Praca w BUW

Aktualne ogłoszenia

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje pracowników na stanowiska:

pracownika w Oddziale Udostępniania

Publikacja: 14 lutego 2020 r.

Termin nadsyłania dokumentów: 21 lutego 2020 r.

Zakres obowiązków:

 • obsługa czytelników w wypożyczalni i czytelni;
 • porządkowanie zbiorów znajdujących się w obszarze wolnego dostępu.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną
  komunikację;
 • praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office;
 • kultura osobista oraz komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność (praca w soboty i niedziele, praca zmianowa).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z klientem;
 • znajomość systemu bibliotecznego Virtua.

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) prosimy przesyłać do dnia 21 lutego 2020 r. na adres e-mail: awrzochalski@uw.edu.pl w temacie wpisując „Praca OU”.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

pracownika informacji naukowej w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń

Publikacja: 30 stycznia 2020 r.

Termin nadsyłania dokumentów: 24 lutego 2020 r.

Do zadań pracownika informacji naukowej należeć będzie:

 • obsługa stanowiska w Informatorium i w pracowni informacji naukowej,
 • udzielanie informacji bibliometrycznej, w tym dokonywania analiz dorobku naukowego,
 • prowadzenie szkoleń bibliotecznych i specjalistycznych,
 • opieka nad księgozbiorem dziedziny Muzyka, architektura, sztuki piękne.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (tytuł magistra), zwłaszcza w następujących dyscyplinach:
  • nauki społeczne (mile widziani są absolwenci kierunku bibliologia i informatologia),
  • nauki humanistyczne,
 • znajomości zagadnień parametryzacji nauki i źródeł informacji naukowej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
 • komunikatywności i umiejętności publicznego prezentowania,
 • chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • gotowości do pracy dwuzmianowej (do godz. 21) i weekendowej (dodatkowo płatnej).

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w bibliotece, zwłaszcza w obsłudze czytelników,
 • znajomość zagadnień Open Science,
 • doświadczenie w redakcji stron WWW lub profesjonalnego prowadzenia mediów społecznościowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w wiodącej bibliotece akademickiej, na jednym z największych uniwersytetów w Polsce,
 • wynagrodzenie w wysokości 3300 PLN brutto,
 • uznaniowe premie kwartalne (do 1000 PLN),
 • atrakcyjne świadczenia socjalne (m. in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych, w programie Erasmus+, w szkoleniach dla pracowników administracji UW.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: a.ksiazczak@uw.edu.pl do dnia 24 lutego 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Praca w OUIS”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

samodzielnego referenta/specjalisty

Termin nadsyłania dokumentów: 29 lutego 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane z zakresu rachunkowości i finansów),
 • znajomość zasad rachunkowości oraz prawa podatkowego,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, w tym także przepisów VAT na poziomie europejskim,
 • doświadczenie w zakresie analizy rozrachunków,
 • znajomość zasad rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących gospodarki materiałowej,
 • praktyczna znajomość przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych, w szczególności umów zlecenie i umów o dzieło,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość pracy w systemie SAP.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3.700 zł brutto,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość uczestniczenia w kursach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Oferty (CV oraz list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) prosimy składać do dnia 29 lutego 2020 roku w sekretariacie BUW: 00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66 lub na adres e-mail: buw@uw.edu.pl. W temacie e-maila lub na kopercie proszę wpisać „Księgowa – BUW”.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4].
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5].
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres a.ksiazczak@uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]https://www.privacyshield.gov

Klauzula zgody

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym, przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)

Zostałem poinformowany / poinformowana o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………..                                    ……………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – dokument do pobrania.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).