Napisz z nami pracę dyplomową – szkolenia dla studentów

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 szkolenia stacjonarne są zawieszone.

 

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania pracy dyplomowej.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Formularz zapisu na szkolenia

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

1.Jak i gdzie szukać literatury do pracy dyplomowej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


2. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 60 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

 

 3. Źródła online do historii i nauk pomocniczych historii

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online
Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja oraz pokaz stron internetowych połączone z warsztatami (uczestnicy równolegle z prowadzącym otwierają omawiane strony)
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych stron

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


4.
 Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


5. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom). Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


6. Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki elektroniczne), zasobom ogólnodostępnym oraz zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique. Szkolenie jest skierowane do studentów kierunków humanistycznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


7. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography). Jest skierowane do studentów kierunków filologicznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


8. O źródłach informacji z zakresu prawa – slajdów kilka

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


9. LEX Omega w BUW

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


10. Psychologia – źródła informacji z dziedziny psychologii

Szkolenie jest wprowadzeniem do dziedzinowych zasobów z psychologii: tradycyjnych – książek i czasopism gromadzonych w BUW – oraz elektronicznych, zarówno w sieci UW, jak i ogólnodostępnych. Jedne i drugie w wyborze zostaną zaprezentowane podczas zajęć. Uczestnicy nabędą umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


11. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


12. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) powołań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


13. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


14. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


15. Kierunek – prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.
Prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in. Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


16. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z publikowaniem tekstu naukowego. W trakcie kursu zostaną omówione kluczowe pojęcia prawa autorskiego dotyczące m.in. utworu, zarządzania utworem, twórcy, a także autorskiego prawa osobistego i majątkowego. Szkolenie przybliża również kwestie odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, plagiatu i autoplagiatu.
Ponadto, zapraszamy na kurs Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).