Prawo, nauki polityczne

Plan dziedziny

Plan i działy w dziedzinie

K – Prawo
J – Nauki polityczne

K – Prawo w ujęciu generalnym
KB – Prawo religijne
KBM – KWX – Prawo poszczególnych państw
KZ – Prawo międzynarodowe publiczne

KKP – Prawo polskie

Wybrane zagadnienia:
Bezpieczeństwo publiczne
Handel
Hipoteka
Konkurencja
Księgi wieczyste
Naczelny Sąd Administracyjny
Nauka i sztuka w prawie polskim
Notariat
Obywatelstwo
Ochrona pracy
Organy administracji państwowej
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatki lokalne
Podatki majątkowe
Podatki pośrednie
Podział administracyjny
Postępowanie cywilne
Postępowanie karne
Postępowanie podatkowe
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Prawa człowieka
Prawo administracyjne
Prawo antymonopolowe
Prawo autorskie
Prawo bankowe
Prawo budowlane
Prawo celne
Prawo cywilne
Prawo dewizowe
Prawo finansowe
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo gospodarcze
Prawo handlowe
Prawo karne
Prawo karne skarbowe
Prawo konstytucyjne
Prawo lokalne
Prawo medyczne
Prawo mieszkaniowe
Prawo morskie
Prawo nieruchomości
Prawo o ruchu drogowym
Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
Prawo o samorządzie terytorialnym
Prawo o wykroczeniach
Prawo o związkach zawodowych
Prawo ochrony środowiska
Prawo opieki i pomocy społecznej
Prawo oświatowe
Prawo papierów wartościowych
Prawo parlamentarne
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Prawo prasowe
Prawo reklamy
Prawo rent i emerytur
Prawo rodzinne
Prawo rolne
Prawo rzeczowe
Prawo socjalne
Prawo spadkowe
Prawo spółdzielcze
Prawo spółek
Prawo telekomunikacyjne
Prawo ubezpieczeniowe
Prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo ubezpieczeń zdrowotnych
Prawo upadłościowe
Prawo wekslowe i czekowe
Prawo własności publicznej
Prawo wojskowe
Prawo wynalazcze
Prawo wyznaniowe
Prawo zamówień publicznych
Prawo znaków towarowych
Produkcja
Przedsiębiorstwo państwowe
Przestępstwa
Rejestry sądowe
Rzeczoznawcy majątkowi
Sądy pracy
Sądy rodzinne
Służba cywilna
Stany nadzwyczajne
Trybunał Konstytucyjny
Układy zbiorowe
Wiktymologia
Zobowiązania

JA – Nauki polityczne w ujęciu generalnym
JC – Teorie polityczne
JF – JQ – Systemy polityczne
JS – Samorząd terytorialny
JV – Kolonizacja. Emigracja i imigracja. Międzynarodowa imigracja
JZ – Stosunki międzynarodowe

Czasopisma – klasyfikacja Wolnego Dostępu:
K,J – Prawo. Nauki polityczne

Zasoby dziedzinowe online

Podstawowe narzędzia do wyszukiwania informacji w BUW:

Katalog on-line Bibliotek UW

Multiwyszukiwarka – Zintegrowane przeszukiwanie większości e-zbiorów UW oraz Katalogu Bibliotek UW.

NUKAT – Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych.

Wybrane e-zbiory w BUW:

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Lista AtoZ – platforma EBSCOHOST, wyszukiwarka czasopism pełnotekstowych w bazach udostępnianych w sieci UW.
Przykłady dziedzin: medycyna, nauki polityczne, prawo, literatura i język, nauki społeczne.

Biblioteka cyfrowa UW – Crispa

Ibuk Libra – Polskie e-książki

Wybrane e-bazy prawnicze:

ArsLege – Aktualne testy z prawa przygotowujące do egzaminów zawodowych

CEEOL – Central and Eastern European Online Library – Zapewnia dostęp do pełnych tekstów artykułów z czasopism z obszaru centralnej, zachodniej i południowo-zachodniej Europy.
Przykłady dziedzin: prawo, nauki społeczne, nauki humanistyczne.

Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line – platforma Wolters Kluwer, udostępnia opisy bibliograficzne i teksty artykułów z polskich czasopism.

Lex Omega – platforma Wolters Kluwer, elektroniczny system informacji prawnej, zawiera usystematyzowane dokumenty z zakresu prawa np. akty prawne, orzeczenia, komentarze, monografie.

Instytucje

Administracja państwowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Analiz Sejmowych

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prezydent RP

Rada Ministrów

Rzecznik Praw Obywatelskich

Sejm RP

Senat RP


Biblioteki

Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Biblioteka Sejmowa

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego


Biblioteki Uniwersyteckie

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Wrocławski


Biblioteki Wydziałowe UW

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM)

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji (WPiA)


Sądy

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Arbitrażowy przy KIG

Sąd Najwyższy

Trybunał Konstytucyjny

Zawody prawnicze i zawody pokrewne

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Notarialna

Krajowa Rada Sądownictwa

Naczelna Rada Adwokacka

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Krajowa Rada Komornicza

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).