Kabiny pracy indywidualnej

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych
 1. Z kabin pracy indywidualnej, zwanych dalej kabinami, mogą korzystać profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW oraz samodzielni pracownicy nauki spoza UW zameldowani w Warszawie. Ostatecznej weryfikacji uprawnień do korzystania z kabiny dokonuje pracownik Czytelni BUW, a w przypadku stwierdzenia ich braku niezwłocznie informuje o tym użytkownika oczekującego na kabinę.
 2. Wszystkie kabiny z wyjątkiem pięciu, określanych mianem kabin jednodniowych, są zamawiane i rezerwowane z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, dostępnego ze strony internetowej BUW. Można zamówić/rezerwować tylko jedną kabinę.
  Po odbiór kluczyka do kabiny należy się zgłosić:

  • w ciągu maksimum trzech dni od daty zamówienia kabiny dostępnej w dniu jego składania;
  • w ciągu maksimum trzech dni od daty przesłania przez BUW e-maila z informacją o zwrocie kluczyka przez poprzedniego użytkownika zarezerwowanej kabiny.
 3. Czytelnik, który rezygnuje z zarezerwowanej kabiny, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji na swoim koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
 4. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszej osobie, która danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni BUW.
 5. Z kabiny jednodniowej nr 409 mogą korzystać samodzielni pracownicy naukowi i pracownicy uczelni wyższych z tytułem doktora. Z pozostałych kabin jednodniowych (nr 417-420) mogą korzystać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi.
 6. Obsługę kabin, to jest wydawanie kluczyków i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach, prowadzi Czytelnia BUW.
 7. Kluczyk do kabiny jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 8. Kabiny – z wyjątkiem kabin jednodniowych – są udostępniane na 14 dni. Okres ten może być wydłużony pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie oraz jeśli nie ma innych oczekujących (możliwa jest trzykrotna prolongata).
 9. Kabiny są wyposażone w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem do tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint). Czytelnik może korzystać w nich także z własnego sprzętu. W konfiguracji własnego komputera umożliwiającej jego podłączenie do internetu przez łącza BUW jest pomocna instrukcja znajdująca się w kabinach. Komputery tak skonfigurowane pozostają jednak poza siecią BUW, w związku z czym korzystanie za ich pośrednictwem z lokalnych urządzeń peryferyjnych (drukarki) jest niemożliwe.
 10. Z komputerów, w które są wyposażone kabiny, należy korzystać w następujący sposób:
  • wszystkie własne pliki należy umieszczać na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu z tym zastrzeżeniem, że BUW nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji),
  • po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUW) jest możliwy wydruk plików,
  • przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku D – nieskasowane pliki zostaną usunięte przez bibliotekarza dyżurnego.
 11. Klucz do kabiny pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji użytkownika, który nie może jednak udostępniać go nikomu innemu. Zagubienie klucza powoduje konieczność poniesienia kosztów wykonania jego duplikatu. Biblioteka posiada klucz zapasowy i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego użytkownika.
 12. W kabinie można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, przy czym:
  • materiały biblioteczne z Magazynu Biblioteki należy zamawiać do Czytelni, w której są one rejestrowane na koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Czytelnik może jednocześnie korzystać w kabinie z nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism pochodzących z Magazynu BUW. Materiały te mogą pozostawać w kabinie do końca pierwszego 14-dniowego okresu ich udostępnienia. Następnie czytelnik może je trzykrotnie prolongować na kolejne 14 dni zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli nadal będzie korzystał z nich w kabinie;
  • materiały biblioteczne z Wolnego Dostępu i Czytelni Czasopism Bieżących muszą być każdorazowo zwrócone po zakończeniu pracy w danym dniu.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz zobowiązany jest do utrzymywania w niej porządku.
 14. Użytkownik może przynosić do kabiny własne materiały, drobny sprzęt itp., za które jednak w przypadku ich pozostawienia w kabinie BUW nie bierze odpowiedzialności.
 15. Nieoddanie klucza do kabiny w wyznaczonym terminie powoduje zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni i Czytelni BUW aż do momentu zwrotu klucza. Po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu zwrotu klucza kabina zostanie komisyjnie otwarta. Pozostawione w kabinie rzeczy użytkownika zostaną zdeponowane w Oddziale Administracji BUW, a książki i inne materiały biblioteczne będące własnością Biblioteki – oddane do magazynu zbiorów i zdjęte z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 16. Rzeczy użytkownika zdeponowane w Oddziale Administracji BUW można odebrać w pokoju 236 (II piętro) w terminie uzgodnionym telefonicznie (22 55 25 653, 696 088 700 w godz. 8-14) lub e-mailem (a.baluk@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 17. Użytkownik kabiny może ponownie dokonać jej rezerwacji dopiero po zwrocie klucza.
 Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

Postanowienia ogólne

 1. Kabiny pracy indywidualnej, zwane dalej kabinami studenckimi, przeznaczone dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczą się w Wolnym Dostępie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na poziomie II (kabiny nr 263-5, 263-6, 263-7, 263-8).
 2. Do użytkowania kabin studenckich uprawnienie są studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w UW oraz słuchacze studiów podyplomowych UW, zwanie ogólnie użytkownikami, pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 3. Obsługę kabin studenckich, to jest wydawanie kluczy i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach, prowadzi Informatorium BUW.

Zamawianie/rezerwowanie kabin studenckich

 1. Zamawianie (dotyczy kabin wolnych), rezerwowanie (dotyczy kabin zajętych) oraz prolongata terminu zwrotu klucza do kabiny, są wykonywane samodzielnie przez uprawnionych użytkowników BUW w katalogu online bibliotek UW, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne.
 2. Czytelnik może wypożyczyć tylko jeden klucz do kabiny studenckiej.
 3. Dopuszczalne jest rezerwowanie wszystkich aktualnie zajętych kabin studenckich.
 4. Po odbiór klucza do kabiny należy zgłosić się do Informatorium w ciągu 3 dni:
  a. od daty złożenia zamówienia w Katalogu online bibliotek UW – w przypadku kabin dostępnych,
  b. od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza – w przypadku kabin zarezerwowanych (zajętych wcześniej przez innego użytkownika). Data wygaśnięcia rezerwacji kabiny znajduje się na koncie czytelnika w zakładce „Zamówienia” (status: dostępne do odbioru).
 5. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania kabiny studenckiej.

Wypożyczanie i zwrot klucza do kabiny studenckiej

 1. Klucz do kabiny jest wypożyczany w Informatorium po okazaniu przez użytkownika karty bibliotecznej BUW. Wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym studenta.
 2. Klucze wypożyczane są w dni powszednie, w godzinach pracy BUW.
 3. Klucz do kabiny studenckiej udostępniany jest na 14 dni roboczych. Termin jego zwrotu może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 14 dni robocze liczone od dnia wykonania prolongaty, pod warunkiem, że:
  a. nie ma rezerwacji złożonych przez innych użytkowników na tę kabinę,
  b. nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki, która znajduje się na koncie bibliotecznym czytelnika,
  c. nie upłynął termin ważności konta,
  d. nie ma zaległych opłat na koncie czytelnika.
  Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.
 4. Klucz do kabiny studenckiej przez cały okres korzystania z niej pozostaje w dyspozycji użytkownika, któremu został wypożyczony. Klucza nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 5. Przed zwrotem klucza użytkownik jest zobowiązany do zabrania wszystkich materiałów oraz rzeczy osobistych, które znajdowały się w kabinie w czasie jej użytkowania.
 6. W przypadku niezwrócenia klucza do kabiny studenckiej w okresie 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu jego zwrotu, BUW zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia kabiny oraz usunięcia z niej rzeczy, które nie stanowią wyposażenia kabiny. Pozostawione w kabinie rzeczy osobiste zostaną zdeponowane w Oddziale Administracyjnym BUW, a książki i czasopisma BUW włączone do zbiorów.
  Użytkownik będzie poinformowany pocztą elektroniczną o opróżnieniu kabiny. Po upływie 14 dni od wysłania informacji rzeczy osobiste nieodebrane z Oddziału Administracyjnego będą przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 7. Niezwrócenie klucza w terminie powoduje zablokowanie konta czytelnika. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do kabiny użytkownik zostanie obciążony opłatą, której wysokość została określona w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Użytkowanie kabiny studenckiej

 1. Wszystkie kabiny studenckie są wyposażone w stanowisko do pracy (biurko, lampa oraz krzesło). Zabronione jest wnoszenie do kabin studenckich innego wyposażenia należącego do BUW.
 2. W kabinach studenckich nr 263-6 i 263-7 istnieje możliwość podłączenia do Internetu własnego komputera. Korzystanie z dostępu do Internetu musi odbywać się zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 3. W kabinie studenckiej może przebywac tylko student, któremu został wypożyczony klucz do tej kabiny.
 4. W kabinie studenckiej można korzystać z:
  a. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone,z tym zastrzeżeniem, że student każdego dnia po zakończeniu użytkowania kabiny jest zobowiązany do ich odłożenia na wózki biblioteczne;
  b. książek wcześniej wypożyczonych przez studenta, które można także pozostawiać w kabinie każdego dnia po zakończeniu jej użytkowania, jednak wyłącznie pod warunkiem, że wraz z nimi zostanie pozostawione także potwierdzenie ich wypożyczenia;
  c. materiałów własnych z możliwością ich pozostawienia na noc w kabinie;
  d. sprzętu technicznego, którego użytkowanie dopuszczone jest Regulaminem udostępniania zbiorów BUW lub przepisami porządkowymi obowiązującymi w BUW.
  Do kabiny studenckiej nie można przenosić materiałów bibliotecznych, które wcześniej zostały udostępnione prezencyjnie w Czytelni BUW.
 5. BUW nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kabinie studenckiej rzeczy osobiste.
 6. Student jest zobowiązany do utrzymywania porządku w kabinie, którą użytkuje, a także do zamykania kabiny każdorazowo, gdy ją opuszcza. Student ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie.
 7. BUW zastrzega sobie prawo do kontroli udostępnionej studentowi kabiny.

Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać w pok. 143a (Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW) w godzinach podanych na stronie internetowej BUW lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz przepisów porządkowych BUW.

9 listopada 2018 r.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).