Zasady udostępniania skrytek doktoranckich

Zasady udostępniania skrytek doktoranckich

Postanowienia ogólne

 1. Prawo do korzystania ze skrytek doktoranckich znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (zwanej dalej BUW) dziedzinie A Z (poziom 2) przysługuje wyłącznie doktorantom UW.
 2. Skrytki doktoranckie służą do całodobowego przechowywania rzeczy osobistych.
 3. Warunkiem wypożyczenia klucza do skrytki doktoranckiej jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego BUW bez zaległości.
 4. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w skrytkach doktoranckich.
 5. Korzystający ze skrytki doktoranckiej doktorant jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamkniecie skrytki i bezpieczne przechowywanie kluczyka wraz z dołączonym do niego identyfikatorem z kodem kreskowym.
 6. Doktorant może mieć na koncie bibliotecznym tylko jedną skrytkę doktorancką. Wypożyczenie klucza do skrytki nie zmniejsza limitu wypożyczeń książek przypisanego do konta bibliotecznego.
 7. Klucza do skrytki doktoranckiej nie wolno udostępniać osobom trzecim.

Wypożyczenie, prolongata i zwrot klucza do skrytki doktoranckiej

 1. Klucz do skrytki doktoranckiej jest wypożyczany w Informatorium po okazaniu przez użytkownika karty bibliotecznej BUW. Wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym doktoranta.
 2. Klucze wypożyczane są w godzinach pracy Informatorium.
 3. Klucz do skrytki udostępniany jest na 30 dni roboczych.
 4. Termin jego zwrotu może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 30 dni robocze liczone od dnia wykonania prolongaty, pod warunkiem, że:
  1. nie ma rezerwacji złożonych przez innych użytkowników na te skrytkę,
  2. nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki lub czytnika Kindle, które znajdują się na koncie bibliotecznym doktoranta,
  3. nie upłynął termin ważności konta,
  4. nie ma zaległych opłat na koncie doktoranta.
 5. Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.
 6. Doktorant samodzielnie dokonuje prolongaty terminu zwrotu klucza w katalogu online bibliotek UW, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne.
 7. Przed zwrotem klucza użytkownik jest zobowiązany do zabrania wszystkich materiałów oraz rzeczy osobistych, które znajdowały się w skrytce podczas jej użytkowania.
 8. W przypadku niezwrócenia klucza do skrytki w okresie 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu jego zwrotu, BUW zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia skrytki. Pozostawione w niej rzeczy osobiste zostaną zdeponowane w Oddziale Administracyjnym BUW, a książki i czasopisma wypożyczone w BUW włączone do zbiorów.
 9. Użytkownik będzie poinformowany pocztą elektroniczną o opróżnieniu skrytki. Rzeczy pozostawione w skrytce będzie można odebrać w pokoju 236 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 060, 22 55 25 653). Rzeczy nieodebrane z Oddziału Administracyjnego w ciągu 14 dni roboczych będą przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. warszawy, ul. Dzielna 15.
 10. Zagubienie lub zniszczenie klucza oraz niezwrócenie go w terminie powoduje zablokowanie konta bibliotecznego doktoranta. W tych przypadkach zostaną również naliczone opłaty, których wysokość została określona w Wykazie opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w warszawie.
  opłata za przetrzymanie kluczyka do skrytki samoobsługowej po wyznaczonym terminie zwrotu za 1 dzień – 5 zł (maksymalnie 50 zł),
  opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk do skrytki samoobsługowej – 50 zł.

Rezerwowanie kluczy do skrytek doktoranckich

 1. Doktorant samodzielnie dokonuje rezerwacji wypożyczonego klucza w katalogu online bibliotek UW, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne.
 2. Doktorant może zarezerwować tylko jeden klucz do skrytki.
 3. Po odbiór zarezerwowanego klucza do skrytki należy zgłosić się do Informatorium w ciągu 3 dni od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza. Data wygaśnięcia rezerwacji skrytki znajduje się na koncie czytelnika w zakładce „Zamówienia (status: dostępne do odbioru).
 4. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania skrytki doktoranckiej.

Użytkowanie skrytki doktoranckiej

 1. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom ochrony lub Informatorium.
 2. Zabrania się pozostawiania w skrytkach:
  1. żywności, wyrobów tytoniowych i alkoholowych oraz innych substancji odurzających i materiałów niebezpiecznych,
  2. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone na konto doktoranta (w przypadku materiałów wypożyczonych należy zostawić paragon potwierdzający wypożyczenie),
  3. materiałów bibliotecznych, które wcześniej zostały udostępnione prezencyjnie w czytelniach BUW.
 3. BUW zastrzega sobie prawo do kontroli skrytki udostępnionej doktorantowi.

Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski dotyczące skrytek samoobsługowych należy zgłaszać w Informatorium.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz przepisów porządkowych BUW.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).