Język, literatura

Język, Literatura

Plan dziedziny

Działy

P – Filologia(gen.) Językoznawstwo ogólne
PA – Filologia klasyczna. Literatura grecka i łacińska
PB – Nowożytne języki europejskie
PC – Języki romańskie
PE – Język angielski
PF – Język niemiecki
PG – Języki i literatury słowiańskie i bałtyckie
PG 6000-7900 – Język polski. Literatura polska
PH – Języki ugrofińskie
PJ – Języki i literatury semickie
PL – Język i literatura chińska, koreańska, japońska
PM – Języki Australii i Oceanii. Esperanto
PN – Literatura powszechna. Prasa. Teatr. Film
PQ – Literatury romańskie
PR – Literatura angielska
PS – Literatura amerykańska
PT – Literatura niemiecka, skandynawska, niderlandzka

Specjalistyczne katalogi biblioteczne

Katalog Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział Polonistyki UW (IJP)

Katalog Biblioteki im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki UW

Katalogi kartkowe specjalistyczne w BUW:
Katalog przedwojennych książek dla dzieci – na poziomie 1 obok kartkowego katalogu przedmiotowego BUW.

Bibliografie, słowniki

Bibliografie elektroniczne

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (1992 – do dnia dzisiejszego)

Polska Bibliografia Literacka za lata 1988-2002

Ze strony www.buw.uw.edu.pl :
MLA International Bibliography – udostępnia szczegółową bibliografię artykułów czasopism, książek i dysertacji. Zakres chronologiczny elektronicznej wersji bibliografii sięga lat 20. dwudziestego wieku.

Arton – Polska Literatura Humanistyczna

Bibliografie tradycyjne

  • Polska Bibliografia Literacka za Lata…, oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej Instytutu Badań Literackich PAN ; pod kierunkiem S. Vrtela-Wierczyńskiego, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1957-2000, sygn WD: PN9 .P6
  • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, sygn. WD: PG7012 .B53 1963 t. 1-19
  • Linguistic Bibliography for the Year …, publ. by the Permanent International Committee of Linguists with grant from the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Utrecht : Spectrum, 1949-, sygn. WD: P1 .A1 L485
  • Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego za Rok 1993-1997, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie ; pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, Warszawa : 1995- 2003, sygn. WD: PG43 .B53

Słowniki

Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski

Współczesne

Wielki słownik języka polskiego

Słownik języka polskiego PWN

Historyczne

Słownik polszczyzny XVI wieku na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku

Słownik staropolski

Słownik pojęciowy języka staropolskiego

Inne

Słownik gwar polskich Karłowicza

Słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego

Słownik synonimów – słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

Korpusy języka polskiego

Korpusy.net

Narodowy korpus języka polskiego

Korpus tekstów staropolskich do roku 1500

Zasoby dziedzinowe online

Czasopisma z dziedziny w bazach online

Zasoby dostępne na UW

  • ibuk.pl

Książki dotyczące językoznawstwa:
– Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym .
– Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa.
– Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni.
– Handke K., Socjologia języka.
– Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej.
– Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego.

Książki dotyczące literatury:
– Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka.
– Karpiński A., Renesans.
– Mitosek Z., Teorie badań literackich.
– Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego.
– Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944.

  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Dostępne są m. in. czasopisma językoznawcze: Język Polski (od 2007 roku), Konteksty (od 2000 roku), Poradnik Językowy (od 2004 roku), Prace Filologiczne (od 2006 roku); literaturoznawcze: Konteksty (od 2000 roku), Pamiętnik Literacki (od 2005 roku), Przegląd Humanistyczny (od 2004 roku), Teksty Drugie (od 2004 roku), Zeszyty Literackie (2004-2006).

Zasoby ogólnodostępne

http://wolnelektury.pl/ – tysiące utworów (10 maja 2017 – 4436 pozycji) opatrzonych przypisami, wykazy motywów literackich, audiobooki

www.otworzksiazke.pl – książki Rocha Sulimy, Aldony Jawłowskiej, Piotra Wilczka, Elżbiety Janickiej, Wiesława Godzica, Leszka Kolankiewicza, Małgorzaty Szpakowskiej i innych

e-Publikacje Nauki Polskiej – Linguistica Copernicana, Język w Komunikacji, Prace Naukowe Akademii Jana Długosza – Filologia polska, Językoznawstwo Studia Językoznawcze / Uniwersytet Szczeciński, Studia gwaroznawcze / Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Repozytorium Cyfrowe Bibliotek Naukowych

Instytut Języka Polskiego PAN – dostępne: atlasy językowe, monografie, kartoteki słowników, słowniki, seria Prace Instytutu Języka Polskiego.

Instytut Badań Literackich PAN – dostępne:
Nowy Korbut
Dawni pisarze polscy. T. 1-5
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 1-9
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku : słownik biobibliograficzny. T.1-
Polska Bibliografia Literacka za lata 1944- 1968

Czasopisma

A R I A N T A Naukowe i Fachowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Czasopisma kulturalne i literackie on line – spisy treści numerów najnowszych i archiwalnych, pełne teksty wybranych artykułów

BazHum – pełnotekstowa baza polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (lista czasopism)


Portale

http://staropolska.pl/ – teksty literatury staropolskiej, przekłady, opracowania autorstwa wybitnych uczonych, bibliografia od 2000 roku

http://monika.univ.gda.pl/~literat/ – kolekcja literatury od Bogurodzicy do Brunona Schulza Janusza Szpotańskiego, dokumentacja dźwiękowa i fotograficzna

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

http://www.kulturaparyska.com/ – różne materiały związane z działalnością Instytutu Literackiego, m.in. pełne teksty Kultury

Kontakt

Alina Cywińska
e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl, tel. (22) 55 25 381
Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Terminy dyżurów: poniedziałek-czwartek 11-13, piątek 15-17

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).