Wykaz opłat

Wyciąg z Zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia wykazu opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Wykaz opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Tabela. 1. Usługi informacyjne, dydaktyczne i związane z udostępnianiem zbiorów
Lp. Wyszczególnienie Cena netto (zł) VAT (%) Cena brutto (zł)
1 2 3 4 5
1. Założenie konta bibliotecznego wraz z wydaniem karty bibliotecznej i/lub jej aktywacją (1) 18,52 8 20,00
2. Duplikat karty bibliotecznej 18,52 8 20,00
3. Prolongata (przedłużenie ważności) konta bibliotecznego (2) 9,26 8 10,00
4. Konto kaucyjne (3)
– założenie konta wraz z wydaniem karty bibliotecznej
– prowadzenie konta (opłata liczona za każdy rozpoczęty rok)
– wpłata zabezpieczeń (zwrotna) na poczet wypożyczania egzemplarzy , za 1 egzemplarz
18,52
46,30
50,00
8
8
nie podlega
20,00
50,00
50,00
5. Wypożyczenie z zagranicy książek oznaczonych symbolami ISBN:
– porto – refundacja kosztów
– opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą
25,00
wg rachunku
nie podlega
5
25,00
wg rachunku
6. Wypożyczenie z zagranicy materiałów bibliotecznych innych niż wymienionych w pkt 5:
– porto – refundacja kosztów
– opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wypożyczającą
25,00
wg rachunku
nie podlega
23
25,00
wg rachunku
7. Sprowadzenie dokumentów wtórnych: opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wysyłającą wg rachunku 23 wg rachunku
8. Wypożyczenie za granicę książek
– do kraju należącego do UE
– do kraju spoza UE
nie podlega
nie podlega
2 vouchery (5)
4 vouchery (5)
9. Zwiedzanie BUW:
– bilet indywidualny
– bilet grupowy (do 30 osób)
3,00
50,00
zwolnione z VAT 3,00
50,00
10. Szkolenie dla grup zorganizowanych, w tym lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 70,00 zwolnione z VAT od 70,00
12. Kursy i wykłady specjalistyczne w gabinetach zbiorów specjalnych (na zamówienie):
– wykład pojedynczy (1,5 h) od 1 osoby
– wykład pojedynczy (1,5 h) od grupy (do 10 osób)
– wykłady / kursy od 10 sesji (po 1,5 h) od 1 osoby
– wykłady / kursy od 10 sesji (po 1,5 h) od grupy (do 10 osób)
 

od 100,00
od 1.000,00
od 1.500,00
od 12.000,00

 

23
23
23
23

 

od 123,00
od 1.230,00
od 1.845,00
od 14.760,00

13. Opracowanie kwerend bibliograficznych i faktograficznych (opłata za jedną godzinę pracy bibliotekarza) (6) 46,30 8 50,00

(1) Nie dotyczy pracowników, studentów, doktorantów, członków Klubu Absolwenta  UW oraz użytkowników kont kaucyjnych
(2) Nie dotyczy pracowników, studentów, doktorantów UW, członków Klubu Absolwenta UW, bibliotek posiadających konta do wypożyczania zbiorów oraz użytkowników kont kaucyjnych
(3) Uprawnienia do zakładania kont kaucyjnych określa Regulamin udostępniania zbiorów BUW
(4) Maksymalnie 3 egzemplarze
(5) 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for International Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.
(6) Opłacie podlegają zamówienia na pogłebione poszukiwania rzeczowe i bibliograficzne, większe zestawienia bibliograficzne wykonywane w oparciu o zasoby informacyjne i katalogi BUW. Warunkiem przystąpienia do realizacji kwerendy jest wniesienie przedpłaty w wysokosci 30% wartości zamowienia. Kwerendy realizowane są w kolejności zgłoszeń. Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.).

Tabela 2. usługi reprograficzne
Lp. Wyszczególnienie Cena netto (zł) VAT (%) Cena brutto (zł)
1 2 3 4 5
w Samoobsłudze
1. Zakup karty do kopiowania i drukowania:
– niezaładowanej
– załadowanej (7)
2,44
29,27
23
23
3,00
36,00
2. Odbitka kserograficzna jednostronna (2):
– format A4
– format A3
0,29
0,57
23
23
0,35
0,70
3. Skan 0,08 23 0,10
4. Wydruk (8) format A4:
– drukarka laserowa czarno-biała
– drukarka laserowa kolorowa
0,57
2,85
23
23
0,70
3,50
w Oddziale Rozwoju Zasobów Elektronicznych (ORZE)
5. Odbitka kserograficzna czarno-biala jednostronna:
– format A4
– format A3
0,49
1,04
23
23
0,60
1,20
6. Odbitka kserograficzna kolorowa jednostronna:
– format A4
– format A3
2,44
4,88
23
23
3,00
6,00
7. Skan z oryginału w skali szarości/kolorze w formacie JPEG (rozdzielczość 300 dpi)
– format do A3
– format do A1
1,63
4,88
23
23
2,00
6,00
8. Skany z oryginału w formacie TIFF czarno-białe (rozdzielczość 300 dpi):
– format do A3
– format do A1
1,22
3,66
23
23
1,50
4,50
9. Skan z oryginału w skali szarości/kolor w formacie TIFF (rozdzielczość 300 dpi):
– format do A3
– format do A1
4,88
14,64
23
23
6,00
18,00
10. Skan z mikrofilmu w formacie TIFF (400 dpi):
– czarno-białe
– skala szarości
1,22
4,88
23
23
1,50
6,00
11. Nagrywanie na:
– CD (1 szt.)
– DVD (1 szt.)
3,25
6,50
23
23
4,00
8,00
12. Wydruk czarno-biały jednostronny (akceptowane formaty: .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf, .djvu, .rtf, .txt, .tiff, .jpg):
– format A4
– format A3
0,81
1,63
23
23
1,00
2,00
13. Wydruk kolorowy jednostronny (akceptowane formaty: .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf, .djvu, .rtf, .txt, .tiff, .jpg):
– format A4
– format A3
4,07
8,13
23
23
5,00
10,00
14. Inne prace (odpłatność minimalna za 1 godzinę pracy):
kwerendy związane z przygotowaniem zamówienia, przetwarzanie plików, prace graficzne, OCR, tworzenie publikacji elektronicznych, digitalizacja materiałów nietypowych (zbiory specjalne, obiekty o nietypowych formatach)
32,52 23 40,00
15. Wysyłka zamówienia:
– e-mail
– wysyłka krajowa i zagraniczna
4,07 23 5,00
wg cennika Poczty Polskiej http://cennik.poczta-polska.pl/

(7) W przypadku zwrotu karty wyczerpanej cena netto wynosi 33,00 zł brutto.
(8) W przypadku ładowania karty na kwotę wyższą niż 19,00 zł cena jednostkowa odbitki kserograficznej i wydruku komputerowego jest niższa o 5%.

Szczegółowe zasady świadczenia usług reprograficznych
 1. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów BUW odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 2. Termin realizacji zależy od wielkości zamówienia i wraz z ostatecznym kosztem usługi jest każdorazowo określany przez pracowników ORZE. Standardowy termin realizacji usługi wynosi do 14 dni roboczych.
 3. Odbitki kserograficzne mogą być wykonywane bezpośrednio wyłącznie z książek i czasopism wydanych po 1918 r., o ile pozwala na to ich stan zachowania i nie przekraczają formatu A3 po rozłożeniu obiektu.
 4. Warunkiem przystąpienia do reprodukowania cymeliów i cennych zbiorów specjalnych, a także do realizacji zamówienia, którego szacunkowy koszt przekracza 200,00 złotych brutto, jest wniesienie przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 5. Koszt reprodukowania materiału bibliotecznego ulega podwyższeniu o 50%, jeśli zamówienie wykonano w trybie ekspresowym (poza kolejnością).
 6. Na usługi wykonywane w ORZE przysługują następujące zniżki (nie dotyczą zamówień z materiałów własnych Zamawiającego):
  a. 25% – pracownikom, studentom i doktorantom UW;
  b. 25% – w przypadku zamówienia powyżej 100 skanów z jednego materiału bibliotecznego i w tym samym formacie oraz nie stwarzających trudności w obróbce;
  c. 75% – za wykonanie kopii cyfrowej, jeśli BUW zdecyduje o jej włączeniu w zasoby elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 7. Przy jednym zamówieniu zniżki nie łączą się.
 8. Za usługi reprograficzne istnieje możliwość płatności Vocherami IFLA – 1 voucher (wg IFLA Voucher Scheme – Payment System for Intrenational Interlibrary Transactions) 8 EUR; przeliczenie na PLN wg średniego kursu dnia NBP.
Tabela 3. Usługi konserwatorskie
Lp. Wyszczególnienie Cena netto (zł) VAT (%) Cena brutto (zł)
1 2 3 4 5
1. Wykonanie passe-partout z kartonu bezkwasowego 6,02 dm2 23 7,40
2. Montaż obiektu w passe-partout 35% kosztów passe-partout 23 35% kosztów passe-partout
3. Montaż obiektu w ramę ze szkłem (za 1 sztukę, w tym koszty materiałów) 50,00 23 61,50
4. Ekspertyza  lub konsultacja konserwatorska (za 1 h) od 243,90 23 od 300,00
5. Opracowanie programu, stanu zachowania obiektu lub kosztorys konserwatorski na wystawę (za 1 h) 200,00 23 246,00
6. Dokumentacja konserwatorska 6% całości kosztów konserwacji 23 6% całości kosztów konserwacji
7. Oznaczenie pH papieru metodą kontaktową (za 1 punkt pomiarowy) 41,65 23 50,00
Tabela 4. Usługi introligatorskie
Lp. Wyszczególnienie Cena nett (zł) VAT (%) Cena brutto (zł)
1 2 3 4 5
1. Oprawa książki w płótno bez napisu za 1 wol. 44,71 23 55,00
2. Oprawa książki w płótno z napisem za 1 wol. 48,78 23 66,00
3. Oprawa czasopisma bez napisu za 1 wol. 48,78 23 60,00
4. Oprawa czasopisma z napisem za 1 wol. 56,91 23 70,00
5. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej A3)  bez napisu za 1 wol. 60,97 23 75,00
6. Oprawa gazet i czasopism wielkoformatowych (powyżej A3)  z napisem za 1 wol. 65,04 23 80,00
7. Oprawa nowych inwentarzy do 300 kart lub do 4 cm grubość bloku 109,76 23 135,00
8. Oprawa nowych inwentarzy powyżej 300  kart lub powyżej 4 cm grubość bloku 162,60 23 200,00
Szczegółowe zasady świadczenia usług konserwatorskich lub introligatorskich
 1. Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów (OKZ) po uzyskaniu zgody Dyrektora BUW może świadczyć odpłatne usługi w zakresie konserwacji obiektów na podłożu papierowym, a także pergaminów, skóry, zabytkowych opraw książkowych i fotografii oraz usługi introligatorskie.
 2. Koszty oprawy woluminów niewymiarowych oraz oprawy książek zniszczonych połączonych z ich renowacją są każdorazowo uzgadniane ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do prac.
 3. Kosztorysy konserwacji pojedynczych obiektów, jak i zespołów będą sporządzane każdorazowo przez Konserwatorów OKZ z uwzględnieniem technologii wykonania obiektu, oceny jego stanu zachowania, stopnia trudności zabiegów konserwatorskich, zastosowanych materiałów i technik konserwatorskich.
 4. Kosztorys konserwacji może być sporządzany na podstawie cennika usług konserwatorskich „Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków konserwatorów – Restauratorów Dóbr Kultury” opracowanego przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w 2000 roku dla indywidualnych obiektów lub szacunkowo dla kolekcji.
 5. Instytucje kultury mogą się ubiegać o zniżkę do wysokości 20% całości kosztorysu. Decyzję o jej udzieleniu podejmuje Dyrektor BUW.
 6. W przypadku zlecenia w trybie ekspresowym koszt usługi konserwatorskiej ()poza kolejnością i w czasie krótszym niż 6 miesięcy) lub introligatorskiej (poza kolejnością i w czasie krótszym niż 1 miesiąc) ulega podwyższeniu o 50%.
Tabela 5. Opłaty o charakterze sankcyjnym
Lp. Wyszczególnienie Cena netto (zł) VAT (%) Cena brutto (zł)
1 2 3 4 5
Opłata za przetrzymywanie egzemplarza po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 egz./1 dzień
– do 31 stycznia 2015 r.
– od 1 lutego 2015 r.
 

0,25
0,40

 

nie podlega
nie podlega

 

0,25
0,40

2. Opłata za zniszczenie egzemplarza – szacowana zależnie od jego wartości oraz stopnia zniszczenia min. 15,00 nie podlega min. 15,00
3. Opłata za zagubiony numerek z szatni lub z Czytelni Ogólnej 10,00 nie podlega 10,00
4. Opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk:
– do kabiny pracy indywidualnej
– do skrytki samoobsługowej
50,00
50,00
nie podlega
nie podlega
50,00
50,00
5. Opłata za zniszczony zamek do skrytki samoobsługowej 25,00 nie podlega 25,00
6. Opłata za zagubioną kartę magnetyczną do stref zbiorów specjalnych 80,00 nie podlega 80,00
7. Opłata za przetrzymanie kluczyka do skrytki samoobsługowej po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 dzień (9) 5,00 nie podlega 5,00
8. Opłata za przetrzymanie czytnika książek elektronicznych po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 dzień 1,00 nie podlega 1,00
9. Opłata za naprawę uszkodzonego czytnika książek elektronicznych (10) zgodnie z wyceną usługi serwisowej nie podlega zgodnie z wyceną usługi serwisowej
10. Opłata za zgubione lub zniszczone dodatkowe wyposażenie czytnika książek elektronicznych:
– przewód USB do czytnika
– pokrowiec na czytnik
20,00
20,00
nie podlega
nie podlega
20,00
20,00

(9) Maksymalna kwota opłaty wynosi 50 zł
(10) Do opłaty doliczane są także koszty transportu czytnika do/z punktu usługowego

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).