Dokumenty niezbędne do zapisu do Biblioteki

Podstawę otrzymania karty bibliotecznej BUW stanowi:

 1. w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu:
  1. ważny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL;
  2. dla obcokrajowców : paszport lub inny dokument ze zdjęciem.
 2. w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu, jak też do ich wypożyczania poza Bibliotekę:
  1. dla studentów UW – ważny dokument z numerem PESEL, ważna legitymacja studencka oraz indeks lub karta wolnego słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;
  2. dla pracowników UW – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz z wpisem stwierdzającym zatrudnienie;
  3. dla profesorów i doktorów habilitowanych innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych – ważny dowód osobisty wydany w Polsce oraz dokument potwierdzający status samodzielnego pracownika nauki;
  4. dla osób odbywających studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystających z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujących indeksów – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003;
  5. dla słuchaczy studiów podyplomowych UW – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;
  6. dla osób uzyskujących kartę na podstawie kaucji pieniężnej – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL i podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania na otwarcie konta*;
  7. dla bibliotek UW oraz innych bibliotek warszawskich – deklaracja podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki;
  8. dla członków Klubu Absolwentów UW – ważna karta członkowska Klubu.

* Od 2014 r. podania rozpatruje Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).