Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych

I. Postanowienia ogólne.

 1. Kabiny pracy indywidualnej dla pracowników naukowych, zwane dalej „kabinami”, mieszczą się w Wolnym Dostępie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na poziomie III (nad dziedziną A-Z).
 2. BUW udostępnia dwa rodzaje kabin:
  1. kabiny jednodniowe;
  2. kabiny 14-dniowe.
 3. Profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW uprawnieni są do użytkowania wszystkich rodzajów kabin; profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy spoza UW uprawnieni są do użytkowania wyłącznie kabin jednodniowych.
 4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z kabiny jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego BUW oraz brak jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 5. Obsługę kabin, to jest wydawanie kluczy i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach, prowadzą bibliotekarze dyżurujący w Czytelni BUW.

II. Zamawianie, rezerwowanie, rezygnacja, prolongata kabiny.

 1. Zamawianie (dotyczy kabin wolnych), rezerwowanie (dotyczy kabin zajętych) oraz prolongata terminu zwrotu klucza do kabiny są wykonywane samodzielnie przez uprawnionych użytkowników BUW w katalogu online bibliotek UW, po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne. Zamawianie, rezerwowanie i prolongata nie dotyczy kabin jednodniowych.
 2. Użytkownik może zarezerwować lub wypożyczyć tylko jeden klucz do kabiny.
 3. Po odbiór klucza do kabiny należy zgłosić się do Czytelni w ciągu 3 dni:
  1. od daty złożenia zamówienia w Katalogu online bibliotek UW – w przypadku kabin dostępnych;
  2. od daty otrzymania pocztą elektroniczną powiadomienia o możliwości odbioru klucza – w przypadku kabin zarezerwowanych (zajętych wcześniej przez innego użytkownika).
 4. Data wygaśnięcia rezerwacji kabiny znajduje się na koncie czytelnika w zakładce „Zamówienia” (status: dostępne do odbioru).
 5. Nieodebranie klucza w terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z użytkowania.

III. Wypożyczanie i zwrot klucza do kabiny.

 1. Klucz do kabiny jest wypożyczany w Czytelni po okazaniu przez Użytkownika karty bibliotecznej BUW. Wypożyczenie jest rejestrowane na koncie bibliotecznym.
 2. Klucze wypożyczane są w godzinach pracy Czytelni.
 3. Klucz do kabiny 14-dniowej udostępniany jest na 14 dni roboczych. Termin jego zwrotu może być trzykrotnie przedłużony o kolejne 14 dni robocze liczone od dnia wykonania prolongaty, pod warunkiem, że:
  1. nie ma rezerwacji złożonych przez innych Użytkowników na tę kabinę;
  2. nie upłynął termin zwrotu klucza albo egzemplarza książki, która znajduje się na koncie bibliotecznym Użytkownika;
  3. nie upłynął termin ważności konta bibliotecznego;
  4. nie ma zaległych opłat na koncie bibliotecznym.
 4. Prolongata jest możliwa nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu klucza.
 5. Klucz do kabiny jednodniowej udostępniany jest na dany dzień.
 6. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszemu uprawnionemu do tego Użytkownikowi, który danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni.
 7. BUW udostępnia 3 kabin jednodniowych. Ich użytkownikami mogą być samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na UW. Jedną z tych kabin BUW udostępnia również samodzielnym pracownikom naukowym i pracownikom uczelni wyższych z tytułem doktora, niezatrudnionym na UW.
 8. Klucz do kabiny przez cały okres korzystania z niej pozostaje w dyspozycji Użytkownika, któremu został wypożyczony. Klucza nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 9. Przed zwrotem klucza Użytkownik jest zobowiązany do zabrania wszystkich materiałów oraz rzeczy osobistych, które znajdowały się w kabinie w czasie jej użytkowania.
 10. W przypadku niezwrócenia klucza do kabiny w okresie 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu jego zwrotu, BUW zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia kabiny oraz usunięcia z niej rzeczy, które nie stanowią wyposażenia kabiny. Pozostawione w kabinie rzeczy osobiste zostaną zdeponowane w Oddziale Administracyjnym BUW, a książki i czasopisma BUW włączone do zbiorów.
 11. Użytkownik będzie poinformowany pocztą elektroniczną o opróżnieniu kabiny. Po upływie 14 dni od wysłania informacji rzeczy osobiste nieodebrane z Oddziału Administracyjnego BUW będą przekazywane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 12. Niezwrócenie klucza w terminie powoduje zablokowanie konta bibliotecznego Użytkownika. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza do kabiny Użytkownik zostanie obciążony opłatą, której wysokość została określona w Wykazie opłat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

IV. Użytkowanie kabiny.

 1. Wszystkie kabiny są wyposażone w stanowisko do pracy (biurko, lampa i krzesło) oraz w komputery z dostępem do Internetu i oprogramowaniem do tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint). Zabronione jest wnoszenie do kabin pracy indywidualnej innego wyposażenia należącego do BUW.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia niedziałającego lub uszkodzonego wyposażenia kabiny pracownikowi Czytelni.
 3. W kabinach Użytkownik może korzystać także z własnego sprzętu. W konfiguracji własnego komputera umożliwiającej jego podłączenie do Internetu przez łącza BUW pomocna jest instrukcja znajdująca się w kabinach. Komputery tak skonfigurowane pozostają jednak poza siecią BUW, w związku z czym korzystanie za ich pośrednictwem z lokalnych urządzeń peryferyjnych (drukarki) jest niemożliwe.
 4. Z komputerów, w które są wyposażone kabiny, należy korzystać w następujący sposób:
  1. wszystkie własne pliki należy umieszczać na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu z tym zastrzeżeniem, że Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji);
  2. po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUW) jest możliwy wydruk plików;
  3. przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku D. BUW nie ponosi odpowiedzialności za pliki pozostawione na dysku D.
 5. W kabinie może przebywać tylko Użytkownik, któremu został wypożyczony klucz do tej kabiny.
 6. W kabinie można korzystać z:
  1. materiałów bibliotecznych pochodzących z Wolnego Dostępu, które nie zostały wypożyczone, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik każdego dnia po zakończeniu użytkowania kabiny jest zobowiązany do ich odłożenia na wózki biblioteczne;
  2. książek wcześniej wypożyczonych przez Użytkownika, które można także pozostawiać w kabinie każdego dnia po zakończeniu jej użytkowania, jednak wyłącznie pod warunkiem, że wraz z nimi zostanie pozostawione także potwierdzenie ich wypożyczenia;
  3. materiałów własnych z możliwością ich pozostawienia na noc w kabinie;
  4. sprzętu technicznego, którego użytkowanie dopuszczone jest Regulaminem udostępniania zbiorów BUW lub Przepisami porządkowymi obowiązującymi w BUW.
 7. Do kabiny nie można przenosić materiałów zamówionych do Czytelni z gabinetów zbiorów specjalnych, z Wypożyczalni Międzybibliotecznej, wydanych przed 1919 r. oraz kopii doktoratów z Repozytorium UW.
 8. Użytkownik może jednocześnie korzystać w kabinie z nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism, pochodzących z Magazynu. Materiały te mogą pozostawać w kabinie do końca pierwszego 14-dniowego okresu ich udostępnienia. Następnie Użytkownik może je trzykrotnie prolongować na kolejne 14 dni zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli nadal będzie korzystał z nich w kabinie.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania porządku w kabinie, którą użytkuje, a także do zamykania kabiny każdorazowo, gdy ją opuszcza. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie.
 10. BUW nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kabinie rzeczy osobiste.
 11. BUW zastrzega sobie prawo do kontroli kabiny udostępnionej Użytkownikowi.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać w pok. 143a (Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkowników BUW) w godzinach podanych na stronie internetowej BUW lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz Przepisów porządkowych BUW.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).