Język, literatura

Język, Literatura

Plan dziedziny

Działy

P – Filologia(gen.) Językoznawstwo ogólne
PA – Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
PB – Nowożytne języki europejskie
PC – Języki romańskie
PE – Język angielski
PF – Język niemiecki
PG – Języki i literatury słowiańskie i bałtyckie
PG 6000-7900 – Język polski. Literatura polska
PH – Języki ugrofińskie
PJ – Języki i literatury semickie
PL – Język i literatura chińska, koreańska, japońska
PM – Języki Australii i Oceanii. Esperanto
PN – Literatura powszechna. Prasa. Teatr. Film
PQ – Literatury romańskie
PR – Literatura angielska
PS – Literatura amerykańska
PT – Literatura niemiecka, skandynawska, niderlandzka

Specjalistyczne katalogi biblioteczne

Katalog Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział Polonistyki UW (IJP)

Katalog Biblioteki im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki UW

Katalogi kartkowe specjalistyczne w BUW:
Katalog przedwojennych książek dla dzieci – na poziomie 1 obok kartkowego katalogu przedmiotowego BUW.

Bibliografie, słowniki

Bibliografie elektroniczne

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (1992 – do dnia dzisiejszego)

Polska Bibliografia Literacka za lata 1988-2002

Ze strony www.buw.uw.edu.pl :
MLA International Bibliography – udostępnia szczegółową bibliografię artykułów czasopism, książek i dysertacji. Zakres chronologiczny elektronicznej wersji bibliografii sięga lat 20. dwudziestego wieku.

Bibliografie tradycyjne

  • Polska Bibliografia Literacka za Lata…, oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN ; pod kierunkiem S. Vrtela-Wierczyńskiego, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1957-2000, sygn WD: PN9 .P6
  • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, sygn. WD: PG7012 .B53 1963 t. 1-19
  • Linguistic Bibliography for the Year …, publ. by the Permanent International Committee of Linguists with grant from the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Utrecht : Spectrum, 1949-, sygn. WD: P1 .A1 L485
  • Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego za Rok 1993-1997, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, Warszawa : 1995- 2003, sygn. WD: PG43 .B53

Słowniki

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski

Współczesne

Wielki słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego PWN

Historyczne

Słownik polszczyzny XVI wieku na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Inne

Słownik gwar polskich Karłowicza

Słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego

Korpusy języka polskiego

Narodowy korpus języka polskiego

Korpus tekstów staropolskich do roku 1500

Zasoby dziedzinowe online

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Zasoby dostępne na UW

  • ibuk.pl

Książki dotyczące językoznawstwa:
– Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym .
– Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa.
– Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni.
– Handke K., Socjologia języka.
– Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej.
– Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.

Książki dotyczące literatury:
– Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
– Karpiński A., Renesans.
– Mitosek Z., Teorie badań literackich.
– Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego.
– Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944.

Książki dotyczące literatury:
– Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
– Karpiński A., Renesans.
– Mitosek Z., Teorie badań literackich.
– Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego.
– Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944.

  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Dostępne są m. in. czasopisma językoznawcze: Język Polski (od 2007 roku), Konteksty (od 2000 roku), Poradnik Językowy (od 2004 roku), Prace Filologiczne (od 2006 roku); literaturoznawcze: Konteksty (od 2000 roku), Pamiętnik Literacki (od 2005 roku), Przegląd Humanistyczny (od 2004 roku), Teksty Drugie (od 2004 roku), Zeszyty Literackie (2004-2006).

Zasoby ogólnodostępne

http://wolnelektury.pl/ – tysiące utworów (10 maja 2017 – 4436 pozycji) opatrzonych przypisami, wykazy motywów literackich, audiobooki

www.otworzksiazke.pl – książki Rocha Sulimy, Aldony Jawłowskiej, Piotra Wilczka, Elżbiety Janickiej, Wiesława Godzica, Leszka Kolankiewicza, Małgorzaty Szpakowskiej i innych

e-Publikacje Nauki Polskiej – Linguistica Copernicana, Język w Komunikacji, Prace Naukowe Akademii Jana Długosza – Filologia polska, Językoznawstwo Studia Językoznawcze / Uniwersytet Szczeciński, Studia gwaroznawcze / Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych

Instytut Języka Polskiego PAN – dostępne: atlasy językowe, monografie, kartoteki słowników, słowniki, seria Prace Instytutu Języka Polskiego.

Instytut Badań Literackich PAN – dostępne:
Nowy Korbut
Dawni pisarze polscy. T. 1-5
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-9
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny. T.1-
Polska Bibliografia Literacka za lata 1944- 1968

Czasopisma

A R I A N T A Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Czasopisma kulturalne i literackie on line – spisy treści numerów najnowszych i archiwalnych, pełne teksty wybranych artykułów

BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (lista czasopism)


Portale

http://staropolska.pl/ – teksty literatury staropolskiej, przekłady, opracowania autorstwa wybitnych uczonych, bibliografia od 2000 roku

http://monika.univ.gda.pl/~literat/ – kolekcja literatury od Bogurodzicy do Brunona Schulza Janusza Szpotańskiego, dokumentacja dźwiękowa i fotograficzna

http://polskiszekspir.uw.edu.pl/ – repozytorium polskich przekładów Williama Shakespeare’a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

http://www.kulturaparyska.com/ – różne materiały związane z działalnością Instytutu Literackiego, m.in. pełne teksty Kultury

Kontakt

Alina Cywińska
e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl, tel. (22) 55 25 381
Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Terminy dyżurów: poniedziałek-czwartek 11-13, piątek 15-17

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).