Kolekcja Lemkinowska w BUW

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie otrzymała od Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, przy wsparciu zewnętrznych mecenasów,  kolekcję publikacji, zawierającą zarówno klasyczne, jak i najnowsze monografie w obszarze definiowanym na Zachodzie jako „genocide studies” – studia nad ludobójstwem.

Pozycje składające się na Kolekcję Lemkinowską są oznaczone specjalnym stemplem.

Publikacje z tego zbioru są dostępne od 22 czerwca br. na wyróżnionych regałach na II piętrze BUW, na lewo od tronu papieskiego.

Zapraszamy do korzystania!

czytaj więcej ...

Na rok 2018 przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też 70-lecie uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 1948 r.
Ludobójstwo (ang. genocide) – to jedno z najmroczniejszych zjawisk w historii człowieka, nazwane i napiętnowane dopiero w XX wieku przez polskiego prawnika, stanowi wciąż jedno z głównych wyzwań cywilizacyjnych.
Twórcą tego powszechnie dziś znanego na całym świecie pojęcia, a także głównym autorem projektu konwencji był polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin (1900-1959), uczeń profesora Juliusza Makarewicza („ojca” polskiego kodeksu karnego) na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, sześciokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.
Był tytanem pracy – pisał, przekonywał, doradzał, a wreszcie osobiście zabiegał o ratyfikację Konwencji wśród dyplomatów, prezydentów, koronowanych głów.

Warto zauważyć, że Konwencja, której współautorem był Polak, została przyjęta przez ONZ w grudniu 1948 roku, dzień przed Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Te dwa akty prawne stanowią fundamenty współczesnego prawa i ładu międzynarodowego, budowanego na powszechnym uznaniu praw człowieka i wspólnot ludzkich jako wartości uniwersalnych dla społeczności i państw całego świata.
Niezwykła biografia i dorobek Lemkina są dziś powszechnie znane w środowiskach naukowych wielu dziedzin na wszystkich kontynentach – a samo pojęcie ludobójstwa doczekało się dziesiątek interpretacji i wykładni wśród filozofów, prawników, historyków, socjologów i psychologów.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).