Język, literatura

Język, Literatura

Plan dziedziny

Działy

P – Filologia(gen.) Językoznawstwo ogólne
PA – Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
PB – Nowożytne języki europejskie
PC – Języki romańskie
PE – Język angielski
PF – Język niemiecki
PG – Języki i literatury słowiańskie i bałtyckie
PG 6000-7900 – Język polski. Literatura polska
PH – Języki ugrofińskie
PJ – Języki i literatury semickie
PL – Język i literatura chińska, koreańska, japońska
PM – Języki Australii i Oceanii. Esperanto
PN – Literatura powszechna. Prasa. Teatr. Film
PQ – Literatury romańskie
PR – Literatura angielska
PS – Literatura amerykańska
PT – Literatura niemiecka, skandynawska, niderlandzka

Specjalistyczne katalogi biblioteczne

Katalog Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział Polonistyki UW (IJP)

Katalog Biblioteki im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki UW

Katalogi kartkowe specjalistyczne w BUW:
Katalog przedwojennych książek dla dzieci – na poziomie 1 obok kartkowego katalogu przedmiotowego BUW.

Bibliografie, słowniki
Literatura

Bibliografie

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut (wszystkie wydane tomy poza t. 10 vol. 1 – Adam Mickiewicz: twórczość. Nie ukazały się jeszcze: , t. 18 vol. 3 – Stefan Żeromski, t. 19 – Bibliografia czasopism literackich)

Strona robocza bibliografii Adama Mickiewicza (Nowy Korbut)

Polska Bibliografia Literacka za Lata 1944-1988

Polska Bibliografia Literacka za lata 1988-2012

Bibliografia Bara    (opis bazy)

Ze strony www.buw.uw.edu.pl

MLA International Bibliography – udostępnia szczegółową bibliografię artykułów czasopism, książek i dysertacji. Zakres chronologiczny elektronicznej wersji bibliografii sięga lat 20. dwudziestego wieku.

Słowniki

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-10

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy : 1976-1989

Słownik pseudonimów pisarzy polskich

Język

Bibliografie

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (1992 – do dnia dzisiejszego)

Słowniki języka polskiego

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski

Ogólne (od najnowszych)

Wielki słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego. T. 1- / ułożony pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego.

Słownik języka polskiego. Wilno 1861

Słownik języka polskiego. T. 1-6/ przez Samuela Bogumiła Linde

Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego

Historyczne

Słownik polszczyzny XVI wieku,
t.1-37 A-R
t. 38 z. 1-3 S-Siewo

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik wyrazów zapomnianych

Inne

Słownik gwar polskich Karłowicza

Słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego

W bazie IBUK Libra (dostęp ze strony http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego):

  • Piela A., Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości.
  • Słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN OXFORD ( zawiera 1 000 000 angielskich i polskich znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów).
  • Słownik polsko-ukraiński, ukraińsko polski.

W bazie Ebookpoint BIBLIO (Helion) (dostęp ze strony http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego):

  • Piasecka A., Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny.

Korpusy języka polskiego

Narodowy korpus języka polskiego

Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)

Korpus tekstów staropolskich do roku 1500

Zasoby dziedzinowe online

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Zasoby dostępne na UW (dostęp ze strony BUW: http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego)

  • Ibuk Libra

Dostępne są książki z zakresu filologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, medioznawstwa, np. :

Językoznawstwo :
– Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji.
– Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata.
– Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa.
– Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej.
– Handke K., Socjologia języka.
– Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej.
– Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej.
– Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.

Literatura:
– Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
– Burkot S., Literatura polska 1939-2009.
– Karpiński A., Renesans.
– Mitosek Z., Teorie badań literackich.
– Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego.
– Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944.
– Rybicka E., Geopoetyka.

Media:
– Szczęsna E., Przekaz dygitalny.
– Goban-Klas T., Wartki nurt mediów.
– Doktorowicz K. (red.), Media społecznościowe : dialog w cyberprzestrzeni, t. 2.

  • Ebookpoint BIBLIO (Helion)

Dostępne są książki z zakresu filologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, medioznawstwa, np. :

Językoznawstwo:
– Mazurkiewicz-Sokołowska J., Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym.
– Sapir E., Język. Wprowadzenie do badań nad mową.
– Stalmaszczyk P., Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne.
– Witosz B.(red.), Dyskurs i jego odmiany.

Literatura:
– Gawliński S. (red.), Dwie dekady nowej (?) literatury 1989 – 2009.
– Kantner K., Jak działać za pomocą słów? Proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny.
– Nęcka A., Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku.
– Grądziel-Wójcik J. (red.), Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje.
– Seria Czytaj po Polsku – adaptowane teksty z literatury polskiej dla cudzoziemców. Poziom A1-C2

Media:
– Goban-Klas T., Rwący nurt mediów. Mediocen – nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012-2020.
– Kopecka-Piech K., Leksykon konwergencji mediów.
– Orzeł B. (red.), Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania.

Kino:
– Lubelski T. (red.), Historia kina. T. 1, 3, 4,

  • Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Bazy dostępne czasowo na UW (dostęp ze strony http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego)

Wejścia do baz znajdują się w aktualnościach na stronie Dodatkowe oferty wydawców i dostępy testowe w zasobach online

Zasoby ogólnodostępne

http://wolnelektury.pl/ – tysiące utworów opatrzonych przypisami, wykazy motywów literackich, audiobooki

www.otworzksiazke.pl – książki Rocha Sulimy, Aldony Jawłowskiej, Piotra Wilczka, Elżbiety Janickiej, Wiesława Godzica, Leszka Kolankiewicza, Małgorzaty Szpakowskiej i innych

Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych

Instytut Języka Polskiego PAN – dostępne: nagrania, atlasy językowe, monografie, kartoteki słowników, słowniki, seria Prace Instytutu Języka Polskiego.

Instytut Badań Literackich PAN – dostępne:
Nowy Korbut
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. T. 1-5
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-9
Polska Bibliografia Literacka za lata 1944- 1968
Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Instytut Slawistyki PAN  – dostępne są m. in. atlasy gwar, nagrania, prace językoznawcze i in.

 

Czasopisma

A R I A N T A Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Czasopisma kulturalne i literackie on line – spisy treści numerów najnowszych i archiwalnych, pełne teksty wybranych artykułów.

BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (lista czasopism).


Portale

http://staropolska.pl/ – teksty literatury staropolskiej, przekłady, opracowania autorstwa wybitnych uczonych, bibliografia od 2000 roku.

http://polskiszekspir.uw.edu.pl/ – repozytorium polskich przekładów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

http://www.kulturaparyska.com/ – różne materiały związane z działalnością Instytutu Literackiego, m.in. pełne teksty Kultury.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).