Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 r. będzie działał program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Program ma dwie części: A i B.

Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021.

Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access.
Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.

Strona polska ma możliwość dalszej selekcji czasopism do programów A i B. MNiSW przygotuje taką selekcję na rok 2020, natomiast do końca roku 2019 selekcji nie będzie. W konsekwencji 2 września zostaje uruchomiony tylko program A, w ramach którego będą mogły być publikowane artykuły we wszystkich 1777 czasopismach z listy Elsevier na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
W roku 2019 program A działa do momentu wyczerpania się puli 500 artykułów. W momencie wyczerpania się programu A przed końcem roku 2019, zostanie automatycznie uruchomiony program B. Artykuły zgłoszone do programu A lub B w roku 2019 będą weryfikowane przez ICM.
Sposób działania programów A i B od stycznia 2020 będzie zależał do selekcji czasopism, którą ma przygotować MNiSW.
Uniwersytet Warszawski nie zdecydował się na razie na udział w programie B.

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Program obejmuje artykuły wysłane do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019 r., kiedy została podpisana nowa umowa licencyjna, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 r. zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora.
Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.

Szczegóły programu

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).