Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy – szkolenia dla doktorantów

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 szkolenia stacjonarne sa zawieszone.

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych.

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu Warszawskiego).

Formularz zapisu na szkolenia

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15 w dniu roboczym poprzedzającym szkolenie. W przypadku braku zgłoszeń szkolenie jest odwołane!

Początek zajęć: styczeń 2020 r.

1.Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione ogólne źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych, repozytoria, biblioteki cyfrowe).

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


2. Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

3. Źródła online do historii i nauk pomocniczych historii

Cel: rozwój umiejętności korzystania z zasobów dziedzinowych dostępnych online
Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja oraz pokaz stron internetowych połączone z warsztatami (uczestnicy równolegle z prowadzącym otwierają omawiane strony)
Materiały pomocnicze: ulotka z wykazem prezentowanych stron

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


4. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom). Jest skierowane do studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

 

5. Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki elektroniczne), zasobom ogólnodostępnym oraz zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique. Szkolenie jest skierowane do studentów kierunków humanistycznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

 

6. Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography). Jest skierowane do studentów kierunków filologicznych i do wszystkich zainteresowanych tematem.

Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


7. LEX Omega w BUW

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


8. Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


9. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) powołań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


10. Menedżery bibliografii – Mendeley

Mendeley to darmowy program do zarządzania dokumentami, służący do generowania cytatów i bibliografii w programie Microsoft Word, LibreOffice i LaTeX. Oprogramowanie umożliwia dodawanie (również bezpośrednio z baz), czytanie i organizowanie własnej biblioteki materiałów naukowych. Ponadto, jako narzędzie pracy grupowej Mendeley umożliwia dzielenie się dokumentami i notatkami z innymi użytkownikami.
Na warsztatach pomożemy rozpocząć pracę z programem, zainstalować oprogramowanie i założyć konto. Podpowiemy, jak utworzyć bibliotekę referencyjną, pobrać opis bibliograficzny bezpośrednio z baz danych i katalogów bibliotecznych, wstawiać cytaty oraz tworzyć bibliografię w zależności od wybranego stylu cytowania.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


11. Menedżery bibliografii – Zotero

Zotero jest darmowym narzędziem służącym gromadzeniu i organizowaniu bibliografii, ułatwieniu cytowania i dzielenia się źródłami informacji z innymi.
Warsztaty pokazują: instalację programu, pozyskiwanie rekordów bibliograficznych i pracę z nimi, tworzenie kolekcji, oznaczanie słowami kluczowymi, zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii, narzędzia współpracy. Na zajęciach jest również mowa o wtyczce Zotero Connector i o narzędziu ZoteroBib do szybkiego tworzenia bibliografii.
Podczas zajęć praca możliwa na komputerze własnym lub lokalnym.

Czas: 120 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


12. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z publikowaniem tekstu naukowego. W trakcie kursu zostaną omówione kluczowe pojęcia prawa autorskiego dotyczące m.in. utworu, zarządzania utworem, twórcy, a także autorskiego prawa osobistego i majątkowego. Szkolenie przybliża również kwestie odnoszące się do dozwolonego użytku, prawa cytatu, plagiatu i autoplagiatu.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


13. Pisanie, publikacja i promocja tekstów naukowych – praktyczne wskazówki dla początkujących

Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


14. Wskaźniki bibliometryczne i cytowania

Podczas szkolenia omówione będą podstawowe wskaźniki bibliometryczne i zasady analizy bibliometrycznej. Omówione zostaną najważniejsze bazy cytowań (Web of Science Core Collection, Scopus, PBN i inne). Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


15. Web of Science i Scopus – co warto wiedzieć

Zajęcia mają na celu zapoznanie użytkowników z dwoma najważniejszymi bazami bibliograficzno-bibliometrycznymi. Szkolenie obejmuje wyszukiwanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Ponadto zostaną omówione zasady korekty ewentualnych błędów w bazach.

Czas: 90 min.
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztat

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone


16. Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinien wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie

Podczas zajęć omówione zostaną procedury zakładania i zasady prowadzenia kont w najważniejszych bazach danych i portalach bibliograficznych: PBN, ORCID, Researcher ID, Scopus ID.

Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja (wykład) i warsztaty

Terminy szkoleń
Szkolenia stacjonarne zawieszone

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).