Polecane narzędzia

Portale internetowe

BADANIA.NET – strona gromadzi autorskie streszczenia najnowszych doniesień z badań naukowych publikowanych w prestiżowych przeglądach naukowych.

Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny podejmujący problematykę badań naukowych i szkolnictwa wyższego. Dostęp do pełnych tekstów numerów archiwalnych oraz spisy treści i fragmenty artykułów trzech ostatnich numerów.

Inventorum – platforma stanowi bazę innowacji, projektów, innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz ekspertów i konferencji. Projekt OPI i Akademii Leona Koźmińskiego.

KOPIPOL – Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych. Zarządza systemem repartycji indywidualnej (wynagrodzeń), czyli dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych i technicznych.

Nauka i Postęp – celem wortalu jest prezentacja aktualności ze świata nauki oraz B+R, publikacja newsów i felietonów oraz ciekawostek z zakresu najnowszych osiągnięć naukowych. Na wortalu publikowane są oryginalne materiały.

Nauka w Polsce – serwis PAP poświęcony polskiej nauce.

Nauka – kwartalnik Polskiej Akademii Nauk. Dostępne pełne teksty numeru bieżącego oraz numerów archiwalnych.

Obywatele Nauki – ruch społeczny środowiska pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze.

Polska Akademia Nauk – serwis promujący zarówno działalność PAN, jak i polskiej nauki w ogóle.

Polska Akademia Umiejętności – stowarzyszenie pełni rolę ważnego forum opiniotwórczego w zakresie nauki.

Warsztat Badacza – blog Emanuela Kulczyckiego – specjalisty teorii komunikacji.

Bazy danych

POL-on– repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, z których część udostępnia publicznie. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów. Jest największym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych.

W ramach POL-onu działa między innymi:

POL-on – System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – gromadzi dane o nauce i szkolnictwie wyższym, z których część udostępnia publicznie. Zawiera dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, które mają być publicznie dostępne w myśl ustaw i rozporządzeń MNiSW: rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych. Wymaga autoryzowanego dostępu.

Polska Bibliografia Naukowa PBN – portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców.

Radon – źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, pochodzących z zaufanych źródeł. Dane pochodzą z systemu POL-on oraz innych systemów źródłowych systemu RAD-on. Można je przeglądać, korzystając z filtrów, a także pobierać w formacie PDF, XLSX lub CSV.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy –prowadzi badania dotyczące instytucji naukowych w Polsce, jest również odpowiedzialny za systemy informatyczne wspierające naukę polską, w tym POL-on, Nauka Polska. Dodatkowo OPI oferuje szereg usług dla biznesu mających na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym a organizatorami przedsięwzięć biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach i wymagających wsparcia w postaci profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego.

Bazy OPI:

Nauka Polska – najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.  Nauka Polska to:

  • Instytucje naukowe
  • Ludzie nauki
  • Prace badawcze
  • Konferencje, targi i wystawy

Baza Wiedzy o Potencjalnych Recenzentach – system wspomagania wyboru recenzentów. System udostępnia: ranking recenzentów, analizę dokumentu, bazy danych.

Baza Aparatury Badawczej – ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników, zarówno w sektorze naukowym, jak i przemysłowym.

Kariera, rozwój naukowy

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej odpowiedzialny za opiniowanie kandydatów na stopnie naukowe w Polsce.

Euraxess – sieć udziela bezpłatnie praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) – pozarządowa instytucja typu non profit realizująca misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – misją centrum jest wspieranie polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przy wykorzystywaniu rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza wspierająca działalność naukową w zakresie badań podstawowych, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Portale społecznościowe

Academia.edu – popularny serwis społecznościowy dla naukowców służący jako otwarte repozytorium publikacji naukowych. Dostęp do plików nie wymaga zgody autora publikacji.

Figshare – otwarte repozytorium umożliwiające użytkownikom przesyłanie dowolnego formatu pliku, od rysunku do prezentacji. Repozytorium umożliwia udostępnionym publicznie pracom automatyczne nadanie numeru DOI, co zwiększa ich cytowalność.

Google Scholar Citations – konto umożliwia automatyczne zliczanie bibliometrycznych wskaźników, np. cytowań, na wspomnianym portalu. Konto połączone jest z podstawowym kontem Google.

ORCID – Open Researcher and Contributor ID służy identyfikacji naukowca w zasobach elektronicznych. Identyfikator ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza.

Researchgate.net – bezpłatny, międzynarodowy portal społecznościowy dla naukowców wszystkich dyscyplin. Dostęp do plików wymaga zgody autora publikacji.

ResearcherID – połączona z Web of Science otwarta platforma dla naukowców. Użytkownik otrzymuje indywidualny numer – identyfikator umożliwiający badaczom identyfikację w zasobach Web of Science.

Przydatne narzędzia

Asana – darmowa aplikacja do zarządzania projektami, grantami i zespołami.

Google Scholar Button – rozszerzenie dodaje w przeglądarce przycisk ułatwiający dostęp do Google Scholar z dowolnej strony internetowej, dzięki czemu można odszukać pełny tekst na stronie internetowej lub w bibliotece uniwersyteckiej.

Readcube – aplikacja łącząca w sobie czytnik PDF, menadżer cytowań oaz wyszukiwarkę publikacji. Aplikacja dodatkowo rekomenduje publikacje w oparciu o preferencje użytkownika.

Web of Science Search Extension – rozszerzenie do Chrome umożliwiające przeglądanie baz Web of Science z poziomu przeglądarki.

Opracowała: Maja Bogajczyk
wrzesień 2018

 

Zobacz jeszcze Narzędzia wyszukiwania

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).