Regulaminy

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego(Załącznik do uchwały nr 300 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego)

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego)

Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych BUW obowiązujące od 1 października 2012 r.

 1. Zbiory specjalne BUW udostępniane są w czytelniach następujących Gabinetów:
  1. Dokumentów Życia Społecznego,
  2. Rękopisów,
  3. Rycin,
  4. Starych Druków,
  5. Zbiorów Kartograficznych,
  6. Zbiorów Muzycznych.
 2. Korzystających ze zbiorów specjalnych w czytelniach Gabinetów obowiązuje:
  1. zgłoszenie wizyty w Informatorium, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości oraz karty bibliotecznej BUW, czytelnik otrzymuje kartę dostępu do strefy zbiorów specjalnych,
  2. okazanie dokumentu tożsamości u dyżurnego bibliotekarza w odpowiednim Gabinecie,
  3. dokonanie wpisu w księdze obecności,
  4. wypełnienie podczas pierwszej wizyty deklaracji czytelnika,
  5. zgłoszenie osobie dyżurującej przyniesionych ze sobą książek i materiałów,
  6. zapoznanie się z treścią Szczególnych zasad korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie oraz stosowanie się do zawartych w nich postanowień.
 3. Zbiory specjalne udostępniane są wyłącznie prezencyjnie do celów badawczych i dydaktycznych przede wszystkim pracownikom naukowym, studentom, osobom zatrudnionym w bibliotekach, muzeach oraz innych instytucjach kulturalno-oświatowych i artystycznych. W wypadku korzystania z obiektów szczególnie cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od opiekuna naukowego.
 4. Obiekty oryginalne szczególnie cenne i rzadkie udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu. Gdy zamówiony obiekt dostępny jest w formie wtórnej (mikrofilm, odbitka fotograficzna, płyta CD/DVD, E-zbiory) oryginał może być udostępniony jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Z dokumentów wtórnych można korzystać w czytelni odpowiedniego Gabinetu i/lub w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform.
 5. Kartoteki wewnętrzne Gabinetów udostępniane są czytelnikom za zgodą kierownika odpowiedniego Gabinetu.
 6. Liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów oryginalnych określają w każdym z Gabinetów Szczególne zasady korzystania ze zbiorów i/lub dyżurny bibliotekarz. W przypadku zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub do badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia/kwerendy (telefonicznie lub korespondencyjnie z odpowiednim Gabinetem).
 7. Zamawiane materiały zwracane są do magazynu po tygodniu, o ile czytelnik nie poprosi o przedłużenie rezerwacji, lub zgodnie ze szczególnymi zasadami korzystania ze zbiorów w odpowiednim Gabinecie.
 8. Czytelnik obowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z udostępnianymi obiektami i stosowania się do wszystkich zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 9. Księgozbiory podręczne Gabinetów zbiorów specjalnych udostępniane są prezencyjnie w czytelniach Gabinetów. W uzasadnionych przypadkach książki można także zamówić do Czytelni Ogólnej, zgodnie z zasadami udostępniania zbiorów w tej czytelni.
 10. Wynoszenie udostępnionych obiektów poza czytelnie jest niedozwolone.
 11. Reprodukowanie obiektów i publikowanie powielonych materiałów wymaga każdorazowo uzyskania zgody kierownika Gabinetu, który określa także sposób sporządzania dokumentów wtórnych. Czytelnik może zamówić odpłatnie reprodukcję w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW. Nie wykonuje się kserokopii obiektów zabytkowych. Nie wykonuje się kopii obiektów audiowizualnych. Fotografowanie obiektów własnym sprzętem czytelnika odbywa się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Gabinetu w zakresie przez niego ustalonym i w obecności dyżurnego bibliotekarza.
 12. Osoby (instytucje) ubiegające się o możliwość publikowania powielonych materiałów obowiązują przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami oraz Cennik usług świadczonych w BUW.
 13. Instytucje publiczne oraz wytwórnie filmowe pragnące fotografować lub filmować obiekty znajdujące się w zbiorach Gabinetów, zobowiązane są złożyć umotywowany wniosek wraz z wykazem pozycji, z których chcą skorzystać. Wytwórnie filmowe powinny dodatkowo uzyskać zezwolenie Dyrektora BUW.
 14. Wykorzystywanie reprodukcji obiektów ze zbiorów specjalnych BUW do celów innych niż badawcze i dydaktyczne wymaga, poza kosztami wykonania reprodukcji w Sekcji Kopiowania Zbiorów BUW, wniesienia dodatkowych opłat za udostępnienie obiektów, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług świadczonych w BUW.
 15. Dopuszcza się użyczanie obiektów ze zbiorów specjalnych na wystawy czasowe organizowane przez biblioteki i muzea. Instytucje wypożyczające zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów formalno-prawnych, zaleceń konserwatorskich oraz odpowiedniego zabezpieczenia obiektów podczas transportu, przechowywania i ekspozycji. Instytucje zainteresowane wypożyczeniem obiektów ze zbiorów specjalnych BUW na wystawy powinny składać wnioski o ich użyczenie z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem. Decyzję o użyczeniu podejmuje Dyrektor BUW po zasięgnięciu opinii kierownika odpowiedniego Gabinetu i kierownika Sekcji Konserwacji i Renowacji Zbiorów BUW.

Zasady wypożyczania czytników książek elektronicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (Załącznik do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej

 1. Z kabin pracy indywidualnej, zwanych dalej kabinami, mogą korzystać profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zatrudnieni na UW oraz profesorowie i doktorzy habilitowani spoza UW, posiadający kartę biblioteczną , o której mowa w ust. 4 pkt 2 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW. Ostatecznej weryfikacji uprawnień do korzystania z kabiny dokonuje pracownik Czytelni Ogólnej BUW, a w przypadku stwierdzenia ich braku niezwłocznie informuje o tym użytkownika oczekującego na kabinę.
 2. Wszystkie kabiny z wyjątkiem pięciu, określanych mianem kabin jednodniowych, są zamawiane i rezerwowane z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, dostępnego ze strony internetowej BUW. Można zamówić/rezerwować tylko jedną kabinę. Po odbiór kluczyka do kabiny należy się zgłosić:
  1. w ciągu maksimum trzech dni od daty zamówienia kabiny dostępnej w dniu jego składania;
  2. w ciągu maksimum trzech dni od daty przesłania przez BUW e-maila z informacją o zwrocie kluczyka przez poprzedniego użytkownika zarezerwowanej kabiny.
 3. Czytelnik, który rezygnuje z zarezerwowanej kabiny, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji na swoim koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
 4. Kabiny jednodniowe są udostępniane bez uprzedniej rezerwacji pierwszej osobie, która danego dnia zgłosi taką potrzebę w Czytelni Ogólnej BUW.
 5. Z kabiny jednodniowej nr 409 mogą korzystać samodzielni pracownicy naukowi i pracownicy uczelni wyższych z tytułem doktora. Z pozostałych kabin jednodniowych (nr 417-420) moga korzystać wyłącznie samodzielni pracownicy naukowi.
 6. Obsługę kabin, to jest wydawanie kluczyków i przyjmowanie ich zwrotów oraz sprawdzanie sprzętu w kabinach prowadzi Czytelnia Ogólna BUW.
 7. Kluczyk do kabiny jest wypożyczany po okazaniu karty bibliotecznej BUW pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW oraz braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie.
 8. Kabiny – z wyjątkiem kabin jednodniowych – są udostępniane na 14 dni. Okres ten może być wydłużony pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW, braku jakichkolwiek zaległości na tym koncie oraz jeśli nie ma innych oczekujących (możliwa jest trzykrotna prolongata).
 9. Kabiny są wyposażone w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem do tworzenia własnych dokumentów (Word, Excel, PowerPoint). Czytelnik może korzystać w nich także z własnego sprzętu. W konfiguracji własnego komputera umożliwiającej jego podłączenie do internetu przez łącza BUW jest pomocna instrukcja znajdująca się w kabinach. Komputery tak skonfigurowane pozostają jednak poza siecią BUW, w związku z czym korzystanie za ich pośrednictwem z lokalnych urządzeń peryferyjnych (drukarki) jest niemożliwe.
 10. Z komputerów, w które są wyposażone kabiny, należy korzystać w następujący sposób:
  1. wszystkie własne pliki należy umieszczać na dysku D w stworzonym dla własnych potrzeb katalogu z tym zastrzeżeniem, że BUW nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają one archiwizacji);
  2. po wniesieniu opłaty (zgodnie z cennikiem BUW) jest możliwy wydruk plików;
  3. przed zwróceniem klucza do kabiny należy skasować własne pliki z dysku D – nieskasowane pliki zostaną usunięte przez bibliotekarza dyżurnego.
 11. Klucz do kabiny pozostaje przez cały okres korzystania z niej w dyspozycji użytkownika, który nie może jednak udostępniać go nikomu innemu. Zagubienie klucza powoduje konieczność poniesienia kosztów wykonania jego duplikatu. Biblioteka posiada klucz zapasowy i zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny, także pod nieobecność jej aktualnego użytkownika.
 12. W kabinie można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, przy czym:
  1. Materiały biblioteczne z magazynu Biblioteki należy zamawiać do Czytelni Ogólnej, w której są one rejestrowane na koncie czytelnika w katalogu online bibliotek UW.
  2. Czytelnik może jednocześnie korzystać w kabinie z nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism, pochodzących z magazynu BUW. Materiały te mogą pozostawać w kabinie do końca pierwszego 14-dniowego okresu ich udostępnienia. Następnie czytelnik może je trzykrotnie prolongować na kolejne 14 dni zgodnie z obowiązującymi zasadami, jeżeli nadal będzie korzystał z nich w kabinie.
 13. Materiały biblioteczne z Wolnego Dostępu i Czytelni Czasopism Bieżących muszą być każdorazowo zwrócone po zakończeniu pracy w danym dniu.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz zobowiązany jest do utrzymywania w niej porządku.
 15. Użytkownik może przynosić do kabiny własne materiały, drobny sprzęt itp., za które jednak w przypadku ich pozostawienia w kabinie BUW nie bierze odpowiedzialności.
 16. Nieoddanie klucza do kabiny w wyznaczonym terminie powoduje zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej BUW aż do momentu zwrotu klucza. Po upływie 14 dni od wyznaczonego terminu zwrotu klucza, kabina zostanie komisyjnie otwarta. Pozostawione w kabinie rzeczy użytkownika zostaną zdeponowane w Oddziale Administracji BUW, a książki i inne materiały biblioteczne będące własnością Biblioteki – oddane do magazynu zbiorów i zdjęte z konta czytelnika w katalogu online bibliotek UW. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Rzeczy użytkownika zdeponowane w Oddziale Administracji BUW można odebrać w pokoju 236 (II piętro) w terminie uzgodnionym telefonicznie (22 55 25 653, 696 088 700 w godz. 8.00-14.00) lub e-mailem ( a.baluk@uw.edu.pl ) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 18. Użytkownik kabiny może ponownie dokonać jej rezerwacji dopiero po zwrocie klucza.

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej dla studentów i doktorantów UW

Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Ogólnej

 1. Zamówienia składane do Czytelni Ogólnej na książki z Magazynu są rejestrowane w systemie VTLS/Virtua.
 2. Udostępnienie zamówienia w Czytelni Ogólnej odbywa się wyłącznie po okazaniu przez Czytelnika ważnej karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości w BUW i w bibliotekach wydziałowych na jego koncie w katalogu online bibliotek UW. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu jednej lub więcej książek zarejestrowanych na koncie Czytelnika oraz niezapłaconej kary udostępnienie w Czytelni Ogólnej nie zostanie zrealizowane.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze zbiorów zamawianych z Magazynu i księgozbiorów podręcznych zbiorów specjalnych wyłącznie na miejscu w Czytelni Ogólnej oraz do zwrotu wszystkich udostępnionych materiałów. W przypadku nieoddania wypożyczonych materiałów konto czytelnika będzie zablokowane.
 4. Materiały zamówione z magazynu można kopiować wyłącznie na samoobsługowym kserografie, znajdującym się w Czytelni Ogólnej lub złożyć zamówienie na ich kopie w Sekcji Kopiowania Zbiorów (pok. 204).
 5. Forma, tryb i czas realizacji zamówień jest następujący:
  1. Forma zamówienia: opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online, opcja Zamów w CKK.
  2. Tryb realizacji zamówienia:
   • zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godz. 21, w soboty do godz. 20 – realizowane są w tym samym dniu,
   • zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godz. 21 – realizowane są w dniu następnym,
   • zamówienia złożone w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek.
  3. Czas realizacji zamówienia: od 30 min. do 1 godz.
 6. Zamówienia do Czytelni Ogólnej dla samodzielnych pracowników nauki (prof., dr hab.) realizowane są w pierwszej kolejności.
 7. Czytelnik jednorazowo na swoim koncie w Czytelni Ogólnej może posiadać:
  1. łącznie nie więcej niż 10 wol./paczek książek i czasopism – poniedziałek – piątek, niedziela,
  2. łącznie nie więcej niż 5 wol./paczek książek i czasopism – sobota.
 8. W przypadku wykorzystania przez Czytelnika limitu udostępnień, zamówienia na kolejne woluminy mogą być składane dopiero po zwrocie wszystkich lub części woluminów, z których Czytelnik korzystał.
 9. Czytelnik ma możliwość zmiany miejsca odbioru zamówionego egzemplarza (z Czytelni Ogólnej do Wypożyczalni Miejscowej i odwrotnie) wyłącznie po zwrocie zamówionego woluminu, a następnie złożeniu ponownego zamówienia do odbioru w zmienionym miejscu.
 10. Czytelnik może prosić o odłożenie książki i/lub czasopisma na 7 dni do ich dalszego wykorzystania i trzykrotnie prolongować termin ich wypożyczenia (na 7 dni).
  Dzień przed upływem daty zwrotu, czytelnicy którzy podali przy zapisie adres mailowy będą otrzymywać powiadomienie o zbliżającym się terminie zwrotu egzemplarza, który został odłożony w Czytelni Ogólnej.
 11. Książki i/lub czasopisma zamówione do Czytelni Ogólnej nieodebrane w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia są odsyłane do Magazynu.
 12. Materiały wypożyczone z Magazynu należy zwracać na stanowisku obsługi Czytelni Ogólnej najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki (od poniedziałku do piątku do godz. 21.30, w soboty do godz. 20.30, w niedziele do godz. 19.30). Przedstawionym powyżej zasadom nie podlegają zbiory rozmieszczone w szerokiej dziedzinie A Z.

Dokumenty niezbędne do zapisu do Biblioteki

Podstawę otrzymania karty bibliotecznej BUW stanowi:

 1. w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu (lub w wyjątkowych przypadkach biletu jednodniowego):
  1. ważny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL;
  2. dla obcokrajowców : paszport lub inny dokument ze zdjęciem.
 2. w przypadku karty uprawniającej do korzystania ze zbiorów na miejscu, jak też do ich wypożyczania poza Bibliotekę:
  1. dla studentów UW – ważny dokument z numerem PESEL, ważna legitymacja studencka oraz indeks lub karta wolnego słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;
  2. dla pracowników UW – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz z wpisem stwierdzającym zatrudnienie;
  3. dla profesorów i doktorów habilitowanych innych szkół wyższych, PAN i instytutów badawczych – ważny dowód osobisty wydany w Polsce oraz dokument potwierdzający status samodzielnego pracownika nauki;
  4. dla osób odbywających studia krótkoterminowe, staż naukowy lub korzystających z innych form kształcenia w UW, a nie otrzymujących indeksów – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz zaświadczenie z jednostki dydaktycznej UW, stanowiące załącznik do pisma Prorektora UW z dn. 23.09.2003;
  5. dla słuchaczy studiów podyplomowych UW – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL oraz karta słuchacza z aktualnymi wpisami semestralnymi;
  6. dla osób uzyskujących kartę na podstawie kaucji pieniężnej – ważny dokument ze zdjęciem, numerem PESEL i podanie ze zgodą kierownika Oddziału Udostępniania na otwarcie konta*;
  7. dla bibliotek UW oraz innych bibliotek warszawskich – deklaracja podpisana przez kierownika biblioteki lub instytucję nadrzędną, z podaniem nazwisk i wzorów podpisów bibliotekarzy (najwyżej dwóch) upoważnionych i odpowiedzialnych za wypożyczone książki;
  8. dla członków Klubu Absolwentów UW – ważna karta członkowska Klubu.

* Od 2014 r. podania rozpatruje Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW.

Przepisy porządkowe

Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obowiązują zasady współżycia społecznego i kultury osobistej, ogólnie przyjęte w miejscach publicznych. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze zbiorów zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, stosowania się do przepisów porządkowych obowiązujących w BUW, a także komunikatów i poleceń pracowników BUW oraz ochrony. Pracownicy Biblioteki i ochrony mają prawo zwracać uwagę Użytkownikom naruszającym niniejsze przepisy, a w uzasadnionych wypadkach – odmawiać im prawa przebywania na terenie BUW.

I. Użytkowników obowiązuje:
1. Pozostawianie w szatni lub skrytkach samoobsługowych okryć wierzchnich, a także większych plecaków, teczek, toreb, torebek itp., przekraczających wymiary 40x30x15 cm. Dopuszcza się wniesienie na teren Biblioteki do dwóch sztuk bagażu, każdy o wymiarach do 40x30x15 cm. Osoby korzystające z czytelni zbiorów specjalnych są zobowiązane do pozostawienia wszelkich toreb w szatni lub w skrytkach samoobsługowych znajdujących się przy czytelniach zbiorów specjalnych.

2. Posiadanie ważnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego (wydawanego wyłącznie w niedzielę), uprawniających do przebywania na terenie BUW.

3. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki, zwłaszcza w czytelniach i kabinach pracy indywidualnej. Swobodne rozmowy są dopuszczalne w salach pracy grupowej.

4. Odpowiedzialne korzystanie ze zbiorów BUW, poszanowanie sprzętu komputerowego i innych elementów wyposażenia Biblioteki. Wszelkie zauważone uszkodzenia i awarie powinny zostać niezwłocznie zgłoszone pracownikom BUW.

5. Dbałość o porządek na swoim miejscu pracy, odkładanie wykorzystanych zbiorów wyłącznie w wyznaczone do tego miejsca (wózki biblioteczne, stanowiska bibliotekarzy w czytelniach).

6. Posiadanie wydruku potwierdzenia wypożyczenia książek z BUW i okazanie go wraz z wynoszonymi książkami pracownikom ochrony przy wyjściu z Biblioteki. Obowiązują następujące druki:
– dla książek wypożyczonych danego dnia – wydruk potwierdzenia wypożyczenia;
– dla książek wypożyczonych innego dnia – formularz rejestracyjny (ważny w dniu wydania), dostępny u pracowników ochrony. Uwaga: formularz wypełnia się bezpośrednio po wejściu do Biblioteki.

II. Zabronione jest:
1. Zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne odtwarzanie muzyki.

2. Wszelkie działanie powodujące niszczenie mienia BUW, a zwłaszcza materiałów bibliotecznych w trakcie ich użytkowania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, wykonywanie odbitek kserograficznych poprzez dociskanie rozłożonej książki do szyby urządzenia kopiującego, uszkadzające szycie czy klejenie grzbietu).

3. Wnoszenie do Biblioteki posiłków i napojów (z wyjątkiem wody w przezroczystych opakowaniach).

4. Wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych (np. broni, noży, miotaczy gazu i in.).

5. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów oraz przyjmowanie środków odurzających.

6. Wchodzenie do Biblioteki w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub z wyraźnymi oznakami świadczącymi o nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej.

7. Odłączanie komputerów i urządzeń peryferyjnych znajdujących się na terenie Wolnego Dostępu.

8. Wchodzenie osób nieuprawnionych do stref przeznaczonych wyłącznie dla pracowników BUW, również na terenie Wolnego Dostępu.

9. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.

10. Wynoszenie poza Bibliotekę – bez dopełnienia obowiązujących formalności – zbiorów bibliotecznych, a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki.

Niniejsze Przepisy porządkowe wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, 18.04.2019.

 

Zasady udostępniania skrytek samoobsługowych znajdujących się w szatniach

 1. Prawo do korzystania ze skrytek samoobsługowych, znajdujących się w szatniach, zwanych dalej skrytkami, przysługuje wyłącznie użytkownikom BUW, posiadającym ważną kartę biblioteczną.
 2. Skrytki służą wyłącznie do przechowywania okryć wierzchnich, toreb, teczek, plecaków itp. w czasie korzystania ze zbiorów i usług BUW. Korzystający ze skrytki jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie skrytki i bezpieczne przechowywanie kluczyka do niej wraz z dołączonym do niego identyfikatorem z kodem kreskowym.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie w skrytkach materiałów niebezpiecznych, brudzących, nielegalnych. W przypadkach budzących podejrzenia skrytka może być przeszukana komisyjnie przez odpowiednie służby Biblioteki.
 4. Wszelkie dostrzeżone uszkodzenia skrytek, a także fakt znalezienia w nich zapomnianych rzeczy, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom ochrony.
 5. Kluczyki do skrytek są wypożyczane na jeden dzień i zwracane w systemie VTLS/Virtua bez możliwości prolongowania terminu ich zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Fakt wypożyczenia/zwrócenia kluczyka jest odnotowywany na koncie czytelnika. Każdy czytelnik ma prawo do wypożyczenia kluczyka wyłącznie do jednej skrytki.
 6. Wypożyczanie i zwracanie kluczyka odbywa się na stanowisku ochrony w godzinach otwarcia Biblioteki.
 7. W przypadku niezwrócenia kluczyka w terminie skrytka zostanie otwarta komisyjnie po zamknięciu BUW, a jej zawartość zdeponowana w Oddziale Administracji BUW w pokoju 236 (II piętro).
 8. Za niezwrócenie w terminie lub zniszczenie kluczyka, a także za zniszczenie zamka do skrytki są pobierane opłaty specjalne w wysokości określonej w tabeli 5 Wykazu opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Opłaty za przetrzymanie kluczyka należy uiszczać w Wypożyczalni Miejscowej kartą płatniczą lub opłacić przelewem (nr konta umieszczony na stronie BUW w menu głównym – Kontakt – Dane do faktur, umów i przelewów).
 9. Rzeczy pozostawione w skrytce można odebrać w pokoju 236 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 22 55 25 060, 22 55 25 653) lub e-mailem (r.gierak@uw.edu.pl) w ciągu 14 dni, po których zostaną one przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Dzielna 15.
 10. BUW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w skrytkach.

Zasady korzystania z komputerów w BUW

 1. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają osoby korzystające z zasobów i usług elektronicznych BUW w celach związanych z nauką i kształceniem na poziomie akademickim.
 2. Aby uzyskać dostęp do internetu na komputerach BUW oraz komputerach przenośnych poprzez sieć przewodową (w wyznaczonej strefie na I piętrze) i bezprzewodową (na całym obszarze wolnego dostępu), należy:
  1. posiadać ważne konto biblioteczne,
  2. dokonać uwierzytelnienia, to jest wpisać w trakcie logowania numer własnej ważnej karty bibliotecznej i hasło.
 3. Czas pracy na należących do BUW komputerach z dostępem do internetu jest ograniczony do 3 godz. dziennie, przy czym istnieje możliwość przedłużenia go o kolejne pełne godziny w tym samym dniu, jeśli internet wykorzystywany będzie do celów naukowych lub dydaktyczno-edukacyjnych. Procedura przedłużenia czasu korzystania z internetu dokonywana jest przez pracowników BUW w Informatorium na podstawie numeru karty bibliotecznej Użytkownika.
 4. Prawo do pracy na specjalnie wyposażonych komputerach BUW, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przysługuje po uzyskaniu upoważnienia wystawionego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
 5. Pracownicy BUW nie są zobowiązani do konfigurowania komputerów przenośnych Użytkowników w celu uzyskania dostępu do internetu.
 6. Korzystającym z komputerów w BUW nie wolno:
  1. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
  2. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych;
  3. podejmować działań mających na celu ominięcie ograniczeń czasowych w dostępie do internetu;
  4. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Korzystający;
  5. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
  6. masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
  7. rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników internetu;
  8. prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową BUW;
  9. udostępniać łącza internetowego osobom trzecim.
 7. Korzystanie z dostępu do internetu odbywa się na wyłączne ryzyko Korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie;
  2. skutki wynikające z używania konta przez osoby trzecie (przekazanie hasła, niewylogowanie się po zakończeniu pracy).
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Korzystającego niniejszych zasad lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci internet, BUW ma prawo do:
  1. żądania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego oraz podjęcia dalszych działań zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów BUW;
  2. czasowego lub trwałego pozbawienia możliwości korzystania z dostępu do internetu;
  3. żądania od Korzystającego wyrównania szkody, jeśli taką BUW poniósł wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.
 9. Sankcje wymienione w pkt. 8 nie wykluczają się wzajemnie, a niniejsze Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie nie zastępują i nie wykluczają możliwości stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

Niniejsze Zasady korzystania z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, w którym traci moc Zarządzenie nr 1/2006 Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie zasad obowiązujących użytkowników korzystających z komputerów w BUW.

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Podstawą działania Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych jest Porozumienie z dnia 22.09.2004 r. w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Systemem.

2. Wykaz bibliotek uczestniczących w Systemie wraz z ich siglami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów oraz zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników

§ 2

1. Biblioteki Systemu udostępniają swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym z tym zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa przysługuje pracownikom naukowym, dydaktycznym, doktorantom i studentom UW.

2. Prawo do wypożyczania na zewnątrz materiałów bibliotecznych z bibliotek Systemu mają:
a) pracownicy,
b) doktoranci,
c) magistranci,
d) studenci jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły do Systemu z tym zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa przysługuje użytkownikom z jednostki macierzystej.

3. W ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych obowiązuje karta biblioteczna BUW. Sposób wydawania karty i jej prolongaty, sposób postępowania w wypadku jej zagubienia oraz zasady ochrony danych osobowych użytkownika określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

§ 3

1. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować bibliotekę własnej jednostki organizacyjnej :
a) o zmianie danych osobowych, zwłaszcza adresu domowego i e-mailowego;
b) o zagubieniu karty bibliotecznej.

Konsekwencje wynikające z zaniedbania wyżej wymienionych obowiązków obciążają użytkownika.

2. Pracownicy jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły do Systemu, są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia w Wypożyczalni Miejscowej BUW o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed rozwiązaniem stosunku służbowego z Uniwersytetem.

3. Studenci i doktoranci UW są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia w BUW o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed odejściem z Uniwersytetu.

§ 4

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów bibliotecznych stwierdzone przy ich zwrocie, a nieujawnione w momencie udostępniania.

2. W wypadku częściowego uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik ponosi koszty jego naprawy.

3. W razie całkowitego zniszczenia materiału bibliotecznego lub jego zagubienia użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz dzieła i ponieść koszty oprawy, jeśli było ono oprawione. W przypadku, gdy odkupienie dzieła nie jest możliwe, inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki Systemu określa jej kierownik.

4. Użytkownik ponosi konsekwencje nieoddania materiału bibliotecznego w terminie w sposób obowiązujący w danej bibliotece Systemu, podany w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III

Udostępnianie zbiorów

§ 5

1. Udostępnianie prezencyjne materiałów bibliotecznych w bibliotekach Systemu odbywa się według zasad określonych wewnętrznie przez te biblioteki.

2. Każda z bibliotek Systemu określa:
a) kategorie materiałów bibliotecznych, które udostępnia wyłącznie prezencyjnie;
b) pozycje biblioteczne, które rezerwuje czasowo dla użytkowników z własnej jednostki organizacyjnej;
c) uprawnienia czytelników (liczba wypożyczanych dzieł i czas, na który można je wypożyczyć).

Postanowienia bibliotek Systemu dotyczące spraw określonych w ust. 2 pkt a i c zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Systemu ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie prawa do korzystania ze zbiorów bibliotek Systemu.

2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika biblioteki Systemu, w której sprawa ta zaistniała.

Odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie w sprawach, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 2 za zgodą kierownika biblioteki Systemu na pisemny wniosek użytkownika.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

Wykaz bibliotek uczestniczących w Systemie  Wypożyczeń Międzywydziałowych wraz z ich siglami:

Biblioteka Wydziału Biologii (WB)
Biblioteka Wydziału Chemii (WCh)
Biblioteka Wydziału Geologii (WG)
Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR)
Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej (WW)
Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (WMIM)
Biblioteka Wydziału Zarządzania (WZ)
Biblioteka Wydziału Fizyki (BF)
Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSiR)
Biblioteka Instytutu – Obserwatorium Astronomicznego (OA)
Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej (OKF)
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jako koordynator Systemu

Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)

Zasady wykorzystania baz

Dozwolone wykorzystanie baz:
 • Wyszukiwanie, przeglądanie i czytanie online materiałów dostępnych w licencjonowanych zasobach UW.
 • Pobieranie tekstów PDF i innych dostępnych plików za pomocą udostępnionych przez wydawcę funkcji platformy.
 • Drukowanie artykułów PDF na własny, prywatny użytek naukowy, dydaktyczny, badawczy.
 • Tworzenie indywidualnych, spersonalizowanych kont użytkownika w poszczególnych bazach, w celu zarządzania wyszukiwaniami, cytowaniami, folderami, pobieraniem plików i ustawieniami preferencji.
 • Pobieranie książek elektronicznych lub ich fragmentów (tu, gdzie dostępne) oraz odkładanie na wirtualną półkę (tu, gdzie dostępne).
 • Wykorzystanie na własny użytek naukowy (nauka, dydaktyka) pobranych i przeczytanych materiałów z poszanowaniem prawa autorskiego, zawsze ze wskazaniem dokładnego źródła.
 • Udostępnianie materiałów z baz wyłącznie osobom uprawnionym (tj. społeczności studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego) do celów zespołowej pracy badawczej, nauki itp.
Niedozwolone wykorzystanie baz:
 • Udostępnianie danych do logowania (numeru karty/ELS i hasła) do licencjonowanych baz osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW).
 • Udostępnianie osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW) jakichkolwiek materiałów pobranych z baz.
 • Udzielanie dostępu do artykułów osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW) poprzez wysyłanie ich pocztą elektroniczną.
 • Publikowanie pobranych z baz materiałów w otwartych, ogólnodostępnych serwisach internetowych i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 • Archiwizowanie materiałów pobranych z baz na zewnętrznych serwerach i portalach.
 • Powielanie pobranych materiałów na wielu urządzeniach, niebędących własnością autoryzowanego użytkownika.
 • Wprowadzanie modyfikacji w pobranych materiałach w celu dalszego ich udostępnienia.
 • Wykorzystanie materiałów we własnych pracach naukowych/badawczych bez wskazania źródła i poszanowania autorstwa.
 • Komercjalizacja pobranych materiałów w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, dystrybucja, udostępnianie online).
 • Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania w celu przeszukiwania licencjonowanych baz.
 • Masowe i automatyczne (z wykorzystaniem oprogramowania) pobieranie plików i innych danych.
 • Działanie na szkodę techniczną serwisu poprzez inne niedozwolone operacje i jakąkolwiek ingerencję techniczną.
Uwaga:

Przypominamy, że wszystkie zasoby elektroniczne UW udostępniane są na licencjach wydawców i są przez nich monitorowane.
Wszelkie niedozwolone operacje wykonywane przez użytkowników mogą skutkować odłączeniem i/lub tymczasową blokadą serwisu dla całej społeczności UW oraz konsekwencjami prawnymi.
W przypadku wątpliwości związanych z wykorzystaniem zasobów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami wykorzystania każdej z baz, załączonymi w stopce strony (jako: Terms of Use, Terms and Conditions, Terms of Service, User Permissions, Warunki korzystania, Prawa autorskie, itp.).

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).