Nowe Repozytorium Instytucjonalne UW

Logo repozytorium instytucjonalnego UW

1 marca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a firmą PCG Academia na wykonanie aktualizacji oprogramowania DSpace dla Repozytorium Instytucjonalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Repozytorium publikacji naukowych ma powstać do końca 2023 r. i będzie oparte o najnowszą wersję oprogramowania DSpace 7.

Repozytorium Instytucjonalne Uniwersytetu Warszawskiego (ReIN UW) zastąpi dotychczasowe Repozytorium UW, przechowujące jedynie doktoraty. ReIN UW będzie gromadziło, archiwizowało i udostępniało bogaty dorobek naukowy naszej Uczelni (pełne teksty i dane bibliograficzne). Znajdą się w nim artykuły, monografie, rozdziały, wydawnictwa konferencyjne, doktoraty, prace dyplomowe, raporty i materiały dydaktyczne. Planowane jest połączenie Repozytorium z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami informatycznymi działającymi na UW (m. in. USOS, APD, Platformą Zarządzania Wiedzą UW – Jaskier oraz z PBN i POL-on za pośrednictwem systemu ScienceCloud). Dzięki temu raz wpisane dane o dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów UW będą mogły być migrowane do innych systemów (w tym ministerialnych), a raporty na temat aktywności publikacyjnej Uniwersytetu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Utworzenie instytucjonalnego repozytorium jest zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki) z 2015 r. zawartymi w dokumencie Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.  Otwarty dostęp do publikacji i otwarta nauka zyskują coraz większe znaczenie we współczesnej komunikacji naukowej, zwłaszcza w sytuacji stale rosnących cen dostępu do komercyjnych baz elektronicznych udostępniających publikacje naukowe finansowane przecież ze środków publicznych. Zapewnienie otwartego dostępu do publikacji to także coraz częściej wymóg krajowych i europejskich grantodawców.

Repozytorium Instytucjonalne UW będzie prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Wykonawca aktualizacji został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego, a samo stworzenie nowego Repozytorium jest finansowane ze środków pochodzących z Programu IDUB, Działanie V.3.3 Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego  w powiązaniu z Działaniem V.1.1 Opracowanie i wdrożenie platformy zarządzania wiedzą, zintegrowanej z istniejącymi systemami IT na uczelni.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).