Zasady korzystania z komputerów w BUW

 1. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają osoby korzystające z zasobów i usług elektronicznych BUW w celach związanych z nauką i kształceniem na poziomie akademickim.
 2. Aby uzyskać dostęp do internetu na komputerach BUW oraz komputerach przenośnych poprzez sieć przewodową (w wyznaczonej strefie na I piętrze) i bezprzewodową (na całym obszarze wolnego dostępu), należy:
  1. posiadać ważne konto biblioteczne,
  2. dokonać uwierzytelnienia, to jest wpisać w trakcie logowania numer własnej ważnej karty bibliotecznej i hasło.
 3. Czas pracy na należących do BUW komputerach z dostępem do internetu jest ograniczony do 3 godz. dziennie*, przy czym istnieje możliwość przedłużenia go o kolejne pełne godziny w tym samym dniu, jeśli internet wykorzystywany będzie do celów naukowych lub dydaktyczno-edukacyjnych. Procedura przedłużenia czasu korzystania z internetu dokonywana jest przez pracowników BUW w Informatorium na podstawie numeru karty bibliotecznej Użytkownika.
 4. Prawo do pracy na specjalnie wyposażonych komputerach BUW, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przysługuje po uzyskaniu upoważnienia wystawionego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
 5. Pracownicy BUW nie są zobowiązani do konfigurowania komputerów przenośnych Użytkowników w celu uzyskania dostępu do internetu.
 6. Korzystającym z komputerów w BUW nie wolno:
  1. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
  2. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych;
  3. podejmować działań mających na celu ominięcie ograniczeń czasowych w dostępie do internetu;
  4. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Korzystający;
  5. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
  6. masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
  7. rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników internetu;
  8. prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową BUW;
  9. udostępniać łącza internetowego osobom trzecim.
 7. Korzystanie z dostępu do internetu odbywa się na wyłączne ryzyko Korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie;
  2. skutki wynikające z używania konta przez osoby trzecie (przekazanie hasła, niewylogowanie się po zakończeniu pracy).
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Korzystającego niniejszych zasad lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci internet, BUW ma prawo do:
  1. żądania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego oraz podjęcia dalszych działań zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów BUW;
  2. czasowego lub trwałego pozbawienia możliwości korzystania z dostępu do internetu;
  3. żądania od Korzystającego wyrównania szkody, jeśli taką BUW poniósł wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.
 9. Sankcje wymienione w pkt. 8 nie wykluczają się wzajemnie, a niniejsze Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie nie zastępują i nie wykluczają możliwości stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

* Od 2019 r. zrezygnowano z limitowania czasu dostępu do Internetu.

Niniejsze Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, w którym traci moc Zarządzenie nr 1/2006 Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie zasad obowiązujących użytkowników korzystających z komputerów w BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).