BiblioWawa – System Wypożyczeń Warszawskich

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

Więcej na stronie

 Podstawy prawne działania usługi BiblioWawa:
 • porozumienie w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich,
 • regulaminy udostępniania zbiorów bibliotek uczestniczących w projekcie.
 Biblioteki uczestniczące w projekcie:
 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej

Katalog

 • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

Katalog

 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Katalog

 • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katalog

 • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej

Katalog

 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katalog

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Katalog

 • Biblioteka Wydziału Chemii UW
 • Biblioteka Wydziału Fizyki UW
 • Biblioteka Instytutu Anglistyki UW
 • Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki UW
 • Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Katalog

Informację o zbiorach powyższych bibliotek można także znaleźć w katalogu NUKAT

 

 Z systemu wypożyczeń warszawskich mogą korzystać:
 • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
 • słuchacze studiów podyplomowych;
 • pracownicy uczelni, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
 Jak uzyskać dostęp do usługi BiblioWawa?

Użytkownik nabywa uprawnienia, zgłaszając potrzebę korzystania z usługi w bibliotece macierzystej. Uprawnienia rejestrowane są w internetowym Systemie Rozliczeń. Nabycie uprawnień umożliwia aktywację indywidualnego konta bibliotecznego w każdej z bibliotek uczestniczących.

Po nabyciu uprawnień użytkownik zgłasza się do biblioteki uczestniczącej, której zbiorami jest zainteresowany. Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień i zakłada indywidualne konto biblioteczne. Jest to moment, od którego użytkownik może wypożyczać zbiory. Szczegółowe zasady wypożyczeń określają przepisy zawarte w regulaminach bibliotek uczestniczących.

 Dokumenty identyfikujące użytkownika w systemie BiblioWawa?
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka;
 • Elektroniczna Legitymacja Doktoranta;
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownika;
 • Warszawska Karta Miejska w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów.

Zasoby elektroniczne bibliotek uczestniczących dostępne są w sposób zdalny jedynie dla użytkowników macierzystej uczelni. Pozostali użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych zasobów na terenie konkretnej biblioteki.

 Jak dokonać rozliczenia?

Rozliczenie nie jest realizowane w czasie rzeczywistym, umożliwia je aplikacja internetowa. Logowanie do systemu rozliczeń odbywa się za pomocą identyfikatora i hasła ustalonego podczas rejestracji do systemu BiblioWawa. W przypadku problemu z logowaniem należy zgłosić się do biblioteki macierzystej.

 Czy usługa jest płatna?

Rejestracja w systemie jest bezpłatna. Użytkownik może ponieść koszt za aktywację indywidualnego konta bibliotecznego. Wysokość tej opłaty określają cenniki i regulaminy poszczególnych bibliotek uczestniczących.

Więcej szczegółów – patrz zał. nr 1 do Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich oraz na stronie

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).