Projekty

Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

W ramach realizacji wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.2 „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zawarła umowę z Biblioteką Narodową o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”

            

Elektroniczny inwentarz archiwum Roberta Bieleckiego i cyfrowa edycja wybranych materiałów

Zakres projektu: udostępnienie informacji o całości zespołu archiwalnego Roberta Bieleckiego, w tym opracowanie 315 rękopisów w dwóch różnych katalogach bibliotecznych (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT i elektroniczny katalog rękopisów BUW), przygotowanie elektronicznego inwentarza i upowszechnienie wyników projektu, digitalizacja niepublikowanych materiałów (4034 fiszki, 4500 skanów, 26 publikacji) oraz publikacja edycji cyfrowej kartoteki wraz z indeksem osób w Bibliotece Cyfrowej UW Crispa

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 179.876,40 zł. Wartość całkowita projektu: 206.446,40 zł.

     

Retrokonwersja cennych zbiorów bibliotecznych BUW i bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego

Zakres projektu: udostępnienie online informacji bibliograficznej o zbiorach bibliotecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (4500 tytułów w 6000 egzemplarzy) oraz Wydziału Artes Liberales (2000 tytułów w 3500 egzemplarzy) i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (1750 tytułów w 4000 egzemplarzy) Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 218.854,00 zł. Wartość całkowita projektu: 249.765,00 zł.

     

Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu nauk humanistycznych

Zakres projektu: udostępnienie online informacji bibliograficznej o części zbiorów z zakresu nauk humanistycznych trzech bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego: Biblioteki Wydziałów Filozofii i Socjologii (1500 nowych tytułów); Biblioteki Instytutu Historii Sztuki w postaci opisów zawartości publikacji zbiorowych, tj. materiałów z konferencji, sympozjów, seminariów, sesji, ksiąg jubileuszowych, katalogów wystaw zawierających eseje (50 nowych tytułów oraz 2400 nowych opisów artykułów naukowych); Biblioteki Instytutu Filologii Klasycznej (7050 tytułów).

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2025 r.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 162.921,00 zł. Wartość całkowita projektu: 182.421,00 zł.

        

TranskriBUW. Wolontariacka platforma transkrypcyjna

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” w partnerstwie z BUW realizuje w okresie 19 czerwca 2023 r. – 15 grudnia 2023 r. projekt: „TranskriBUW. Wolontariacka platforma transkrypcyjna” w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Celem projektu jest stworzenie platformy do wolontariackiej transkrypcji rękopisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i szerzej Uniwersytetu Warszawskiego, będącej wdrożeniem o charakterze crowdsourcingowym: aktywizacją użytkowników bibliotek i społeczności akademickiej w ramach działań citizen science. Platforma zostanie ponadto wyposażona w dodatkowe funkcje i uprawnienia w celu wykorzystania przez prowadzących zajęcia dydaktyczne i prace badawcze, studentów, doktorantów i pracowników naukowych.
Platforma będzie również okazją do promocji idei wolontariackiego zaangażowania na rzecz upowszechniania otwartego dostępu do zasobów i danych badawczych.
Zaproszeniu do działań transkrypcyjnych będzie towarzyszyła oferta webinarów, wprowadzających w tajniki transkrypcji różnych typów dokumentów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 40.550,00. Wartość całkowita projektu 45.550,00.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.

     

Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT - prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT – katalogu opisów bibliograficznych i centralnej informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych oraz koordynacji współpracy polskich bibliotek naukowych współtworzących katalog

Zakres projektu: prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT oraz koordynacja ogólnokrajowej współpracy bibliotek współtworzących katalog w 2023 r.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zlecenia na podstawie przepisu art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dofinansowanie przyznano w kwocie: 1 758 197,00 zł. Całkowita wartość zadania: 2 358 179,00 zł.

     

Retrokonwersja opisów i udostępnienie w bibliotece cyfrowej rękopisów BUW

Zakres projektu: opracowanie 550 opisów bibliograficznych najstarszych rękopisów BUW oraz digitalizacja i udostępnienie w bibliotece cyfrowej UW Crispa 200 z tych rękopisów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 178.530,00 zł. Wartość całkowita projektu: 206.622,00 zł

 

Retrokonwersja zasobów bibliotecznych UW

Zakres projektu: udostępnienie w katalogu online informacji bibliograficznej o dwóch zasobach bibliotecznych UW: zbiorze zasobów magazynowych czasopism BUW w ilości 24000 egzemplarzy i historycznej, najstarszej części zbioru wydawnictw zwartych Biblioteki Wydziału Historii, dostępnym jedynie za pośrednictwem katalogów kartkowych w liczbie 9000 woluminów.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 248.899,20 zł. Wartość całkowita projektu: 277.975,20 zł

     

Sztuka wojenna XVII - XIX w. w wybranych obiektach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych i Gabinetu Rękopisów BUW - kontynuacja

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” w partnerstwie z BUW realizuje w okresie 1 maja 2022 r. – 31 października 2023 r. projekt: „Sztuka wojenna XVII – XIX w. w wybranych obiektach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych i Gabinetu Rękopisów BUW, kontynuacja” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa”.

W projekcie przewidywana jest digitalizacja 79 obiektów, w tym 39 rękopisów i 40 map, oraz ich publikacja w kolekcji tematycznej związanej z historią sztuki wojennej w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa (https://crispa.uw.edu.pl/objects/collection/117).

Całkowita wartość projektu i dofinansowania wynosi 20 000,00 zł. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Cataloguing and preservation of rare Judaica and Hebraica from the University of Warsaw Library collection

Projekt od października 2022 r. jest realizowany przez BUW przy wsparciu Rothschild Foundation Hanadiv Europe w ramach programu Archives & Libraries.

Celem projektu jest skatalogowanie i przygotowanie do udostępniania 500 druków w językach hebrajskim i jidysz. Druki te, pochodzące przede wszystkim z drugiej połowy XIX w. i wydane w większości w Warszawie, wpłynęły do BUW w ramach egzemplarza obowiązkowego, nigdy jednak nie zostały w pełni opracowane i nie były udostępniane użytkownikom. Stanowią one cenny zabytek żydowskiego drukarstwa religijnego i świeckiego na ziemiach polskich. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie oczyszczenie i zabezpieczenie książek (przez Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów) oraz ich skatalogowanie w katalogu centralnym NUKAT (przez Oddział Opracowania Zbiorów i Oddział Wydawnictw Ciągłych).

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Biblioteką Narodową Izraela.

Dzięki umieszczeniu opisów bibliograficznych tych rzadkich publikacji w bazie NUKAT oraz w katalogu BUW zostanie podkreślona ranga BUW jako miejsca przechowywania cennego dziedzictwa kulturowego Żydów polskich.

Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT - prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT – katalogu opisów bibliograficznych i centralnej informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych oraz koordynacji współpracy polskich bibliotek naukowych współtworzących katalog

Zakres projektu: prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT oraz koordynacja ogólnokrajowej współpracy bibliotek współtworzących katalog w 2022 r.
Projekt będzie realizowany w okresie od 30.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zlecenia na podstawie przepisu art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dofinansowanie przyznano w kwocie: 1 819 140,00 zł.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (edycja 2021-2023)

Zakres projektu: poddanie retrokonwersji 7000 tytułów wydawnictw w 10000 egzemplarzy, o których obecnie informacja znajduje się wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym BUW. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 177 100,00 zł. Wartość całkowita projektu: 205 724,00 zł.

Zwiększenie wartości informacyjnej zeskanowanych katalogów kartkowych wydawnictw ciągłych BUW

Zakres projektu: wypełnienie i udostępnienie użytkownikom trzech baz Cyfrowych Katalogów Kartkowych: katalogu wydawnictw ciągłych, katalogu kalendarzy oraz katalogu sprawozdań administracyjnych. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 207 030,00 zł. Wartość całkowita projektu: 236 678,00 zł.

Wprowadzenie do katalogu NUKAT danych bibliograficznych doktoratów obronionych na UW w l. 2000-2019

Zakres projektu: wprowadzenie do katalogu NUKAT danych bibliograficznych doktoratów obronionych na UW w l. 2000-2019. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Projekt dofinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w kwocie: 25 177 zł. Wartość całkowita projektu: 28 017 zł.

BUWconnect - usprawnienie kanału komunikacji systemu biblioteczno-informacyjnego UW z użytkownikiem zagranicznym

W wyniku zakończonego projektu udało się przeszkolić 70 bibliotekarzy Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z kompetencji międzykulturowych, przebadać potrzeby ponad 50 zagranicznych użytkowników SBI UW oraz wyprodukować dwujęzyczne materiały filmowe dotyczące użytkowania biblioteki, które można obejrzeć na kanale YouTube Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: https://bit.ly/3bgYJ2D. Projekt trwał w latach 2019-2021.

Projekt dofinansowano z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland” w kwocie 64 092,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie: 62 908,57 zł.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania „Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej” nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.

Narodowy Uniwersalny Katalog NUKAT - prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT – katalogu opisów bibliograficznych i centralnej informacji o zbiorach drukowanych i elektronicznych oraz koordynacji współpracy polskich bibliotek naukowych współtworzących katalog

Zakres projektu: prowadzenie Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT oraz koordynacja ogólnokrajowej współpracy bibliotek współtworzących katalog. Projekt był realizowany w latach 2019-2021.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zlecenia na podstawie przepisu art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dofinansowanie przyznano w kwocie: 5 457 420,00 zł.

Wykorzystano środki dotacji w kwocie: 5 047 189,26 zł. Wartość całkowita projektu: 8 570 643,18 zł.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego BUW

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 775/P-DUN/2019 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości: 238 200 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł: 279 000 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019-2021.

Celem zadania: „Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie” jest retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 8 700 tytułów wydawnictw w 15 000 egzemplarzy, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej jako zeskanowane obrazy kart katalogowych). W wyniku zrealizowania zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostało wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od nr 358 (Das–Daudeś) do nr 392 (Dług-Dmitrzak) – łącznie zawartość 35 skrzynek katalogowych.

Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w ebUW oraz International Music Score Library Project – kontynuacja

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 775/P-DUN/2019 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości: 108 384 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 116 784 zł.

Zadanie zrealizowane zostało w latach 2019-2021.

W ramach projektu opracowano w katalogu centralnym NUKAT 600 jednostek zbiorów muzycznych, poddano ich digitalizacji oraz opublikowanie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW. Dodatkowo utworzone w trakcie prac pliki zostały umieszczone w międzynarodowej muzykologicznej bazie danych International Music Score Library Project (http://imslp.org/) będącej częścią międzynarodowego projektu Petrucci Music Library.

Sztuka wojenna XVI - XIX w. w wybranych obiektach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych i Gabinetu Rękopisów BUW

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” w partnerstwie z BUW zrealizowała w okresie 1 maja – 31 grudnia 2021 r. projekt: „Sztuka wojenna XVI – XIX w. w wybranych obiektach Gabinetu Zbiorów Kartograficznych i Gabinetu Rękopisów BUW”.

W ramach projektu zdigitalizowano i opublikowano w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego Crispa (https://crispa.uw.edu.pl/objects/collection/117) 50 obiektów, w tym 30 rękopisów i 20 map, będących zaczątkiem kolekcji tematycznej związanej z historią sztuki wojennej.

Wartość projektu to 19 811,00 zł.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Katalogi zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2014-2020.

Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowych badań, opracowanie i wydanie drukiem w wersji polsko- i anglojęzycznej czterech zespołów zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej obejmujących: rysunek dawny obcy i polski, rysunek architektoniczny i grafikę dawną obcą. W efekcie zadania wydano drukiem tomy:

  1. Małgorzata Biłozór-Salwa, Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S. ISBN 978-83-953825-1-2 = Old Master Drawings. From the 15th Century to the 20s of the 19th Century. Polish School: S. ISBN 978-83-953825-2-9.
  2. Małgorzata Łazicka, Grafika dawna. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niemiecka. Barthel Beham i Sebald Beham. ISBN 978-83-953825-3-6 = Old Master Prints. From the 15th Century to the 20s of the 19th Century. German School. Barthel Beham and Sebald Beham. ISBN 978-83-953825-4-3.
  3. Jolanta Talbierska, Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska. ISBN 978-83-953825-5-0 = Old Master Drawings. From the 15th Century to the 20s of the 19th Century. Netherlandish, Flemish and Dutch Schools. ISBN 978-83-953825-6-7.
  4. Przemysław Wątroba, Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren. Tom I-II. ISBN 978-83-953825-7-4 = Architectural and Decorative Drawings. Tilman van Gameren. Volume I-II. ISBN 978-83-953825-8-1.

Opracowanie zgodne z aktualnymi, najwyższymi standardami i metodyką dziedziny, a także anglojęzyczna wersja publikacji wyników badań, przyczynią się do promocji i upowszechnienia wiedzy o zbiorach Gabinetu Rycin BUW, także w środowisku międzynarodowym. Wydawnictwo zapoczątkowało serię mającą na celu systematyczne wydawanie katalogów raisonné.

Łączna wartość projektu wyniosła 1 111 642,74 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego BUW - kontynuacja prac

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019.

Celem zadania Retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego BUW – kontynuacja prac jest retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 14 000 tytułów wydawnictw w 18 000 egzemplarzy, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej – jako zeskanowane obrazy kart katalogowych).
Szacuje się, że w wyniku zrealizowania zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od 317 (Coon-Corb) do nr 350 (Ćwierć) – łącznie zawartość 34 skrzynek katalogowych.

Wartość całkowita zadania 343 569 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozbudowa katalogu online bibliotek UW o informacje bibliograficzne o doktoratach obronionych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2014-2017.06.30

Zadanie zrealizowane w roku 2018.

Projekt zakładał wprowadzenie do katalogu online bibliotek UW informacji bibliograficznej o 650 najnowszych doktoratach obronionych na Uniwersytecie Warszawskim od początku 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. Proces katalogowania doktoratów przebiega w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie według tych samych zasad, według których katalogowane są inne typy wydawnictw, tzn. wszystkie opisy bibliograficzne doktoratów są sporządzane w pierwszej kolejności w katalogu centralnym NUKAT, następnie kopiowane do katalogu bibliotek UW. Za pośrednictwem katalogu NUKAT informacja bibliograficzna wraz ze wskazaniem lokalizacji przechowywania elektronicznej wersji doktoratu jest widoczna nie tylko dla polskich użytkowników, ale trafia także do światowego katalogu WorldCat (www.worldcat.org).
W wyniku ukończenia projektu w polskich i ogólnoświatowych katalogach bibliotecznych została udostępniona kompletna informacja bibliograficzna o najnowszych pracach doktorskich z lat 2014-2017 największego uniwersytetu w Polsce, tym samym teksty doktoratów i wyniki prac badawczych autorów włączono do w powszechnego obiegu naukowego.

Wartość całkowita zadania 17 813 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Digitalizacja wybranych mikrofilmów ze zbiorów BUW – kontynuacja

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019.

Zadanie polega na zdigitalizowaniu 30 tytułów czasopism, udostępnianych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w postaci mikrofilmów, wytypowanych przez bibliotekarzy na podstawie danych gromadzonych przez pracowników Czytelni Głównej oraz udostępnieniu ich w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW. Po opublikowaniu zdigitalizowanego tytułu do opisu bibliograficznego czasopisma dodawany zostanie link z biblioteki cyfrowej. Dzięki takiemu działaniu zwiększona zostanie widoczność obiektów cyfrowych zamieszczonych w e-bUW. Ponadto każda biblioteka, która skopiuje rekord z NUKAT (z linkiem) do bazy własnego katalogu lokalnego staje się kolejnym punktem dostępu do dokumentu cyfrowego, w tym przypadku zdigitalizowanego czasopisma, udostępnianego wcześniej tylko na mikrofilmie.

Wartość całkowita zadania 163 976 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW) kolekcji druków rzadkich ze zbioru cimeliów

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019.

Celem zadania jest opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ebUW) kolekcji 200 druków rzadkich ze zbioru określanego w BUW terminem cimelia. W związku z tym, iż część dokumentów nie posiada jeszcze opisów bibliograficznych, ich digitalizację i publikację w ebUW poprzedzi skatalogowanie metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT. Udostępnienie w Internecie zdigitalizowanych woluminów odbędzie się poprzez ich opublikowanie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW, tworzonej w powszechnie stosowanym w Polsce oprogramowaniu dLibra. Zawartość e-bUW jest widoczna w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana, dzięki czemu zbiory umieszczone w bibliotece cyfrowej dostępne są zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Wartość całkowita zadania 66 715,95 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodawanie linków do pełnych tekstów publikacji naukowych, których opisy bibliograficzne znajdują się w centralnym katalogu bibliotek naukowych i akademickich NUKAT (http://nukat.edu.pl/) prowadzonym od roku 2002 przez Centrum NUKAT w BUW

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019.

Celem zadania jest dostarczenie użytkownikom katalogu centralnego NUKAT oraz 157 bibliotek współtworzących katalog (środowiska akademickie, naukowe, ludzie kultury, edukacji i mediów) wygodnego dostępu do treści dokumentów dostępnych online bez żadnych ograniczeń. Cel został osiągnięty poprzez wzbogacenie opisów bibliograficznych w NUKAT informacją o dostępności online danego dzieła i bezpośrednim linkiem do pełnego tekstu. Zadaniem zostały objęte wszystkie rekordy bibliograficzne dla książek znajdujące się w katalogu NUKAT oraz –równolegle – metadane odpowiadających im dokumentów pełnotekstowych zgromadzonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – obecnie największym polskim agregatorze cyfrowych dokumentów naukowych, prowadzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Wartość całkowita zadania 96 830 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Petersburgu (kwerendy): kontynuacja badań

Projekt zrealizowany w roku 2019.

Dzięki dotacji możliwa była organizacja wyjazdu badawczego do Petersburga trojga pracowników merytorycznych Biblioteki Uniwersyteckiej i przeprowadzenie przez nich kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Naukowym efektem projektu są ustalenia dotyczące polskich zbiorów bibliotecznych, które na skutek różnorakich wypadków historycznych są obecnie przechowywane w Petersburgu oraz historii zbiorów warszawskich.

Wartość całkowita projektu 26 698,89 zł.

Dofinansowano ze środków otrzymanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Konserwacja zespołu dokumentów i akt dot. dóbr w woj. połockim (rps 416)

Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018.

Rękopis nr akcesyjny 416 wpłynął do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w 1945 r. wraz z zespołem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jako część kolekcji rękopisów z tzw. Kresów Wschodnich. Celowość dalszego gromadzenia tego typu dokumentów (wobec zmiany granic w 1945 r.) była oczywista.
W ramach zadania poddano konserwacji 154 karty rękopisu. Stan zachowania obiektu wymagał podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich hamujących destrukcyjne procesy zachodzące w atramentach, a tym samym działające destabilizująco na podłoże jakim jest papier.

Wartość całkowita zadania 103 967,42 zł.

Konserwacja zespołu dokumentów i akt dot. dóbr w woj. połockim (rps 416) – zadanie finansowane w ramach umowy 650/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w ebUW oraz International Music Score Library Project

Zadanie zrealizowane w roku 2017.
W ramach zadania opracowano w katalogu centralnym NUKAT 400 jednostek zbiorów muzycznych, poddano digitalizacji oraz opublikowano w Elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW. Staranne opracowanie bibliograficzne w katalogu centralnym (widocznym w zasobach WorldCat) ma przełożenie na szeroką dostępność informacji o cennym, a w dużej mierze zapomnianym repertuarze muzyki polskiej. „Wartością dodaną” projektu jest publikacja jego rezultatów w ramach międzynarodowego projektu Petrucci Music Library, wirtualnej, niekomercyjnej biblioteki publikującej partytury utworów muzycznych stanowiących domenę publiczną (zawiera ona obecnie ponad 250.000 partytur ponad 7000 kompozytorów).

Wartość całkowita zadania 59 733,44 zł.

Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w ebUW oraz International Music Score Library Project – zadanie finansowane w ramach umowy 650/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018.

Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 14 000 tytułów wydawnictw w 18 000 egzemplarzy, o których informacja znajdowała się wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej – jako zeskanowane obrazy kart katalogowych).
W wyniku zrealizowania zadania będącego kolejnym etapem długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, wprowadzano do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacje o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od (Chmielarz – Chmielh) do (Conten – Coom).

Wartość całkowita zadania 299 781,48 zł

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – zadanie finansowane w ramach umowy 650/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja i udostępnienie w ramach e-bUW cennych druków związanych z 100. rocznicą zakończenia I wojny światowej

Projekt zrealizowany w roku 2018.

W ramach projektu opracowano, zdigitalizowano i udostępniono w sieci kolekcji 423 obiekty związane z 100. rocznicą zakończenia I wojny światowej (rękopisy, dokumenty życia społecznego oraz druki zwarte). Dokumenty dostępne są w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW), a poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych, do której należy e-bUW, także w europejskiej bibliotece cyfrowej Europeana oraz w Google Books.
Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały.
Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” w ramach programu „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Link do filmu promocyjnego

Wartość całkowita zadania 58 472 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

„Czym jest Oświecenie?” Wystawa z okazji jubileuszu 200 lat Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Gabinet Rycin BUW), organizowana we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN)

Projekt zrealizowany w roku 2018.

Wyjątkowa i pionierska koncepcja wystawy opierała się na zainicjowaniu dialogu między eksponatami z historycznej kolekcji króla Stanisława Augusta z Gabinetu Rycin BUW a pracami twórców współczesnych, powstałymi jako artystyczne komentarze do tych obiektów. Główną ideą była refleksja nad aktualnością polskiego Oświecenia – momentu gwałtownego rozwoju nauki, tworzenia Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Biblioteki, reform państwowych i narodzin nowoczesnego społeczeństwa. Sięgając do oświeceniowych korzeni Gabinetu Rycin, kuratorzy zadali pytanie o współczesne możliwości interpretacji historycznego zbioru.

Wartość całkowita projektu 363 638,36 zł.

Projekt współfinansowany przez m.st Warszawa.

Polskie i rosyjskie dziedzictwo kulturowe w zbiorach bibliotecznych. Cz. 2 : archeografia laboratoryjna

Projekt zrealizowany w roku 2017.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy o historii książek i księgozbiorów rosyjskich, wchodzących obecnie w skład księgozbioru BUW dzięki wykorzystaniu wiedzy posiadanej przez pracowników naukowych Państwowej Publicznej Naukowo-Technicznej Biblioteki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk (GPNTB SO RAN), a także doskonalenie warsztatu badawczego uczestników projektu – badaczy z obu krajów, oraz wymiana doświadczeń i aktualizacja stanu badań nad historyczną książką rosyjską w Polsce i polską w Rosji.

Wartość całkowita projektu 19 383,20 zł.

Dofinansowano ze środków otrzymanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Konserwacja zespołu dokumentów i akt dot. dóbr w woj. połockim (rps 416)

Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Rękopis nr akcesyjny 416 wpłynął do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w 1945 r. wraz z zespołem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, jako część kolekcji rękopisów z tzw. Kresów Wschodnich. Celowość dalszego gromadzenia tego typu dokumentów (wobec zmiany granic w 1945 r.) była oczywista.
W ramach zadania poddane konserwacji zostaną 154 karty rękopisu. Obecny stan zachowania obiektu wymaga podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich hamujących destrukcyjne procesy zachodzące w atramentach, a tym samym działające destabilizująco na podłoże jakim jest papier.

Wartość całkowita zadania 106 191,70 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cenne druki muzyczne z przełomu XIX i XX w. – opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW oraz International Music Score Library Project

Zadanie realizowane w roku 2017.

W ramach zadania planuje się opracowanie w katalogu centralnym NUKAT 400 jednostek zbiorów muzycznych, poddanie ich digitalizacji oraz opublikowanie w Elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW. Staranne opracowanie bibliograficzne w katalogu centralnym (widocznym w zasobach WorldCat) będzie miało przełożenie na szeroką dostępność informacji o cennym, a w dużej mierze zapomnianym repertuarze muzyki polskiej. „Wartością dodaną” projektu będzie równoczesna publikacja jego rezultatów w ramach międzynarodowego projektu Petrucci Music Library, wirtualnej, niekomercyjnej biblioteki publikującej partytury utworów muzycznych stanowiących domenę publiczną (zawiera ona obecnie ponad 250.000 partytur ponad 7000 kompozytorów).

Wartość całkowita zadania 62 166,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie realizowane w latach 2017-2018.

Celem zadania jest retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 14 000 tytułów wydawnictw w 18 000 egzemplarzy, o których informacja znajduje się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej – jako zeskanowane obrazy kart katalogowych).
Szacuje się, że w wyniku zrealizowania zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od (Chmielarz – Chmielh) do (Conten – Coom).

Wartość całkowita zadania 295 768 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwiększenie wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego mikrofilmów

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017.

W ramach zadania została wypełniona i udostępniona użytkownikom przeszukiwalna baza danych zawierająca ujednoliconą formę haseł (nazwy osobowe, korporatywne, geograficzne, tytuły ujednolicone) oraz tytuły wszystkich dzieł podane we współczesnej pisowni (ortografii) uzupełnione o datę wydania dokumentu oryginalnego, sygnaturę mikrofilmu oraz link do wersji cyfrowej dokumentu oryginalnego (jeśli istnieje). Dało to możliwość przeszukiwania zeskanowanego katalogu mikrofilmów BUW, co znacząco zwiększyło jego użyteczność i wartość informacyjną.

Wartość całkowita zadania 42 115,11 zł.

Zwiększenie wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego mikrofilmów finansowane w ramach umowy 527/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skanowanie wybranych mikrofilmów ze zbiorów BUW

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017.

Zadanie polegało na zdigitalizowaniu wytypowanych przez użytkowników tytułów czasopism udostępnianych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dotychczas wyłącznie w postaci mikrofilmów. Typowanie czasopism wykonali czytelnicy. Skanowanie wykonane zostało przez bibliotekarzy. Wszystkie zeskanowane i przetworzone numery czasopism zostały zamieszczone w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW i są dostępne bez ograniczeń w czasie i miejscu dowolnie wybranym przez użytkownika. Efektem zadania jest udostępnienie szerokiemu odbiorcy w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 6 tytułów czasopism (w sumie 10 489 numerów) poszukiwanych przez czytelników, do tej pory dostępnych wyłącznie lokalnie w postaci mikrofilmowej.

Wartość całkowita zadania 134 724,51 zł.

Skanowanie wybranych mikrofilmów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie finansowane w ramach umowy 527/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Badania w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej i Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Petersburgu (kwerendy)

Projekt zrealizowany w roku 2016.

Dzięki dotacji możliwa była organizacja wyjazdu badawczego do Petersburga trojga pracowników merytorycznych Biblioteki Uniwersyteckiej i przeprowadzenie przez nich kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Naukowym efektem projektu są ustalenia dotyczące polskich zbiorów bibliotecznych, które na skutek różnorakich wypadków historycznych są obecnie przechowywane w Petersburgu oraz historii zbiorów warszawskich.

Wartość całkowita projektu 24 121,17 zł.

Dofinansowano ze środków otrzymanych z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Wprowadzenie do obiegu czytelniczego materiałów źródłowych podarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie

Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.

Celem zadania było włączenie do obiegu czytelniczego materiałów źródłowych – cennych zbiorów książek i czasopism podarowanych Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przez Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Kolekcja została opracowana akcesyjnie, następnie tytuły, które weszły do zbiorów BUW opracowano katalogowo metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT (opisy zostały skopiowane do katalogu online bibliotek UW i uzupełnione o rekordy zasobu dla czasopism i rekordy egzemplarza dla wydawnictw zwartych).

Wartość całkowita zadania 113 218,81 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cenne druki muzyczne z przełomu XIX/XX w. - digitalizacja i udostępnienie w ramach e-bUW oraz International Music Score Library Project

Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.

W ramach zadania opracowano, zdigitalizowano i opublikowano w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW kolekcję 400 obiektów ze zbiorów Gabinetu zbiorów Muzycznych i Biblioteki Instytutu Muzykologii UW. Zbiory zostały opracowane metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT, a następnie ich opisy skopiowano do katalogu online bibliotek UW i uzupełniono o rekordy egzemplarza. Kolejnym etapem była digitalizacja zbiorów oraz ich publikacja w e-bUW. Rzadkie i trudno dostępne muzykalia udostępniono w wersji cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo utworzone w trakcie prac pliki pdf umieszczono w międzynarodowej muzykologicznej bazie danych International Music Score Library Project.

Wartość całkowita zadania 61 636,49 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2015-2016.

Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 13,3 tys. tytułów wydawnictw w 15 tys. egzemplarzy, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej).
W wyniku zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowanej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych od (Bystrz – Caban) do (Charm – Chass).

Wartość całkowita zadania 307 390, 31 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Retrokonwersja księgozbioru Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - kontynuacja

Zadanie realizowane w latach 2015-2016.

Zadanie polegało na poddaniu retrokonwersji (ponownemu opracowaniu katalogowemu w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 5 tys. tytułów wydawnictw będących częścią znajdującej się w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Realizacja zadania pozwoliła na opracowanie reszty zbioru i udostępnienie w katalogu centralnym NUKAT oraz w katalogu bibliotek UW informacji o całości liczącego ponad 13 tys. wol. księgozbioru TNW, niezwykle interesującego ze względu na tematykę dzieł, a także pochodzenie poszczególnych egzemplarzy.

Wartość całkowita zadania 104 626 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwiększenie wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego Gabinetu Starych Druków

Zadanie realizowane w roku 2015.

Zadanie polegało na zwiększeniu wartości informacyjnej zeskanowanego katalogu kartkowego Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie poprzez umożliwienie jego przeszukiwania dzięki wypełnieniu dla każdej karty dwóch indeksów – hasło (na wszystkich kartach) oraz tytuł (tylko na kartach głównych i cząstkowych). Umożliwiło to użytkownikom Biblioteki przeszukiwanie (nie tylko przeglądanie) zeskanowanego katalogu Starych Druków, co znacznie zwiększyło jego funkcjonalność.
Łatwiej dostępny i przeszukiwalny katalog jest lepszym źródłem informacji o zbiorach oraz narzędziem ich promocji.

Wartość całkowita zadania 127 270 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa

Projekt zrealizowany w roku 2015.

W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono w sieci rozległej 150 tytułów z księgozbioru Arkadija Tołoczanowa (ok. 1830-1897) – Rosjanina – polonofila, carskiego urzędnika w Królestwie Polskim, znawcy literatury i sztuki, który gromadził przede wszystkim współczesne mu, wielojęzyczne piśmiennictwo z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym liczne polonica, przekłady klasyków starożytnych i wydania pisarzy nowożytnych, druki luksusowe i bibliofilskie, czasopisma, a także nielegalne wydawnictwa rosyjskie i polskie z drugiej połowy XIX w.
W ramach przedkładanego projektu poddano digitalizacji i opublikowano w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 150 tytułów z kolekcji Arkadija Tołoczanowa. Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały.

Wartość całkowita projektu 74 013,61 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katalogi zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Projekt realizowany w latach 2014 – 2018.

Celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do druku i publikacja czterech dwujęzycznych naukowych katalogów rozumowanych, dokumentujących wybrane, cenne i unikatowe zespoły z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W katalogach, opracowanych zgodnie z aktualną metodyką badania dzieł na papierze i stosowanym w tym zakresie aparatem badawczym, znajdą się opisy, komentarze naukowe i zdjęcia do ponad 1500 obiektów (rycin i rysunków).
Podjęte prace mają zapoczątkować planowane serie katalogów rozumowanych w sześciu głównych obszarach obecnego zasobu Gabinetu Rycin (rysunek polski, obcy i architektoniczny, grafika dawna, grafika nowoczesna polska i obca), a ich publikacja ma uświetnić jubileuszowy rok 2018, w którym obchodzić będziemy 200 lat istnienia tego wyjątkowego dla kultury polskiej i europejskiej zbioru.

Wartość całkowita projektu 1 160 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontynuacja retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2014-2015.

Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 13,3 tys. tytułów wydawnictw w 15 tys. egzemplarzy, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej). Szacuje się, że w wyniku zrealizowania zadania, które pomyślane zostało jako kolejny etap planowej, długofalowej retrokonwersji alfabetycznego katalogu kartkowego, zakończone zostanie wprowadzanie do katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnego NUKAT informacji o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego oznaczonych literami od A do Bystrz.

Wartość całkowita zadania 302 917,37 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Retrokonwersja 3000 tytułów pochodzących z księgozbioru Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Zadanie zrealizowane w roku 2014.

Celem zadania była retrokonwersja (ponowne opracowanie katalogowe w zintegrowanym systemie bibliotecznym) 3 tys. tytułów pochodzących z kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu tego zbioru (od 2012 roku dostępnym także online w wersji cyfrowej). Jednak wartość informacyjna i wyszukiwawcza tego katalogu daleko odbiega od oczekiwań współczesnego czytelnika, a ponadto jego skomplikowana historia sprawia, że informacja o księgozbiorze nie zawsze jest aktualna. W wyniku zrealizowania zadania w katalogu online bibliotek UW oraz katalogu centralnym NUKAT jest dostępna informacja o części tego zbioru stanowiącej około 25% całej kolekcji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego znajdującego się w zbiorach BUW

Wartość całkowita zadania 74 314,98 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - kontynuacja

Projekt zrealizowany w roku 2014.

W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono w sieci rozległej wybrane druki z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W ramach projektu poddano digitalizacji i opublikowano w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 252 tytuły z kolekcji WTPN. Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały.

Wartość całkowita projektu 97 967,96 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja i upublicznienie w elektronicznej bibliotece e-bUW czterech starodrucznych atlasów ze zbiorów BUW

Zadanie zrealizowane w latach 2013-2014.

Celem zadania było poddanie pełnej konserwacji czterech unikatowych starodrucznych atlasów (z XVII i XVIII w.) i ich upublicznienie w elektronicznej bibliotece e-bUW.

Przedmiotem zadania były:

W każdym z tych atlasów, oprócz map ziem obcych, znajdują się także rzadko występujące mapy Polski.

Wartość całkowita zadania 149 230,89 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cyfrowy Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2013-2014.

W ramach zadania stworzono 4 tys. nowych i zredagowano 2 tys. istniejących rekordów obiektów w systemie muzealnym MONA. Stworzono stronę internetową i zakupiono oprogramowanie umożliwiające import rekordów z systemu muzealnego MONA do witryny Cyfrowego Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (e-GR). Witryna pozwala użytkownikom na zapoznanie się online z zespołami rysunków artystycznych szkół europejskich i szkoły polskiej, bogatym wyborem grafiki dawnej i nowoczesnej, a także bardzo interesującą kolekcją rysunków architektonicznych XVII-XVIII wieku.
Witryna

Wartość całkowita zadania 89 442,90 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozbudowa kolekcji Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w elektronicznej bibliotece e-bUW

Zadanie zrealizowane w roku 2013.

Celem zadania była rozbudowa w elektronicznej bibliotece e-bUW kolekcji Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, stworzonej w 2008 roku i wówczas liczącej 387 pozycji, o 350 książek z działów Teologia (dawna sygnatura WTPN „A”) i Filozofia (dawna sygnatura WTPN „B”). Digitalizację i publikację w e-bUW poprzedziło skatalogowanie wytypowanych książek metodą współkatalogowania w katalogu centralnym NUKAT (retrokonwersja).

Wartość całkowita zadania 83 156,31 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Digitalizacja katalogów kartkowych i kartotek zbiorów specjalnych BUW

Zadanie zrealizowane w roku 2013.

W ramach zadania poddano skanowaniu i przygotowano internetową prezentację katalogów kartkowych zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Zostały udostępnione czytelnikom w zakładce Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW. Skanowaniu poddano katalog mikrofilmów, katalogi gabinetu zbiorów muzycznych, kartotekę gabinetu rękopisów, katalogi gabinetu rycin, katalogi gabinetu starych druków.
Dostępne ze strony internetowej BUW

Wartość całkowita zadania 25 807,72 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Digitalizacja i udostępnienie wybranych druków z kolekcji Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Projekt zrealizowany w roku 2013.

W ramach zadania zdigitalizowano i udostępniono w sieci rozległej wybrane druki z księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (WTPN) istniało w latach 1800-1832; stworzona przez nie biblioteka była próbą realizacji idei biblioteki narodowej. W ramach przedkładanego projektu poddano digitalizacji i opublikowano w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW 272 woluminy z kolekcji WTPN. Był to kolejny krok do odtworzenia, w wersji elektronicznej, oryginalnej koncepcji zbioru z jego pierwotnym układem sygnatur. Digitalizacja pozwoliła szerzej udostępnić zabytkowe dokumenty, a jednocześnie ochronić oryginały.

Wartość całkowita projektu 87 356,86 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2012-2013.

W ramach zadania poddano retrokonwersji 15 tys. tytułów wydawnictw, o których informacja znajdowała się dotychczas wyłącznie w alfabetycznym katalogu kartkowym. W efekcie zrealizowania zadania w katalogu online bibliotek UW jest zdalnie dostępna informacja o wszystkich wydawnictwach, których karty katalogowe znajdują się w szufladkach katalogu alfabetycznego, oznaczonych literami od A do Aż.

Wartość całkowita zadania 263 210,72 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wprowadzenie do katalogu online opisów 20 000 tytułów wydawnictw, zamawianych do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na podstawie jej katalogów kartkowych

Zadanie zrealizowane w latach 2012-2013.

Celem zadania było wzbogacenie katalogu online bibliotek UW opisami 20 tys. tytułów w 25 tys. egzemplarzy wydawnictw, które użytkownicy zamawiają do czytelni BUW na podstawie informacji zawartych wyłącznie w katalogach kartkowych. W efekcie zrealizowania zadania została upubliczniona informacja o ważnej części zbiorów udostępnianych wyłącznie na miejscu, często XIX-wiecznych, cennych i rzadkich.

Wartość całkowita zadania 423 728,77 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konserwacja i upublicznienie dwóch starych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w latach 2012-2013.

Celem zadania było poddanie pełnej konserwacji dwóch unikatowych starych druków (z XVI i XVII wieku), poświęconych architekturze europejskiej i ich upublicznienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW:

Wartość całkowita zadania 101 930,38 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci

Zadanie zrealizowane w roku 2012.

W trakcie starannie przygotowanej merytorycznie konferencji naukowej przypomniano, zwłaszcza młodszemu pokoleniu humanistów (historyków, bibliotekarzy) sylwetkę Samuela Bogumiła Lindego, założyciela i pierwszego Dyrektora obecnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dzięki obfitości referatów (18 wystąpień) i znaczącym wydarzeniom towarzyszącym konferencji (w tym zrealizowanym w ramach DUN wystawom – rzeczywistej i wirtualnej) oraz publikacji konferencja stała się ważnym wydarzeniem naukowym i kulturalnym.
Wystawa wirtualna dostępna ze strony internetowej BUW

Wartość całkowita zadania 35 298,23 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Digitalizacja katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Zadanie zrealizowane w roku 2012.

W ramach zadania poddano skanowaniu i przygotowano internetową prezentację katalogów kartkowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zostały udostępnione czytelnikom w zakładce Cyfrowe Katalogi Kartkowe BUW. Skanowaniu poddano katalog kalendarzy, katalog sprawozdań urzędowych – uniwersytety, katalog sprawozdań urzędowych – instytucje, katalog sprawozdań urzędowych – szkoły, katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych, katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych. Dodatkowo opracowano funkcję rewersu elektronicznego, umożliwiającego zdalne zamówienie pozycji odnalezionej w CKK do czytelni lub wypożyczalni BUW. Dostępne ze strony internetowej BUW

Wartość całkowita zadania 324 468,75 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej

Projekt zrealizowany w latach 2009-2012.

Jego celem była rozbudowa i unowocześnienie czterech narzędzi informacyjnych: katalogu centralnego NUKAT i wyszukiwarki KaRo, katalogu on-line bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego (przez retrokonwersję czasopism z BUW i bibliotek wydziałowych UW) i biblioteki cyfrowej e-bUW (poprzez dodanie do niej 3 mln skanów z XIX-wiecznych czasopism).

Wartość całkowita projektu 9 678 199,36 zł.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Opracowanie i digitalizacja księgozbioru Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1800-1832, przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Projekt zrealizowany w roku 2008.

W efekcie opracowano katalogowo i zdigitalizowano 300 woluminów druków zwartych z kolekcji WTPN, oraz utworzono w e-buw kolekcję Księgozbiór Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w ramach której udostępniono zdigitalizowane obiekty.

Wartość całkowita projektu 60 142,52 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opracowanie i digitalizacja druków ulotnych z lat 1801-1939 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Projekt zrealizowany w latach 2007-2008.

W efekcie opracowano katalogowo i zdigitalizowano 4,4 tys. druków ulotnych XIX-wiecznych, z początku XX wieku, z okresu 20-lecia międzywojennego.

Wartość całkowita projektu 76 438,95 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).