Funkcjonowanie BUW od 19 października 2020 r.

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Zasady ogólne

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, zwana dalej BUW, w organizacji obsługi czytelników podczas epidemii COVID-19 uwzględnia Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r., ze zmianami z dnia 18.08.2020 r., zalecenia Ministerstwa Zdrowia, zalecenia Biblioteki Narodowej oraz IFLA (International Federation of Libraries’ Associations and Institutions), jak również wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Warszawskiego
 • Celem nadrzędnym podjętych działań jest umożliwienie korzystania ze zbiorów i usług BUW w sposób zapewniający bezpieczeństwo czytelników i pracowników BUW.
 • Szczegółowe zasady zachowania się w BUW regulują Przepisy Porządkowe z dn. 30.09.2020.

Ogólne zasady korzystania z Biblioteki można sprawdzić w filmiku „BUW po 15 października 2020 r.”, a szczegółowe zasady opisane są poniżej.

Bezpieczeństwo czytelników BUW

 • Czytelnicy zobowiązani są do stosowania zaleceń GIS oraz przestrzegania następujących zasad podczas pobytu w BUW:
  • noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic
  • zachowanie odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy sobą a w wyznaczonych strefach przestrzeganie znaków informujących o zachowaniu koniecznej odległości,
  • przestrzeganie zakazu korzystania z miejsc wyłączonych z użytkowania,
  • przestrzeganie zaleceń dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach BUW,
  • przestrzeganie obowiązku dezynfekcji własnego miejsca pracy przed rozpoczęciem korzystania oraz po zakończeniu,
  • używania środków dezynfekujących przy wejściu do budynku oraz przy stanowiskach obsługi czytelnika.
 • Rekomendowane jest noszenie rękawic jednorazowych.
 • Każdej osobie wchodzącej do BUW jest mierzona temperatura ciała przy użyciu termometru bezdotykowego. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37,5°) oraz osoby niewyrażające zgody na pomiar nie mogą przebywać w BUW.
 • Wprowadza się następujące zasady szczegółowe podczas przebywania użytkowników w BUW:
  • jednoczesna liczba użytkowników nie może przekraczać 300;
  • użytkownicy nie są wpuszczani do BUW, jeżeli jednoczesna liczba użytkowników wyniesie 300; każde wejście czytelnika do BUW traktowane jest jak nowe wejście;
  • na stronie www BUW oraz przy wejściu do BUW prezentowana jest bieżąca liczba użytkowników w BUW
  • do BUW mogą wchodzić wyłącznie użytkownicy posiadający ważne konto biblioteczne oraz kartę biblioteczną w fizycznej postaci, którą skanują na czytnikach przy wejściu do Biblioteki;
  • stanowisko Zapisów jest zlokalizowane w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej.
 • BUW nie zapewnia maseczek ani rękawic jednorazowych. W oznaczonych miejscach dostępne są ręczniki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji blatów stołów i krzeseł.

Zasady organizacji działania BUW

 • Przywrócone są wszystkie usługi świadczone przez BUW, z wyjątkiem:
  • szkoleń bezpośrednich studentów i innych użytkowników,
  • konferencji, spotkań zewnętrznych, itp.,
  • wszelkich zorganizowanych odwiedzin dla grup powyżej pięciu osób, m.in. wycieczek,
  • wynajmu sal i pomieszczeń BUW,
  • imprez kulturalnych, wernisaży, koncertów itp.
  • udostępniania BUWialni i sal pracy grupowej.
 • Sprawy niewymagające pobytu w Bibliotece i/lub bezpośredniego kontaktu z pracownikami BUW należy załatwiać online lub telefonicznie.
 • Zaleca się korzystanie z trezora do zwrotu książek oraz selfczeków (również w przypadku opłat za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów).

 

Godziny otwarcia
 • Informacja:
 • Zapisy (tel. 22 55 25 382) i Informacja Wstępna (tel. 22 55 25 025) – sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej:
  • poniedziałek, wtorek 14-20,
  • środa, czwartek, piątek 9-15
   Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 • Wypożyczalnia i selfczeki (poziom 1)
  • poniedziałek, wtorek 14-21,
  • środa, czwartek, piątek 9-16
   Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 • Trezor – 24/7
 • Czytelnia (poziom 2 w nowej lokalizacji, w dotychczasowej Czytelni Zbiorów XIX Wieku)
  • poniedziałek, wtorek 14-21,
  • środa, czwartek, piątek 9-16
   Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Nowa lokalizacja Czytelni na mapie poniżej

 • Gabinety Zbiorów Specjalnych:
  • Termin wizyty w danym gabinecie należy umówić telefonicznie lub mailowo i dostosować się do szczegółowych zaleceń pracownika BUW (Podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail Godziny otwarcia).
  • W każdej z czytelni Gabinetów Zbiorów Specjalnych w tym samym czasie może przebywać tylko jeden użytkownik;
  • Użytkownicy Gabinetów są zobowiązani także do posiadania ważnych kart bibliotecznych i stosowania się do ograniczenia liczby jednoczesnych użytkowników w BUW.
Konta biblioteczne i zapisy
 1. Dotychczasowe konta studentów, doktorantów i pracowników UW są aktualizowane na podstawie danych w USOS.
 2. Konta Czytelników korzystających z BUW w ramach SWW BiblioWawa są automatycznie przedłużone do 31 października 2020 r.
 3. Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD i ELP, mogą zdalnie aktywować swoje konto biblioteczne.
  1. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
  2. Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
  3. Hasło do aktualnego konta bibliotecznego można odzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego (Film instruktażowy, Instrukcja odzyskania hasła).
 4. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELS/ELD/ELP oraz osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego mogą założyć konto biblioteczne w BUW na stanowisku Zapisów (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej).
 5. Prośby dotyczące założenia kont kaucyjnych należy zgłaszać na adres email: reklamacje.buw@uw.edu.pl
 6. Członkowie Klubu Absolwentów UW mogą aktywować swoją kartę członkowską jako kartę biblioteczną na stanowisku Zapisów (sala w uliczce, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej).
 7. Uwaga! Bez opłat przedłużona jest (o okres analogiczny do utraconego z powodu zamknięcia BUW) ważność konta bibliotecznego czytelnikom kaucyjnym i uprawnionym do korzystania tylko na miejscu (czytelnicy, którzy zapłacili za kartę biblioteczną).
 8. Zawieszone jest wydawanie biletów jednodniowych.

Więcej informacji o zasadach zapisów do BUW.

Zasady zamówień i wypożyczeń
 1. Książki można wypożyczać w selfczekach lub w Wypożyczalni na poziomie 1.
 2. Obowiązują następujące limity wypożyczeń:
  1. do 20 wol. na 90 dni – pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego;
  2. do 15 wol. na 60 dni – profesorowie i doktorzy habilitowani spoza Uniwersytetu Warszawskiego, legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości wydanym w Polsce;
  3. do 10 wol. na 30 dni – studenci i słuchacze wszystkich studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim;
  4. do 3 wol. na 30 dni – pozostali użytkownicy indywidualni posiadający uprawnienia do wypożyczeń.
  5. do 20 wol. na 30 dni – biblioteki jednostek organizacyjnych UW.
  6. do 10 wol. na 30 dni – inne biblioteki i instytucje krajowe.
 3. Zamówienia na książki z Magazynu można składać po zalogowaniu się do katalogu online bibliotek UW:
  1. do logowania służy nr karty bibliotecznej, nr ELS / ELD / ELP (umieszczony pod kodem kreskowym) oraz hasło (zob. film instruktażowy pokazujący jak odzyskać hasło do konta bibliotecznego).
  2. Tryb realizacji zamówień:
   • zamówienia składane w poniedziałki i wtorki do godz. 20, środy, czwartki i piątki do godz. 15 – realizowane są tego samego dnia,
   • zamówienia składane w poniedziałki i wtorki po godz. 20, środy i czwartki po godz. 15 – realizowane są w dniu następnym,
   • zamówienia składane w piątki po godz. 15, w soboty i niedziele – realizowane są w poniedziałek.
  3. Czas realizacji zamówienia – około 1 godz.
  4. Zamówione książki należy odebrać w Wypożyczalni  w ciągu pięciu dni od dnia realizacji zamówienia.
Prolongaty
 1. Można prolongować termin zwrotu wypożyczonej książki nie wcześniej niż na 14 dni przed jego upływem, gdy spełnione są następujące warunki:
  1. nie upłynął termin zwrotu tego egzemplarza albo innej pozycji, która znajduje się na koncie bibliotecznym użytkownika,
  2. nie upłynął termin ważności konta,
  3. na koncie nie ma zaległych opłat,
  4. inny czytelnik nie zarezerwował tego egzemplarza.
 2. Dokonać prolongaty można online, na selfczeku lub po zgłoszeniu się osobiście w Wypożyczalni.
 3. Niezależnie od uprawnień użytkownika książkę można prolongować z rzędu nie więcej niż pięć razy, każdorazowo na 30 dni od daty dokonania prolongaty, z wyjątkiem książek wypożyczanych na okresy krótsze, których termin prolongaty jest zgodny z ich terminem wypożyczenia.
Rezerwacja wypożyczonej książki
 1. Jeśli książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować. Zobacz instrukcję.
 2. Kiedy książka zostanie zwrócona, jej status na koncie z „W toku” zmieni się na „Do odbioru”, a czytelnik otrzyma e-mail z informacją o możliwości odbioru książki.
 3. Książki z rezerwacji czekają na odbiór w Wypożyczalni przez 5 dni.
Zwroty
 1. Zwrotów można dokonywać:
  1. poprzez wrzucenie ich do trezora, znajdującego się przed wejściem głównym BUW,
   • książki z trezora są wyjmowane w godzinach pracy Wypożyczalni co godzinę; ostatni raz są wyjmowane na godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni,
   • Uwaga! Prosimy nie wrzucać do trezora książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych! W sprawie zwrotu tych książek prosimy o kontakt z konkretną biblioteką. BUW nie będzie pośredniczył w zwrocie takich książek.
  2. w selfczekach na poziomie 1,
  3. osobiście przy wypożyczaniu kolejnych książek w Wypożyczalni,
  4. poprzez odesłanie książek pocztą na własny koszt na adres BUW (ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa‎) z dopiskiem „Wypożyczalnia Miejscowa”.
   Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie data wysyłki.
 2. Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem COVID-19 lub przebywający na kwarantannie mogą się kontaktować telefonicznie lub mailowo z BUW w celu ustalenia zwrotu posiadanych książek – tel. 22 55 25 384, adres e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Uwaga! Zwracane książki nie podlegają kwarantannie.

Przekroczenie terminu zwrotu
 • Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek oraz czytników książek elektronicznych skutkuje zablokowaniem konta czytelnika. Do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki nie można wypożyczać następnych książek, prolongować ich ani zamawiać i rezerwować następnych egzemplarzy.
 • Opłaty:
  • 40 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki od 1.02.2015 r.,
  • 25 gr – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki do 31.01.2015 r.,
  • 1 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu czytnika Kindle,
  • 5 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu kluczyka do skrytki samoobsługowej.
   Uwaga! Opłata jest automatycznie naliczana do chwili zwrotu przetrzymanej książki, czytnika i kluczyka.
 • Opłatę za przekroczenie terminu zwrotu, po uprzednim oddaniu przetrzymanych książek, można uiścić:
  • w Wypożyczalni (płatność tylko kartą płatniczą) lub
  • w odpowiednio oznakowanym selfczeku (płatność tylko kartą płatniczą lub systemem NFC) lub
  • przelewem na konto (dotyczy tylko książek wypożyczonych z BUW): Uniwersytet Warszawski Bank Millennium S. A. – 69 11602202 0000 0000 6085 0087 z tytułu „Opłata za przetrzymanie książek z BUW”.

Uwaga! Usunięcie zaległości z konta nastąpi dopiero po przekazaniu informacji o wpłacie od pełnomocnika kwestora UW (co następuje z kilkudniowym opóźnieniem).
Uwaga! Opłaty za przetrzymanie książek z bibliotek wydziałowych UW są przyjmowane wyłącznie na konta bibliotek podanych na ich stronach internetowych!

Rozliczenia
 1. Rozliczenia realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
 2. Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
 3. Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności finansowych). Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.
 4. Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia oznacza likwidację konta bibliotecznego. Student rozpoczynający studia II stopnia na UW musi ponownie aktywować konto biblioteczne.
 5. Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w BUW. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy:
  1. założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu
  2. lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje możliwość wypożyczania 3 książek i uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu.
 6. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Wypożyczalnią, tel. 22 55 25 167 lub z Samodzielnym Stanowiskiem ds. obsługi Użytkowników BUW, tel. 22 55 25 182 lub 384, e-mail: reklamacje.buw@uw.edu.pl
Reklamacje
 1. Należy zgłaszać telefonicznie (tel. 22 55 25 182, 22 55 25 384) lub na adres email: reklamacje.buw@uw.edu.pl
  1. skargi i wnioski dotyczące udostępniania zbiorów i obsługi użytkownika,
  2. reklamacje wypożyczeń,
  3. zgłoszenia zagubionych i zniszczonych książek.
 2. Terminy wizyt w BUW w sprawach wymagających kontaktu osobistego należy wcześniej umówić telefonicznie lub emailem.
 3. Sprawy dotyczące zagubionych i zniszczonych książek rozpatrywane są w ciągu 14 dni, reklamacje wypożyczeń, skargi i wnioski – w ciągu 30 dni.
Wypożyczenia międzybiblioteczne
 1. Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ważne konto biblioteczne bez zaległości.
 2. Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w BUW i bibliotekach warszawskich
  1. należy składać poprzez dedykowaną aplikację,
  2. w zamówieniach należy podać dokładne dane bibliograficzne:
   • książki – autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
   • kopii artykułu – autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer.
  3. jednorazowo można zamówić 5 publikacji,
  4. o realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia, użytkownik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.
 3. Z zamówionych materiałów będzie można skorzystać w Czytelni po uprzedniej rezerwacji wejścia w wybranym dniu.
  1. najpóźniej dzień przed wizytą w BUW użytkownik musi zgłosić wizytę telefonicznie (tel. 55 25 209) lub na adres email: wyp.buw@uw.edu.pl,
  2. po wejściu do BUW użytkownik powinien zgłosić swoją wizytę pracownikom ochrony.
Skanowanie
 1. Przywrócone zostały zwyczajne zasady świadczenia usług reprograficznych. Usługi te należy zamawiać  przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl  odpowiedni formularz. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2.  Dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne nadal jest świadczona usługa bezpłatnych skanów na dotychczasowych zasadach.
  1. Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
  2. Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: reprobuw@uw.edu.pl.
  3. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  4. Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  5. Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  6. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
  7. Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

Szatnia
 1. Zaleca się korzystanie z skrytek samoobsługowych.
  1. Kluczyki do skrytek można wypożyczyć na stanowisku ochrony przy wejściu do BUW.
  2. Kluczyk do skrytki jest wypożyczany na jeden dzień i nie ma możliwości prolongowania terminu jego zwrotu oraz dokonywania rezerwacji. Kluczyk należy zwrócić ochronie tego samego dnia.
  3. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/regulaminy/zasady-udostepniania-skrytek-samoobslugowych/
 2. Szatnia jest samoobsługowa, za rzeczy pozostawione w szatni BUW nie odpowiada.
Wolny Dostęp
 1. Wybrane miejsca w celkach, zlokalizowane blisko stanowisk pracy pracowników BUW oraz przy ciągach komunikacyjnych są niedostępne dla użytkowników.
 2. W Wolnym Dostępie należy zachować ciszę.
 3. Z Wolnego Dostępu zostały usunięte pufy.
Zasoby online
 1. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (lub 11-cyfrowego numeru ELS/ELD/ELP pisanego bez spacji – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
 2. Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.

 

Biblioteki wydziałowe UW

Informujemy, że o otwarciu poszczególnych bibliotek wydziałowych decydują władze danej jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.
Informacje o trybie funkcjonowania tych bibliotek zamieszczamy na stronie BUW w zakładce Biblioteki Wydziałowe UW, ale sugerujemy też sprawdzenie aktualności na stronie konkretnej biblioteki.

Informujemy ponadto, że nie ma możliwości zamawiania ani zwrotu książek z bibliotek wydziałowych w BUW.

Uwaga!

 • Książek wypożyczonych z bibliotek wydziałowych prosimy nie wrzucać do trezora!
 • Książek z bibliotek wydziałowych prosimy nie zamawiać do BUW!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).