Praca w BUW

Aktualne ogłoszenia

Pracownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza / bibliotekarza do Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:

 • obsługa stanowiska w Informatorium i w Punkcie Informacji Wstępnej,
 • udzielanie informacji katalogowych i bibliotecznych,
 • prowadzenie szkoleń bibliotecznych i oprowadzanie wycieczek po gmachu BUW,
 • wykonywanie kwerend bibliotecznych,
 • nadzór nad aktualnością informacji o zbiorach i usługach BUW umieszczonych na terenie biblioteki oraz na jej stronie internetowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
 • wysokiej kultury osobistej, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • odporności na stres i umiejętności pracy z czytelnikiem,
 • chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • gotowości do pracy dwuzmianowej (do godz. 21) i weekendowej (za dodatkowym wynagrodzeniem).

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w bibliotece, zwłaszcza akademickiej,
 • komunikatywna znajomość innych języków obcych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w wiodącej bibliotece akademickiej (umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym),
 • wynagrodzenie zasadnnicze ustalone zgodnie z kategorią zaszeregowania pracownika (wg Tabeli 2 i Załącznika nr 9 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim),
 • comiesięczny dodatek stażowy do pensji (1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia),
 • dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę na drugiej zmianie oraz dodatki (100% lub 50% stawki godzinowej) za pracę w godzinach nadliczbowych (weekendy), wypłacane zgodnie z art. 1511 Kodeksu Pracy,
 • premię uznaniową, przyznawaną raz na kwartał za wyróżniające się zaangażowanie w pracę (od 1000 PLN brutto),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne przyznawane na zasadach okreslonych w ustawie z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),
 • dofinansowanie wypoczynku letniego i w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych, w programie Erasmus+ oraz w szkoleniach dla pracowników administracji UW,
 • konto biblioteczne BUW z limitem wypożyczeń do 20 wol. na 60 dni,
 • pakiet socjalny dla pracowników UW: zajęcia sportowe, ubezpieczenia na życie i zdrowotne, pożyczki, zapomogi i in. (szczegóły: https://www.uw.edu.pl/pracownik/).

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • listu motywacyjnego, krótko opisującego w jaki sposób spełniają Państwo nasze wymagania jako kandydaci do zatrudnienia na opisywane stanowisko,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z poniższym wzorem).

Dokumenty prosimy przesyłać do 19 września 2021 r. na adres: a.ksiazczak@uw.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości „Praca w OUIS”.

Informujemy, że do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Skontaktujemy się z nimi listownie w dniach 20-22 września 2021 r.

Informatyk - administrator Windows/Linux

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zatrudni: informatyka –  administratora Windows/Linux

Zakres obowiązków:

 •  zapewnienie bezawaryjnego działania systemów i aplikacji BUW
 •  konsultacje i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w BUW
 •  lokalizowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie incydentów i problemów systemowych oraz sprzętowych (stacje robocze, serwery, macierze dyskowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)
 •  utrzymanie i rozwój istniejących aplikacji
 •  tworzenie narzędzi automatyzujących procesy biblioteczne
 •  przygotowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej

Wymagania:

 •  wykształcenie informatyczne,
 •  bardzo dobra znajomość systemów Windows, Linux,
 •  dobra znajomość PHP, MySQL, Oracle, Python, Django, HTML+CSS+JS, SQL,
 •  umiejętność logicznego rozumowania, samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów,
 •  znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej oraz prowadzenie korespondencji,
 •  inicjatywa i chęć podnoszenia kwalifikacji,
 •  umiejętności pracy w zespole,
 •  komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 •  znajomość technologii wirtualizacji (VMWare/HyperV/Oracle VMS),
 •  znajomość Windows PowerShell, Bootstrap, WordPress,
 •  znajomość systemu kontroli wersji Git.

Oferujemy:

 •  stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 •  świadczenia socjalne (m.in. trzynasta pensja, dofinansowanie wypoczynku, zajęcia sportowe dla pracowników UW),
 •  możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego w przyjaznym zespole,
 •  realny wpływ na realizowane projekty,
 •  wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz zakresu obowiązków.

Miejsce pracy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Godz. pracy (zmiany): 8–16, 13–21, dyżury weekendowe.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • krótkiego listu motywacyjnego,
 • podpisanego skanu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej)

Na adres buw@uw.edu.pl do dnia 8 października 2021 r. z dopiskiem „praca w OI”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4].
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5].
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres praca.buw@uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]https://www.privacyshield.gov

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym, przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)

Zostałem poinformowany / poinformowana o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………..                                    ……………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – aby pobrać dokument, należy otworzyć go w nowym oknie.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).