Praca w BUW

Aktualne ogłoszenia

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zatrudni bibliotekarza w Gabinecie Rękopisów na stanowisku od młodszego bibliotekarza do kustosza akademickiego (w zależności od stażu pracy i doświadczenia).

Oferta pracy jest skierowana do osób z doświadczeniem w pracy ze źródłami (bibliotekarze, archiwiści) lub osób bez doświadczenia, ale z praktyką np. pracy naukowej na źródłach lub absolwentów po specjalizacji archiwalnej (zapewnimy możliwość rozwinięcia odpowiednich kompetencji).

Zakres obowiązków:

 • opracowanie rękopisów z bieżących zakupów i darów,
 • przygotowanie katalogu materiałów związanych z historią Uniwersytetu Warszawskiego (kandydaci na stanowisko kustosza),
 • wprowadzanie opisów rękopisów do katalogów NUKAT i ArchivesSpace (zapewniamy szkolenie),
 • przygotowywanie obiektów do digitalizacji,
 • udostępnianie zbiorów w czytelni,
 • udzielanie odpowiedzi na kwerendy,
 • przygotowywanie pokazów, warsztatów, lekcji i wykładów bibliotecznych,
 • prace magazynowe,
 • inne prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Gabinetem Rękopisów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek – historia,
 • umiejętność pracy ze źródłami rękopiśmiennymi (kandydatów na stanowisko starszego bibliotekarza lub kustosza prosimy o załączenie listy publikacji i/lub wystąpień na konferencjach),
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2 lub wyżej,
 • dokładność i uważność,
 • chęć uczenia się i elastyczność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • znajomość języka rosyjskiego i/lub niemieckiego,
 • znajomość łaciny,
 • doświadczenie bibliotekarskie lub archiwistyczne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • prowadzenie własnych prac badawczych na materiałach GRPS,
 • możliwość aplikowania o granty związane z realizowanymi zadaniami,
 • świadczenia socjalne (m.in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
 • elastyczny czas pracy (w godzinach 7-17),
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji (m.in. wyjazdy na staże zawodowe z programu Erasmus+, uczestnictwo – czynne i bierne – w polskich i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach),
 • kursy (w tym językowe i komputerowe) realizowane w czasie pracy;
 • spokojną pracę w przyjaznym zespole.

Miejsce pracy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie do 30 listopada 2022 r. następujących dokumentów:

 • CV,
 • krótkiego listu motywacyjnego,
 • podpisanego skanu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej)

na adres ah.fabianska@uw.edu.pl, w temacie wpisując „Praca w GRPS”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4].
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5].
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres praca.buw@uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]https://www.privacyshield.gov

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym, przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)

Zostałem poinformowany / poinformowana o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………..                                    ……………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – aby pobrać dokument, należy otworzyć go w nowym oknie.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).