Praca w BUW

Aktualne ogłoszenia

 

Specjalista ds. analiz bibliometrycznych

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko starszego bibliotekarza / kustosza, specjalisty ds. analiz bibliometrycznych w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń.

Do zadań pracownika należeć będzie przede wszystkim:

 • przygotowywanie analiz bibliometrycznych,
 • udzielanie konsultacji i prowadzenie szkoleń z zakresu bibliometrii,
 • budowanie zasobu nowego repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego,
 • znajomości Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • umiejętności wykonywania analiz bibliometrycznych dorobku naukowego,
 • znajomości następujących baz: Polska Bibliografia Naukowa, Web of Science, Scopus, Google Scholar,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows) i pakietu Microsoft Office,
 • wysokiej kultury osobistej, komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • odporności na stres i umiejętności pracy z użytkownikiem,
 • chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zarządzaniu repozytorium prac naukowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym),
 • wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z kategorią zaszeregowania pracownika (wg Tabeli 2 i Załącznika nr 9 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim),
 • comiesięczny dodatek stażowy do pensji (1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok zatrudnienia, max. 20%),
 • premię uznaniową, przyznawaną raz na kwartał za wyróżniające się zaangażowanie w pracę (od 1000 zł brutto),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1872),
 • dofinansowanie wypoczynku letniego i w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych, w programie Erasmus+ oraz w szkoleniach dla pracowników administracji UW,
 • konto biblioteczne BUW z limitem wypożyczeń do 20 wol. na 90 dni,
 • pakiet socjalny dla pracowników UW: zajęcia sportowe, ubezpieczenia na życie i zdrowotne, pożyczki, zapomogi i in. (szczegóły: https://www.uw.edu.pl/pracownik/).

Miejsce pracy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa. 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • listu motywacyjnego, krótko opisującego w jaki sposób spełniają Państwo nasze wymagania jako kandydaci do zatrudnienia na opisywane stanowisko,
 • podpisanego skanu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wzorem znajdującym się poniżej).

Dokumenty prosimy przesyłać do 20 listopada 2021 r. na adres: a.ksiazczak@uw.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości „Praca w OUIS”.

Informujemy, że do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Skontaktujemy się z nimi mailowo w dniach 22-23 listopada 2021 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.
Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4].
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5].
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres praca.buw@uw.edu.pl.
Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.


[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
[6] Art. 7 ust. 3 RODO;
[7]https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
[8]https://www.privacyshield.gov

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zostały zawarte w CV i liście motywacyjnym, przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.   TAK   NIE  (właściwe zakreślić)

Zostałem poinformowany / poinformowana o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………..                                    ……………………………………………………………..

(miejscowość i data)                                                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – aby pobrać dokument, należy otworzyć go w nowym oknie.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).