Konserwacja obiektów

Wiele cennych obiektów przechowywanych w gabinetach zbiorów specjalnych (z kolekcji artystycznych, historycznych i specjalnych) wymaga zabezpieczenia i konserwacji. BUW nie ma wystarczających funduszy na przywrócenie ich do stanu świetności, do stanu, w którym moglibyśmy udostępniać je zainteresowanym czytelnikom (m.in. do badań naukowych), prezentować na wystawach w kraju i za granicą. Napraw wymagają zarówno XVI-wieczne książki, ryciny, mapy, globusy, druki muzyczne i rękopisy z XVII i XVIII wieku, jak również plakaty i afisze z początku XX wieku. Zwracamy się do osób i firm, które chciałyby wspomóc finansowo konserwację wybranych obiektów. Koszt konserwacji zależy od typu obiektu – od 300 zł w przypadku XX-wiecznych plakatów do nawet 30 tys. za konserwację starych druków. Proponujemy Państwu również opiekę nad wybranym obiektem/zespołem obiektów ze zbiorów specjalnych w zakresie zmikrofilmowania, digitalizacji, opracowania naukowego.

Szczegółowe opisy obiektów wymagających konserwacji prezentujemy poniżej.

W zamian za sfinansowanie lub partycypację w kosztach konserwacji obiektów ze zbiorów specjalnych BUW proponujemy tytuł mecenasa, sponsora lub darczyńcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Naszym partnerom oprócz standardowego pakietu sponsorskiego oferujemy:

  • wpływ na działania i projekty wystawiennicze,
  • udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się w sali wystawowej oraz innych wybranych imprezach w przestrzeni Biblioteki,
  • możliwość organizacji własnych projektów w Bibliotece (w zakresie niekolidującym z jej regulaminowym funkcjonowaniem),
  • ekskluzywne oprowadzanie kuratorskie po wystawach i zbiorach Biblioteki,
  • organizację dedykowanego programu kulturalno-edukacyjnego – pokazy, wykłady, koncerty,
  • zaproszenia na doroczne spotkania Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, połączone z uroczystą kolacją,
  • ekspozycję nazwisk Partnerów indywidualnych i logotypów Partnerów instytucjonalnych na honorowej tablicy darczyńców sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz we wszystkich materiałach informacyjnych BUW,
  • dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej – honorowe karty biblioteczne.

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW
Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Prosimy o kontakt:
– Sekretariat Dyrekcji: tel. (22) 55 25 660, e-mail: buw@uw.edu.pl,
– Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy: tel.(22) 55 25 283, (22) 55 25 175, e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Gabinet Starych Druków

1. BLONDUS Flavius: De Roma triumphante libri decem. – Bazylea: Oficyna Frobeniana, 1531. – [508] k. ; 2°
Gabinet Starych Druków BUW, sygn. Sd.602.778

Dzieło historyka i archeologa włoskiego opisujące starożytności Rzymu. Na górnej okładzinie egzemplarza znajduje się złocony znak własnościowy biskupa warmińskiego Jana Dantyszka (1485-1548), znanego w Europie dyplomaty i słynnego poety polsko-łacińskiego. Centrum znaku stanowi herb własny nadany Dantyszkowi przez cesarza Maksymiliana I. Powyżej insygnia biskupie. Wokół umieszczono symbole odbytych przez Dantyszka pielgrzymek do miejsc świętych: krzyż jerozolimski, koło i miecz – atrybuty męczeństwa św. Katarzyny Aleksandryjskiej i klasztoru na górze Synaj, klucz św. Piotra – znak Rzymu oraz muszla pątników do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Całości dopełnia napis: IOAN[nes] DAN[tiscus] EP[iscopu]S VAR[miensis] 1539.
Duża renesansowa biblioteka Dantyszka, przekazana po śmierci właściciela kapitule warmińskiej w Lidzbarku została podczas wojen szwedzkich zrabowana i rozproszona. Opisywany wolumin był w XVIII w. w księgozbiorze Petera Ahlwardta (1710-1791), profesora teologii, filozofii i matematyki uniwersytetu w Greifswaldzie. W XIX wieku spadkobiercy oddali księgę do biblioteki tamtejszej uczelni. Do BUW trafiła po 1946 r.
Oprawa o dużej wartości historycznej oraz artystycznej (introligatorskiej), datowana 1541 i opatrzona superekslibrisem wielkiego bibliofila wymaga natychmiastowej restauracji – grzbiet pęknięty, odstający od bloku, część kart luzem.
Orientacyjny koszt konserwacji – 15.000 zł.

 

2. BRAUN Georg: Civitates orbis terrarum. – T. 3.
Kolonia: druk. Betramus Buchholtz, 1599. – 18 k. 59 tabl. in pl° ; 2°
Gabinet Starych Druków BUW, sygn. Sd.602.1088

Słynny atlas XVI-wieczny z rycinami przedstawiającymi plany aksonometryczne, widoki miast znanego ówcześnie świata, a także sceny rodzajowe z postaciami w strojach narodowych. Ilustracje wykonane w technice akwaforty uzupełnionej rylcem są dziełem ponad stu rytowników i kartografów (m.in. Franza Hogenberga, Georga Hogenberga, Georga (Jorisa) Hoefnagela, jego syna Jacoba, są tu także kopie prac Jacoba van Deventera (Jacoba Roelofszofa) i map z Kosmografii Sebastiana Münstera). Dzieło wydane w 6 tomach, w kilku wersjach językowych, rzadko zachowane jest w bibliotekach w całości. BUW przechowuje komplet wersji łacińskiej.
Egzemplarz kupiono do BUW w XIX w. Wcześniejsze zapisy własnościowe wskazują na jego przynależność do kolegium jezuickiego w Poznaniu oraz księgozbiorów wrocławskich: pastora Hieronima Scholtza (1723- po 1807) i Diakonatu przy kościele św. Elżbiety.
W prezentowanym 3 tomie ryciny są ręcznie kolorowane akwarelą. Część tablic rozerwanych, z plamami po zaciekach wodnych oraz śladami nadpalenia. Brak tabl. 20, 31, 38, 44, 55 oraz 59 z widokiem Wilna.
Konserwacji wymagają także tomy 2,4,5.
Orientacyjny koszt konserwacji każdego z nich – ok. 30.000 zł.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).