Nauki historyczne

Plan dziedziny

Działy

AM C CD-CT – Nauki pomocnicze historii
AM – Muzea, historia muzeów, muzeologia. Kolekcjonerstwo.
C – Nauki pomocnicze historii
CB – Historia cywilizacji
CC – Archeologia gen.
CD – Dyplomatyka. Archiwa. Pieczęcie
CE – Chronologia
CJ – Numizmatyka
CN – Epigrafika
CR – Heraldyka
CS –Genealogia
CT – Biografistyka
CB – Cywilizacja (gen.)
D – Historia (gen.), historiografia, metodologia historii, nauczanie
GN 700-875 – Archeologia prehistoryczna
DA-DJK DL-DR – Europa
DK 1-651 – Europa Wschodnia
DK 670-949.5 – Były ZSRR. Azja Centralna. Syberia
DK 4010-4452 – Polska
DK 4600-4800 – Polska. Historia regionalna
DS – Kraje Arabskie. Bliski Wschód. Azja
DT-DX – Afryka. Australia. Oceania
E-F – Ameryka

Instytuty, towarzystwa naukowe
Bibliografie dziedzinowe, słowniki

Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych:

Mazowieckie Czasopisma Regionalne
Powstanie 1863 r. Pamiętniki i wspomnienia
Starodruki (609 druków)
Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie

Bibliografie innych krajów:

Republika Czeska

Niemcy – Deutsche Historische Bibliographie

Francja – Dictionnaire des Femmes de l’ancienne France

 

Inne:

Wirtualna Czytelnia Bibuły
Zasoby polskie ICM (z zakresu humanistyki i nauk społecznych) 
Baza Biogramów BJ – baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową.
Bibliografia Historii Polskiej za lata 1988-2007 (przeszukiwanie roczników wydawanych w formie książkowej przez Instytut Historii PAN, baza powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej) – wersja drukowana w Wolnym Dostępie BUW: DK4140 .F56
Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej – znajduje się na stronie Instytutu im. Herdera w Marburgu, dzięki materiałom nadsyłanym przez Pracownię Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN, zawiera m. in. większość pozycji dotyczących historii Polski, notowanych przez „Bibliografię Historii Polskiej” od r. 2001.
Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984 (baza Biblioteki Uniwersytetu im. Kard. S. Wyszyńskiego) 
BazHum – zawartość polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych, opisy bibliograficzne rozpraw, artykułów i recenzji będą poszerzane o abstrakty i pełne teksty (projekt Muzeum Historii Polski i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW).

Bibliografie drukowane

 • Hahn W., Bibliografia bibliografij polskich, Wyd. 2 znacznie rozsz., Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1956.
 • Hahn W., Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku, Wyd. 3 uzup. Henryk Sawoniak, Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1966.
 • Sawoniak H., Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960, Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1967.
 • Bieńkowa M. B., Eychlerowa B., Bibliografia bibliografii polskich 1961-1970, Warszawa : BN, 1992.
 • Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce. Cz.1. Bibliografia Bibliografii Polskich, Biblioteka Narodowa .Instytut Bibliograficzny ; zest. M. B.Bieńkowa, Warszawa : BN, 1973-1988. Tyt. jest zastąpiony przez: Bibliografia Bibliografii Polskich; 1981. Od 1995 r. dostępna na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
 • Bibliografia historii Polski, pod red. H. Madurowicz-Urbańskiej. T.1-3, Warszawa : PWN, 1965-1978.
 • Bibliografia Historii Polskiej za rok …, Polskie Towarzystwo Historyczne ; oprac. J. Baumgart. Wrocław 1952.
 • Finkel L., Bibliografia historii polskiej. T.1-3, Lwów : nakł. Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności, 1891. Przedruk fotoofsetowy: Warszawa : PWN, 1955.
 • Fuks M., Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Bibliografia historii Polski, red. H. Madurowicz-Urbańska, t. II: 1795-1918, Warszawa 1967.
 • Bibliografia historii Polski XIX wieku, t. I: 1815-1831, red. S. Płoski, Wrocław 1958; t. II: 1832-1864, cz. 1-4, red. S. Płoski, W. Chojnacki, Wrocław 1968-1983.
 • Maliszewski E., Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących, Warszawa 1928.
 • Skrzypek J., Bibliografia pamiętników polskich do 1964 roku, Wrocław 1976.

Online:

Zasoby dziedzinowe online

Czasopisma Instytutu Historii Nauki i Techniki PAN
Rozprawy z Dziejów Oświaty
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Medycyna Nowożytna: studia nad historią medycyny
Organon
Analecta: studia i materiały z dziejów nauki
Czytelnia Czasopism PAN –  na stronie Czytelni Czasopism prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN; możliwość wyszukiwania wg tytułów, dziedzin. Dostępne pełne wersje tekstów z kilku lat, m.in.: Meander, Onomastica, Teka Komisji Historycznej, Studia Historyczne, Wiadomości Numizmatyczne.
Strona Wydawnictwa DiG sc. Krzysztof Dąbrowski, Sławomir Górzyński – zawiera wykaz książek i czasopism ( w tym nowości i zapowiedzi wydawnicze) z zakresu m.in. archeologii, genealogii, heraldyki, muzealnictwa, archiwistyki, biografistyki, historii Polski, historii powszechnej. Abstrakty w jęz. polskim i angielskim. Bezpłatne publikacje elektroniczne (archiwalne numery „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”). Ciekawe linki do innych stron, np. wydawnictw, Centrum Informacji o Książce oraz innych instytucji, np.: Towarzystwa Miłośników Historii, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Polskie czasopisma naukowe (historyczne) korzystające z Open Journal Systems

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Almanach Karaimski
Archaeologia Historica Polona
Archiwum Emigracji
Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
Historia i Polityka
Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica
Sensus Historiae
Theoria et Historia Scientiarum

Inne czasopisma online

Digital MedievaList
19 Interdisciplinary Studies in the Long Nineteenth Century
ASIA Network Exchange. A Journal for Asian Studies in the Libearal Arts
Architectural Histories
Digital Studies / Le champ numérique
Ethnologia Europaea
Francosphères
Open Library of Humanities
Quaker Studies
TRAJ – Theoretical Roman Archaeology Journal
CROMOSH – czasopismo anglojęzyczne w otwartym dostępie

Bazy w otwartym dostępie

Avalon Project (Yale Law School, Lillian Goldman Law Library) – źródła pierwotne z zakresu historii (od antyku, przez okres średniowiecza I kolejne stulecia do czasów współczesnych), ekonomii, polityki, dyplomacji, administracji rządowej oraz bogate zasoby źródeł dotyczących praw człowieka I innych z zakresu historii, polityki i dyplomacji

CEEOL – The Central and Eastern European Online Library – dostęp do tekstów naukowych z wielu dziedzin, w tym open access.
JURN.org – dostęp do bezpłatnych tekstów naukowych z wielu dziedzin.

Polecane strony

Federacja Bibliotek Cyfrowych – zbiory polskich instytucji online, dostęp do tekstów źródłowych, m.in.: Acta Tomiciana, Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Kodeks dyplomatyczny Małopolski, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Materyały do historyi Jagiellonów z archiwów weneckich, Monumenta Poloniae Historica, Monumenta Poloniae Historica. Series nova, Monumenta Poloniae Paleographica, Polska XVI wieku pod względem geograficzno–statystycznym ,
Preussisches Urkundenbuch, Scriptores rerum silesiacarum, Skar­biec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów, Skarbiec historii polskiej, Słownik polszczyzny XVI wieku, Starodowane Prawa Polskiego Pomniki, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana, Vetera monumenta Poloniae et Li­thuaniae, Volumina legum, Zbiór pamiętników do dziejów polskich, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych.

World Digital Library
EuroDocs: Online Sources for European History – materiały dotyczące historii Europy; transkrypcje, tłumaczenia lub w postaci facsimile.
Możliwość przeszukiwania wg krajów, okresów.
Europa prehistoryczna i starożytna
Europa – średniowiecze i renesans
Avalon Project (Yale Law School, Lillian Goldman Law Library) – źródła pierwotne z zakresu historii (od antyku, przez okres średniowiecza I kolejne stulecia do czasów współczesnych), ekonomii, polityki, dyplomacji, administracji rządowej oraz bogate zasoby źródeł dotyczących praw człowieka i innych z zakresu historii, polityki i dyplomacji.
Clio online – portal dotyczący nauk historycznych.
ipl2 – wielodziedzinowy index tworzony przez bibliotekarzy, bardzo bogate źródło informacji nt. linków do źródeł w układzie przedmiotowym – historia. Możliwość przeszukiwania wg chronologii, regionów, tematów.
History Cooperative (A short history of nearly everything) – artykuły, materiały konferencyjne, linki.
Internet History Sourcebooks Project – primary source materials, with sections for medieval and modern history, as well as sections on a number of specialist topics eg Byzantium, Saints, Lesbian/Gay History etc.
European History Primary Sources
Polishhistory.pl – portal Muzeum Historii Polski.

Materiały źródłowe online
EuroDocs: Online Sources for European History – materiały dotyczące historii Europy; transkrypcje, tłumaczenia lub w postaci facsimile
możliwość przeszukiwania wg krajów, okresów.
Europa prehistoryczna i starożytna
Europa – średniowiecze i renesans
Internet History Sourcebooks Project – Fordham University; wyszukiwanie wg chronologii, tematów, regionów.
British Council Film Collection  – kolekcja 85 filmów dokumentalnych i propagandowych z okresu II Wojny Światowej udostępniona przez British Council. CC BY-NC
French Revolution Digital Archive  – grafika, dokumenty źródłowe Uniwersytet Stanforda we współpracy z Narodową Biblioteką Francuską oferuje na swoich stronach archiwum 14 000 materiałów (grafik i dokumentów) z domeny publicznej pochodzących z okresu i poświęconych Rewolucji Francuskiej. Część archiwum to Archives parlementaires czyli chronologiczny zbiór dokumentów rewolucji z lat 1789-1794. Domena Publiczna
Chronos – rosyjski portal historyczny, m.in. historia Rosji.

Portale historyczne

Portale historyczne polskie
Polishhistory.pl – portal historyczny Muzeum Historii Polski. Wyszukiwanie źródeł historycznych (audiowizualne, fotograficzne, bibliografie, cyfrowe bazy danych dokumentów źródłowych; filmy historyczne)
Polska Piastów
Portal historyczny
Historicus – portal historyczny
Histmag.org
Ośrodek Karta – Portal historyczny Ośrodka Karta – XXwiek.pl
Dzieje.pl – narzędzie edukacyjne dotyczące historii Polski XX wieku: rocznice, postacie, daty, materiały edukacyjne.
Portal „Uczyć się z historii”. Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku.
Historia.org.pl – dostarcza szerokie spektrum wiadomości z zakresu historii.
Historycy.org
Historia i Media
Historia w sieci – katalog zasobów internetowych poświęconych historii Polski oraz zestaw dodatkowych materiałów, jak scenariusze i poradniki o tym, jak korzystać z zasobów online na lekcjach historii.
historykon.pl 
histurion.pl
o-historii.pl
CiekawostkiHistoryczne.pl 
Od grodu do zamku – Katalog Śląskich Obiektów Obronnych – efekt kilku lat  pracy naukowców z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, zawiera plany, wizualizacje i przekroje około 200 śląskich średniowiecznych grodzisk, zamków i dworów, których pozostałości w terenie potrafi dziś dostrzec jedynie wprawne oko archeologa.
Rok 1989 – portal IPN
13grudnia81.pl – portal edukacyjny IPN
Sierpień ’80 – portal IPN
Czerwiec ’76 – Radom, Płock, Ursus – portal IPN
Grudzień ’70 – portal IPN
Marzec ’68 – portal IPN
Poznański czerwiec ’56 – portal IPN

Portale historyczne zagraniczne
About.com – serwis poświęcony historii XX w.
Internet History Sourcebooks Projects – Fordham University
The History Guide – Resources for Historians – pomocny zestaw linków.
historicum.net
Smart History – multimedialny podręcznik do historii z darmowymi materiałami. Serwis zawiera ponad 400 dzieł sztuki, 350 filmów wideo, jest częścią Khan Academy. Zdigitalizoane dzieła sztuki w podziale na okresy historyczne, style w sztuce, motywy oraz artystów. CC BY-NCSA
History Extra

Genealogia

Genealogia
Bazy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych:

 • Szukaj w Archiwach – zawiera aktualną wersję bazy danych PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego) zawierającej informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych i części Archiwów Archidiecezjalnych. Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach. Baza przydatna w ustalaniu, jakie archiwalia z danego terenu zachowały się, gdzie obecnie są przechowywane i czy są ogólnodostępne.
 • UWAGA: z początkiem lipca 2018 r. bazy danych
  – SEZAM (System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM),
  – IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych IZA),
  – ELA (Ewidencja ludności w archiwaliach ELA)
  zostały zamknięte i nie będą już udostępniane na stronach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jedynym źródłem informacji o zasobie danego archiwum jest serwis Szukaj w Archiwach.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy

Bazy indeksów
Lubgens – Lubelskie Korzenie – Regionalna baza indeksów metrykalnych Lubelszczyzny.
Poznan Project – Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899.
Projekt Podlasie – niekomercyjna i nieformalna inicjatywa grupy genealogów amatorów mających podlaskie i mazowieckie korzenie, którzy inwentaryzują i indeksują m.in. zdjęcia ksiąg metrykalnych parafii z terenu Podlasia oraz północno-wschodniego Mazowsza, staropolskie księgi sądowe z tego terenu tworząc pomocne bazy nazwisk i nazw miejscowych.
Projekt Warmia – źródła genealogii Warmii i Mazur.
BaSIA – Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej, obejmuje obszar Wielkopolski – projekt WTG „Gniazdo” Wielkopolska – indeksacja udostępnionych w internecie skanów ksiąg metrykalnych.
Ogólnopolski Indeks Małżeństw do r. 1899
Indeks nazwisk pojawiających się w „Herbarzu Polskim” A. Bonieckiego
Indeks nazwisk pojawiających się w „Herbarzu Polskim” K. Niesieckiego
Indeksowanie akt grodzkich i ziemskich z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
genealogiawarchiwach.pl

Portale genealogiczne
Geneteka – baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego obejmująca cały kraj – wyszukiwanie nazwiska w zasobach (podział na województwa), m. in. w księgach metrykalnych, małżeństw, zgonów. Dostępna wersja angielska.
Genealodzy.pl
Forgen
Genealogia
Genpol – Genealogia polska
Moikrewni.pl
Związek Szlachty Polskiej
Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego – serwis genealogiczny (prywatny, dostęp płatny).
Szukajprzodka.pl
Genealogia Polska
More Maiorum – miesięcznik genealogiczny
Genealogia, moja pasja…
Leksykon genealogiczno-historyczny
Radzima.net – wyszukiwarka przodków na obszarze Białorusi, Litwy i Polski północno -wschodniej.

Poradniki online
I Ty zostaniesz genealogiem! – na stronie AGAD.

Herbarze, regesty i inne materiały
Teki Dworzaczka. Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII-XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału Piotrkowskiego w Bibliotece Kórnickiej PAN
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (edycja elektroniczna), red. ogólna: Tomasz Jurek
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa : nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914, t. 1-15.
Internetowy Polski Słownik Biograficzny
Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
Strona Wydawnictwa DiG sc. Krzysztof Dąbrowski, Sławomir Górzyński. Zawiera m.in. bezpłatny dostęp do archiwalnych numerów „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”.

Herbarze udostępnione w zasobach Federacji Bibliotek Cyfrowych:

 • Arma Regni Poloniae Marka Ambrożego z Nysy;
 • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego): wydanie z rękopisu;
 • Herbarz Polski (A. Boniecki), t. 1–16;
 • Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów (H. Stupnicki), t. 1–3;
 • Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomu­cena Bobrowicza, t. 1–10;
 • Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony. Gerbovnik dvorjanskich rodov Carstva Pol’skago, vysočajše utverždennyj (N.I. Pavli­ščev), cz. 1–2;
 • Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (S. Dziadulewicz);
 • Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych (J.K. Wilczyński);
 • Herbarz szlachty prowincyi witebskiej;
 • Herbarz wielu domow Korony Polskiey y W. X. Litewskiego dla niezupełnego opisania, albo opuszczenia, y wielu odmiennosci nieprzyzwoitych, za dawnych y poznieyszych au­torow, herby z rodowitoscią wyrazających, nie mało dotąt ukrzywdzonych, zebraniem wielu familii we dwa tomy (S. Duńczewski), t. 1–2;
 • Herby szlachty polskiej (Z. Leszczyc), t. 1–2;
 • Herby y familie rycerskie tak w Koronie jako y Wielkim Xięstwie Litewskim zebrane przez X. Kaspra Niesieckiego;
 • Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego wydał dr. Z. Celichowski;
 • Ks. Wojciecha Wiiuka Kojałowicza herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator;
 • Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich (F. Piekosiński);
 • Pommersches Wappenbuch gezeichnet und mit Beschreibung der Wappen und historischen Nachweisen versehen, (J.T. Bagmihl), t. 1–5;
 • Przewodnik heraldyczny: monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły ho­norowe posiadających (A.A. Kosiński), t. 1–5;
 • Przewodnik heraldyczny (A.A. Kosiński);
 • Przęsło ze Zwierzyńca Mikołaja Reja;
 • Rocznik szlachty polskiej (J.S.T. Dunin Borkowski), t. 1–2;
 • Rodzina. Herbarz szlachty polskiej (S. Uruski), t. 1–15;
 • Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz (L. Dorst), t. 1–3;
 • Spis nazwisk szlachty polskiej (J.S.T. Dunin Borkowski);
 • Wappen– und Handbuch des in Schlesien (einschliesslich der Oberlausitz) landgesesse­nen Adels (A.F. Krane);
 • Wappenbuch der Schlesischen Städte und Städtel (H. Saurma);
 • Złota księga szlachty polskiej (T. Żychliński), t. 1–31.

 

Towarzystwa genealogiczne
Polskie Towarzystwo Genealogiczne
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski – siedziba w Łodzi.
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne
Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej
Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo
Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne – Genealogia Polska, strona domowa Rafała Degiela
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne
Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne
Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne
Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne
Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne 
Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy – Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zrzesza firmy genealogiczne, które prowadzą poszukiwania na obecnych oraz historycznych terenach Polski. Organizacja powstała na bazie wspólnych doświadczeń genealogów zawodowych, współpracujących ze sobą od dłuższego czasu. Jest ona odpowiedzią na potrzebę odnajdowania własnych korzeni na ziemiach związanych z Polską przez osoby, które poszukują profesjonalnej pomocy, uczciwej oferty i fachowo świadczonej usługi.

Prywatne witryny rodzinne i genealogiczne oraz blogi genealogiczne
W poszukiwaniu korzeni – Anny Ordyczyńskiej
Przodkowie z tamtych lat – Marcina Marynicza
Czar naszych przodków – Alana Jakmana
Niech żyją przodkowie! – Małgorzaty Nowaczyk
Arboretum Rodów – Jana Cisowskiego

Cmentarze

Publikacje dot. cmentarzy – wiele zawiera ewidencję grobów (z reguły cmentarze o randze historycznej, zasłużonych):
– Kolbuszewski J., Cmentarze, Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996 – Klasyfikacja WD: GT3271 .P6 K65 1996 – zawiera spis publikacji o cmentarzach komunalnych, miejskich, przykościelnych.

grobonet.com – internetowa wyszukiwarka posiadająca dane o 1,8 miliona grobów z cmentarzy komunalnych z całej Polski; brak podobnej wyszukiwarki grobów na cmentarzach kościelnych – zaczynają być indeksowane przez wolontariuszy.

Genealogiczne.pl – wyszukiwarka grobów w Polsce

mogiły.pl

cmentarnik

eCmentarze

webcmentarz.pl

polegli1939.pl

Find a Grave – największa wyszukiwarka, pozwala odnaleźć miejsce pochówku osób na całym świecie, możliwość wyszukiwania wg. krajów, nazwisk.

Billion Graves – cmentarze w różnych krajach na świecie

Gräbersuche online  – wyszukiwarka grobów żołnierzy armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej, w tym Polaków wcielonych w jej szeregi.

Jewish Records Indexing – Poland – Cemetery Records –  informacje i bazy dotyczące żydowskich cmentarzy w Polsce.

Zagraniczne portale genealogiczne
Archiwa zagraniczne  – poszukiwanie przodków na terenie USA; członkostwo w bazie płatne.
The USGen Web Project – bezpłatna baza – Amerykańskie portale genealogiczne – przydatne dla poszukujących krewnych, którzy wyemigrowali do USA oraz ich żyjących potomków; zawierają porady, artykuły szkoleniowe – w jęz. ang.
Genealogy Indexer – wyszukiwarka obejmująca księgi adresowe, książki telefoniczne i inne informatory.
Adelforschung – Institut Deutsche Adelforschung – portal poświęcony szlachcie z historycznego obszaru Niemiec, uwzględnia nazwiska polskie.
Familienforschung in Westpreussen – wyszukiwarka wg nazwisk i miejscowości, obejmuje obszar Prus Zachodnich, tj. Pomorza Wschodniego.
Gerbovnik.ru – rosyjska baza genealogiczna.
Genealogy.net – niemiecki portal historyczny.
Ancestry.com
Genealogy.com
RootsWeb
MyHeritage – największy serwis genealogiczny na świecie; powstał w 2005 r. w Izraelu, wersja polska od 2007 r.; w 2010 r. przejął serwis moikrewni.pl, a w 2011 r. – Bliscy.pl
Podstawowe, bezpłatne konto pozwala na załadowanie danych do 250 osób. Dodatkowe, płatne funkcje to m.in.: SmartMatches, RecordMatches, FamilyTreeBuilder.
Cyndi’s List  – serwis informacyjny uaktualniany na bieżąco, bezpłatny; zawiera też dział poświęcony Polsce, zawiera linki podzielone wg kategorii, m.in.: historia i kultura, języki, alfabety i charaktery pisma, biblioteki, archiwa, muzea, gazety, słowniki geograficzne i mapy, militaria, ludzie i rodziny, dane metrykalne.
www.ellis-island.org – bezpłatna baza przydatna dla poszukujących przodków, którzy wyemigrowali do USA (Ellis Island w Nowym Jorku w latach 1892-1924 była głównym portem, przez który przechodziła większość emigrantów do Stanów Zjednoczonych). Zawiera fotografie cyfrowe oryginalnych list pasażerów statków parowych zawijających do portu Nowy Jork.
Canadian Museum of Immigration At Pier 21 – baza dotyczy emigrantów do Kanady (Pier 21 w Halifaksie w latach 1928-1971 – główny port, do którego przybywali emigranci do Kanady).
Family Search oraz strona internetowa Kościoła mormonów; bazy dostępne w witrynie FamilySearch – International Genealigical Index, Ancestral File, Pedigree Resource File. Główna wyszukiwarka nazwisk sprawdza listę zmarłych w USA wg Social Security Index, spisy ludności Stanów Zjednoczonych z 1880 r., Wysp Brytyjskich i Kanady z 1881 r., bazy danych cywilnych dla Meksyku i krajów skandynawskich oraz prywatne genealogiczne strony internetowe. W zakładce LIBRARY – internetowy katalog Biblioteki Historii Rodzinnej (Family History Library), który zawiera informacje o sfilmowanych księgach parafialnych, cywilnych, innych (np. listy pasażerów statków, księgi spadkowe, spisy ludności).
JewishGen – zespół internetowych baz danych, wyszukiwarek i stron internetowych dotyczących genealogii rodzin żydowskich z całego świata. M.in. bazy danych dla Europy Wschodniej, terenów dawnej Polski, Galicji, Ukrainy, Litwy, wyszukiwarka wiosek i miejscowości TownFinder. Także podział na rejony geograficzne, w tym dział Polska (All Poland Database – http://www.jewishgen.org/databases/Poland/ ) – m.in. wyszukiwarka galicyjskiej księgi adresowej z 1891 r., wyszukiwarka spisu właścicieli domów w Warszawie i na Pradze w latach 1852, 1869, 1870; Księga Adresowa dla Polski (wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa – zawiera adresy rzemieślników, sklepów, zakładów przemysłowych, folwarków ziemiańskich istniejących w 1929 r.
JewishGen’s Holocaust Database
Jewish Records Indexing – Poland
Jewish Records Indexing – Poland – Cemetery Records – informacje i bazy dotyczące żydowskich cmentarzy w Polsce.
PolandGenWeb – jest częścią WorldGenWeb poświęconą genealogii polskiej; zawiera wypisy z ksiąg parafialnych i cmentarnych oraz urzędów stanu cywilnego w wiosek i miast polskich oraz listy pasażerów statków emigranckich, dane dotyczące parafii i cmentarzy polonijnych.
PolishRoots – The Polish Genealogy Source, polonijny portal genealogiczny, zawiera linki do baz w Polsce i polonijnych, zawiera m.in.: Wielką księgę adresową Krakowa i Podgórza z 1907 r., lwowski przewodnik handlowy w 1891 r., poznańską księgę adresową z 1835 r., handlową księgę adresową Polski i Gdańska z 1923 r. oraz bazy danych uczestników powstania kościuszkowskiego i żołnierzy Armii Hallera (błękitnej armii). Wszystkie bazy można przeszukiwać wg nazwiska. Portal zawiera linki do wielu stron internetowych związanych z emigracją Polaków na całym świecie.
Prussia, West Prussia and East Prussia Online Genealogy Records
Heraldry on the Internet – bogate zestawienie odnośników przydatnych w poszukiwaniach heraldycznych i genealogicznych.

Genealogia genetyczna

Genealogia genetyczna. Pierwszy polski blog o genealogii genetycznej.
DNAeXplained
Your DNA Guide
The Genetic Genealogist

Judaika

Judaika
Żydowski Instytut Historyczny
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Centralna Baza Judaików (Muzeum Historii Żydów Polskich)
Centrum Badań nad Zagładą Żydów (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – działalność to m. in.: prowadzi badania naukowe, przygotowujemy publikacje dokumentów źródłowych, ważnych opracowań i relacji, niedostępnych w Polsce; wydaje rocznik naukowy w całości poświęcony badaniom nad Zagładą pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały
Getto Warszawskie (baza Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN) – kalendarium, miejsca, ludzie, wydarzenia, źródła, plan getta.
POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich.
Wirtualny Sztetl
Cmentarze żydowskie w Polsce
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – baza danych o więźniach

Judaika zagraniczne
CAHJP – The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem
Sources on Polish Jewry at the Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem , Part I : General – Regions – Communities A – Ł
Sources on Polish Jewry at the Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem , Part I : General – Regions – Communities M – Ż
Guide to the YIVO Archives – YIVO Insitute for Jewish Research.
Yad Vashem – The World Holocaust Remembrance Center – strona Instytutu Yad Vashem w Izraelu poświęcona żydowskim ofiarom Holokaustu.
Centralna Baza Imion Ofiar Szoa Yad Vashem
National Library of Israel – Biblioteka Cyfrowa
United States Holocaust Memorial Museum 
Historical Hebrew Press (Tell-Aviv University, National Library of Israel)linki do amerykańskich zestawień tematycznych, np. uchodźcy.
Early Hebrew Newspapers Project (The Jewish National and University Library, The Hebrew University of Jerusalem) – prasa żydowska z XIX i XX w., m.in. tytuły: Halevanon (1863-1886), Hamagid (1856-1903), Havazelet (1863-1911), Hazefirah (1862-1931)
JewishGen  – zespół internetowych baz danych, wyszukiwarek i stron internetowych dotyczących genealogii rodzin żydowskich z całego świata. M.in. bazy danych dla Europy Wschodniej, terenów dawnej Polski, Galicji, Ukrainy, Litwy, wyszukiwarka wiosek i miejscowości TownFinder. Także podział na rejony geograficzne, w tym dział Polska (All Poland Database) – m.in. wyszukiwarka galicyjskiej księgi adresowej z 1891 r., wyszukiwarka spisu właścicieli domów w Warszawie i na Pradze w latach 1852, 1869, 1870; Księga Adresowa dla Polski (wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa – zawiera adresy rzemieślników, sklepów, zakładów przemysłowych, folwarków ziemiańskich istniejących w 1929 r.
JewishGen’s Holocaust Database
Jewish Records Indexing – Poland
Jewish Records Indexing – Poland – Cemetery Records – informacje i bazy dotyczące żydowskich cmentarzy w Polsce.
Judaica Europeana
Digital Yiddish Library
Internet Jewish History Sourcebook – Fordham University
Holokaust

Judaica-Portal

Mniejszości narodowe w Polsce. Polonia

Ormianie
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian – m.in. kategorie: księgi metrykalne, książki i artykuły, gazety i czasopisma, archiwum historii mówionej.
Wirtualny świat polskich Ormian
Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach – (m.in. O Ormianach w Polsce; Poszukiwania genealogiczne).
Wiki.Ormianie 
Towarzystwo Kulturalne Ormian
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Polskich Ormian

Polonia
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
baza Polonii
organizacje polonijne

Archeologia

Archeologia
Archeolog.pl –  portal edukacyjny, serwis poświęcony tematyce archeologii Polski i świata.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN – IAiE PAN uczestniczy w projekcie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, gdzie udostępnia kolekcje:
– książek – kolekcja ta zawiera pełne teksty literatury naukowej z XIX i pocz. XX wieku ze zbioru Biblioteki Instytutu
– czasopism – kolekcja zawiera czasopisma wydane przed 1939 r, znajdujące się w zbiorach Biblioteki
– map i atlasów – kolekcja zawiera mapy i atlasy znajdujące się w zbiorach Biblioteki i Archiwum Instytutu
– prac dyplomowych – kolekcja zawiera prace doktorskie, obronione w Instytucie, a nie wydane drukiem
– wydawnictwa Instytutu – kolekcja ta zawiera monografie, prace zbiorowe oraz czasopisma wydane przez IAE
– Archiwum Etnograficzne – kolekcja zawiera materiały dotyczące badań pracowników dawnego Zakładu Etnografii IAE (wybrane materiały) oraz część zbioru „ Fotografia polskiej wsi”
– Archiwum Instytutu – kolekcja ta zawiera materiały archiwalne, zdjęcia i rysunki z badań archeologicznych oraz materiały ze zbiorów kartoteki Zakładu Historii Kultury Materialnej (wybrane materiały).

Cyfrowa wizualizacja dziedzictwa archeologicznego

3D4history – cyfrowe rekonstrukcje, m.in. grodu Bródno Stare w Warszawie

Bibliografie zawartości wybranych czasopism polskich online
Przegląd Archeologiczny
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Studies in Ancient Art And Civilisation
Wiadomości Archeologiczne 

Inne publikacje polskie
Wydawnictwa i publikacje Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Zagraniczne

tDAR – The Digital Archaeological Record

FastiOnline – baza informacji na temat wykopalisk archeologicznych

Archaeology Data Service – Celem Archeology Data Service (ADS) jest gromadzenie, opisywanie, katalogowanie, konserwowanie i zapewnianie wsparcia użytkownikom zasobów cyfrowych tworzonych jako produkt badań archeologicznych. ADS odpowiada również za promowanie standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie tworzenia, opisu, przechowywania i wykorzystania informacji archeologicznych.

Propylaeum – Virtuelle Fachbibliothek Altertumswissenschaften – wirtualny katalog z zakresu m.in. archeologii, egiptologii, starożytności, średniowiecza.
British and Irish Archaeological Bibliography
Archaeology Data Service
Internet archaeology (czasopismo) – zawartość Open Access – University of York.

Starożytność. Antyk

Starożytność, antyk

The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilizations

Propylaeum – Virtuelle Fachbibliothek Altertumswissenschaften – wirtualny katalog z zakresu m.in. archeologii, egiptologii, starożytności, średniowiecza.
Internet Ancient History Sourcebook

Czasopisma w otwartym dostępie (open access) z zakresu starożytności i prehistorii – ok. 1800 tytułów (np. Acta Paleobotanica, Abstracta Iranica, Aegean Archaeology: Studies and Monographs in Mediterranean Archaeology and Civilization (pełne teksty dostępne częściowo), Aegyptiaca. Journal of the History of Reception of Ancient Egypt, Ägyptologie NewsPaper).

EAGLE Portal – wyszukiwarka inskrypcji

Egipt, Bliski Wschód
Egiptologia w Polsce – portal założony i prowadzony przez archeologów z UJ oraz doktorantów w Instytucie Archeologii UJ. Informacje o odkryciach w Egipcie, muzealnictwo egipskie. Bardzo rozbudowane linki dotyczące egiptologii na świecie. Posiada również podręczną encyklopedię egiptologii. Zawiera:
Dobre strony o starożytnym Egipcie
Czasopisma egiptologiczne

Narmer.pl
Duke papyrus Archive – archiwum udostępnia teksty i zdjęcia ponad 1400 papirusów ze starożytnego Egiptu.
APIS – Advanced Papyrological Information System
Institute of Egyptian Art and Archaeology – strona Instytutu Sztuki i Archeologii Egipskiej Uniwersytetu w Memphis. Mapa wykopalisk archeologicznych (teren Egiptu). Fotografie najważniejszych zabytków i ich opis wg listy miejscowości. Interesujące linki do historii i współczesności Egiptu. Wersja językowa angielska.
Online Egyptological Bibliography (wymaga logowania, subskrypcja).
The Theban Mapping Project
linki dot. Doliny Królów
A Bibliography of Theban West Bank Archaeological Sites

Bibliographie Papyrologique en ligne

The Giza Plateau Mapping Project – The Oriental Institute, University of Chicago
The Deir el-Medina Database
Digital Egypt for Universities
The British Museum – czasopisma online
Petrie Museum of Egyptian Archaeology
Trismegistos –  portal zawierający źródła papirologiczne i epigraficzne z obszaru starożytnego Egiptu oraz świata starożytnego (komponent Papyri.info)

Internet African History Sourcebook
ABZU – Electronic Tools and Ancient Near East Archives – przewodnik po materiałach dostępnych w sieci Internet na temat starożytnego Bliskiego Wschodu i Basenu Morza Śródziemnego, dostęp do tekstów w open access.
Encyclopedia Iranica – serwis zawierający informacje nt. cywilizacji starożytnego Iranu.

Grecja, Egea

Archaeology in Greece Online

Ancient Greece – strona The British Museum poświęcona kulturze i historii starożytnej Grecji.

Perseus digital library

Nestor – portal dotyczący rejonu egejskiego

Thesaurus Linguae Grecae

Alpheios – narzędzie można stosować do czytania i uczenia się łaciny, greki oraz języka arabskiego.

Inscriptiones Graecae

Rzym
De Imperatoribus Romanis – encyklopedyczne zestawienie i biogramy władców rzymskich opracowane przez międzynarodowy zespół (Salve Regina University, USA).
Trajan’s Kolumn – baza ponad 500 przedstawień z Kolumny Trajana z opisami.

Hispania Epigraphica – inskrypcje rzymskie z terenów Półwyspu Iberyjskiego
Słownik łaciński

Corpus Inscriptionum Latinarum

Antyk chrześcijański
Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Epigraphic Database Bari – baza inskrypcji chrześcijańskich w Rzymie (III – VIII w. n.e.)

Średniowiecze

Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu (edycja elektroniczna), red. ogólna: T. Jurek.

Medieval History and Historical Sources – wykaz źródeł i opracowań, częściowo teksty dostępne online
Meliton – Mediewistyka literacka online, wykaz linków i odsyłaczy do stron, wyszukiwarek, bibliotek
Mediewistyka.Net
Bibliografie
Słowniki, encyklopedie, leksykony
Mediewistyczne centra zagraniczne
The Labyrinth. Resources for Medieval Studies
Monumenta Germaniae Historica
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – edycja elektroniczna.
Polska Piastów
International Medieval Bibliography
Dokumenty Historyczne Litwy
Irish Script on Screen – zdygitalizowana kolekcja irlandzkich rękopisów znajdujących się w irlandzkich bibliotekach uniwersyteckich, bibliotece narodowej oraz w zbiorach prywatnych
Digital Scriptorium
Internet Medieval History Sourcebook 
Od grodu do zamku – Katalog Śląskich Obiektów Obronnych – efekt kilku lat  pracy naukowców z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, zawiera plany, wizualizacje i przekroje około 200 śląskich średniowiecznych grodzisk, zamków i dworów, których pozostałości w terenie potrafi dziś dostrzec jedynie wprawne oko archeologa.
The Society for medieval Archaeology
European Travel Accounts of the Late Middle Ages
Epigraphica Europea

Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters

Nowożytność

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.
Internet Modern History Sourcebook 
18th Century History – portal historyczny poświęcony różnym aspektom XVIII w.

Lista uczestników powstania 1863 – 1864 r. zesłanych na Zachodnią Syberię (wg materiałów M.S. Anatolewny, Omsk 2005 r., oprac. Elżbieta Sieczkowska i Janusz Stankiewicz).

I wojna światowa

International Encyclopedia of the First World War

Extensive links to online resources covering World War I: photograph and poster archives, maps, descriptions of weapons, biographies, songs, timelines, etc.
The World War I Documents Archive – zawiera źródła pierwotne i wtórne z okresu 1890-1930.
zawiera m.in. dokumenty układów, konwencji
Word War I Postcards – pocztówki z okresu I wojny światowej. Możliwość przeszukiwania wg krajów, w tym zbiór pocztówek polskich
Onwar.com – portal dot. I wojny światowej – zawiera m.in. kategorię militaria.
Chronos – rosyjski portal dot. I wojny światowej.
Gräbersuche online  – wyszukiwarka grobów żołnierzy armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej, w tym Polaków wcielonych w jej szeregi.
Germany, World War I Casualty Lists – Niemcy, Lista poległych w I wojnie światowej – lista po niemiecku.

II wojna światowa

II wojna światowa

Kampania wrześniowa – możliwość przeszukiwania wg kategorii: Bitwy i potyczki; Organizacja wojsk; Uzbrojenie; Biografie.
Word war II Database – możliwość wyszukiwania m.in. wg biografii osób, typów uzbrojenia, miejscowości, zdarzeń.
Documents of World war II 
German Propaganda Archive – niemieckie teksty propagandowe przetłumaczone na język angielski; materiały sprzed 1933 r po rok 1945. Również propaganda marksistowska z okresu 1949-1989.
Gräbersuche online  – wyszukiwarka grobów żołnierzy armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej, w tym Polaków wcielonych w jej szeregi.

Auschwitz-Birkenau – informacja o więźniach.

Bazy Ośrodka „Karta”:
Indeks Represjonowanych – Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR w latach 1939-1956 
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką – w latach 1939-1945 (baza Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”).

polegli1939.pl

Holokaust

Holocaust Encyclopedia

Solidarność. Wydawnictwa niezależne

Solidarność, 1976-1989

Encyklopedia Solidarności – działy: ludzie, regiony, struktury, wydarzenia, prasa niezależna, kalendarium.

Making the History of 1989: The Fall of Comunism in Eastern Europe (George Mason University) – kolekcja materiałów źródłowych, wywiadów, scenariuszy lekcji dotyczących wydarzeń 1989 r. – serwis anglojęzyczny.

Europejskie Centrum Solidarności – prowadzi archiwum, mediatekę i bibliotekę.

Internowani w czasie stanu wojennego 

Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność

Wydawnictwa niezależne

Bibuła. Polskie wydawnictwa niezależne – Zbiory wydawnictw niezależnych (opisy bibliograficzne) z lat 1976-1989.Obejmuje publikacje wydane w Polsce oraz poza jej granicami oraz bibliografię tekstów o „bibule”. Wiele publikacji dotyczy „Solidarności”. Strona Krzysztofa Bronowskiego.

Bibliografia tekstów o bibule (stan na 28.05.2005 r.) –  historia Polski 1976-1989 – spis książek wydanych w Polsce i za granicą oraz antysolidarnościowych.

Muzeum Wolnego Słowa. Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989 – druki zwarte.

Wirtualna Czytelnia Bibuły 

Polskie źródła regionalne

Regionalia. Księgi adresowe

Książnica Podlaska w Białymstoku

Bibliografia Regionalna Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1999-2012

Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku)

Bibliografia Śląska  (Biblioteka Śląska w Katowicach)

Bibliografia regionalna województwa świętokrzyskiego (Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa)

Bibliografia Małopolski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza. R. 4, 1908

Bibliografia Lubelszczyzny  (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie)

Region Łódzki – Bibliografia  (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi)

Bibliografia Powiatu Sądeckiego  (Sądecka Biblioteka Cyfrowa)

Bibliografia Warmii i Mazur  (2003-2004 r.); Biblioteka Uniwersytecka (od 2001 r.)

Bibliografia Województwa Opolskiego (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu)

Bibliografia Regionalna Wielkopolski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia Powiatu Wałbrzyskiego

Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – Archiwa społeczne

Wirtualna Kolekcja Czasopism Regionalnych – z zasobów Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej

Księgi adresowe

Księgi adresowe – Federacja Bibliotek Cyfrowych

Wielka księga adresowa międzywojennego Białegostoku

Mazowsze
Mazowieckie Czasopisma Regionalne – kolekcja mazowieckich czasopism regionalnych na stronie Muzeum Historii Polski, m.in. Almanach Muzealny, Nasze Korzenie, Kronika Zamkowa, Studia Płockie.
Bibliografia historii województwa lubelskiego
Warszawa zapamiętana – wirtualna wycieczkę po dawnej Warszawie, stolica przypomniana we wspomnieniach wybranych z ponad 5 tysięcy relacji i setek archiwalnych zdjęć ze zbiorów Domu Spotkań z Historią oraz Ośrodka Karta.
Cyfrowe Archiwum Woli – wymaga autoryzacji.
Cyfrowa Biblioteka Varsavianów – baza zdigitalizowanych publikacji należąca do Fundacji Warszawa1939.pl

Wielkopolska
Spis zawartości prasy wielkopolskiej
Spis zawartości czasopism wielkopolskich XIX-XXw. (katalog online)
Spis gazet wielkopolskich z okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
„Kronika Wielkopolski” – bibliografia zawartości pisma
Bibliografia Powstania Wielkopolskiego
CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Dokumenty Życia Społecznego w bibliotekach, archiwach, muzeach i innych instytucjach wielkopolskich
Powstanie Wielkopolskie – m.in. kalendarium, zdjęcia archiwalne.

Pomorze
Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku
Bibliografia Pomorza Zachodniego 1945-1972 – w ZBC Pomerania.

Warmia i Mazury
Bibliografia Warmii i Mazur – jest to przedmiotowa bibliografia rejestrująca piśmiennictwo dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego od 2001 roku ( wejście przez katalog Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie).

Śląsk

Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska – Tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.
Śląskie Archiwum Ikonograficzne – tworzone przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, dostępne moduły:
– architektura i jej wyposażenie (siatka topograficzna dotycząca Śląska w granicach historycznych i obszarów ościennych; zespoły urbanistyczne; obiekty architektoniczne, w tym wnętrza, ich wyposażenie, detal architektoniczny; biogramy artystów),
– rękopisy.

Zagraniczne źródła regionalne

Archiwa 
Linki do archiwów różnych krajów

Europa
Portal bibliograficzny do historii Europy środkowo-wschodniej – Herder Institut

Archives Portal Europe

Wielka Brytania
Early English Books online – otwarty dostęp do wydań z okresu 1475-1700
Eighteenth Century Collections Online – XVIII-wieczne wydania brytyjskie
The British National Bibliography – wykaz tytułów książek i czasopism z obszaru Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1950 r.
The National Archives of England
British History Online (BHO) – biblioteka cyfrowa zawierająca źródła z okresu 1300-1800.

Niemcy
German History in Documents and Images – Comprehensive collection of primary source materials documenting Germany’s political, social, and cultural history from 1500 to the present. It comprises original German texts, all of which are accompanied by new English translations, and a wide range of visual imagery.” Project of the German Historical Institute (Deutsches Historisches Institut) in Washington, D.C.

Biographie Portal

Holandia
Historici.nl – holenderski portal historyczny

Rosja

Documentary Photographs of Early Soviet Russia

Ameryka Północna
USA

U.S. History – podręcznik akademicki w otwartym dostępie.
Early American ImprintCollection – dostęp do druków z okresu 1470-1790
American Memory –  – baza materiałów (ponad 7 milionów zdigitalizowanych obiektów oraz 100 kolekcji historycznych) dotyczących historii Stanów Zjednoczonych Ameryki prowadzona przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie.
A Chronology of US Historical Documents – baza tekstów historycznych, tłumaczenia na wiele języków, także na polski.
Chronicling America. Historic American Newspapers – baza Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie zawierająca zdigitalizowane historyczne gazety amerykańskie z okresu 1836-1922.
David Rumsey Map Collection –  zbiór 67000 cyfrowych map całego świata od XVI do XXI w., atlasy i globusy historyczne; możliwość wyszukiwania tematycznego.
Documenting the American South – strona prowadzona przez University of North Carolina at Chapel Hill; kolekcja źródeł pierwotnych (pełne teksty) dotyczących historii, kultury i literatury południa USA.
Online Archive of California
Early Americas Digital Archive –  kolekcja tekstów dotycząca historii Ameryk od 1492 do 1820 r. Strona prowadzona przez Maryland Institute for Technology in the Humanities (MITH) na Uniwersytecie Maryland.
Early Canadiana Online – zbiór tekstów I dokumentów dotyczących historii Kanady.
Library of Congress Digital Collections – zdigitalizowane zbiory Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.
Understanding 9/11 Television News Archive – archiwum Biblioteka wiadomości dotyczących wydarzeń z 11 września 2001 w oczach amerykańskich i międzynarodowych mediów. Archiwum powstało w 2007 roku dzięki współpracy Archive.org oraz Uniwersytetu Nowego York. Archiwum może stanowić zasób dla naukowców, dziennikarzy i edukatorów. Przedstawia jeden tydzień audycji informacyjnych przydatnych dla nauki, badań i analiz. Domena publiczna.
Theodore Roosvelt Center (Dickinson State University) – zawiera m.in.: bibliotekę cyfrową.

Ameryka Środkowa

Bibliografia Mesoamericana

Ameryka Południowa
Boliwia
Boliwia – archiwa
Bibliografia Boliviana

Argentyna
Sistema Nacional de Repositorios Digitales 
SIUBDU – katalog 108 bibliotek krajowych
CAICYT – katalog wydawnictw seryjnych
SEDICI – repozytorium Universytetu La Plata

Azja
The Digital South Asia Library
Linki do stron internetowych dotyczących krajów Azji Środkowej
Historia Azji – baza linków
East Asian History Sourcebook
Cambodian Genocide Program – strona Yale University zawierająca fotografie, biografie, mapy I inne rodzaje dokumentów dotyczących reżimu Czerwonych Khmerów w okresie rządów Pol Pota między 1975 a 1979 r.
Vietnam War Bibliography – strona Edwina E. Moïse
Korean History: A Bibliography
National Digital Library of India
GandhiServe Foundation – Mahatma Gandhi research and Media Service  Zawiera m.in.:
About Gandhi – materiały archiwalne do czytania, słuchania oraz wideo.
Collected Works of Mahatma Gandhi Online


Afryka
Internet African History Sourcebook
African History 

African Journals Online


Australia, obszar Pacyfiku, Karaiby

Historia i kultura Australii
Historia i Kultura Karaibów

Wojskowość. Fortyfikacje

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bibliografia fortyfikacji (autor: Tomasz Iwaszkiewicz) 

Wojskowa Biblioteka Cyfrowa 

Portal Historyczno – Wojskowy

Historia Wojskowa – portal historyczno-wojskowy – m.in. artykuły i rozprawy naukowe.

Kampania wrześniowa – możliwość przeszukiwania wg kategorii: Bitwy i potyczki; Organizacja wojsk; Uzbrojenie; Biografie.

Dobroni.pl – portal historii ożywionej (portal historyczny, broń, rekonstrukcje historyczne bitew).

Obozy wojenne, jenieckie, internowanych

Wykaz imienny Polek więźniarek obozu w Ravensbruck 

Więźniowie „Pawiaka” 1939-1944

Charków, Katyń, Miednoje, Twer …  – Lista osób zamordowanych w Katyniu, Miednoje i w Charkowie mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie, odczytana w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9 -10 listopada 2007 r.

Powstańcze Biogramy (Muzeum Powstania Warszawskiego) 

Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI 

Żołnierze i działacze konspiracji niepodległościowej oraz skazani z powodów politycznych – więzieni w Centralnym Więzieniu Karnym we Wronkach i Rawiczu i ZK Poznań 1945-1956 (oprac. Tadeusz Łaszczewski).

Muzealnictwo. Dziedzictwo kulturowe

Muzealnictwo

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
baza muzeów
rejestry muzeów prowadzone przez MKiDN (w tym muzea państwowe, samorządowe, kościelne, prowadzone przez osoby fizyczne).

ICOM – The International Council of Museums 

Virtual Library Museen – – informacje dotyczące muzeów z obszaru niemieckojęzycznego.

Dziedzictwo kulturowe

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja

Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich – strona Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Archiwa. Archiwa historii mówionej

Archiwa krajowe

Polskie Archiwa Państwowe: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
Trzy archiwa o charakterze centralnym:
Archiwum Główne Akt Dawnych –  – dokumenty wytworzone do 1918 r.
Archiwum Akt Nowych –  dokumenty wytworzone po 1918 r.
Narodowe Archiwum Cyfrowe – powstało w 2008 r. z przekształconego Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (powstałe w 1955 r., zawierające foto- i fonografie od początków XX w.).
Lista 30 polskich archiwów państwowych z oddziałami i ekspozyturami
Spuścizna – Archiwa Krakowskie (baza archiwów osobistych ludzi nauki i kultury, zdeponowanych w Archiwum UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Archiwum Państwowym w Krakowie).
Archiwa kościelne – wykaz linków na stronie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Centralne Archiwum Wojskowe
Polskie standardy i normy archiwalne
Archiwa Przełomu 1989-1991
Archiwa Transformacji ’89
Muzea, Archiwa, Biblioteki Polskie na Zachodzie, m.in.:
Studium Polski Podziemnej – Archiwum AK w Londynie
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Solurze, Szwajcaria
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Archiwistyka społeczna

archiwa .org – Portal archiwistyki społecznej
Katarzyna Ziętal, Archiwistyka społeczna – podręcznik
Baza archiwów społecznych
Mapa Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej

Serwisy i portale archiwistyczne

Arch Net – Naukowy Portal Archiwalny
Serwis Szukajwarchiwach.pl –  – strona zawiera informacje o zasobie i skany materiałów z kilku polskich archiwów: Archiwum Państwowego w Lublinie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Chełmie, Kraśniku, Radzyniu Podlaskim oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu wraz z oddziałami zamiejscowymi w Gnieźnie, Koninie, Pile.
IFAR – Internetowe Forum Archiwalne
archiwistyka.pl – serwis branżowy

Archiwa historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią

Archiwum Historii Mówionej Górnego Śląska

Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – wspomnienia o Lublinie i Lubelszczyźnie

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość. Centrum Historii Zajezdnia – historia i dziedzictwo kulturowe ziem zachodnich

Pamięć Bydgoszczan. Archiwum Historii Mówionej

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

Archiwa zagraniczne

Centrum informacji archiwalnej PIASA  – wykaz zasobów archiwalnych Polish Institute of Arts and Science of America w Nowym Jorku.
Linki do archiwów różnych krajów 

Wielka Brytania
The National Archives – Brytyjskie Archiwum Narodowe
UK Web Archive

Niemcy
Das Bundesarchiv
BAM-Portal – portal bibliotek, archiwów i muzeów w Niemczech.

Czechy
Archiwa w Republice Czeskiej

USA
Presidential Libraries and Museums
Our Documents: 100 Milestone Documents from the National Archives
The National Archives and Records Administration

Mapy

Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej

Archiwum Map Zachodniej Polski

Archiwalne Mapy Pomorza Gdańskiego

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (wyd. IV, ok. 1863 r.) – z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. W 2017 r. została poddana pełnej konserwacji i digitalizacji. Uznawana za najwybitniejsze dzieło polskiej kartografii XIX w., jest wspaniałym i bogatym w informacje źródłem do badań historii ziem polskich w okresie rozbiorów.

Old Maps Online – historyczne mapy z całego świata

Kartenmeister

MAPA – cyfrowy atlas Ukrainy

Varia

Onomastyka – opracowania nt. nazewnictwa geograficznego, nazwisk, typów form.
Onomastica – pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym.
Onomastyka Slavogermanica
Poradnik Językowy – dostęp płatny.

Fotografia
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Archiwum Fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

Emblematyka

Emblematica online

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).