Usługi informacyjne i bibliograficzne
Usługi informacyjne i bibliograficzne świadczone przez Bibliotekę obejmują:
  • udzielanie informacji dotyczących pracy Biblioteki, m. in. godzin otwarcia, zasad korzystania z BUW, prowadzonych szkoleń, usług, wydarzeń kulturalnych organizowanych w Bibliotece itp.,
  • udzielanie informacji katalogowych – pomoc w korzystaniu z katalogów BUW,
  • udzielanie informacji bibliotecznych - sprawdzenie i weryfikacja danych w katalogach własnych i innych,
  • udzielanie informacji bibliograficznych - uzupełnianie opisów bibliograficznych na podstawie katalogów i bibliografii dostępnych w BUW, wskazanie odpowiednich źródeł i bibliografii, pomoc w korzystaniu z bibliografii,
  • udzielanie informacji rzeczowych -   wyszukiwanie informacji faktograficznych w oparciu o zasoby i katalogi BUW niewymagające pogłębionych poszukiwań,
  • realizację kwerend* – przygotowywanie obszernych informacji rzeczowych i bibliograficznych wymagających pogłębionych poszukiwań oraz większych zestawień bibliograficznych w oparciu o zasoby informacyjne i katalogi BUW.

Informacje dotyczące pracy Biblioteki, informacje katalogowe, proste informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe udzielane są bezpłatnie wszystkim zainteresowanym, najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.

* Kwerendy wykonywane są odpłatnie – koszt kwerendy zależny jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. Opłata za godzinę pracy bibliotekarza wynosi 50 zł (w tym 8 % VAT).

Kwerendy należy przesyłać pocztą tradycyjną (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń, ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa) lub elektroniczną informacja.buw@uw.edu.pl .

Zasady stosowane przy realizacji kwerend:
  • W przypadku przygotowywania szczególnie pracochłonnej kwerendy bibliotekarz powiadomi czytelnika o przewidywanym czasie przygotowania odpowiedzi.
  • Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających poszukiwań w materiałach znajdujących się poza Biblioteką, jednocześnie udzieli czytelnikowi wskazówek dotyczących źródeł informacji.
  • Warunkiem przystąpienia do realizacji kwerendy jest wniesienie przedpłaty w wysokości 30% zamówienia.
  • Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń.
Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.).