Język, literatura

Język, Literatura

Plan dziedziny

Działy

P – Filologia(gen.) Językoznawstwo ogólne
PA – Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
PB – Nowożytne języki europejskie
PC – Języki romańskie
PE – Język angielski
PF – Język niemiecki
PG – Języki i literatury słowiańskie i bałtyckie
PG 6000-7900 – Język polski. Literatura polska
PH – Języki ugrofińskie
PJ – Języki i literatury semickie
PL – Język i literatura chińska, koreańska, japońska
PM – Języki Australii i Oceanii. Esperanto
PN – Literatura powszechna. Prasa. Teatr. Film
PQ – Literatury romańskie
PR – Literatura angielska
PS – Literatura amerykańska
PT – Literatura niemiecka, skandynawska, niderlandzka

Specjalistyczne katalogi biblioteczne

Katalog Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział Polonistyki UW (IJP)

Katalog Biblioteki im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki UW

Katalogi kartkowe specjalistyczne w BUW:
Katalog przedwojennych książek dla dzieci – na poziomie 1 obok kartkowego katalogu przedmiotowego BUW.

Bibliografie, słowniki
Literatura

Bibliografie

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut (wszystkie wydane tomy poza t. 10 vol. 1 – Adam Mickiewicz: twórczość. Nie ukazały się jeszcze: , t. 18 vol. 3 – Stefan Żeromski, t. 19 – Bibliografia czasopism literackich)

Strona robocza bibliografii Adama Mickiewicza (Nowy Korbut)

Polska Bibliografia Literacka za lata 1944-1988

Polska Bibliografia Literacka za lata 1988-2012

Bibliografia Bara    (opis bazy)

Ze strony www.buw.uw.edu.pl

MLA International Bibliography – udostępnia szczegółową bibliografię artykułów czasopism, książek i dysertacji. Zakres chronologiczny elektronicznej wersji bibliografii sięga lat 20. dwudziestego wieku.

Słowniki

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-10

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy : 1976-1989

Słownik pseudonimów pisarzy polskich

Język

Bibliografie

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (1992 – do dnia dzisiejszego)

Słowniki języka polskiego

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski

Ogólne (od najnowszych)

Wielki słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego. T. 1- / ułożony pod red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego.

Słownik języka polskiego. Wilno 1861

Słownik języka polskiego. T. 1-6/ przez Samuela Bogumiła Linde

Indeks a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego

Historyczne

Słownik polszczyzny XVI wieku,
t.1-37 A-R
t. 38 z. 1-3 S-Siewo

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Słownik wyrazów zapomnianych

Inne

Słownik gwar polskich Karłowicza

Słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego

Słowniki Instytutu Języka Polskiego PAN

Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego

W bazie IBUK Libra (dostęp ze strony http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego):

  • Piela A., Słownik frazeologizmów z archaizmami : pamiątki przeszłości.
  • Słownik angielsko-polski, polsko-angielski PWN OXFORD ( zawiera 1 000 000 angielskich i polskich znaczeń, zwrotów, fraz, idiomów).
  • Słownik polsko-ukraiński, ukraińsko polski.

W bazie Ebookpoint BIBLIO (Helion) (dostęp ze strony http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego):

  • Piasecka A., Polsko-ukraiński słownik frazeologiczny.

Korpusy języka polskiego

Narodowy korpus języka polskiego

Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)

Korpus tekstów staropolskich do roku 1500

Zasoby dziedzinowe online

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Zasoby dostępne na UW (dostęp ze strony BUW: http://www.buw.uw.edu.pl, dostęp zdalny tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW po zalogowaniu jak do konta bibliotecznego)

  • Ibuk Libra

Dostępne są książki z zakresu filologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, medioznawstwa, np. :

Językoznawstwo :
– Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji.
– Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata.
– Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa.
– Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej.
– Handke K., Socjologia języka.
– Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej.
– Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej.
– Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.

Literatura:
– Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
– Burkot S., Literatura polska 1939-2009.
– Karpiński A., Renesans.
– Mitosek Z., Teorie badań literackich.
– Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego.
– Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944.
– Rybicka E., Geopoetyka.

Media:
– Szczęsna E., Przekaz dygitalny.
– Goban-Klas T., Wartki nurt mediów.
– Doktorowicz K. (red.), Media społecznościowe : dialog w cyberprzestrzeni, t. 2.

  • Ebookpoint BIBLIO (Helion)

Dostępne są książki z zakresu filologii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, medioznawstwa, np. :

Językoznawstwo:
– Mazurkiewicz-Sokołowska J., Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym.
– Sapir E., Język. Wprowadzenie do badań nad mową.
– Stalmaszczyk P., Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne.
– Witosz B.(red.), Dyskurs i jego odmiany.

Literatura:
– Gawliński S. (red.), Dwie dekady nowej (?) literatury 1989 – 2009.
– Kantner K., Jak działać za pomocą słów? Proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny.
– Nęcka A., Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku.
– Grądziel-Wójcik J. (red.), Stulecie poetek polskich. Przekroje – tematy – interpretacje.
– Seria Czytaj po Polsku – adaptowane teksty z literatury polskiej dla cudzoziemców. Poziom A1-C2

Media:
– Goban-Klas T., Rwący nurt mediów. Mediocen – nowa faza mediatyzacji życia społecznego. Pisma z lat 2012-2020.
– Kopecka-Piech K., Leksykon konwergencji mediów.
– Orzeł B. (red.), Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania.

Kino:

– Skotarczak D., Stanisław Bareja. Jego czasy i filmy.
– Lubelski T. (red.), Historia kina. T. 1-4.

  • Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Zasoby ogólnodostępne

http://wolnelektury.pl/ – tysiące utworów opatrzonych przypisami, wykazy motywów literackich, audiobooki

Biblioteka Nauki  – książki i artykuły naukowe z różnych dziedzin, w tym z humanistyki

iReteslaw  – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych

Instytut Języka Polskiego PAN – dostępne: nagrania, atlasy językowe, monografie, kartoteki słowników, słowniki, seria Prace Instytutu Języka Polskiego.

Instytut Badań Literackich PAN – dostępne:
Nowy Korbut
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. T. 1-5
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-9
Polska Bibliografia Literacka za lata 1944- 1968
Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

Instytut Slawistyki PAN  – dostępne są m. in. atlasy gwar, nagrania, prace językoznawcze i in.

 

Czasopisma

A R I A N T A Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Czasopisma kulturalne i literackie on line – spisy treści numerów najnowszych i archiwalnych, pełne teksty wybranych artykułów.

BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (lista czasopism).


Portale

http://staropolska.pl/ – teksty literatury staropolskiej, przekłady, opracowania autorstwa wybitnych uczonych, bibliografia od 2000 roku.

http://polskiszekspir.uw.edu.pl/ – repozytorium polskich przekładów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

http://www.kulturaparyska.com/ – różne materiały związane z działalnością Instytutu Literackiego, m.in. pełne teksty Kultury.

Zasoby internetowe Instytutu Języka Polskiego UW

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).