Prolongata konta bibliotecznego

Przed przyjściem do BUW prosimy samodzielnie sprawdzić ważność swojego konta!

Studenci UW: przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika następuje automatycznie po pojawieniu się w systemie USOS zaliczenia każdego kolejnego semestru.

Uwaga! Jeśli w systemie USOS jest już zaliczenie semestru, a konto straciło ważność, należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką do Wypożyczalni BUW lub na stanowisko Zapisów albo do biblioteki wydziałowej, jeśli wypożycza ona w systemie VTLS/Virtua.

Pracownicy UW: Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej jako karty bibliotecznej gwarantuje automatyczne przedłużanie ważności konta bibliotecznego na podstawie danych z systemu USOS. Aktywuj ELP.
Można także przesłać e-mail na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl, w którym należy podać numer karty bibliotecznej, imię, nazwisko oraz jednostkę organizacyjną.

Uwaga! Przedłużenie ważności karty bibliotecznej nie oznacza przedłużenia terminu zwrotu książek! Trzeba to zrobić samodzielnie przez internet lub osobiście w BUW.

Profesorowie i doktorzy habilitowani innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych: przedłużenie ważności konta na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.

Osoby odbywające studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystające z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujące indeksów: przedłużenie konta na podstawie odpowiedniego zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiącego załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003 i karty bibliotecznej,

Słuchacze studiów podyplomowych UW: karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi; w przypadku braku tych dokumentów przedłużenie ważności konta nastąpi na podstawie danych z systemu USOS.

Biblioteki UW oraz inne biblioteki warszawskie: przedłużenie na podstawie deklaracji biblioteki podpisanej przez kierownika biblioteki lub instytucji nadrzędnej, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki.

Członkowie Klubu Absolwentów UW: przedłużenie na podstawie ważnej karty członkowskiej Klubu.

Osoby spoza UW: przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika na kolejny rok następuje po wniesieniu opłaty w wysokości 10 zł. Opłaty można dokonać w Punkcie Zapisów BUW (konto będzie aktualne od razu) lub przelewem na konto: 69 11602202 0000 0000 6085 0087.  Tytuł przelewu: „Opłata za prolongatę konta BUW nr [tu należy podać nr swojej karty bibliotecznej]”. Konto, którego prolongatę opłacono przelewem, zostanie zaktualizowane do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).