Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Podstawą działania Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych jest Porozumienie z dnia 22.09.2004 r. w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Systemem.
 2. Wykaz bibliotek uczestniczących w Systemie wraz z ich siglami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów oraz zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników

§ 2

 1. Biblioteki Systemu udostępniają swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym z tym zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa przysługuje pracownikom naukowym, dydaktycznym, doktorantom i studentom UW.
 2. Prawo do wypożyczania na zewnątrz materiałów bibliotecznych z bibliotek Systemu mają:
  a) pracownicy,
  b) doktoranci,
  c) magistranci,
  d) studenci jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły do Systemu z tym zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa przysługuje użytkownikom z jednostki macierzystej.
 3. W ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych obowiązuje karta biblioteczna BUW. Sposób wydawania karty i jej prolongaty, sposób postępowania w wypadku jej zagubienia oraz zasady ochrony danych osobowych użytkownika określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

§ 3

 1. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować bibliotekę własnej jednostki organizacyjnej :
  a) o zmianie danych osobowych, zwłaszcza adresu domowego i e-mailowego;
  b) o zagubieniu karty bibliotecznej.
  Konsekwencje wynikające z zaniedbania wyżej wymienionych obowiązków obciążają użytkownika.
 2. Pracownicy jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły do Systemu, są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia w Wypożyczalni Miejscowej BUW o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed rozwiązaniem stosunku służbowego z Uniwersytetem.
 3. Studenci i doktoranci UW są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia w BUW o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed odejściem z Uniwersytetu.

§ 4

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów bibliotecznych stwierdzone przy ich zwrocie, a nieujawnione w momencie udostępniania.
 2. W wypadku częściowego uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik ponosi koszty jego naprawy.
 3. W razie całkowitego zniszczenia materiału bibliotecznego lub jego zagubienia użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz dzieła i ponieść koszty oprawy, jeśli było ono oprawione. W przypadku, gdy odkupienie dzieła nie jest możliwe, inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki Systemu określa jej kierownik.
 4. Użytkownik ponosi konsekwencje nieoddania materiału bibliotecznego w terminie w sposób obowiązujący w danej bibliotece Systemu, podany w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów

§ 5

 1. Udostępnianie prezencyjne materiałów bibliotecznych w bibliotekach Systemu odbywa się według zasad określonych wewnętrznie przez te biblioteki.
 2. Każda z bibliotek Systemu określa:
  a) kategorie materiałów bibliotecznych, które udostępnia wyłącznie prezencyjnie;
  b) pozycje biblioteczne, które rezerwuje czasowo dla użytkowników z własnej jednostki organizacyjnej;
  c) uprawnienia czytelników (liczba wypożyczanych dzieł i czas, na który można je wypożyczyć).
  Postanowienia bibliotek Systemu dotyczące spraw określonych w ust. 2 pkt a i c zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Systemu ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie prawa do korzystania ze zbiorów bibliotek Systemu.
 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika biblioteki Systemu, w której sprawa ta zaistniała.
  Odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie w sprawach, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 2 za zgodą kierownika biblioteki Systemu na pisemny wniosek użytkownika.
Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

Wykaz bibliotek uczestniczących w Systemie  Wypożyczeń Międzywydziałowych wraz z ich siglami:

Biblioteka Wydziału Biologii (WB)
Biblioteka Wydziału Chemii (WCh)
Biblioteka Wydziału Geologii (WG)
Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR)
Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej (WW)
Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (WMIM)
Biblioteka Wydziału Zarządzania (WZ)
Biblioteka Wydziału Fizyki (BF)
Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR)
Biblioteka Instytutu – Obserwatorium Astronomicznego (OA)
Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej (OKF)
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako koordynator Systemu.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).