Regulamin korzystania z książkomatu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

 1. Regulamin określa warunki korzystania z książkomatu, będącego własnością Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zwanej dalej BUW.
 2. Z książkomatu mogą korzystać użytkownicy, którzy:
  1. mają ważną kartę biblioteczną z odpowiednim terminem ważności (nie krótszym, niż systemowo wyznaczany termin zwrotu zamówionej książki),
  2. nie mają zobowiązań wobec BUW ani wobec pozostałych bibliotek SBI UW (kary, przetrzymanie wypożyczonych książek ponad wyznaczony termin, blokada konta),
  3. mają uprawnienia do wypożyczeń poza BUW (par. 6 Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie),
  4. mają odpowiednią liczbę wolnych miejsc na swoim koncie bibliotecznym (nie mniejszą niż liczba zamówionych do książkomatu egzemplarzy).
 3. Do książkomatu realizowane są wyłącznie zamówienia na książki z Katalogu Bibliotek UW z lokalizacją BUW Magazyn, mające status „Dostępny”.
 4. Do książkomatu nie są realizowane:
  • rezerwacje na egzemplarze wypożyczone,
  • zamówienia na CD-ROMy, na książki z bibliotek wydziałowych i z Cyfrowych Katalogów Kartkowych.
 5. Zamówione materiały są przekazywane do skrytek książkomatu w godzinach pracy agend BUW, nie częściej niż 3 razy dziennie.
 6. Zamówienie może być umieszczone w jednej lub kilku skrytkach książkomatu.
 7. Zamówienie jest gotowe do odbioru z książkomatu, gdy na koncie czytelnika status zamawianych egzemplarzy zmieni się na „Dostępne do odbioru” a użytkownik otrzyma e-mail z informacją o możliwości odebrania zamówionych egzemplarzy; informacje rozsyłane są 3 razy dziennie.
 8. Materiały zamówione do książkomatu czekają na odbiór zgodnie z terminem wskazanym w e-mailu (3 dni), po jego upłynięciu zamówienie jest automatycznie anulowane, a zamówione materiały wracają do magazynu.
 9. W przypadku braku wolnych skrytek w książkomacie zamówione książki są przekazywane do Wypożyczalni BUW.
 10. Do odebrania zamówionych materiałów z książkomatu niezbędne jest zalogowanie za pomocą karty bibliotecznej i hasła przypisanego do konta bibliotecznego.
 11. W przypadku zamówienia zdeponowanego w kilku skrytkach użytkownik może wybrać skrytki, które chce otworzyć.
 12. W momencie odbierania zamówionych egzemplarzy ze skrytki są one rejestrowane na koncie bibliotecznym jako wypożyczone.
 13. Otwarcie skrytki nie jest możliwe, jeżeli w momencie odbierania zamówionych książek:
  1. konto biblioteczne jest nieważne,
  2. termin ważności konta bibliotecznego jest krótszy niż byłby termin zwrotu zamówionej książki,
  3. konto biblioteczne jest zablokowane (kary, przetrzymanie wypożyczonych książek ponad wyznaczony termin itd.),
  4. liczba książek znajdujących się w skrytce przekracza liczbę wolnych miejsc na koncie bibliotecznym. Uwaga! Próba odebrania książek spowoduje zablokowanie skrytki, jednak system na koncie bibliotecznym zarejestruje wypożyczenie egzemplarzy zgodnie z wolną na koncie liczbą miejsc. Książki pozostaną w książkomacie do czasu rutynowego przeglądu skrytek książkomatu.
 14. Po przedłużeniu ważności konta bibliotecznego i/lub po uregulowaniu zobowiązań wobec BUW lub innych bibliotek SBI UW użytkownik może otworzyć skrytkę z zamówionymi książkami. Zwrot książek nie spowoduje odblokowania skrytki w sytuacji opisanej w pkt. 13, lit. b, d.
 15. Książkomat nie obsługuje zwrotów. Książki wypożyczone w książkomacie można oddać w trezorze, selfczeku lub w Wypożyczalni BUW.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).