Zasady korzystania z sal pracy grupowej

I. Postanowienia ogólne

 1. Sale pracy grupowej, zwane dalej “salami”, mieszczą się w Wolnym Dostępie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na poziomie II (sale 264 i 265). Można w nich pracować w grupach liczących do 20 osób.
 2. Sale dostępne są w godzinach otwarcia BUW.
 3. Do użytkowania sal uprawnieni są wszyscy użytkownicy BUW posiadający ważne konto biblioteczne.

II. Użytkowanie sal pracy grupowej

 1. Sale pracy grupowej są wyposażone w stanowiska do pracy (stoły, krzesła, tablice).
 2. Zabronione jest wnoszenie do sal innego wyposażenia należącego do BUW, tj. pufy, krzesła, stoły itd. oraz wynoszenie z sal ich wyposażenia.
 3. W salach pracy grupowej można korzystać z:
  1. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone, z tym zastrzeżeniem, że czytelnicy po zakończeniu użytkowania sali są zobowiązani do ich odłożenia na wózki biblioteczne;
  2. materiałów własnych,
  3. sprzętu technicznego, którego użytkowanie dopuszczone jest Regulaminem udostępniania zbiorów BUW lub Przepisami porządkowymi obowiązującymi w BUW.
 4. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w salach.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania porządku w sali. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne i sprzęt znajdujący się w sali.
 6. Pracownicy BUW i pracownicy ochrony mają prawo do kontroli sal pracy grupowej.

III. Możliwość rezerwacji sal pracy grupowej

 1. Dla członków społeczności UW (studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na UW, słuchacze studiów podyplomowych UW, pracownicy UW) możliwa jest rezerwacja sali na potrzeby jednorazowych wydarzeń: przeprowadzania badań, wywiadów, przebadania grupy fokusowej, spotkania koła naukowego, itp.
 2. Osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą rezerwować sal pracy grupowej.
 3. Rezerwacja sal nie jest możliwa na dwa tygodnie przed oraz w trakcie sesji egzaminacyjnej.
 4. Rezerwacji sali można dokonać kontaktując się z Informatorium z co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. Rezerwację należy wysłać na adres: informacja.buw@uw.edu.pl. Rozpatrywane będą tylko prośby przesłane ze skrzynki mailowej z domeny (student).uw.edu.pl.
  W treści wiadomości należy podać:

  1. nr karty bibliotecznej,
  2. datę i przedział godzinowy rezerwacji,
  3. charakter wydarzenia.
 5. Potwierdzenie rezerwacji stanowi mail od pracownika Informatorium.
 6. W przypadku konieczności odwołania rezerwacji, prosimy o wiadomość na adres informacja.buw@uw.edu.pl lub telefon do Informatorium: 22 55 25 178 / 179.
 7. Informacja o rezerwacji sali jest każdorazowo umieszczana na drzwiach pomieszczenia, co stanowi podstawę do zajęcia sali.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Informatorium lub pocztą elektroniczną na adres informacja.buw@uw.edu.pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuwzględnionych w niniejszych zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz Przepisów porządkowych BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).