Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

I. Postanowienia ogólne

 1. Kabiny pracy indywidualnej (kabiny studenckie) są przeznaczone wyłącznie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego; mieszczą się w Wolnym Dostępie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na poziomie II.
 2. Wybrane kabiny są udostępniane jednodniowo, pozostałe są udostępniane na okres czternastu dni (kabiny czternastodniowe).
 3. Do użytkowania kabin studenckich uprawnieni są wyłącznie studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w UW oraz słuchacze studiów podyplomowych UW, zwani ogólnie Użytkownikami, pod warunkiem posiadania ważnego konta bibliotecznego BUW oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 4. Obsługę kabin studenckich, to jest wydawanie kluczy i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach, prowadzi Informatorium BUW.

II. Zamawianie, rezerwowanie, rezygnacja z kabin

 1. Zamawianie i  rezerwowanie dotyczy kabin udostępnianych na czternaście dni.
 2. Kabin jednodniowych nie zamawia się – są one udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszemu uprawnionemu do tego Użytkownikowi, który danego dnia zgłosi taką potrzebę w Informatorium. Kabiny jednodniowe nie podlegają również rezerwacji.
 3. Zamawianie (dotyczy kabin wolnych), rezerwowanie (dotyczy kabin zajętych) oraz prolongatę terminu zwrotu klucza do kabiny czternastodniowej uprawniony Użytkownik wykonuje samodzielnie w katalogu online bibliotek UW po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne.
 4. Użytkownik może wypożyczyć tylko jeden klucz do kabiny studenckiej.
 5. Dopuszczalne jest rezerwowanie wszystkich aktualnie zajętych kabin czternastodniowych.
 6. Po odbiór klucza do kabiny czternastodniowej należy zgłosić się do Informatorium w ciągu 3 dni:
  a. od daty złożenia zamówienia w Katalogu online bibliotek UW – w przypadku kabin dostępnych,
  b. od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza – w przypadku kabin zarezerwowanych. Data wygaśnięcia rezerwacji kabiny znajduje się na koncie czytelnika w zakładce „Zamówienia” (status: dostępne do odbioru).
 7. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania kabiny czternastodniowej.

III. Wypożyczanie, prolongowanie i zwrot klucza do kabiny 

 1. Klucze do kabiny wypożyczane są w godzinach pracy Informatorium po okazaniu przez Użytkownika karty bibliotecznej BUW. Wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym Użytkownika.
 2. Z kabin jednodniowych można korzystać wyłącznie danego dnia, w czasie godzin pracy Informatorium (godziny pracy agend BUW dostępne są na stronie buw.uw.edu.pl).
 3. Termin zwrotu klucza do kabiny czternastodniowej może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 14 dni roboczych liczonych od dnia wykonania prolongaty, pod warunkiem, że:
  1. nie ma rezerwacji złożonych przez innych Użytkowników na tę kabinę;
  2. nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki, która znajduje się na koncie bibliotecznym Użytkownika;
  3. nie upłynął termin ważności konta;
  4. nie ma zaległych opłat na koncie bibliotecznym Użytkownika.
 4. Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.
 5. Klucz do kabiny przez cały okres korzystania z niej pozostaje w dyspozycji Użytkownika, któremu został wypożyczony. Klucza nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 6. Klucz należy zwrócić najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem Informatorium.
 7. Przed zwrotem klucza Użytkownik jest zobowiązany do zabrania wszystkich materiałów oraz rzeczy osobistych, które znajdowały się w kabinie w czasie jej użytkowania.
 8. W przypadku niezwrócenia klucza do kabiny w okresie 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu jego zwrotu, BUW zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia kabiny oraz usunięcia z niej rzeczy, które nie stanowią wyposażenia kabiny. Pozostawione w kabinie rzeczy osobiste zostaną zdeponowane w Oddziale Administracyjnym BUW, a książki i czasopisma BUW włączone do zbiorów.
 9. Użytkownik będzie poinformowany pocztą elektroniczną o opróżnieniu kabiny. Po upływie 14 dni od wysłania informacji rzeczy osobiste nieodebrane z Oddziału Adminsitracyjnego będą przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 10. Niezwrócenie klucza w terminie powoduje zablokowanie konta bibliotecznego Użytkownika. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do kabiny użytkownik zostanie obciążony opłatą, której wysokość została określona w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

IV. Użytkowanie kabiny

 1. W kabinie studenckiej może przebywac tylko Użytkownik, któremu został wypożyczony klucz do kabiny.
 2. Wszystkie kabiny studenckie są wyposażone w stanowisko do pracy (biurko, lampa i krzesło). Zabronione jest wnoszenie do kabin pracy indwywidualnej innego wyposażenia należącego do BUW.
 3. Użtkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia niedziałającego lub uszkodzonego wyposażenia kabiny pracownikowi Informatorium.
 4. W kabinach studenckich można korzystać z:
  1. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone, z tym zastrzeżeniem, że po zakończeniu użytkowania kabiny Uzytkownik jest zobowiązany do ich odłożenia na wózki biblioteczne;
  2. książek wcześniej wypożyczonych przez Użytkownika;
  3. materiałów własnych z możliwością ich pozostawienia na noc w kabinie czternastodniowej;
  4. sprzętu technicznego, którego użytkowanie dopuszczone jest Regulaminem udostępniania zbiorów BUW lub przepisami porządkowymi obowiązującymi w BUW.
   Do kabin studenckiej nie można przenosić materiałów bibliotecznych, które wcześniej zostały udostępnione prezencyjnie w Czytelni Ogólnej BUW.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania porządku w kabinie, a także do zamykania kabiny każdorazowo, gdy ją opuszcza. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie.
 6. BUW nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kabinie rzeczy osobiste.
 7. BUW zastrzega sobie prawo do kontroli kabiny udostępnionej Użytkownikowi.

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz Przepisów porządkowych BUW.
 2. Skargi i wnioski należy zgłaszać w Informatorium BUW.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

23 stycznia 2024 r.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).