Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Charakterystyka:

Dyrektor BUW kieruje Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie oraz koordynuje działalność Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (SBI UW). SBI UW tworzą BUW jako biblioteka główna, filie BUW oraz biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Podstawowym zadaniem SBI UW jest zapewnienie członkom wspólnoty Uniwersytetu powszechnego dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz do zasobów informacji naukowej niezbędnych do obsługi badań naukowych i realizacji procesu dydaktycznego.

Dyrektora BUW powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu i Rady Bibliotecznej, na pięcioletnią kadencję spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.

 

Zadania Dyrektora obejmują w szczególności:

 • koordynowanie działalności SBI UW, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania jednolitych procedur bibliotecznych we wszystkich jednostkach tego systemu;
 • określanie strategii i kierunków rozwoju BUW, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac;
 • pozyskiwanie środków finansowych na działalność BUW;
 • opracowywanie planu rzeczowo-finansowego BUW i nadzór nad jego realizacją;
 • kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej BUW;
 • sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry BUW, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym, a także współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju, kształcenia i doskonalenia zawodowego kadry bibliotecznej w bibliotekach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 • reprezentowanie SBI UW na posiedzeniach Senatu oraz składanie Senatowi corocznego sprawozdania z działalności SBI UW;
 • reprezentowanie BUW w kontaktach z władzami Uniwersytetu, administracją ogólnouniwersytecką oraz kierownictwem innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a także partnerami zewnętrznymi;
 • prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej.

 

Profil kandydata:

Kandydat na Dyrektora BUW powinien spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • wykazywać się wiedzą w zakresie funkcjonowania systemów bibliotecznych, w tym zdobytą w ramach pobytów zagranicznych;
 • mieć stopień naukowy lub być uprawnionym do zajmowania stanowiska kustosza akademickiego;
 • mieć co najmniej dwa lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
 • mieć umiejętności w zakresie zarzadzania, w szczególności zarządzania finansami instytucji publicznej związanej z nauką;
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy wraz z fotografią;
 • list aplikacyjny;
 • wykaz dorobku zawodowego (naukowego);
 • ramowy program działalności BUW na pięć lat, w tym wykaz działań mających na celu większe umiędzynarodowienie BUW oraz propozycje działań zwiększających  wpływ działalności BUW na otoczenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zajmowania stanowiska kustosza akademickiego   (wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej lub inne studia podyplomowe związane ze specjalizacją);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony BSP UW, Druki do pobrania, zakładka – Dla kandydata do pracy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);

 

Przebieg konkursu:

Regulamin Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – uchwała nr 228 Senatu UW z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Termin i forma przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy składać w Biurze Spraw Pracowniczych UW: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego – pok. nr 7, parter, w godz. 8.00 -16.00 od poniedziałku do piątku,

w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dyrektor BUW”

do dnia  14.06.2023 r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 355.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane[3] na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie[4], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[5], która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: katarzyna.sowinska@adm.uw.edu.pl (wskaż właściwy dla rekrutacji)

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.[6]

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. …………………………………………………….

(wpisz wszystkich odbiorców danych)

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.[7] Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.[8] Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

[5] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[6] Art. 7 ust. 3 RODO;

[7] https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

[8] https://www.privacyshield.gov

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).