Czytelnie

Czytelnia

Czytelnia znajduje się na poziomie 2 za Czytelnią Czasopism Bieżących.

Zobacz na mapie poniżej

W Czytelni można korzystać:

 • z wydawnictw (książek i czasopism) przechowywanych w Magazynie, wydanych od 1801 r.,
 • z mikrofisz i mikrofilmów (Informacja o zasobie w: https://mikrofilmy.ckk.buw.uw.edu.pl/ ,
 • z płyt CD/DVD i filmów z kolekcji Watch Docs (na komputerach wskazanych przez bibliotekarza),
 • z doktoratów z Repozytorium UW (po wcześniejszym kontakcie z redakcją Repozytorium: repozytorium.buw@uw.edu.pl, tel. 55 27 139).

Do dyspozycji czytelników jest również kserokopiarka.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21

Uwaga! 30 min. przed zamknięciem Czytelni należy zwrócić wypożyczone zbiory.  W tym czasie nie są też wydawane nowe zamówienia.

tel. 22 55 25 191

Uwaga!

 • Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni
 1. Zamówienia do Czytelni należy składać poprzez katalog online bibliotek UW.

Jeśli w tym katalogu nie znaleziono szukanej pozycji, radzimy skorzystać również z zeskanowanego katalogu kartkowego BUW – CKK.

 1. Udostępnienie zamówienia w Czytelni odbywa się wyłącznie:
  • po okazaniu przez Czytelnika ważnej karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)
  • i pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości w BUW i w bibliotekach wydziałowych na jego koncie w katalogu online bibliotek UW.

3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu jednej lub więcej książek zarejestrowanych na koncie Czytelnika i/lub niezapłaconej kary udostępnienie w Czytelni nie zostanie zrealizowane.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze zbiorów zamawianych z Magazynu i księgozbiorów podręcznych zbiorów specjalnych wyłącznie na miejscu w Czytelni oraz do zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów. W przypadku nieoddania wypożyczonych materiałów konto czytelnika będzie zablokowane.
 2. Książki i czasopisma z lat 1801-1918 są udostępniane na wyznaczonych stanowiskach w przedniej części Czytelni.
 3. Materiały zamówione z Magazynu można kopiować wyłącznie na samoobsługowym kserografie znajdującym się w Czytelni lub złożyć zamówienie na ich kopie w Pracowni Reprograficznej.
  Uwaga! Książek i czasopism wydanych do 1918 roku nie wolno kopiować przy użyciu kserokopiarki. Zbiory można fotografować własnym aparatem bez użycia flesza.
 4. Zamówienia do Czytelni dla samodzielnych pracowników nauki (prof., dr hab.) realizowane są w pierwszej kolejności.
 5. Czytelnik jednorazowo na koncie w Czytelni może posiadać:
  • łącznie nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism – poniedziałek – piątek, niedziela,
  • łącznie nie więcej niż 5 wol./paczek książek i czasopism – sobota.

W przypadku wykorzystania przez Czytelnika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których Czytelnik korzystał.

 1. Czytelnik ma możliwość zmiany miejsca odbioru zamówionego egzemplarza (z Czytelni do Wypożyczalni i odwrotnie) wyłącznie po zgłoszeniu tego bibliotekarzowi.
 1. Czytelnik może prosić o odłożenie książki i/lub czasopisma na 7 dni do ich dalszego wykorzystania i trzykrotnie prolongować termin ich wypożyczenia (na 7 dni).
 1. Dzień przed upływem daty zwrotu czytelnicy, którzy podali przy zapisie adres e-mailowy, będą otrzymywać powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu egzemplarza, który został odłożony w Czytelni.
 1. Książki i/lub czasopisma zamówione do Czytelni nieodebrane w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia są odsyłane do Magazynu.
 1. Materiały wypożyczone z Magazynu należy zwracać na stanowisku obsługi Czytelni najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki .
 Forma, tryb i czas realizacji zamówień z magazynu
Forma zamówienia
 • opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online,
 • opcja Zamów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych.
Tryb realizacji zamówienia
 • zamówienia złożone od poniedziałku do soboty do godz. 20 będą zrealizowane tego samego dnia,
 • zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 20  będą zrealizowane następnego dnia,
 • zamówienia złożone w soboty po godz. 20 i w niedziele będą zrealizowane w poniedziałek.
Czas realizacji zamówienia
 • od 30 min. do 1 godz.
 Czytelnia Czasopism Bieżących

Czytelnia udostępnia czasopisma i gazety z bieżącego roku.

W Czytelni Czasopism Bieżących można skorzystać na miejscu:

 • z bieżących roczników czasopism naukowych ułożonych według ośmiu szerokich dziedzin. Czasopisma wpływające do Biblioteki udostępnia się do momentu otrzymania pierwszego numeru roku następnego, poprzednie roczniki przekazywane są do Magazynu lub Wolnego Dostępu,
 • z bieżących dzienników urzędowych, prasy centralnej i stołecznej, prasy regionalnej i prasy zagranicznej.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 8-22
 • niedziela 15-20
 Czytelnie w gabinetach zbiorów specjalnych BUW
 1. Do zbiorów specjalnych BUW należą przechowywane w Gabinetach zbiorów specjalnych, zwanych dalej Gabinetami, następujące kategorie zbiorów bibliotecznych:
  1. stare druki, opublikowane do 1800 r.;
  2. druki opublikowane w latach 1801-1918;
  3. rękopisy;
  4. mapy, atlasy i globusy;
  5. druki muzyczne oraz zbiory audiowizualne;
  6. rysunki, ryciny, matryce i narzędzia graficzne, ekslibrisy, reprodukcje artystyczne;
  7. dokumenty życia społecznego (ulotki, plakaty, pocztówki, jednodniówki, znaczki, fotografie itp.).
 2. Korzystanie ze zbiorów specjalnych BUW.
  1. Ze zbiorów specjalnych mogą korzystać wszyscy użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną BUW.
  2. Użytkownicy chcący skorzystać ze zbiorów w Gabinetach: Starych Druków, Rękopisów, Zbiorów Kartograficznych, Zbiorów Muzycznych, Rycin i Dokumentów Życia Społecznego zgłaszają chęć wizyty w Informatorium, gdzie po okazaniu ważnej karty bibliotecznej otrzymują kartę wstępu do strefy zbiorów specjalnych.
  3. Podczas pierwszej wizyty w każdej z czytelni Gabinetów użytkownik jest zobowiązany wypełnić i podpisać deklarację.
  4. Podczas każdej wizyty w czytelniach Gabinetów użytkownik musi okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość lub ważną kartę biblioteczną i zostać zarejestrowany w elektronicznej lub tradycyjnej księdze odwiedzin.
  1. Obiekty oryginalne szczególnie cenne lub w złym stanie zachowania, lub nieopracowane udostępniane są za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu.
  2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, użytkownik może odwołać się do Dyrektora BUW.
  3. Gdy zamówiony obiekt dostępny jest w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej, oryginał może być udostępniony jedynie w uzasadnionych przypadkach.
  4. O liczbie obiektów udostępnianych jednorazowo użytkownikowi decyduje dyżurny bibliotekarz.
  5. W przypadku kwerend materiałowych, zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub prowadzenia badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia z odpowiednim Gabinetem, drogą korespondencyjną, e-mailową lub telefoniczną.
  6. Księgozbiory podręczne Gabinetów udostępniane są prezencyjnie w czytelniach Gabinetów. W uzasadnionych przypadkach książki można także zamówić do Czytelni, zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów w tej czytelni.
  7. Zamówienia są realizowane w godzinach funkcjonowania magazynów w Gabinetach, nie później niż na godzinę przed zamknięciem czytelni.
  1. Podczas korzystania ze zbiorów specjalnych użytkownik musi przestrzegać następujących zasad:
   1. miejsce dla użytkownika wskazuje dyżurny bibliotekarz. Obiekt musi być udostępniany na stanowisku o powierzchni większej niż powierzchnia materiału bibliotecznego w postaci otwartego woluminu lub rozłożonego obiektu jednoarkuszowego (rycina, mapa, rysunek, plakat itp.);
   2. obiekt musi być ułożony płasko na stole, a jeżeli konstrukcja uniemożliwia takie ułożenie, należy używać podpórek, podkładek w kształcie klinów lub pulpitów, dostarczonych przez dyżurnego bibliotekarza;
   3. karty woluminów należy przekładać ostrożnie, chwytając papier palcami przy narożniku lub krawędzi zewnętrznej, nigdy przy grzbiecie;
   4. podczas przekładania kart nie wolno trzymać w dłoni jakichkolwiek przedmiotów (np. ołówka);
   5. obiekty jednoarkuszowe należy przekładać trzymając kartę (w wypadku obiektów bez ochronnego montażu) lub passe-partout obiema rękami pośrodku bocznych krawędzi, bez odwracania i zachowując szczególną ostrożność. Obiekty te mogą być odwracane w celu obejrzenia odwrocia lub papieru i znaku wodnego (filigranu) wyłącznie za zgodą i przy asyście bibliotekarza dyżurnego. Montaże (passe-partout) obiektów jednoarkuszowych nie mogą być otwierane bez zgody bibliotekarza dyżurnego;
   6. przed rozpoczęciem pracy z obiektem użytkownik powinien zdjąć biżuterię (bransolety, pierścionki, wisiorki itp.), która może uszkodzić strukturę materiałów bibliotecznych oraz elementy ubioru (szale, apaszki itp.), które mogą dotykać powierzchni obiektu;
   7. nie wolno ingerować w strukturę obiektów i niszczyć ich poprzez zaginanie kart, narożników, podkreślanie, przyklejanie, kładzenie kartek z notatkami i innych przedmiotów na obiekcie lub jego montażu ochronnym itp.;
   8. w materiałach luźnych nie wolno zmieniać kolejności kart. Wszelkie uwagi co do kolejności kart należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu;
   9. notatki należy wykonywać wyłącznie poza powierzchnią materiału bibliotecznego za pomocą ołówka lub urządzenia elektronicznego. Zabrania się stosowania długopisów, piór, zakreśla czy oraz markerów itp.;
   10. w czytelniach Gabinetów nie wolno spożywać posiłków i napojów. Zakaz ten obejmuje również wodę w zakręcanych butelkach;
   11. torby, plecaki i okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni na poziomie 0 lub w szafkach znajdujących się przed Gabinetami.
  2. Szczególnie cenne materiały biblioteczne należy przeglądać w rękawiczkach przeznaczonych do pracy z materiałami bibliotecznymi. Decyzję o konieczności użycia rękawiczek podejmuje dyżurny bibliotekarz.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu obiekt. Wszelkie uszkodzenia czy braki należy zgłosić niezwłocznie bibliotekarzowi dyżurnemu.
  4. Niedozwolone jest wynoszenie udostępnionych obiektów poza czytelnie.
  5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje dotyczące udostępnienia obiektów oryginalnych i księgozbioru podręcznego podejmuje kierownik odpowiedniego Gabinetu lub dyżurny bibliotekarz.
 3. Reprodukowanie zbiorów.
  1. Obiekty należące do kategorii zbiorów specjalnych mogą być fotografowane sprzętem własnym użytkownika (aparat cyfrowy, tablet lub smartfon itp.) z wyłączonym fleszem i dźwiękiem. Nie wolno korzystać z własnych skanerów i innych urządzeń wymagających kontaktu z obiektem.
  2. Przy kopiowaniu obiektów sprzętem własnym należy zachować szczególną ostrożność. Obiekty mogą być fotografowane wyłącznie w miejscu wskazanym przez dyżurnego bibliotekarza i pod jego nadzorem.
  3. Użytkownik może zamówić w Pracowni Reprograficznej reprodukcje cyfrowe wykonywane odpłatnie zgodnie z cennikiem zawartym w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
  4. Nie wykonuje się kserokopii zbiorów specjalnych.
 4. Wypożyczanie zbiorów specjalnych na zewnątrz.
  1. Zbiory specjalne nie są wypożyczane poza BUW użytkownikom indywidualnym.
  2. Wypożyczanie zbiorów specjalnych instytucjom zewnętrznym określają zasady, sformułowane w dokumencie Procedura wypożyczeń obiektów ze zbiorów BUW na wystawy zewnętrzne.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).