Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Załącznik do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Rozdział I
§ 1
Przepisy ogólne

 1. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zwanej dalej BUW.
 2. Zbiory BUW, jej aparat informacyjny i wyposażenie są dobrem użyteczności publicznej. Szczegółowe informacje określające zasady i sposób korzystania ze zbiorów i usług są podawane do wiadomości publicznej.
 3. Korzystanie ze zbiorów i usług BUW jest bezpłatne, użytkownik uiszcza jednak opłaty określone w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 4. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych określają warunki licencji oraz przepisy wewnętrzne BUW.
 5. Zasady korzystania z kolekcji udostępnianych w BUW, ale niestanowiących własności BUW, mogą określać odrębne przepisy.
 6. BUW przetwarza dane osobowe użytkowników w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zadań BUW oraz bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie obsługi użytkownika z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego. Zakres przetwarzanych danych określony jest w § 22 ust. 3 Statutu.

Rozdział II
Uprawnienia do korzystania ze zbiorów
§ 2

 1. Zbiory BUW są udostępniane posiadaczom ważnych kart bibliotecznych. Użytkownicy są zobowiązani do ich okazania przy każdorazowym wejściu do BUW, a także na każde wezwanie pracowników BUW i ochrony.
 2. Przez kartę biblioteczną rozumie się:
  1. dla studentów Uniwersytetu – Elektroniczną Legitymację Studencką, zwaną dalej „ELS”, lub kartę wydawaną przez BUW, lub inny dokument oparty na bezstykowym standardzie MIFARE z widocznym jedenastocyfrowym numerem;
  2. dla doktorantów Uniwersytetu i pracowników Uniwersytetu – odpowiednio Elektroniczną Legitymację Doktoranta, zwaną dalej „ELD”, i Elektroniczną Legitymację Pracowniczą, zwaną dalej „ELP”, lub kartę biblioteczną wydawaną przez BUW, lub inny dokument oparty na bezstykowym standardzie MIFARE z widocznym jedenastocyfrowym numerem;
  3. dla absolwentów Uniwersytetu – Elektroniczną Legitymację Absolwenta, zwaną dalej „ELA”, lub kartę biblioteczną wydawaną przez BUW, lub inny dokument oparty na bezstykowym standardzie MIFARE z widocznym jedenastocyfrowym numerem;
  4. dla użytkowników z instytucji, z którymi Uniwersytet zawarł odpowiednie umowy – dokument określony w tych umowach lub kartę wydawaną przez BUW;
  5. dla pozostałych pełnoletnich użytkowników lub użytkowników, którzy ukończyli 16 lat i przedstawią pisemną zgodę opiekuna prawnego według wzoru określonego przez kierownika Oddziału Udostępniania BUW – kartę biblioteczną wydawaną przez BUW lub inny dokument oparty na bezstykowym standardzie MIFARE z widocznym jedenastocyfrowym numerem;
  6. inne dokumenty, po akceptacji kierownika Oddziału Udostępniania BUW.
 3. Wszystkie karty wymienione w ust. 2 wymagają rejestracji. Rejestracja karty bibliotecznej odbywa się w BUW po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości. Kartę ELS, ELD lub ELP użytkownik może zarejestrować online.
 4. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług BUW użytkownicy nabywają po podpisaniu oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązującej w BUW, z chwilą zarejestrowania karty bibliotecznej.
 5. Użytkownik ma prawo do posiadania jednej karty bibliotecznej.
 6. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie wolno odstępować osobom trzecim. BUW nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie do czasu zastrzeżenia karty przez właściciela. Upoważnień dla innej osoby dokonuje się tylko w wyjątkowych przypadkach (np. choroby, niepełnosprawności, w innych sytuacjach losowych), za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania BUW, na specjalnym formularzu i na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy.
 7. Każdy użytkownik posiadający ważną kartę biblioteczną, o której mowa w ust. 2, jest uprawniony do korzystania ze zbiorów na miejscu; wypożyczenia poza BUW przysługują uprawnionym użytkownikom.
 8. Uprawnieni do wypożyczeń poza BUW są:
  1. pracownicy Uniwersytetu, również emerytowani;
  2. doktoranci, studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na Uniwersytecie oraz słuchacze studiów podyplomowych;
  3. profesorowie wizytujący Uniwersytet;
  4. członkowie Klubu Absolwenta UW, po spełnieniu przez nich warunków określonych przez Klub w porozumieniu z BUW;
  5. profesorowie oraz doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
  6. użytkownicy z instytucji, z którymi Uniwersytet zawarł odpowiednie umowy;
  7. biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
  8. inne biblioteki i instytucje, za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania BUW;
  9. osoby uprawnione do posiadania konta kaucyjnego;
  10. osoby, które uzyskały absolutorium na Uniwersytecie, po spełnieniu wymagań określonych przez BUW.
 9. Karty biblioteczne wydawane są na określony czas z możliwością prolongowania.
 10. Konto kaucyjne, o którym mowa w ust. 8 pkt 9, regulują następujące zasady:
  1. uprawnieni do założenia konta, po uzyskaniu zgody kierownika Oddziału Udostępniania BUW i wniesieniu kaucji, są doktoranci, którzy są związani z Uniwersytetem osobą promotora, po przedstawieniu od niego rekomendacji;
  2. konto kaucyjne jest ważne przez 12 miesięcy od momentu założenia i uiszczenia bezzwrotnej opłaty za jego prowadzenie;
  3. zwrot kaucji następuje bezzwłocznie na pisemną prośbę użytkownika, zawierającą m.in. numer rachunku bankowego, po uregulowaniu zobowiązań wobec BUW lub po pomniejszeniu kaucji o kwotę nieuregulowanych zobowiązań;
  4. prośbę o zwrot kaucji składa się w Oddziale Udostępniania BUW w ciągu 12 miesięcy od daty wygaśnięcia terminu ważności konta; niezłożenie prośby we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o zwrot kaucji.
 11. W przypadku kont kaucyjnych założonych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu stosuje się następujące zasady terminu zwrotu kaucji:
  1. na adres e-mail przypisany do konta użytkownika BUW przesyła zawiadomienie o wygaśnięciu terminu ważności konta i możliwości odbioru kaucji w terminie 12 miesięcy od dnia wysłania zawiadomienia;
  2. po otrzymaniu zawiadomienia użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnej prośby o zwrot kaucji;
  3. niezłożenie prośby w terminie 12 miesięcy od daty wysłania zawiadomienia przez BUW jest równoznaczne z rezygnacją ubiegania się o zwrot kaucji.

Rozdział III
Udostępnianie zbiorów
§ 3

 1. Zbiory BUW są udostępniane stosownie do uprawnień, o których mowa w § 2 ust 7-8, użytkownikom:
  1. na miejscu;
  2. poprzez wypożyczanie poza BUW;
  3. poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne;
  4. poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych;
  5. poprzez bibliotekę cyfrową w przypadku zasobów zdigitalizowanych.
 2. Zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych w BUW regulowane są odrębnymi przepisami.
 3. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrotów materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu swojego konta i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie pięciu dni roboczych do Oddziału Udostępniania BUW.
 4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych przez Wypożyczalnie: Miejscową i Międzybiblioteczną, Czytelnię Ogólną, czytelnie zbiorów specjalnych oraz z wykorzystaniem urządzeń do samodzielnej obsługi (selfczek) jest możliwe tylko w przypadku braku nieuregulowanych zobowiązań użytkownika wobec SBI UW.

§ 4
Udostępnianie na miejscu

 1. Ze zbiorów BUW na miejscu można korzystać w obszarze Wolnego Dostępu, czytelniach oraz w kabinach pracy indywidualnej i salach pracy grupowej.
 2. Sposób korzystania z Wolnego Dostępu, poszczególnych czytelni oraz kabin pracy indywidualnej określają szczegółowe przepisy wewnętrzne BUW.
 3. Ze zbiorów znajdujących się w Wolnym Dostępie oraz w Czytelni Ogólnej, oprócz zbiorów zamówionych z magazynu, użytkownicy mogą korzystać samodzielnie w obszarach dostępnych dla użytkowników.
 4. Przechowywane w magazynach materiały biblioteczne wyłączone z wypożyczania poza BUW oraz materiały znajdujące się w księgozbiorach podręcznych jednostek organizacyjnych BUW należy zamawiać wyłącznie do odpowiednich czytelni.
 5. Materiały dostarczone do czytelni niewykorzystane w ciągu pięciu dni, z wyłączeniem niedziel, świąt i dni zamknięcia czytelni, odsyła się do magazynu.
 6. Informację o przyczynie niedostarczenia materiałów uzyskuje się w odpowiedniej czytelni.
 7. W Czytelni Ogólnej, oprócz zbiorów własnych, udostępnia się materiały sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 8. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z komputerów zlokalizowanych w strefie Wolnego Dostępu oraz z własnych komputerów, zgodnie z odrębnymi zasadami korzystania z komputerów w BUW.
 9. Z ogólnego dostępu wyłączone są specjalnie oznaczone komputery oraz kabiny pracy indywidualnej przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zaświadczenie upoważniające do korzystania z powyższych kabin oraz sprzętu wydaje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypożyczanie poza BUW
§ 5
Zasady ogólne

 1. BUW wypożycza swoje zbiory użytkownikom indywidualnym oraz instytucjom posiadającym ważną kartę biblioteczną, wymienionym w § 2 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 2. Poza BUW nie wypożycza się materiałów oznaczonych klauzulą typu „nie wypożycza się” lub „przeznaczone do korzystania na miejscu”, w szczególności:
  1. publikacji wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych BUW;
  2. zbiorów specjalnych;
  3. większości wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych;
  4. czasopism;
  5. gazet;
  6. druków z lat 1919-1950;
  7. obiektów w złym stanie zachowania;
  8. nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości i publikacji małoformatowych;
  9. wydawnictw rzadkich, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami;
  10. cimeliów;
  11. mikroform;
  12. publikacji z Wolnego Dostępu nieprzeznaczonych do wypożyczania.
 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wypożyczeń na wystawy krajowe i zagraniczne, regulowanych odrębnymi przepisami.
 4. Ograniczenia, o których mowa w ust 2 pkt 1, 3, 4 i 12, mogą zostać na czas określony (do 14 dni) zawieszone w stosunku do osób niepełnosprawnych, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, bez możliwości prolongowania wypożyczonych materiałów.
 5. Użytkownikom, którzy przy zapisie do BUW podadzą adres e-mail, wysyłane są przez system powiadomienia o:
  1. zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  2. realizacji złożonego zamówienia;
  3. przetrzymaniu egzemplarza po wyznaczonym terminie zwrotu (monity).
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminów zwrotu materiałów bibliotecznych, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły mu odbiór powiadomień wysyłanych przez BUW.
 7. Stosuje się następujące zasady dotyczące zamawiania książek:
  1. zamówione książki oraz niezrealizowane rewersy przechowuje się pięć dni, z wyłączeniem niedziel, świąt i dni zamknięcia Wypożyczalni Miejscowej;
  2. informację o przyczynie niedostarczenia książki uzyskuje się w Wypożyczalni Miejscowej;
  3. pozycje niedostępne w chwili zamówienia rezerwuje się w Katalogu Bibliotek UW;
  4. odbiór zarezerwowanej książki następuje w Wypożyczalni Miejscowej ciągu pięciu dni od dnia otrzymania mailowego powiadomienia o odbiorze, z wyłączeniem niedziel, świąt i dni zamknięcia Wypożyczalni Miejscowej.
 8. BUW ma prawo do wyznaczenia wcześniejszego terminu zwrotu materiałów szczególnie poszukiwanych. Terminy zwrotów określone w § 6 oraz § 7 ust 1 nie mają wówczas zastosowania.
 9. Użytkownik może prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki nie wcześniej niż na 14 dni przed jego upływem, gdy spełnione są następujące warunki:
  1. egzemplarz nie został zarezerwowany przez innego użytkownika;
  2. nie upłynął termin zwrotu tego egzemplarza albo innej pozycji, która znajduje się na koncie bibliotecznym użytkownika;
  3. nie upłynął termin ważności konta;
  4. na koncie nie ma zaległych opłat.
 10. Użytkownik może dokonać prolongaty online lub po zgłoszeniu się osobiście w Wypożyczalni Miejscowej, lub na urządzeniu do samodzielnej obsługi. Niezależnie od uprawnień użytkownika książkę można prolongować z rzędu nie więcej niż pięć razy, każdorazowo na 30 dni od daty dokonania prolongaty, z wyjątkiem książek wypożyczanych na okresy krótsze, których termin prolongaty jest zgodny z ich terminem wypożyczenia.
 11. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
  1. naliczenie opłaty określonej w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie;
  2. zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej do czasu uregulowania zobowiązań wobec BUW;
  3. zawieszenie w prawach korzystania z następujących usług Czytelni Ogólnej: udostępnianie materiałów bibliotecznych z magazynu BUW, udostępnianie kluczyków do kabin pracy indywidualnej, do czasu uregulowania zobowiązań wobec BUW;
  4. zawieszenie w prawach korzystania z czytelni zbiorów specjalnych;
  5. w przypadku, gdy działania przedwindykacyjne BUW (wysyłanie monitów na adres e-mail) nie przynoszą skutku, podjęcie działań windykacyjnych, w tym dochodzenie roszczeń BUW na drodze sądowej oraz występowanie o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Długów.

§ 6
Wypożyczenia użytkownikom indywidualnym

BUW wypożycza:

 1. do 20 wol. na 90 dni – pracownikom i doktorantom Uniwersytetu;
 2. do 15 wol. na 60 dni – profesorom i doktorom habilitowanym spoza Uniwersytetu, legitymującym się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
 3. do 10 wol. na 30 dni – studentom i słuchaczom wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie;
 4. do 3 wol. na 30 dni – pozostałym użytkownikom indywidualnym posiadającym uprawnienia do wypożyczeń.

Wypożyczenia międzybiblioteczne
§ 7
Wypożyczenia zbiorów własnych bibliotekom i innym instytucjom

 1. BUW wypożycza:
  1. do 20 wol. na 30 dni – bibliotekom jednostek organizacyjnych UW;
  2. do 10 wol. na 30 dni – innym bibliotekom i instytucjom krajowym.
 2. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają materiały wymienione w § 5 ust. 2.
 3. Zamiast wypożyczenia oryginału BUW może wykonać dokument wtórny zamawianego egzemplarza, na koszt zamawiającego, z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.
 4. Informację o niezrealizowanych zamówieniach odsyła się niezwłocznie bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny niezrealizowania zamówienia.
 5. Koszty wysłania zamówionych obiektów drogą pocztową pokrywa BUW, koszty przesyłki zwrotnej – strona zamawiająca.
 6. Biblioteka zamawiająca zobowiązuje się do zabezpieczenia wypożyczonych materiałów, zwrotu w określonym terminie i poniesienia kosztów spowodowanych ich uszkodzeniem lub utratą.

§ 8
Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek

 1. BUW sprowadza i udostępnia w Czytelni Ogólnej materiały z bibliotek zamiejscowych krajowych i zagranicznych dla potrzeb członków wspólnoty Uniwersytetu posiadających ważną kartę biblioteczną.
 2. Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których brak w bibliotekach warszawskich; z bibliotek zagranicznych – materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe i nie są dostępne w postaci elektronicznych materiałów pełnotekstowych.
 3. Koszty sprowadzania materiałów, które określa Wykaz opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ponosi użytkownik.

Rozdział IV
§ 9
Zbiory specjalne

Do zbiorów specjalnych BUW należą przechowywane w Gabinetach zbiorów specjalnych, zwanych dalej Gabinetami, następujące kategorie zbiorów bibliotecznych:

 1. stare druki, opublikowane do 1800 r.;
 2. druki opublikowane w latach 1801-1918;
 3. rękopisy;
 4. mapy, atlasy i globusy;
 5. druki muzyczne oraz zbiory audiowizualne;
 6. rysunki, ryciny, matryce i narzędzia graficzne, ekslibrisy, reprodukcje artystyczne;
 7. dokumenty życia społecznego (ulotki, plakaty, pocztówki, jednodniówki, znaczki, fotografie itp.).

§ 10
Korzystanie ze zbiorów specjalnych BUW

 1. Ze zbiorów specjalnych mogą korzystać wszyscy użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną BUW.
 2. Ze zbiorów specjalnych użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w czytelniach Gabinetów.
 3. Użytkownicy chcący skorzystać ze zbiorów w Gabinetach: Starych Druków, Rękopisów, Zbiorów Kartograficznych, Zbiorów Muzycznych, Rycin i Dokumentów Życia Społecznego zgłaszają chęć wizyty w Informatorium, gdzie po okazaniu ważnej karty bibliotecznej otrzymują kartę wstępu do strefy zbiorów specjalnych.
 4. Podczas pierwszej wizyty w każdej z czytelni Gabinetów użytkownik jest zobowiązany wypełnić i podpisać deklarację.
 5. Podczas każdej wizyty w czytelniach Gabinetów użytkownik musi okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość lub ważną kartę biblioteczną i zostać zarejestrowany w elektronicznej lub tradycyjnej księdze odwiedzin.

§ 11

 1. Obiekty oryginalne szczególnie cenne lub w złym stanie zachowania, lub nieopracowane udostępniane są za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu.
 2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, użytkownik może odwołać się do Dyrektora BUW.
 3. Gdy zamówiony obiekt dostępny jest w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej, oryginał może być udostępniony jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 4. O liczbie obiektów udostępnianych jednorazowo użytkownikowi decyduje dyżurny bibliotekarz.
 5. W przypadku kwerend materiałowych, zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub prowadzenia badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia z odpowiednim Gabinetem, drogą korespondencyjną, e-mailową lub telefoniczną.
 6. Księgozbiory podręczne Gabinetów udostępniane są prezencyjnie w czytelniach Gabinetów. W uzasadnionych przypadkach książki można także zamówić do Czytelni Ogólnej, zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów w tej czytelni.
 7. Zamówienia są realizowane w godzinach funkcjonowania magazynów w Gabinetach, nie później niż na godzinę przed zamknięciem czytelni.

§ 12

 1. Podczas korzystania ze zbiorów specjalnych użytkownik musi przestrzegać następujących zasad:
  1. miejsce dla użytkownika wskazuje dyżurny bibliotekarz. Obiekt musi być udostępniany na stanowisku o powierzchni większej niż powierzchnia materiału bibliotecznego w postaci otwartego woluminu lub rozłożonego obiektu jednoarkuszowego (rycina, mapa, rysunek, plakat itp.);
  2. obiekt musi być ułożony płasko na stole, a jeżeli konstrukcja uniemożliwia takie ułożenie, należy używać podpórek, podkładek w kształcie klinów lub pulpitów, dostarczonych przez dyżurnego bibliotekarza;
  3. karty woluminów należy przekładać ostrożnie, chwytając papier palcami przy narożniku lub krawędzi zewnętrznej, nigdy przy grzbiecie;
  4. podczas przekładania kart nie wolno trzymać w dłoni jakichkolwiek przedmiotów (np. ołówka);
  5. obiekty jednoarkuszowe należy przekładać trzymając kartę (w wypadku obiektów bez ochronnego montażu) lub passe-partout obiema rękami pośrodku bocznych krawędzi, bez odwracania i zachowując szczególną ostrożność. Obiekty te mogą być odwracane w celu obejrzenia odwrocia lub papieru i znaku wodnego (filigranu) wyłącznie za zgodą i przy asyście bibliotekarza dyżurnego. Montaże (passepartout) obiektów jednoarkuszowych nie mogą być otwierane bez zgody bibliotekarza dyżurnego;
  6. przed rozpoczęciem pracy z obiektem użytkownik powinien zdjąć biżuterię (bransolety, pierścionki, wisiorki itp.), która może uszkodzić strukturę materiałów bibliotecznych oraz elementy ubioru (szale, apaszki itp.), które mogą dotykać powierzchni obiektu;
  7. nie wolno ingerować w strukturę obiektów i niszczyć ich poprzez zaginanie kart, narożników, podkreślanie, przyklejanie, kładzenie kartek z notatkami i innych przedmiotów na obiekcie lub jego montażu ochronnym itp.;
  8. w materiałach luźnych nie wolno zmieniać kolejności kart. Wszelkie uwagi co do kolejności kart należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu;
  9. notatki należy wykonywać wyłącznie poza powierzchnią materiału bibliotecznego za pomocą ołówka lub urządzenia elektronicznego. Zabrania się stosowania długopisów, piór, zakreślaczy oraz markerów itp.;
  10. w czytelniach Gabinetów nie wolno spożywać posiłków i napojów. Zakaz ten obejmuje również wodę w zakręcanych butelkach;
  11. torby, plecaki i okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni na poziomie 0 lub w szafkach znajdujących się przed Gabinetami.
 2. Szczególnie cenne materiały biblioteczne należy przeglądać w rękawiczkach przeznaczonych do pracy z materiałami bibliotecznymi. Decyzję o konieczności użycia rękawiczek podejmuje dyżurny bibliotekarz.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu obiekt. Wszelkie uszkodzenia czy braki należy zgłosić niezwłocznie bibliotekarzowi dyżurnemu.
 4. Niedozwolone jest wynoszenie udostępnionych obiektów poza czytelnie.
 5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje dotyczące udostępnienia obiektów oryginalnych i księgozbioru podręcznego podejmuje kierownik odpowiedniego Gabinetu lub dyżurny bibliotekarz.

§ 13
Reprodukowanie zbiorów

 1. Obiekty należące do kategorii zbiorów specjalnych mogą być fotografowane sprzętem własnym użytkownika (aparat cyfrowy, tablet lub smartfon itp.) z wyłączonym fleszem i dźwiękiem. Nie wolno korzystać z własnych skanerów i innych urządzeń wymagających kontaktu z obiektem.
 2. Przy kopiowaniu obiektów sprzętem własnym należy zachować szczególną ostrożność. Obiekty mogą być fotografowane wyłącznie w miejscu wskazanym przez dyżurnego bibliotekarza i pod jego nadzorem.
 3. Użytkownik może zamówić w Pracowni Reprograficznej reprodukcje cyfrowe wykonywane odpłatnie zgodnie z cennikiem zawartym w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 4. Nie wykonuje się kserokopii zbiorów specjalnych.

§ 14
Wypożyczanie zbiorów specjalnych na zewnątrz

 1. Zbiory specjalne nie są wypożyczane poza BUW użytkownikom indywidualnym.
 2. Wypożyczanie zbiorów specjalnych instytucjom zewnętrznym określają zasady, sformułowane w dokumencie Procedura wypożyczeń obiektów ze zbiorów BUW na wystawy zewnętrzne.

Rozdział V
Biblioteka Austriacka w Warszawie
§ 15

 1. Biblioteka Austriacka w Warszawie, zwana dalej „Biblioteką Austriacką”, jest autonomicznym oddziałem BUW.
 2. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Austriackiej jest bezpłatne, użytkownik uiszcza jednak opłaty określone w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
 3. Zbiory Biblioteki Austriackiej dostępne są w Wolnym Dostępie.
 4. Zbiory Biblioteki Austriackiej udostępnianie są na miejscu wszystkim użytkownikom posiadającym ważną kartę biblioteczną.
 5. Zbiory Biblioteki Austriackiej przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz wypożyczane są użytkownikom zarejestrowanym w Bibliotece Austriackiej. Upoważnieni do zapisu do Biblioteki Austriackiej są użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną.
 6. Każdy użytkownik zarejestrowany w Bibliotece Austriackiej może wypożyczyć trzy książki z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania poza bibliotekę na 30 dni. Limit ten obowiązuje nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. i zostanie zastąpiony zasadami określonymi w § 6.
 7. Czytelnikom przysługuje prawo do prolongaty terminu zwrotu wypożyczonej książki.
 8. Dyrektor BUW, na wniosek pracowników odpowiedzialnych za Bibliotekę Austriacką, może przyznać uprawnienia do wypożyczeń poza BUW zbiorów Biblioteki Austriackiej innym osobom od wskazanych w § 2 ust. 8.

Rozdział VI
Zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników
§ 16

 1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, regulaminów wewnętrznych struktur BUW oraz przepisów wewnętrznych i przepisów porządkowych obowiązujących w BUW.
 2. O każdej zmianie danych osobowych, a zwłaszcza adresu do korespondencji, adresu e-mail, oraz o zagubieniu karty należy bezzwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię Miejscową. Konsekwencje zaniedbania tego obowiązku obciążają właściciela karty. Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po zgłoszeniu jej zagubienia lub zniszczenia.
 3. Potwierdzenie braku zobowiązań wobec BUW wydawane jest na prośbę osoby, której to potwierdzenie dotyczy, w Wypożyczalni Miejscowej na drukowanym zaświadczeniu lub drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia obiektów bibliotecznych, nieujawnione w chwili wypożyczenia.
 5. W razie zniszczenia lub zagubienia udostępnionej książki stosuje się następujące zasady:
  1. użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia identycznego egzemplarza;
  2. użytkownik ponosi koszty związane z opracowaniem merytorycznym, technicznym, a w uzasadnionych przypadkach także koszty oprawy książki;
  3. jeżeli z przyczyn niezależnych od użytkownika dostarczenie identycznego egzemplarza nie jest możliwe, BUW wyznacza opłatę za zagubioną lub zniszczoną książkę zgodnie z wytycznymi do wyceny materiałów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie;
  4. koszty uregulowanych zobowiązań nie podlegają zwrotowi;
  5. książka zniszczona pozostaje własnością BUW;
  6. użytkownik zobowiązany jest do zwrócenia do BUW odnalezionej książki ze znakami własnościowymi BUW.
 6. Wynoszenie obiektów będących własnością BUW poza jej teren bez dopełnienia obowiązujących formalności, niszczenie ich oraz nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego oznacza naruszenie niniejszego Regulaminu.
 7. Naruszenia Regulaminu powodują:
  1. wezwanie do niezwłocznego opuszczenia BUW;
  2. czasowe lub bezterminowe pozbawienie uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej;
  3. wystąpienie do właściwych organów z wnioskiem o ukaranie.
 8. Powyższe sankcje nie wykluczają się wzajemnie, a niniejszy Regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 17
Przepisy końcowe

 1. BUW wykonuje dokumenty wtórne ze zbiorów własnych, bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a w uzasadnionych wypadkach również z materiałów sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną. Dla użytkowników BUW udostępnia samoobsługowe urządzenia kopiujące i drukarki. Pracownik BUW ma prawo do odmowy wykonania kopii szczególnie cennych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych.
 2. Przy wykonywaniu dokumentów wtórnych obowiązują przepisy prawa autorskiego.
 3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w gestii Dyrektora BUW. Od decyzji Dyrektora BUW przysługuje odwołanie do Rektora.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).