Programy publikowania otwartego

Autorzy afiliowani przy Uniwersytecie Warszawskim mają możliwość publikowania artykułów w modelu Open Access (OA) bez ponoszenia opłat, w ramach programu otwartego publikowania Wirtualnej Biblioteki Nauki (finansowanej przez MEiN) lub w ramach dofinansowania IDUB. Koszty za publikację (Article Processing Charges) pokrywane są centralnie ze środków pochodzących z MEiN lub z dodatkowych środków finansowych UW.

(Aktualizacja danych: 17.02.2023 r.)

Informator WBN na temat otwartego publikowania 

Licencje krajowe

Program publikowania otwartego Elsevier

Program A

Uwaga! Aktualizacja z 5.12.2023 r.: Wydawca potwierdził zamknięcie programu A wynikające z wyczerpania puli 1013 artykułów dostępnej w roku 2023.

Obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej.

Program A od 2023 r. obejmuje 1124 czasopisma hybrydowe pochodzące z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022 r.: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics and Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet.
Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.
Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines oraz Protocols,
patrz opis typów.

Prezentacja formularza Rights and Access dla programu A 

Program B

Pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, przy której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem 10% rabatu w stosunku do cennika standardowego.

Program B działa bez przerwy dla artykułów wysłanych do czasopism w 2021 r.

Zasady:

 • Autor kwalifikujący się do programu to tzw. autor korespondencyjny z afiliacją UW.
 • Aby artykuł został odpowiednio przypisany do instytucji na platformie Wydawcy, zalecane jest podawanie adresu e-mail z domeną instytucji (@uw.edu.pl).
 • Redakcja może naliczać dodatkowe opłaty np. od liczby stron tzw. „Page Charges”, opłatę za przyjęcie manuskryptu („Submission Fee”) lub za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (np. odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.).

Które opłaty są objęte programem?

Jedyną opłatą objętą programem jest Article Processing Charge (APC). Autorzy publikujący w programie A są zwolnieni z APC, co jest prezentowane przez Elsevier w formularzu Rigts and Access jako 100% rabat. Katalogowe APC (bez rabatu) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje. Wiążące informacje o APC dla danego artykułu przed i po rabacie z tytułu programu A i B są widoczne dla autora już po przyjęciu artykułu do publikacji w formularzu Rights and Access opisanym poniżej.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Program dostępny jest dla artykułów wysłanych do czasopism w 2023 r. i można z niego skorzystać dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji, jeśli pula programu nie została wyczerpana (informacja o możliwym rabacie, którą autorzy widzą składając manuskrypt do czasopisma jest jedynie sygnałem, że publikacja spełnia podstawowe kryteria programu).
Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję zwolnienia z APC (patrz prezentacja formularza dla programu).
Po wyczerpaniu dostępnej puli artykuły, mimo wstępnego wyboru modelu otwartego, są publikowane w modelu subskrypcyjnym.

W przypadku wyboru opcji otwartej publikacji autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji: CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Informacje o prawa autorskich w publikacjach Elsevier: https://www.elsevier.com/about/policies/copyright

Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w ramach programu, artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego e-maila z informacją o wyniku weryfikacji.

Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu publikowania otwartego w przyszłości.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu publikowania otwartego?

Informacja o artykule zgłoszonym do programu jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora, który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w danej instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator w danej instytucji skontaktuje się z autorem.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu publikowania otwartego?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki na adres wbn@icm.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Linki:

Czasopisma hybrydowe objęte programem w 2023 r.  (przy problemach z otworzeniem należy zapisać plik na dysku)

Prezentacja – instrukcja program A

Prezentacja – instrukcja program B

Program publikowania otwartego Springer

Uwaga! Aktualizacja z 5.01.2024: wykorzystano wszystkie 1350 artykułów z puli na 2023 r., w tym 7 artykułów oczekuje jeszcze na weryfikację afiliacji. ICM spodziewa się, że program zostanie wstrzymany przez wydawcę 5 stycznia 2024 r. Program zostanie ponownie uruchomiony z nową pulą po potwierdzeniu dofinansowania MEiN na 2024 r., co prawdopodobnie nastąpi w styczniu lub lutym 2024 r.

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Na podstawie umowy podpisanej w lipcu 2022 r. pula obejmuje 1311 artykułów. W 2023 r. program trwa do wyczerpania puli i podpisania kolejnej umowy.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 1917 czasopism z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism ADIS, patrz katalog 2023. Są to czasopisma hybrydowe z wyjątkiem 11 czasopism Springer, które w 2022 r. były hybrydowe, a w 2023 r. przechodzą na model w pełni otwarty, patrz informacja „Type of open access” w katalogu. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Program obejmuje artykuły typu: OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Jak korzystać z programu?

Po przyjęciu artykułu do publikacji autor korespondencyjny otrzymuje e-mail, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi do strony, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugiego emaila z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, zawierającej instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na dany rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację „Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MEiN.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikacji afiliacji.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springernature.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish agreement.

Linki:

Czasopisma Springer objęte programem (lista zaktualizowana 28.12.2022)
Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Licencje konsorcyjne

American Chemical Society (ACS)

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum. W 2023 r. dostępna pula to 370 artykułów.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w 2022 r. objęte są programem publikowania otwartego), w tym 66 czasopism hybrydowych i 12 czasopism otwartych. Program nie obejmuje następujących typów artykułów: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Program pozwala na publikację otwartą na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku (uwaga: decyduje data „Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako „Revised”).

Jak korzystać z programu?

Autorzy, którzy wysyłają artykuły do recenzji w czasopiśmie ACS, powinni zwrócić uwagę, że już na tym etapie (“online manuscript submission process”) wypełniają formularz on-line, w którym powinni wybrać swoją afiliację z listy instytucji. Zalecane jest także, ale nie obowiązkowe, podanie adresu e-mail z domeny tej instytucji (@uw.edu.pl). Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji autor wypełnia formularz Journal Publishing Agreement (JPA). Formularz automatycznie rozpoznaje na podstawie wcześniej wskazanej afiliacji, czy artykuł jest uprawniony do programu i oferuje autorowi publikację OA w ramach programu z zachowaniem praw autorskich. Autor może także zrezygnować z praw autorskich, co nie wyklucza z programu, ale nie jest rekomendowane przez ICM, lub wybrać publikację w modelu tradycyjnym. W przypadku wyboru przez autora publikacji OA, system przesyła informację o artykule do ICM, który sprawdza, czy odpowiednia afiliacja jest podana w artykule, oraz potwierdza włączenie artykułu do programu. Autorzy, którzy po akceptacji artykułu nie dostali propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając aktywny link DOI do artykułu, a jeśli ten link nie jest aktywny, to stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu.
Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w ACS pod adresem support@services.acs.org.

Linki:

Czasopisma ACS objęte programem

Prezentacja programu

Institute of Physics Publishing (IOP)

Program jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach uczestniczących w konsorcjum IOP.

Które czasopisma i jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje 44 hybrydowe czasopisma IOP  oraz typy publikacji: research paper, special issue paper, letter. Program pozwala na publikację na licencji CC-BY bez opłat dla autorów określonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku.

Jak korzystać z programu?

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artykułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji publikacji OA w ramach programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres wbn@icm.edu.pl załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także broszura o programie przygotowana przez wydawcę oraz informacja o programie na stronie wydawcy.

Linki:

Czasopisma IOP objęte programem

Broszura o programie

Dofinansowanie w ramach programu IDUB UW

Pracownicy naukowi UW mogą, w ramach projektu IDUB, skorzystać z systemu grantowego wspierającego publikowanie w modelu open access. W jego ramach realizowane są:

Działanie IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników

Zasady wykupu opcji open access dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB:

 • Warunkiem dofinansowania jest publikacja monografii w języku angielskim w wydawnictwach z Poziomu II listy MEiN.
 • Dofinansowany może być artykuł (wyłącznie typ publikacji „article/research article”, publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) złożony do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych według Scopus albo z wykazu MEiN mających 140 lub 200 punktów.
 • Wnioski można składać w trybie ciągłym.
 • W przypadku dofinansowania kosztów artykułu i monografii zaangażowanie jednostki zatrudniającej wnioskodawcę wynosi 25%.
 • Wszelką dokumentację i korespondencję dotyczącą Mikrograntów IDUB prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mikrogranty.idub@uw.edu.pl z podaniem numeru Działania w tytule wiadomości.

Kontakt:
Kierownik Działania IV.3.1
mgr Joanna Kukawka
tel. + 48 22 55 24 211
joanna.kukawka@adm.uw.edu.pl

Działanie I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, oraz inne bieżące aktywności

Zasady wykupu opcji open access dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB:

 • Udzielana może być promesa na wykup opcji open access w przypadku artykułów  (wyłącznie „article/research article”; publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie (Lista czasopism IDUB – MS Excel; aktualizacja 01.03.2023 r.).
 • Udzielana może być promesa na wykup opcji open access w przypadku monografii przyjętych do druku w wydawnictwie indeksowanym w bazie Scopus od roku 2016 lub z Poziomu II listy MEiN.
 • Artykuły i monografie muszą być udostępniane na licencjach Creative Commons (CC).
 • Wszelką dokumentację i korespondencję dotyczącą Mikrograntów IDUB prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mikrogranty.idub@uw.edu.pl z podaniem numeru Działania w tytule wiadomości.

Kontakt:
p.o. Kierownika Działania I.2.4
mgr Małgorzata Grabowska
Malgorzata.Grabowska@fuw.edu.pl

Linki

Więcej informacji na temat programów IDUB

Kontakt dla społeczności UW w sprawie programów publikowania

mgr Karolina Minch
administrator/Approval Manager dla UW w sprawie umów z wydawnictwami:
Elsevier, Springer-Nature, Taylor-Francis
e-mail: oa.buw@uw.edu.pl
tel. +48 22 55 25 136

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).