznych szkół wyższych i innych instytucji posiadających biblioteki naukowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów, takich jak dochodzenie roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.
 3. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pesel, adres email.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Ze względu na fakt, iż przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z SWW oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy i inne formy zbierania danych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.
 3. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej BUW, a w szczególności w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym;
  • wysłania informacji, zaproszeń na konferencje i wydarzenia;
  • organizacji i przeprowadzenia szkoleń, konferencji.
 4. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem:
  • przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  • podmiotów, którym Uniwersytet Warszawski powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do złożenia skutecznego sprzeciwu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zasady ochrony prywatności

Pliki cookies

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).