Zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Załącznik do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ZASADY WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ W WARSZAWIE

 1. Czytniki e-książek wraz z umieszczonymi na nich publikacjami i materiałami wybranymi z oferty firmy Amazon wypożyczane są w Wypożyczalni Miejscowej BUW wyłącznie posiadaczom ważnej karty bibliotecznej uprawniającej do wypożyczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 2. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytnika e-książek, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi zasadami i zaakceptowania zawartych w nich warunków.
 3. Okres wypożyczenia czytnika wynosi 30 dni. Czytelnikowi przysługuje prawo do trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu, każdorazowo na kolejne 30 dni liczone od dnia wykonania prolongaty, pod warunkiem, że:
  1) czytnik nie został zarezerwowany przez innego czytelnika;
  2) konto biblioteczne nie jest obciążone żadnymi zaległościami wobec BUW lub bibliotek wydziałowych.
 4. Czytelnik może posiadać na swoim koncie tylko jeden czytnik e-książek. Wypożyczenie czytnika nie pomniejsza przysługujących czytelnikowi limitów wypożyczania zbiorów BUW.
 5. Każdy czytnik wyposażony jest dodatkowo w przewód USB, pokrowiec ochronny i instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu technicznego oraz kompletności wyposażenia. Dokonując wypożyczenia czytelnik potwierdza, że otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia czytnika nieujawnione przy wypożyczeniu, a stwierdzone przy jego zwrocie.
 6. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien sprawdzić dostępność czytnika w katalogu online bibliotek UW (pomoce dot. sprawdzania i rezerwacji czytników w zakładce Kindloteka).
 7. Czytniki można rezerwować. Urządzenie czeka na odbiór pięć dni liczonych od daty wysłania czytelnikowi pocztą elektroniczną stosownego powiadomienia. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:
  1) brak zaległości na koncie bibliotecznym;
  2) ważna karta biblioteczna.
 8. Biblioteka Uniwersytecka oferuje czytelnikom dostęp do wybranych tytułów z oferty firmy Amazon, z których można korzystać w ramach licencji.
 9. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika e-książek, a także publikacji i materiałów umieszczonych na nim samodzielnie lub przez BUW, tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi licencjami oraz regulacjami prawnymi.
 10. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-książek niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszych Zasad, Biblioteka będzie mogła zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Czytelnika.
 11. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika e-książek i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 12. Czytelnik jest zobowiązany przed zwrotem czytnika usunąć wszelkie wgrane publikacje i materiały, które zostały zapisane w pamięci urządzenia w czasie jego użytkowania. Czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z przynajmniej do połowy naładowaną baterią, kompletnym wyposażeniem dodatkowym, o którym mowa w pkt 5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, pracownik Wypożyczalni Miejscowej może odmówić przyjęcia zwrotu czytnika.
 13. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie. Zwrot urządzenia po wyznaczonym terminie pociąga za sobą naliczenie opłaty za przetrzymanie czytnika (wysokość opłat określona jest w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Tabela 5. Opłaty o charakterze sankcyjnym) oraz zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni Miejscowej i Czytelni Ogólnej do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Biblioteka ponadto zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej oraz występowania o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Długów.
 14. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za zagubienie czytnika i zobowiązany jest do jego odkupienia (ten sam model lub nowszy) we własnym zakresie.
 15. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wyłącznie wyposażenia dodatkowego czytnika, czytelnik wpłaca na rzecz Biblioteki ekwiwalent. Wysokość opłat określona jest w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Tabela 5. Opłaty o charakterze sankcyjnym.
 16. W przypadku stwierdzenia przy zwrocie w Wypożyczalni Miejscowej uszkodzenia czytnika, czytelnik pokrywa koszty jego naprawy, a w przypadku gdy przekraczają one wartość urządzenia, odkupuje nowy czytnik.
 17. Zwroty czytników przyjmowane są wyłącznie w Wypożyczalni Miejscowej BUW w godzinach jej otwarcia.
 18. Naruszenie niniejszych zasad powoduje czasowe pozbawienie uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej, o których mowa w Regulaminie Udostępniania Zbiorów BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).