BUW   UW
Katalog online bibliotek UW | Zapisy | Cyfrowe katalogi kartkowe BUW | E-zbiory | e-bUW - Biblioteka cyfrowa UW
 
Uniwersytet Warszawski | Repozytorium UW | NUKAT | Kontakty | Mapa serwisu
 
English | Dojazd
Start
Start
Godziny otwarcia
Informacje praktyczne
E-zbiory
Regulaminy
O Bibliotece
Katalogi
Usługi
Zbiory specjalne
Biblioteki UW
 
Przepisy porządkowe Drukuj

Na terenie Biblioteki obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego i kultury osobistej, ogólnie przyjętych w miejscach publicznych. Bibliotekarze i pracownicy ochrony mają prawo zwracać uwagę, a w uzasadnionych wypadkach — odmawiać prawa przebywania na terenie Biblioteki Użytkownikom naruszającym niniejsze przepisy lub Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

  

I.         Użytkowników obowiązuje:

 

1. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, a także teczek, plecaków i toreb, których wymiary są większe niż 40x30x15cm, Czytelnicy zbiorów specjalnych są zobowiązani do pozostawienia w szatni wszelkich toreb i teczek bez względu na wymiary.

 

2. Posiadanie ważnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego wydawanego raz na pół roku.

 

3. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki, z wyjątkiem sal przeznaczonych do pracy grupowej oraz strefy szatni i uliczki.

 

4. Znajomość bieżących informacji, podawanych do wiadomości Użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 

5. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki, w tym także — zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.

 

6. Sprawdzenie, czy wynoszone z Biblioteki materiały są przeznaczone do wypożyczania, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie Użytkownika w Wypożyczalni Miejscowej.

 

7. Rejestracja przy wejściu książek uprzednio wypożyczonych z BUW, które Użytkownik przyniósł, ale zamierza ponownie wynieść z Biblioteki w tym samym dniu.

 

8. Przedstawienie do wglądu wynoszonych książek oraz toreb bez względu na wymiary na żądanie pracownika ochrony.

 

9. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych na terenie całej Biblioteki, z wyjątkiem strefy szatni i uliczki.

 

10. Podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki i ochrony oraz odnoszenie się do nich z należnym szacunkiem.

 II.    Zabronione jest:

11. Zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych (poza strefą szatni i uliczki), przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi Użytkownikami, zdejmowanie obuwia.

 

12. Wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.) oraz wykonywania odbitek kserograficznych (np. rozkładanie książek niszczące szycie czy klejenie grzbietu).

 

13. Wnoszenie sprzętu kopiującego (np. skanerów, kserografów), z wyjątkiem aparatów fotograficznych.

 

14. Kopiowanie zbiorów własnym sprzętem oraz wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych gmachu (także jego wnętrz), poza zdjęciami pamiątkowymi do użytku prywatnego, bez uzyskania pisemnej zgody kierownika Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej lub uprawnionego pracownika tego Oddziału. 

15. Wnoszenie posiłków i napojów z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających.

16. Wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.

 

17. Przestawianie stołów, foteli i krzeseł.

 

18. Opieranie nóg na meblach i balustradach oraz blokowanie przejść, np. na schodach, między regałami.

 

19. Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. Biblioteka nie bierze za nie odpowiedzialności.

 

III.   Biblioteka zapewnia:

 

20. Swobodę w dostępie do zbiorów i w organizowaniu warsztatu pracy zgodnie z potrzebami Użytkowników.

 

21. Uprzejmą i fachową obsługę pracowników, w tym dyżury informacyjne bibliotekarzy, a w stałych lub uzgodnionych terminach — przysposobienie biblioteczne, szkolenia i zwiedzanie budynku Biblioteki.

 

22. Różnorodną ofertę usług w zakresie elektronicznej informacji naukowej.

 

23. Rezerwację sal, kabin, stanowisk internetowych i stanowisk z edytorem tekstu zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami.

 

24. Obecność służby porządkowej i pracowników ochrony na terenie Biblioteki.

 

25. Możliwość zgłaszania uwag i dezyderatów dotyczących działalności Biblioteki poprzez wpisy do ksiąg: skarg i wniosków oraz pochwał w agendach Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej (Informatorium i Czytelnia Ogólna), a także osobiście lub pisemnie kierownikowi odpowiedniego działu oraz dyrekcji BUW.

Niniejsze Przepisy porządkowe  wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,  w którym   traci moc  Zarządzenie nr 9 z dnia 24 września  2004 r. 

   

Ewa K obierska-Maciuszko

dyrektor BUW

 
 
 
     
 
   
 
 
Obsługa "cookies" (ciasteczek) w serwisach UW
© 2017 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie