Przepisy porządkowe

I. Zasady ogólne:

 1. Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obowiązują zasady współżycia społecznego i kultury osobistej, ogólnie przyjęte w miejscach publicznych.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze zbiorów zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, stosowania się do przepisów porządkowych obowiązujących w BUW, a także komunikatów i poleceń pracowników BUW oraz ochrony.
 3. Pracownicy Biblioteki i ochrony mają prawo zwracać uwagę Użytkownikom naruszającym niniejsze przepisy, a w uzasadnionych wypadkach odmawiać im prawa przebywania na terenie BUW.

II. Użytkowników obowiązuje:

 1. Zakaz wchodzenia do Biblioteki w okryciach wierzchnich oraz wnoszenie plecaków, teczek, toreb, torebek itp., przekraczających wymiary 40 x 30 x 15 cm. Dopuszcza się wniesienie na teren Biblioteki do dwóch sztuk bagażu, każdy o wymiarach do 40 x 30 x 15 cm. Osoby korzystające z czytelni, w tym z czytelni zbiorów specjalnych, są zobowiązane do pozostawienia wszelkich toreb w skrytkach znajdujących się przy czytelniach.
 2. Posiadanie ważnej karty bibliotecznej uprawniającej do przebywania na terenie BUW oraz konieczność jej skanowania przy wejściu/wyjściu do/z Biblioteki.
 3. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki, zwłaszcza w czytelniach i kabinach pracy indywidualnej.
 4. Odpowiedzialne korzystanie ze zbiorów BUW, poszanowanie sprzętu komputerowego i innych elementów wyposażenia Biblioteki. Wszelkie zauważone uszkodzenia i awarie powinny zostać niezwłocznie zgłoszone pracownikom BUW, a w przypadku ich nieobecności – pracownikom ochrony.
 5. Dbałość o porządek na swoim miejscu pracy, odkładanie wykorzystanych zbiorów wyłącznie w wyznaczone do tego miejsca (wózki biblioteczne, stanowiska bibliotekarzy w czytelniach).
 6. Posiadanie wydruku potwierdzenia wypożyczenia książek z BUW i okazanie go wraz z wynoszonymi książkami pracownikom ochrony przy wyjściu z Biblioteki, po sygnale wzbudzenia bramki magnetycznej. Obowiązują następujące druki:
  – dla książek wypożyczonych danego dnia – wydruk potwierdzenia wypożyczenia;
  – dla książek wypożyczonych innego dnia – formularz rejestracyjny (ważny w dniu wydania) dostępny u pracowników ochrony. Uwaga: formularz wypełnia się bezpośrednio po wejściu do Biblioteki.

III. Zabronione jest:

 1. Zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne odtwarzanie muzyki.
 2. Wszelkie działanie powodujące niszczenie mienia BUW, a zwłaszcza materiałów bibliotecznych w trakcie ich użytkowania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, wykonywanie odbitek kserograficznych poprzez dociskanie rozłożonej książki do szyby urządzenia kopiującego uszkadzające szycie czy klejenie grzbietu).
 3. Wnoszenie do Biblioteki posiłków i napojów (z wyjątkiem wody w szczelnie zamkniętych opakowaniach).
 4. Wnoszenie do Biblioteki przedmiotów niebezpiecznych (np. broni, noży, miotaczy gazu i in.).
 5. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów oraz przyjmowanie środków odurzających i spożywanie alkoholu.
 6. Wchodzenie do Biblioteki w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub z wyraźnymi oznakami świadczącymi o nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej.
 7. Odłączanie komputerów i urządzeń peryferyjnych znajdujących się na terenie Wolnego Dostępu.
 8. Wchodzenie osób nieuprawnionych do stref przeznaczonych wyłącznie dla pracowników BUW, również na terenie Wolnego Dostępu.
 9. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.
 10. Wynoszenie poza Bibliotekę – bez dopełnienia obowiązujących formalności – zbiorów bibliotecznych, a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki.

Aktualizacja 19.02.2024 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).