Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych

 1. Z kabin pracy indywidualnej, zwanych dalej kabinami, mogą korzystać profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW oraz profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW, posiadający kartę biblioteczną, o której mowa w ust. 4 pkt 2 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW. Ostatecznej weryfikacji uprawnień do korzystania z kabiny dokonuje pracownik Czytelni Ogólnej BUW, a w przypadku stwierdzenia ich braku niezwłocznie informuje o tym użytkownika oczekującego na kabinę.
 2. Wszystkie kabiny z wyjątkiem pięciu, określanych mianem kabin jednodniowych, są zamawiane i rezerwowane z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, dostępnego ze strony internetowej BUW. Można zamówić/rezerwować tylko jedną kabinę. Po odbiór kluczyka do kabiny należy się zgłosić:
  1. w ciągu maksimum trzech dni od daty zamówienia kabiny dostępnej w dniu jego składania;
  2. w ciągu maksimum trzech dni od daty przesłania przez BUW e-maila z informacją o zwrocie kluczyka przez poprzedniego użytkownika zarezerwowanej kabiny.
 3. Czytelnik, który rezygnuje z zarezerwowanej kabiny, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji na swoim koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
 4. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszej osobie, która danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni Ogólnej BUW.
 5. Z kabiny jednodniowej nr 409 mogą korzystać samodzielni pracownicy naukowi i pracownicy uczelni wyższych z tytułem doktora. Z pozostałych kabin jednodniowych (nr 417-420) moga korzystać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi.
 6. Obsługę kabin, to jest wydawanie kluczyków i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach prowadzi Czytelnia Ogólna BUW.
 7. Kluczyk do kabiny jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 8. Kabiny – z wyjątkiem kabin jednodniowych – są udostępniane na 14 dni. Okres ten może być wydłużony pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie oraz jeśli nie ma innych oczekujących (możliwa jest trzykrotna prolongata).
 9. Kabiny są wyposażone w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem do tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint). Czytelnik może korzystać w nich także z własnego sprzętu. W konfiguracji własnego komputera umożliwiającej jego podłączenie do internetu przez łącza BUW jest pomocna instrukcja znajdująca się w kabinach. Komputery tak skonfigurowane pozostają jednak poza siecią BUW, w związku z czym korzystanie za ich pośrednictwem z lokalnych urządzeń peryferyjnych (drukarki) jest niemożliwe.
 10. Z komputerów, w które są wyposażone kabiny, należy korzystać w następujący sposób:
  1. wszystkie własne pliki należy umieszczać na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu z tym zastrzeżeniem, że BUW nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji);
  2. po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUW) jest możliwy wydruk plików;
  3. przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku D – nieskasowane pliki zostaną usunięte przez bibliotekarza dyżurnego.
 11. Klucz do kabiny pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji użytkownika, który nie może jednak udostępniać go nikomu innemu. Zagubienie klucza powoduje konieczność poniesienia kosztów wykonania jego duplikatu. Biblioteka posiada klucz zapasowy i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego użytkownika.
 12. W kabinie można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, przy czym:
  1. Materiały biblioteczne z magazynu Biblioteki należy zamawiać do Czytelni Ogólnej, w której są one rejestrowane na koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
  2. Czytelnik może jednocześnie korzystać w kabinie z nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism, pochodzących z magazynu BUW. Materiały te mogą pozostawać w kabinie do końca pierwszego 14-dniowego okresu ich udostępnienia. Następnie czytelnik może je trzykrotnie prolongować na kolejne 14 dni zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli nadal będzie korzystał z nich w kabinie.
 13. Materiały biblioteczne z Wolnego Dostępu i Czytelni Czasopism Bieżących muszą być każdorazowo zwrócone po zakończeniu pracy w danym dniu.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz zobowiązany jest do utrzymywania w niej porządku.
 15. Użytkownik może przynosić do kabiny własne materiały, drobny sprzęt itp., za które jednak w przypadku ich pozostawienia w kabinie BUW nie bierze odpowiedzialności.
 16. Nieoddanie klucza do kabiny w wyznaczonym terminie powoduje zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej BUW aż do momentu zwrotu klucza. Po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu zwrotu klucza, kabina zostanie komisyjnie otwarta. Pozostawione w kabinie rzeczy użytkownika zostaną zdeponowane w Oddziale Administracji BUW, a książki i inne materiały biblioteczne będące własnością Biblioteki – oddane do magazynu zbiorów i zdjęte z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Rzeczy użytkownika zdeponowane w Oddziale Administracji BUW można odebrać w pokoju 236 (II piętro) w terminie uzgodnionym telefonicznie (22 55 25 653, 696 088 700 w godz. 8.00-14.00) lub e-mailem ( a.baluk@uw.edu.pl ) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 18. Użytkownik kabiny może ponownie dokonać jej rezerwacji dopiero po zwrocie klucza.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).