BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW Drukuj

Regulamin

udostępniania zbiorów w  bibliotekach  

Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 § 1

1. Podstawą działania Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych jest Porozumienie
z dnia 22.09.2004 r. w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Systemem.

2. Wykaz bibliotek uczestniczących w Systemie wraz z ich siglami stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów oraz zobowiązania i odpowiedzialność użytkowników

 

§ 2

1. Biblioteki Systemu udostępniają swoje zbiory na miejscu wszystkim zainteresowanym z tym zastrzeżeniem, że prawo  pierwszeństwa przysługuje  pracownikom naukowym, dydaktycznym, doktorantom i studentom UW.

2.  Prawo do wypożyczania na zewnątrz materiałów bibliotecznych z bibliotek Systemu  mają:

a) pracownicy,

b) doktoranci,

c) magistranci,

d) studenci

jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły do Systemu z tym zastrzeżeniem, że prawo pierwszeństwa przysługuje użytkownikom z jednostki macierzystej.

3. W ramach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych obowiązuje karta biblioteczna BUW. Sposób wydawania karty i jej prolongaty, sposób postępowania w wypadku jej zagubienia oraz zasady ochrony danych osobowych użytkownika określa  Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

§ 3

1. Użytkownik jest zobowiązany natychmiast  poinformować  bibliotekę własnej jednostki organizacyjnej :

a) o zmianie danych osobowych, zwłaszcza adresu domowego i e-mailowego;

b) o zagubieniu karty bibliotecznej.

Konsekwencje wynikające z  zaniedbania wyżej wymienionych obowiązków obciążają  użytkownika.

2. Pracownicy jednostek organizacyjnych UW, których biblioteki przystąpiły
do Systemu, są zobowiązani do  uzyskania zaświadczenia w Wypożyczalni Miejscowej BUW o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed rozwiązaniem stosunku służbowego z Uniwersytetem.

 

3. Studenci i doktoranci UW są zobowiązani do uzyskania zaświadczenia w BUW
o uregulowaniu zobowiązań wobec bibliotek Systemu przed odejściem
z Uniwersytetu.

  § 4

1.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia  materiałów bibliotecznych stwierdzone przy ich zwrocie, a nieujawnione w momencie udostępniania.

2. W wypadku częściowego uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik ponosi koszty jego naprawy.

3.  W razie całkowitego zniszczenia materiału bibliotecznego lub jego zagubienia użytkownik jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz dzieła i ponieść koszty oprawy, jeśli było ono oprawione. W przypadku, gdy odkupienie dzieła nie jest możliwe, inny sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki Systemu określa jej kierownik.

4. Użytkownik ponosi konsekwencje nieoddania  materiału bibliotecznego w terminie w sposób obowiązujący w danej bibliotece Systemu, podany w załączniku nr 2  
do niniejszego Regulaminu.

 Rozdział III

Udostępnianie zbiorów

 § 5

1.  Udostępnianie prezencyjne materiałów bibliotecznych w bibliotekach Systemu odbywa się według zasad określonych wewnętrznie przez te biblioteki.

2.  Każda z bibliotek Systemu określa:

a) kategorie materiałów bibliotecznych, które udostępnia wyłącznie prezencyjnie;

b) pozycje biblioteczne, które rezerwuje czasowo dla użytkowników z własnej   jednostki organizacyjnej;

c) uprawnienia czytelników (liczba wypożyczanych dzieł i czas, na który można
je wypożyczyć).

Postanowienia bibliotek Systemu dotyczące spraw określonych w ust. 2 pkt a i c zamieszczono w załączniku nr 3  do niniejszego Regulaminu.

3.  W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Systemu ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem  ustalonego terminu.

 Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 6

1.  Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie prawa do korzystania ze zbiorów bibliotek Systemu.

2.   Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika biblioteki Systemu, w której sprawa ta zaistniała.

Odstępstwa od postanowień  niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie
w sprawach, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 2 za zgodą kierownika biblioteki Systemu na pisemny wniosek użytkownika
 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie