Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się przed Czytelnią

Postanowienia ogólne

 1. Prawo do korzystania ze skrytek samoobsługowych znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (zwanej dalej BUW) przy Czytelni (poziom 2) przysługuje wyłącznie użytkownikom Czytelni BUW.
 2. Użytkowanie skrytek jest możliwe wyłącznie w trakcie przebywania na terenie Czytelni BUW.
 3. Warunkiem wypożyczenia klucza do skrytki jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego BUW bez zaległości.
 4. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w skrytkach.
 5. Czytelnik korzystający ze skrytki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie skrytki i bezpieczne przechowywanie kluczyka wraz z dołączonym do niego identyfikatorem z kodem kreskowym.
 6. Czytelnik może mieć na koncie bibliotecznym tylko jeden klucz do skrytki. Wypożyczenie klucza nie zmniejsza limitu wypożyczeń książek przypisanego do konta bibliotecznego.
 7. Klucza do skrytki nie wolno udostępniać osobom trzecim.

Wypożyczanie i zwrot klucza do skrytki samoobsługowej

 1. Klucz do skrytki udostępniany jest na czas korzystania ze zbiorów zamówionych z Magazynu do Czytelni (najpóźniej do jej zamknięcia). Klucze wypożyczane są w godzinach pracy Czytelni.
 2. Klucz do skrytki jest wypożyczany w Czytelni po okazaniu przez użytkownika karty bibliotecznej BUW. Wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym użytkownika.
 3. Przed zwrotem klucza użytkownik jest zobowiązany do zabrania wszystkich materiałów oraz rzeczy osobistych, które znajdowały się w skrytce podczas jej użytkowania.
 4. W przypadku niezwrócenia klucza do skrytki do zamknięcia Czytelni, BUW zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia skrytki następnego dnia rano. Pozostawione w niej rzeczy osobiste zostaną zdeponowane w Oddziale Administracyjnym BUW, a książki i czasopisma wypożyczone w BUW włączone do zbiorów.
 5. Użytkownik będzie poinformowany pocztą elektroniczną o opróżnieniu skrytki. Rzeczy pozostawione w skrytce będzie można odebrać w pokoju 235 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 060, 22 55 25 653). Rzeczy nieodebrane z Oddziału Administracyjnego w ciągu 14 dni roboczych będą przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 6. Zagubienie lub zniszczenie klucza oraz niezwrócenie go w terminie powoduje zablokowanie konta bibliotecznego. W tych przypadkach zostaną również naliczone opłaty, których wysokość została określona w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie:
  1. opłata za przetrzymanie kluczyka do skrytki samoobsługowej po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 dzień – 5 zł (maksymalnie 50 zł),
  2. opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk do skrytki samoobsługowej – 50 zł.

Użytkowanie skrytki

 1. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Czytelni.
 2.  Zabrania się pozostawiania w skrytkach:
  1. żywności, wyrobów tytoniowych i alkoholowych oraz innych substancji odurzających i materiałów niebezpiecznych;
  2. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone na konto (w przypadku materiałów wypożyczonych należy zostawić paragon potwierdzający wypożyczenie).
 3. BUW zastrzega sobie prawo do kontroli udostępnionej Czytelnikowi skrytki.

Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski dotyczące skrytek samoobsługowych należy zgłaszać w Czytelni.
 2. Nieprzestrzeganie wyżej zapisanych zasad skutkować będzie zablokowaniem możliwości korzystania ze skrytek samoobsługowych.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz przepisów porządkowych BUW.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).